Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Επιστολή με θέμα την Κάρτα Πολίτη 34 Ιερέων Ιερομονάχων και Μοναχών προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος


Πρός
Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διαπιστώσεις καί τοποθετήσεις σχετικά
μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη

              Οἱ ὑπογεγραμμένοι ἱερεῖς, ἱερομόναχοι καί μοναχοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνησυχοῦντες γιά τήν ἰδιάζουσα κατάσταση τῆς κρίσεως πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα γιά τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐφαρμόσει τόν νόμο ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως καί νά ἐκδόσει σάν ἐργαλεῖο της τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τίς σχετικές κυβερνητικές ἐξαγγελίες δηλώνουμε τήν ἄρνησή μας νά παραλάβουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιά τούς παρακάτω λόγους :

            1.  Ἄν καί δέν ἀρνούμαστε τή δημιουργική βοήθεια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στίς συναλλαγές μας, στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί στήν ἄμεση ἀνίχνευση μέσῳ Internet τοῦ πλούτου τῆς γνώσεως κλπ., ὅμως θεωροῦμε ἄκρως ἀνησυχητική τήν ἀπέραντη συλλογή προσωπικῶν δεδομένων καί τόν σχηματισμό προσωπικοῦ «προφίλ» μέσῳ τῆς διασυνδέσεως ὅλων τῶν ἀρχείων.  Ὁ μοναδικός γιά κάθε ἄνθρωπο ἀριθμός καί τό microchip πού θά περιέχονται στήν Κάρτα, τήν καθιστοῦν, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς τῆς Πληροφορικῆς, μιά ἀπάνθρωπη ἠλεκτρονική φυλακή γιά κάθε κάτοχό της.  Αὐτή θά καταστεῖ χειρότερη ἄν ἡ διαχείρισή της παραδοθεῖ σέ κέντρα πού ἤδη καταπονοῦν καί πολυβολοῦν μέσω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τόν ἑλληνικό λαό.            2.  Μᾶς ἀνησυχοῦν ἐπίσης  οἱ δυνατότητες τῆς τεχνολογίας RFID . Mέ τό ἐνσωματωμένο στήν κάρτα RFID γίνεται ἄμεση διασύνδεση τῶν βάσεων δεδομένων καί ὑπάρχει ἡ δυνατότητα παρακολουθήσεως τοῦ κατόχου τῆς κάρτας.

            3.   Ὅλο τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως λειτουργεῖ, σύμφωνα πάντοτε μέ τούς ἐπιστήμονες τῆς πληροφορικῆς, μέ τή βοήθεια τῶν τριῶν ὁριοθετητῶν, ὅπως τούς βλέπουμε πάνω στά προϊόντα δηλ. μέ τά τρία ἑξάρια.  Σέ κάθε περίπτωση, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστό τό microchip εἶναι ἀναπρογραμματιζόμενο, ἡ ἑκάστοτε ἐξουσία θά μπορεῖ νά ἀναπρογραμματίζει τό περιεχόμενο τῶν δεδομένων σύμφωνα μέ τή βούλησή της.  Θά μπορεῖ ἑπομένως καί ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666, ἄν δέν ὑπάρχει κατά τήν ἀρχική ἔκδοση τῆς Κάρτας, νά προστεθεῖ στή συνέχεια.

       Ἡ ἀντίθεσή μας στήν παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὡς παράνομης καί ἀντισυνταγματικῆς, γιγαντώνεται ὅταν ἀναλογισθοῦμε ὅτι:
       α) ἔγκριτοι νομικοί ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη εἶναι ἀντίθετη καί πρός τό ἑλληνικό Σύνταγμα καί πρός τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο,
       β)  ἐπισπεύδονται οἱ διαδικασίες παραλαβῆς τῆς Κάρτας σέ περίοδο συνεχῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, γεγονός πού γεννᾶ τήν ὑποψία ὅτι ἡ κρίση προετοιμάσθηκε ἀπό τούς γνωστούς ἐξουσιαστές γιά νά σφυροκοπηθεῖ ὁ λαός μας καί νά μή μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας,
      γ) κατά πληροφορίες μας οἱ κρατικοί ἐκπρόσωποι ἀρνοῦνται ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει καθυστεροῦν νά δώσουν τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς Κάρτας στούς καθηγητές πληροφορικῆς πού συμμετέχουν στήν εἰδική ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
      δ) ἡ ἐπιμονή τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν γιά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη γεννᾶ ἐρωτηματικά γιά τή σχέση τους μέ τήν ἀπειλούμενη δικτατορία τῆς Ν. Ἐποχῆς, μιᾶς καί ὁ πρωθυπουργός ἔχει διακηρύξει ὅτι χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια διακυβέρνηση.

    Κατόπιν τούτων δηλώνουμε ὅτι :
·       Δέν βάζουμε ὑπογραφή σέ λευκό χαρτί · δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα πού δέν ξέρουμε τί περιέχει γιά μᾶς καί ποιός θά τήν διαχειρίζεται.
·           Δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα μέ ἀναπρογραμμα-τιζόμενο τσίπ, πού ἐνεργοποιεῖται εἴτε μέσῳ εἰδικῶν μηχανημάτων ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως μέσῳ δορυφόρου.
·           Δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα, ἡ ὁποία συγκεντρώνει τά πάντα γιά μᾶς καί ἐπιδιώκει νά ἀποκλείσει ἀπό τή ζωή ὅσους δέν τήν παραλάβουν.  Αὐτό μᾶς παραπέμπει στήν Ἀποκάλυψη πού λέει ὅτι κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἀγοράσει ἤ νά πουλήσει, ἄν δέν  ἔχει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός του.
·           Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα μέ τήν ὁποία πολιτογραφούμαστε στό παγκόσμιο κράτος, οὔτε ἐκχωροῦμε στίς ἀρχές τό δικαίωμα νά μᾶς παρακολουθοῦν.  Ἄς τό κάνουν παράνομα, ὅπως μέχρι τώρα.
·           Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα μέ τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες παραδινόμαστε ἀμαχητί σέ ἕνα πρωτοφανές στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἠλεκτρονικό φακέλωμα.
·           Δέν παραλαμβάνουμε μιά κάρτα μέ τήν ὁποία ἀρνούμαστε τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας, πού ὡς Ἕλληνες διαφυλάσσουμε στόν τρισχιλιετῆ ἐθνικό μας βίο, καί τήν παραδίνουμε σέ χέρια ἀγνώστων ἤ καί ἀντιχρίστων δυνάμεων.
 
              Μακαριώτατε,
              Σεπτή Ἱεραρχία,

          Στένεψαν πολύ τά περιθώρια πού ἔχουμε ὡς Ἐκκλησία νά παρέμβουμε στά ἄνομα σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐλευθερίας μας.   Οἱ  φαλκιδευμένες-ʺγιά τά μάτιαʺ- διαβουλεύσεις, γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη καί τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση τελείωσαν.  Ἡ Κάρτα, ἡ ἠλεκτρονική φυλακή τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἐπί θύραις.  Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε γιά τήν ἰδική Σας παρέμβαση, γιά τό ἰδικό σας ΟΧΙ, ὥστε νά ἀποτραπεῖ ὁ ἐπικρεμάμενος κίνδυνος.
             Ἡ δική Σας σθεναρή στάση, καί ἡ μετάνοια ὅλων μας κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, ἀρχόντων καί ἀρχομένων θά βοηθήσουν ὥστε ὁ ἐν Τριάδι Θεός νά σώσει γιά μιά ἀκόμη φορά στήν ἱστορία τό γένος μας ἀπό τήν ἐπερχόμενη τυραννία.
       
                                                              Ἐξαιτούμενοι τίς ἅγιες εὐχές σας
                                                                   εὐλαβῶς ἀσπαζόμεθα τήν δεξιά Σας

                                                   Οἱ ὑπογεγραμμένοι

                Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, προηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου
                Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς, ἡγούμενος Ἱ.Μ. ἁγίας Παρασκευῆς    Μηλοχωρίου Ἑορδαίας
                Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
                Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος
                Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας
                Ἀρχιμ. Παῦλος Ντανᾶς
                Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος-   Ἱ. Μ. Μεγ. Λαύρας Ἅγιον Ὄρος
                Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Ἱ. Μ. Φιλοθέου- Ἅγιον Ὄρος
                Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Παλαμᾶς
                Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς
                Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης
                Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοκολάκης
                Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος
                π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος
                π. Ἀλέξανδρος Τσόρλος
                π. Κωνσταντῖνος Παπαθαμάσιος
                π. Ἀθανάσιος Ἰ. Σκοπιανός
                π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
                π. Πασχάλης Γκινούδης
                π. Παῦλος Ποζόγλου
                π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης μοναχός                                                  
                Γέρων Σάββας μοναχός- Ἱ.Μ. Μεγ. Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος
                π. Νεκτάριος μοναχός ἁγιορείτης- ἱ. Καλύβη Ζωοδόχου Πηγῆς Σκήτης Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου
                Π. Παΐσιος μοναχός-ἱ. Κελλίον ἁγ. Ἀρχαγγέλων-«Σαββαίων»
               π. Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης-Κελλίον Τιμ. Προδρόμου Ἱ. Μ. Καρακάλλου
               π. Νικόδημος μοναχός Καρεώτης(συν/χος Καθηγητής Χημικός)
               π. Νικόδημος μοναχός- Ἁγίου Νεκταρίου Καψάλας, ἅγιον Ὄρος
               π. Ἀβραάμ μοναχός ἁγιορείτης
               π. Χερουβείμ μοναχός-Ἱ. Κελλίον ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη- Ἅγιον Ὄρος
               π. Θεόδωρος μοναχός, Ἱ. Μονή Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου – Σταγιάτες Βόλου
                π. Δοσίθεος μοναχός
                π. Εὐδόκιμος Χούντρης, μοναχός
                π. Παΐσιος μοναχός- Τολό Ναυπλίου
                π. Ἀρσένιος Κοτζιᾶς, μοναχός
            

( Τό παρόν ψήφισμα θά μεταφρασθεῖ καί σέ ἄλλες ξένες γλῶσσες πρός ἐνημέρωσιν παγκοσμίου τῆς ὑφηλίου ).

Πηγή διαδικτύου Ορθόδοξο Παρατηρητήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου