Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Οἱ μοναχοί ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Οἱ μοναχοί ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία

Ἐντός τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀνήκουν μόνο οἱ λαϊκοί καί οἱ ἔγγαμοι ἤ ἄγαμοι κληρικοί τοῦ «κόσμου», ἀλλά καί οἱ μοναχοί. Οἱ μοναχοί δέν ἀποτελοῦν μία ἐξωκόσμια παράταξη κάποιων φανατικῶν θρήσκων ἀνθρώπων ἀλλά ζῶντα μέλη τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ μοναχική ἐνορία (δηλαδή τό σημερινό μοναστήρι) μέ κέντρο τό καθολικό καί γύρω-γύρω τά κελλιά τῶν μοναχῶν εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Πρωτοχριστιανικῆς ἐνορίας ἡ ὁποία εἶχε ὡς κέντρο της τό ναό καί τήν Θεία Λατρεία. Ἡ ζωή τῶν μοναχῶν στά πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ ὀνομαζόταν Ἀποστολική ζωή διότι ἀποτελοῦσε (καί συνεχίζει νά ἀποτελεῖ) τήν συνέχεια τῆς ζωῆς τῶν Ἀποστόλων.
Αὐτὸς ὁ κοινοβιακὸς τρόπος ζωῆς, μὲ τὰ πάντα κοινά, διασώθηκε ἀνά τούς αἰῶνες μέ τόν Ὀρθόδοξο μοναχισμό1.
Νά τί μᾶς διδάσκει ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης γιά τό μοναχισμό:« Κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια της ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, στοὺς πρώτους Χριστιανοὺς ἔχομε κομμουνιστικὸ σύστημα διαβιώσεως. Ὅποιος ἔχει λίγο μυαλὸ καὶ διαβάσει τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, βλέπει καθαρὰ ὅτι ὅλοι τότε εἶχαν τὰ πάντα κοινά.

Ἡ παραβολή τῶν ζιζανίων δηλωτική τῆς παρουσίας τῶν αἱρέσεων. Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος


Ἡ παραβολή τῶν ζιζανίων δηλωτική τῆς παρουσίας τῶν αἱρέσεων

π. Ἀθανάσιος  Μυτιληναίος

Ὁ Κύριος, σᾶς εἶπα, μᾶς εἰδοποίησε· διά πολλῶν μᾶς εἰδοποίησε. Κάποτε ἀνέφερε μία παραβολή, πού ἐκεῖ ἤθελε νά δείξη χαρακτηριστικά τήν παρουσία τῶν αἱρέσεων, μόλις Ἐκεῖνος θά ἔφευγε ἀπό τόν κόσμον αὐτόν. Καί εἶπε τήν παραβολή τῶν ζιζαν ίων.
Κάποιος ἄνθρωπος, λέγει, ἔσπειρε καλόν σπόρο στό χωράφι του. Ὅταν ἦρ θε ὁ καιρός νά φυτρώση τό σιτάρι, ἀντελήφθησαν οἱ ἄνθρωποί του, αὐτοί δηλαδή πού τούς ἔστειλε μέ τόν καλό σπόρο νά σπείρουν τό χωράφι του, οἱ ἐργάται του, οἱ γεωργοί του, ἀντελήφθησαν ὅτι στό χωράφι μέσα εἶχαν φυτρώσει καί ζιζάνια. Καί λέγουν εἰς τόν Κύριον: «Ὁ σπόρος πού μᾶς ἔδωκες, Κύριε, καλός δέν ἦταν; πῶς ἔγινε καί φύτρωσαν ζιζάνια;».
Τήν ἀπορία τους αὐτή τήν ἐξηγεῖ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ χωραφιοῦ· καί λέγει: «Ὁ σπόρος πού σᾶς ἔδωσα βεβαίως ἦτο καλός · ἀλλά τήν νύχτα, ὅταν ἐσεῖς πήγατε νά κοιμηθῆτε, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κοιμῶνται, ἐχθρός ἄνθρωπος πῆγε καί ἔσπειρε ζιζάνια μέσα στό χωράφι, ἔρριξε σπόρον ζιζανίων.
Ὅταν ἐφύτρωσε ὁ σῖτος, ἐφύτρωσαν καί τά ζιζάνια. Αὐτό εἶναι ὅλο.». Τοῦ λέγουν τότε οἱ γεωργοί: «Νά πᾶμε νά ξερριζώσουμε ἀπό μέσα τά ζιζάνια.». Καί λέγει ὁ Κύριος: «Ὄχ ι · ἀφῆστε τα νά συναυξάνουν. Θά ’ρ θη ἡ ὥρα, πού θά γίνη αὐτό τό χώρισμα. Τότε θά γίνη, ὅταν θά ἔλθη ὁ καιρός, πού τό σιτάρι θά μπῆ στήν ἀποθήκη καί τά ζιζάνια θά συναχθοῦν καί θά μποῦν μέσα στό καμίνι τοῦ πυρός.».

Ἡ ἰδέα τῆς ἐξελίξεως ἀπό τῆς διαδόσεως τοῦ χριστιανισμοῦ μέχρι τέλους τῆς μεσαιωνικῆς περιόδου. Κεφάλαιον Β΄. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ. Μέρος Α'


«Κόσμος: Ἐξέλιξις ἤ δημιουργία; Τυχαιότης ἤ Πάνσοφος Σκοπιμότης;  Φυσική ἐπιλογή ἤ ἀπερινόητος Θεία Πρόνοια;»


Ἐπελθούσης τῆς διαδόσεως καί ἐπικρατήσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐφ' ὁλοκλήρου σχεδόν τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, ἐξέλιπε τελείως εἰς τά ἐκχριστιανισθέντα ἔθνη ἡ ἰδέα τῆς ἐξελίξεως. Ἡ πίστις εἰς τήν θεϊστικήν κοσμοθεωρίαν τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας, καθ' ἥν τά πάντα ἐδημιουργήθησαν ὑπό τοῦ Θεοῦ, εἰς ἥν μορφήν ὑπάρχουσιν ἤ ἐνεφανίσθησαν ἐπί τῆς σκηνῆς τῆς ζωῆς, ἀπέκλεισε τήν παραδοχήν τῆς ἰδέας ταύτης.
Καί ἐπεχείρησαν μέν τινές νά χαρακτηρίσωσι τὸν Ἱερὸν Αὐγουστῖνον καί τὸν Θωμᾶν Ἀκινᾶτον ὡς προδρόμους τῆς Β΄, περὶ τὴν ἰδέαν τῆς ἐξελίξεως, φιλοσοφικῆς καί ἐπιστημονικῆς κινήσεως (τῆς ἀρξαμένης ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν τῆς Ἀναγεννήσεως, περὶ τό 1500 μ.Χ.), ὅμως, ὅπως διδάσκει καί ὁ μακαριστός καθηγη­τὴς Π. Τρεμπέλας, ἐν συμφωνίᾳ καί πρός ἄλλους διακεκριμένους συγγρα­φεῖς[1], τόσον ὁ Ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ὅσον καί ὁ Θωμᾶς Ἀκινᾶτος, ὁ ἀσπασθεὶς τὴν διδασκαλίαν του, οὐδόλως ὑπῆρξαν ὑποστηρικταὶ τῆς ἰδέας τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν. Διότι ὁ μὲν πρῶτος ἐφρόνει ὅτι ὁ Θεὸς συγχρόνως ἐδημιούργησεν ἐν σπέρματι - καί δυνάμει - πάντα τὰ ἐνόργανα ὄντα καί ὅτι ἡ γῆ μετὰ τῆς θαλάσσης ἔλαβον παρὰ τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμιν καί τὴν ἰδιότητα νά παράγωσι ταῦτα προοδευτικῶς καί κατὰ διαφόρους ἐποχάς· ὁ δέ δεύτερος, ὅτι τό σύνολον τῶν ὄντων ἐδημιουργήθη εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ (κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν - περίοδον τῆς δημιουργίας) μόνον δυνάμει καί ὄχι ἐνεργείᾳ. Ἐν τῷ κόλπῳ, δέ τῆς γῆς καί τῆς θαλάσσης παρή­χθησαν ταῦτα αἰτιωδῶς, ἐμβληθεισῶν εἰς τὴν γῆν καί τὴν θάλασσαν τῶν δυ­νάμεων, ὅπως ἐν καιρῷ παράγωσιν αὐτά[2].

Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ. Ὁμιλία 12η π.Σάββα Ἁγιορείτη


12. Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ 12ο Μέρος

Π. Σάββας 2012-07-19 Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ ΙΒ΄ Μέρος

 

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-07-2012 (Συνάξεις >Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)  hristospanagia.gr

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων Μέρος Η'


Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων Μέρος Η'

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

η’.  Και μη θαυμάζεις αν οι ποιμένες γίνονται λύκοι, διότι προς τους ποιμένες και τους πρεσβυτέρους απευθυνόμενος ο Παύλος έλεγε, ότι «Ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα» (Πραξ. 20.30).  Οπότε κανένας να μην σας πλανήσει, επειδή εξωτερικά έχει αγγελικό σχήμα, ενώ εσωτερικά διαβολικό. Γι’ αυτό ο Ιησούς έλεγε, «Βλέπετε͵ μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ».  Κι εγώ ξανά τα ίδια λέγω˙ προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς, ούτε από μέσα,  ούτε από έξω˙  μήτε επίσκοπος, μήτε πρεσβύτερος, μήτε διάκονος, μήτε αναγνώστης ή οποιοσδήποτε άλλος, εάν λέγει διεστραμμένα˙  οι οποίοι έρχονται σε σας με ενδυμασία προβάτου, ενώ εσωτερικά είναι λύκοι άρπαγες˙ οι οποίοι έχουν ευσεβή μορφή, αρνούνται όμως την δύναμή της ευσέβειας.
    Εσείς να μην πλανηθήτε, αλλά όπως παραλάβατε από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, έτσι να πορεύεστε˙ και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Γι  αυτά εδώ θα δώσω λόγο και αφού πω λίγα για τα σημεία της συντελείας, θα σταματήσω. Όταν αρχίζω να μιλάω για την συντέλεια με πιάνει φρίκη και δέος. Όλα τα έργα του Κυρίου είναι θαυμάσια, μεγάλα και φοβερά και δοξασμένα˙  ενώ η συντέλεια και το μυστήριο της δευτέρας αυτού παρουσίας ξεπερνά κάθε λόγο και κατανόηση και έννοια,  υπερβαίνει κάθε διήγηση και καταπλήσσει μόνο με το άκουσμα.  Με πολύ πόθο κατέβαλαν μεγάλο αγώνα οι μαθητές, για ν’ ακούσουν από τον διδάσκαλο τα σημεία της συντέλειας.

Ένα μεγάλο θαύμα στην μονή Νεάμτς βορείου Ρουμανίας.Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε


Ένα μεγάλο θαύμα στην μονή Νεάμτς βορείου Ρουμανίας 

  Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε

Στόν περίβολο τοῦ μοναστηριοῦ Νεάμτς τῆς Μολδαβίας στήν Ρουμανία, στίς 24-26 Μαΐου 1986 συνέβη τό ἑξῆς θαυμαστό γεγονός:
Στίς 24 Μαΐου 1986 οἱ περαστικοί ἄνθρωποι παρετήρησαν ὅτι τό τσιμεντένιο δάπεδο τοῦ δρομίσκου, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ πρός τήν κεντρική ἐκκλησία τῆς μονῆς, μπροστά ἀπό τά ὑπάρχοντα παλαιά θεμέλια τῆς ἐκκλησίας τῆς μονῆς, ἄρχισε νά σπάζη καί νά «φουσκώνη».
Πρός κατάπληξιν ὅλων ἡ ἀνύψωσις τοῦ ἐδάφους συνεχίσθηκε καί τήν ἑπομένη ἡμέρα, τήν 25ην Μαΐου, ἐνῶ τήν 26ην τό ἔδαφος ἄνοιξε μόνο του καί μέσα ἀπό τήν τάφρο ἐξερχόταν μία ὡραία εὐωδία. Τό γεγονός συνέβη μπροστά στά μάτια πολλῶν μοναχῶν καί ἐπισκεπτῶν, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τό φαινόμενο ἐκστατικοί.
Γνωστοποιήθηκε τό γεγονός στόν ἡγούμενιο τῆς Μονῆς καί στόν Μητροπολίτη τοῦ Ἰασίου. Ἀποφασίσθηκε νά γίνη ἡ ἀνασκαφή. Καθώς ἔσκαβαν, ὅλο καί περισσότερο αἰσθάνοντο πιό δυνατή τήν εὐωδία.
Σέ ἑνάμισυ μέτρο βάθους εὑρέθησαν τά ὁστᾶ (ὁ σκελετός) κίτρινα καί ὡραῖα, τά ὁποῖα ἐξέχεαν παντοῦ εὐωδία καί εἶναι χωρίς ἀμφιβολία τά λείψανα ἑνός Ὁσίου, πού ἔζησε στήν ἀδελφότητα τῆς μονῆς.
Κατασκευάσθηκε βιαστικά ἕνα φέρετρο, ὅπου τοποθετήθηκαν τά Λείψανά του καί μέ τόν χαρμόσυνο ἤχο τῶν καμπάνων μεταφέρθηκαν μέ πομπή καί μέ μεγάλη πνευματική χαρά στήν  κεντρική ἐκκλησία γιά τήν πρέπουσα προσκύνησι καί εὐλογία.
Ἡ εἴδησις διαδόθηκε μέ ταχύτητα ἀστραπῆς καί οἱ ἄνθρωποι ἔτρεχαν στό μοναστήρι νά προσκυνήσουν τόν Ὅσιο.

Ἡ φροντίδα ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ ἡ ψυχὴ γιὰ νὰ εἰρηνεύῃ. Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου


 Ἡ φροντίδα ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ ἡ ψυχὴ γιὰ νὰ εἰρηνεύῃ

Λοιπόν, πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλο νὰ ἔχῃς τὴν εἰρήνη αὐτὴν καὶ συστολή, ἀδελφέ, στὶς πέντε αἰσθήσεις σου: δηλαδὴ στὸ νὰ μὴν βλέπῃς, ἢ νὰ κινῇς τὰ χέρια σου ἢ νὰ ὁμιλῇς ἢ νὰ βαδίζῃς ταραγμένα, ἀλλὰ εἰρηνικὰ καὶ μὲ καλὲς κινήσεις.
Γιατὶ ὅταν συνηθίσῃς νὰ διατηρῇς τὴν εἰρήνη αὐτὴ στὶς ἐξωτερικές σου κινήσεις, εὔκολα καὶ χωρὶς κόπο θὰ κατορθώσῃς νὰ εἰρηνεύῃς ἐσωτερικά, ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος μετασχηματίζεται μὲ τὸν ἐξωτερικό.
Συνήθιζε νὰ ἀγαπᾷς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ εἶσαι εἰρηνικὸς μὲ ὅλους, ὅπως παραγγέλλει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσᾶς νὰ ζῆτε εἰρηνικὰ μὲ ὅλους» (Ρωμ. 12,18).
Πρόσεχε τὴν συνείδησί σου νὰ μὴ σὲ κατηγορῇ γιὰ κανένα πράγμα, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀναπαυμένη μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό σου, μὲ τὸν πλησίον καὶ μὲ τὰ ἔξω πράγματα, ὅπως εἴπαμε στὸ η´ κεφάλαιο τοῦ μέρους αὐτοῦ. Καὶ μάλιστα νὰ μὴν σὲ κατηγορῇ ὅτι παρέλειψες κάποια ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἡ διατήρησις τῆς καθαρῆς συνειδήσεως γεννᾷ τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς: «Ἔχουν πολλὴ εἰρήνη ὅσοι ἀγαποῦν τὸ νόμο σου καὶ δὲ συναντοῦν ἐμπόδιο μπροστά τους» (Ψαλμ. 118,164). Συνήθιζε νὰ ὑποφέρῃς τὶς ὕβρεις χωρὶς ταραχή.
Εἶναι, ναί, ἀλήθεια ὅτι θὰ ὑποφέρῃς πολὺ μέχρι νὰ ἀποκτήσῃς τὴν εἰρήνη αὐτή, διότι εἶσαι ἀγύμναστος. Ἀλλὰ ἀφοῦ τὴν ἀποκτήσῃς ἡ ψυχή σου θὰ βρίσκῃ πολὺ παρηγοριὰ σὲ κάθε ἀντίθετη κατάστασι ποὺ θὰ συναντᾷ. Καὶ ἀπὸ μέρα σὲ μέρα θὰ μάθης καλύτερα τὴν ἄσκησι αὐτὴ γιὰ νὰ εἰρηνεύῃς πνευματικά.

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ


1. Ἡ ἀληθής πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι μυστική
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ (Β΄ Κορ. 11, 32-33 12, 1-10)
Πραγματοποιήθηκε στίς 05-10-1980


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἡ φυσική καί ὑπερφυσική ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀδιακρίτως εἰς ποίαν κατάστασιν σχέσεως εὑρίσκονται μέ ἡμᾶς
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ (Λουκᾶ 6, 31-36)
Πραγματοποιήθηκε στίς 04-10-1981


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Προτροπαί καί ἐπιχειρήματα διά μίαν κλειστήν χριστιανικήν κοινωνίαν
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ (Β΄Κορ. 6, 14-18 7,1)
Πραγματοποιήθηκε στίς 03-10-1982


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Οι Ελληνορθόδοξοι του Λιβάνου διαμαρτύρονται εντόνως στο κέντρο της Βηρυτού για την τουρκική ταινία «ΑΛΩΣΗ 1453»


Δυστυχώς μας κρίνουν οι πράξεις, οι καταστάσεις και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι Έλληνες ανά τον κόσμο.
Ενώ οι Ελληνορθόδοξοι του Λιβάνου διαμαρτύρονται εντόνως για την τουρκική ταινία «ΑΛΩΣΗ 1453», εμείς στην Ελλάδα, ζούμε με το ψυχοναρκωτικό που ονομάζεται τουρκικά σήριαλ, και αν δεν ζούμε με αυτό τότε, η θα υβρίζουμε και θα "σατιρίζουμε" χυδαιολογώντας την Ορθοδοξία, το πρόσωπο του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, των μακαριστών γερόντων ή θα "ανεβάζουμε" θεατρικά έργα που θα προσβάλουν με τον χειρότερο τρόπο την μνήμη των εθνομαρτύρων, ή "παραστάσεις" όπως το Corpus Christi που εμφανίζουν ομοφυλόφιλους τον Ιησού και τους 12 Αποστόλους.
Διαβάστε και δείτε στο τέλος της δημοσίευσης πολλές φωτογραφίες από την έντονη διαμαρτυρία των Ελληνορθοδόξων από το Πρώτο θέμα

Διαμαρτυρία Ελληνορθόδοξων του Λιβάνου για την τουρκική ταινία «ΑΛΩΣΗ 1453» στο κέντρο της Βηρυτού 

Ηχητικό Αγιολόγιο 30 Σεπτεμβρίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

30 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής


Γρηγορίου Ιερομάρτυρα, των Αγίων Ριψιμίας, Γαϊανής και άλλων 32 Παρθενομαρτύρων, των Αγίων 70 Μαρτύρων, των δύο Οσιομαρτύρων γυναικών, Στρατονίκου, Μαρδονίου, των Αγίων χιλίων Μαρτύρων, Γρηγορίου Οσίου, Honorius.


Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκρατορίας Διοκλητιανοῦ.
Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας Κουσαρῶ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας. Οἱ Ἀρμένιοι γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν σκότωσαν τὸν Ἀνὰκ καὶ τὴν οἰκογένειά του, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γρηγόριο καὶ ἕναν ἀδελφό του. Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὁ γιὸς τοῦ Κουσαρῶ, ὁ Τηριδάτης, συνέλαβε τὸν Γρηγόριο ἐπειδὴ ἦταν χριστιανὸς καὶ τὸν βασάνισε σκληρά. Ὅταν δὲ ἔμαθε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ γιὸ τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος εὐθυνόταν γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ πατέρα του, διέταξε νὰ τὸν ρίξουν σὲ λάκκο μὲ φίδια καὶ ἄλλα ἑρπετά. Ὁ Γρηγόριος ὄχι μόνο δὲν ἔπαθε τίποτα ἀλλὰ ἐπέζησε γιὰ 15 χρόνια τρεφόμενος μὲ τὸ ψωμὶ ποὺ τοῦ πήγαινε κρυφὰ μιὰ χήρα.
Κάποια στιγμὴ ὁ Τηριδάτης παραφρόνησε. Ἡ ἀδελφή τοῦ βασιλιὰ ἄκουσε μία μέρα φωνή, ἡ ὁποία τῆς ἔλεγε πὼς ἂν ἤθελε νὰ θεραπευτεῖ ὁ ἀδελφός της θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλευθερώσουν τὸν Γρηγόριο. Πράγματι ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὸν λάκκο ὁ Ἅγιος θεράπευσε τὸν βασιλιά.
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον ἐν εἰρήνῃ.

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ. Ἁγίου Ἰωάννου ΧρυσοστόμουΚυριακὴ  Β΄ Λουκᾶ. (Λουκ.στ΄, 31-36)
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον, ὁμιλία Η΄
    


Τὸ πεταμένο διαμάντι! Κυριακή Β΄Λουκᾶ. (†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας


Τὸ πεταμένο διαμάντι!
«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».
Κυριακή Β΄ Λουκᾶ (Λουκ.στ΄ 31-36)

 (†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Ἀπὸ τότε, ἀγαπητὲ ἀναγνῶσα, ποὺ ὑπάρχουν ἄνθρωποι εἰς τὴν γῆν, διεπιστώθη ἡ ἀνάγκη τῆς δημιουργίας κοινωνιῶν. Αἱ κοινωνίαι ὅμως αὐταὶ ἔπρεπε νὰ στηρίζωνται σὲ νόμους. Καὶ ἑκάθησεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἔκαμε νόμους.  Πόσους; Εἶναι ἀδύνατον νὰ μετρηθοῦν.  Καὶ ὅμως παρὰ τὴν πολυνομίαν, βασιλεύει ἀτυχῶς ἡ ἀνομία.  Οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι εὐτυχισμένοι.  Σχεδὸν κυριαρχεῖ τὸ ψέμα, ἡ ἀβεβαιότης, ἡ ἀδικία.
Ἰδοὺ ὅμως σήμερον ἕνας νόμος.  Εἶναι παλαιός.  Πάντοτε, παρὰ ταῦτα, νέος. Ἁπλοῦς, σύντομος, σωτήριος. «Αὐτὰ ποὺ θὰ ἤθελες νὰ κάμουν οἱ ἄλλοι σὲ σένα, αὐτὰ πρέπει νὰ κάμῃς καὶ σὺ εἰς αὐτούς».  Πόσον εὐκολονόητος ὁ νόμος αὐτός!  «Χρυσοῦς κανὼν» ὠνομάσθη· ἀκριβὴς ζυγαριὰ κοινωνικῆς δικαιοσύνης.  Καὶ ἡ μακρὰ ἀνθρωπίνη πεῖρα ἀπέδειξεν, ὅτι κάθε ἄλλη νομοθεσία, μὴ στηριζόμενη εἰς τὸν κανόνα αὐτόν, ποὺ διετύπωσεν ὁ Κύριος, καταντᾷ ψευδὲς κατασκεύασμα καὶ ἀπατηλὸ σκέπασμα ἀτομισμοῦ καὶ ἀδικίας.
Ἄς ἴδωμεν, λοιπόν, τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ θείου αὐτοῦ νόμου εἰ’ς τὴν σύγχρονον κοινωνίαν μας.

1.Εἶσαι εἰς τὴν κορυφήν;

«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιτεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Δηλαδή, τί θὰ ἤθελες σὺ ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους σου, ἐὰν ἦσο ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑφισταμένους, τοὺς ἐργάτας, τοὺς ὑπηρέτας; Θὰ ἤθελες, φυσικά, δικαίαν ἀμοιβήν, δίκαιον ἡμερομίθσιον, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἀναγνώρισις τῶν δικαιωμάτων, τὰ ὁποῖα ἔχεις καὶ σὺ εἰς τὴν ζωήν. 

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή B΄ Λουκᾶ


Κυριακή Β΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά  Λουκᾶν Εὐαγγέλιο Κεφ. 6, χωρία 31 ἕως 36ΣΤ΄. Είπεν ο Κύριος, 31 καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.
34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Όπως θέλετε να σας φέρνονται οι άλλοι άνθρωποι, έτσι να τους φέρεσθε κι εσείς. Και αν αγαπάτε εκείνους πού σας αγαπούν, τι τάχα σπουδαίο κάνετε; Και οι κακοί αγαπούν εκείνους πού τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε εκείνους πού σας κάνουν καλό, τι τάχα σπουδαίο κάνετε; Και οι κακοί το ίδιο κάνουν.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους β ς' 16-18 ζ 1-1

 
 Πρός Κορινθίους β' ς´ 16 - 18
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Πρός  Κορινθίους β' ζ´ 1 - 1
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική
1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Ἀπόδοση

Πνευματικοί δεσμοί. Πνευματικός πατήρ. Δανιήλ Κατουνακιώτης. Μέρος Α' Πνευματικοί δεσμοί. Πνευματικός πατήρ.
 Σύγχρονες Ἁγιορείτικες μορφές
 Δανιήλ Κατουνακιώτης

  Η εξαγιασμένη προσωπικότης του γερο-Δανιήλ σκόρπιζε πολύ μακρυά τη λάμψη της. Κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί, διανοούμενοι, από πολλά μέρη της Ελλάδος, εκαυχώντο ως πνευματικά του τέκνα, και ακολουθούσαν πιστά τις νουθεσίες του.
   Στη Θεσσαλονίκη μεταξύ πολλών ξεχώριζε ο Νικόλαος Ρέγκος, ανώτερος ταχυδρομικός υπάλληλος, άνθρωπος μεγάλης πίστεως και αρετής. Κινούμενος από ένθεο ζήλο αφοσιώθηκε στο κήρυγμα και ανεδείχθη έξοχος λαϊκός Ιεροκήρυξ. Στο Ναό που εκήρυττε – στον Άγιο Χαράλαμπο που ήταν Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι – συγκέντρωσε τους πιο καλούς χριστιανούς της πόλεως. Εξέδιδε και το περιοδικό «Χριστιανισμός».
Η αφοσίωσή του στο Γέροντα πλησίαζε τα όρια της λατρείας. «Ώμνυε» στο όνομά του. Σε κάποια φωτογραφία του σταλμένη στα Κατουνάκια, είχε γράψει τα εξής ενδεικτικά της απεριορίστου ευγνωμοσύνης του: «Τω σεβαστώ πνευματικώ μου Πατρί τω μετά Θεόν και την Παναγίαν Παρθένον σωτήρι μου και ποδηγετήσαντί με τον αμαρτωλό εις την αληθή σωτήριον οδόν».
   Ό, τι χρειαζόταν ο Γέροντας, όπως λ.χ. τακτοποίηση εκδοτικών υποθέσεων, ο Νικόλαος ήταν ολοπρόθυμος να τον εξυπηρετήσει. Ήταν έτοιμος και να θυσιασθεί ακόμη. Και ο πνευματικός του πατήρ συγκινημένος ανέπεμπε στον Κύριον τις πιο ένθερμες προσευχές:

Ἡ δαιμονική μέθοδος τῆς νοθείας. Ἡ αἵρεσις εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην. π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος


Ἡ δαιμονική μέθοδος τῆς νοθείας

π. Ἀθανάσιος  Μυτιληναίος

Καί τώρα ὁ Διάβολος, ὅταν εἶδε ὅτι πλέον ἡ ἰσχύς του κυριολεκτικά κατερρακώθη μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, ἄρχισε νά πολεμᾶ τήν Ἐκκλησία μέ μίαν νέαν μέθοδον, μέ τήν μέθοδον τῆς νοθείας. Δέν ἔρχεται νά πῆ ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι τίποτε· γιατί ἐνικήθη· ἔρχεται ὅμως νά μιλήση μέ τήν γλῶσσα τῆς νοθείας καί νά πῆ: «Ναί, βεβαίως! ἐγώ δέχομαι τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Βεβαίως!
Ἀλλά, ξέρετε, ὁ Ἰησοῦς Χριστός –σπουδαῖος ἄνθρωπος!– ἀλλά... δέν εἶναι Θεός.»! Ἤ τό ἄλλο: «Βεβαίως! εἶναι Θεός!... Ἀλλά δέν ἔγινε ἄνθρωπος · ἤτανε φαινομενικά ἄνθρωπος.»! Καί οὕτω καθ’ ἑξῆς. Δηλαδή μέ κάθε τρόπο ἐπιδιώκει νά δημιουργήση ὁ Διάβολος μίαν ἀπόκλισιν ἀπό τήν ἀλήθεια. Κι αὐτή ἡ ἀπόκλισις ἀπό τήν ἀλήθεια λέγεται αἵρεσις.

Ἡ αἵρεσις εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην

Ὁ Κύριος μᾶς εἰδοποίησε γιά τό θέμα αὐτό πού θά δημιουργοῦσε ὁ Διάβολος. Σημειώσατε ὅτι δέν ὑφίστατο θέμα αἱρέσεως πρό Χριστοῦ. Ἄν θά ἀνοίξετε τήν Παλαιά Διαθήκη, οὐδέποτε θά ἰδῆτε πουθενά νά ὑπάρχη αἵρεσις. Ὅ,τι πιστεύουν οἱ Ἑβραῖοι, εἶναι βεβαίως ἡ πίστις αὐτή πού συμπίπτει μέ τά γεωγραφικά τους ὅρια· εἶναι ἡ πίστις τῶν Ἑβραίων. Οὐδείς ποτέ ἐσκέφθη νά ἀλλοιώση τήν πίστιν τῶν Ἑβραίων. Ποτέ, κανείς. Οὐδέποτε προέκυψε θέμα νοθείας ἤ αἱρέσεως εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη.

Οδοιπορικό στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Αντωνίου στην Αριζόνα. (Φώτο)


Οδοιπορικό στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Αντωνίου στην Αριζόνα

Αικατερίνη Διαμαντοπούλου (Υπεύθυνη υλικού των Ιστοχώρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων)

Το προσκυνηματικό μας ταξίδι στη μακρινή Αριζόνα είχε τη χάρη του Θεού. Οι συμμετέχοντες είδαν με τα ίδια τους τα μάτια και βίωσαν θαυμαστά γεγονότα.
Συγκινήθηκαν από τον τρόπο ζωής και τον αγώνα των Μοναχών να διατηρήσουν ανόθευτη την πίστη και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική ήπειρο.
Η έξωθεν καλή μαρτυρία τους, η πνευματική – λειτουργική τους ζωή, η αυτοθυσία τους, ο κόπος τους, η αγάπη τους για τον άνθρωπο ήταν ζωγραφισμένα στα φωτεινά πρόσωπα των Μοναχών.

Τα ωραία έργα του Γέροντος Εφραίμ, οι Μονές που έχει ιδρύσει, αποτελούν θαυμαστές αποδείξεις της δράσεώς του.  Είναι έργα άμεσα και εκφραστικά της έντονης αγάπης του για τον άνθρωπο. Βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής βρήκε την ευκαιρία να μας διδάξει αλήθειες χριστιανικές. Υπήρξε προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, και πνευματικό  παιδί του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Ιταλία: προς απαγόρευση συναλλαγών σε μετρητά άνω των 50 €


Μετά την απαγόρευση να αποσύρεις από την τράπεζα πάνω από 1.000 ευρώ σε μετρητά (ή αναφορά στις αρχές για όποιον κάνει ανάληψη πάνω από 1000€), η Ιταλία ετοιμάζεται να κάνει νέο βήμα στην πορεία του απόλυτου έλεγχου των συναλλαγών των ιδιωτών.

Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την απαγόρευση όλων των συναλλαγών σε μετρητά πάνω από 50 ευρώ.  Για μεγαλύτερα ποσά, θα γίνεται δεκτή μόνο η χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών καρτών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ήθελε το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί από το 2013.

Με το πρόσχημα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της μαύρης και γκρίζας οικονομίας, αυτό το νέο αναγκαστικό μέτρο θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο για τον έλεγχο του πληθυσμού, από δω και στο έξης με ευκολότερη «ιχνηλάτηση» όλων των καθημερινών δραστηριοτήτων του.

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Όγδοη συνομιλία (ερωτ. 215 -217)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Όγδοη συνομιλία (ερωτ. 215 -217)

215. Ποιες είναι οί νοητικές λειτουργίες κατά τους Αγίους Πατέρας;

 Ό άγιος Γρηγόριος ό Σιναΐτης λέγει ότι ό νους του χριστιανού πρέπει να επιτελεί εργασίες καί συγκεκριμένα: Ή θαυμαστή θεώρησις των Προσώπων της Παναγίας Τριάδος καί όλων των ουρανίων δυνάμεων ή εκστατική εντύπωση για την ενανθρώπηση του , Σωτήρος ημών Ιησού Χρίστου ή εν πνεύματι θεωρία της φύσεως, δηλαδή σκέψεις για τους σκοπούς των δημιουργηθέντων έργων του Θεού, ή ωραιότητα της δημιουργίας, ή αρμονία του σύμπαντος καί ή εξύψωσης του νου από τα ορατά στα αόρατα, από το μεγαλείο των επιγείων στο μεγαλείο των ουρανίων, από τα πεπερασμένα στα νοερά καί αιώνια όλα αυτά είναι τρόποι με τους οποίους ανεβαίνουμε από τα μάταια στα θεία ωσάν με μία πνευματική σκάλα.

Ηχητικό Αγιολόγιο 29 Σεπτεμβρίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

29 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής


Κυριακού Αναχωρητού, των Αγίων 150 Μαρτύρων, των Αγίων Τρύφωνος, Τροφίμου και Δορυμέδοντος, Πετρωνίας, Γουδελίας, των Αγίων Γοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας, Μαλαχία του Νέου, των Αγίων Μαρτύρων εν Στροφάσιν αναιρεθέντων, των Αγίων τριών Νεομαρτύρων, Αντωνίου του Ζαντόσκ.
Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς

Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.
Γεννήθηκε στὴν Κόρινθο τὸ 5ο αἰῶνα, ἀπὸ ἱερέα πατέρα, τὸν Ἰωάννη. Τὴν μητέρα του τὴν ἔλεγαν Εὐδοξία καὶ εἶχε ἀδελφὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.
Ἀπὸ ἱερατικό, λοιπόν, γένος ὁ Κυριακός, σὲ νεαρὴ ἡλικία πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴ Λαύρα τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. Ἐκεῖ, ὁ Μέγας Εὐθύμιος, τὸν ἔκανε μοναχὸ καὶ τὸν ἔστειλε στὸν ἀσκητὴ Γεράσιμο. Ὅταν πέθανε ὁ Γεράσιμος, ὁ Κυριακὸς ἐπέστρεψε στὴν Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου, ὅπου μὲ ζῆλο καλλιεργοῦσε τὶς ἀρετές του, ὥσπου κάποια στάση ποὺ ἔγινε στὴ Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου τὸν ἀνάγκασε νὰ πάει στὴ Λαύρα τοῦ Σουκᾶ.
Ἐκεῖ 40 χρονῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐπιστασία τοῦ Σκευοφυλακίου. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν διέκρινε ἀπέναντι στοὺς συμμοναστές του, ἦταν ὁ γαλήνιος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς ἀντιμετώπιζε, γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀπὸ ὅλους.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ρ Ε Ï Κ Ι. Μία ἀνορθόδοξη θεραπεία με ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα. Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


Ρ Ε Ï Κ Ι 
Μία ἀνορθόδοξη θεραπεία με ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα 

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

 Βασικός τρόπος ἔκφρασης καί παρουσίας τοῦ ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ φαινομένου τῆς “Νέας Ἐποχῆς” στό χῶρο τῆς ὑγείας ἀποτελοῦν οἱ λεγόμενες Ἀνορθόδοξες ἤ ἐνεργειακές “θεραπεῖες”, οἱ ὁποῖες στεροῦνται
ἐπιστημονικοῦ χαρακτήρα. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἀνορθόδοξων “θεραπειῶν” συγκαταλέγεται καί τό «Ρέϊκι»1.

1.Τί εἶ ναι τό Ρέϊκι

 α)Σύμφωνα μέ ἔντυπo τοῦ χώρου: «Τό Ρέϊκι εἶναι μία καθαρή θεραπευτική ἐνέργεια καί δέν ἔχει καμ- μία σχέση μέ ὁποια δήποτε θρησκεία ἤ κοσμοθεωρία, οὔτε ἀνταγωνίζεται ἄλλης μορφῆς θεραπευτικές ἀγωγές. Τό Ρέϊκι ἀποκαθιστᾶ τήν ἐπαφή μας μέ τήν ξεχασμένη ἀπό καιρό, ἀλλά πανίσχυρη ζωτική ἐνέργεια». Εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι τό Ρέϊκι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ ὁποιαδήποτε θρησκεία; Ἀναμφιβόλως ὄχι. Δέν ἐπιβεβαιώνεται.
Πῶς προῆλθε τό σύστημα Ρέϊκι Mikao Usui, σκαπανέας τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀργότερα γιά τήν περαιτέρω διάδοσή του στίς Η.Π.Α καί ἀπό ἐκεῖ στήν Εὐρώπη ἡ Hawayo Takata (1900-1980), ἀφοῦ διαδέχθηκε τήν Chujiro Hayashi; Σύμφωνα μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ χώρου, καί ἐφόσον δέ θεωρήσουμε μῦθο τά περί τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ συστήματος, ὅπως ὑποστηρίζουν πολλοί εἰδικοί, προέκυψε μέσα ἀπό μία διαδικασία ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης τοῦ Ἰάπωνα ἐμ πνευστῆ του Mikao Usui (1862-1926).

Ἡ πνευματικὴ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς. Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου


Ἡ πνευματικὴ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Ἡ καρδιά σου, ἀγαπητέ, κτίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μόνο γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, δηλαδὴ γιὰ νὰ ἀγαπᾶται καὶ νὰ κατοικῆται ἀπὸ αὐτόν. Γι᾿ αὐτὸ καθημερινὰ σοῦ φωνάζει νὰ τοῦ τὴν δώσῃς: «Υἱέ, δός μου τὴν καρδιά σου» (Παρ. 23,26). Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Θεὸς εἶναι ἡ εἰρήνη ποὺ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε νοῦ, πρέπει ἡ καρδιὰ ποὺ πρόκειται νὰ τὸν δεχθῆ, νὰ εἶναι εἰρηνικὴ καὶ ἀτάραχη, ὅπως εἶπε ὁ Δαβίδ: «Ἐγενήθη ὁ τόπος σου ἐν εἰρήνῃ» (Ψαλμ. 75,2).
 Γι᾿ αὐτὸ πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ στερεώσῃς τὴν καρδιά σου σὲ μία εἰρηνικὴ κατάστασι, ὥστε ὅλες σου οἱ ἐξωτερικές σου ἀρετὲς νὰ γεννιῶνται ἀπὸ τὴν εἰρήνη αὐτὴ καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐσωτερικὲς ἀρετές, ὅπως εἶπε ἐκεῖνος ὁ μέγας ἡσυχαστὴς Ἀρσένιος: «Φρόντισε ὥστε ὅλη σου ἡ ἐσωτερικὴ ἐργασία νὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ νικήσῃς τὰ ἐξωτερικὰ πάθη».
 Διότι κι ἂν οἱ σωματικὲς σκληραγωγίες καὶ ὅλες οἱ ἀσκήσεις μὲ τὶς ὁποῖες ἀσκεῖται τὸ σῶμα εἶναι ἄξιες ἐπαίνου, ὅταν εἶναι μὲ διάκρισι καὶ μέτριες, ὅπως ἁρμόζει στὸ πρόσωπο ποὺ τὶς κάνει, ὅμως ἐσὺ ποτὲ δὲν θὰ ἀποκτήσῃς καμία ἀληθινὴ ἀρετὴ μόνο διὰ μέσου τῶν ἀρετῶν ποὺ ἀναφέρθηκαν προηγουμένως, παρὰ ματαιότητα καὶ κενοδοξία, ἂν καὶ οἱ ἀσκήσεις αὐτὲς δὲν παίρνουν δύναμι καὶ ζωὴ καὶ δὲν κυβερνοῦνται ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ψυχικὲς ἀρετές.

Ἡ ἰδέα τῆς ἐξελίξεως κατά τήν προχριστιανικήν περίοδον. Κεφάλαιον Α΄. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ


«Κόσμος: Ἐξέλιξις ἤ δημιουργία; Τυχαιότης ἤ Πάνσοφος Σκοπιμότης;  Φυσική ἐπιλογή ἤ ἀπερινόητος Θεία Πρόνοια;»

 Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ

Ἀντί προλόγου
Τῷ  Οἰκουμενικῷ Πατρί καί Ὑποφήτῃ τῶν Ἀρρήτων Ἀληθειῶν, τῷ Οὐρανοφάντορι Μύστῃ τῆς Καππαδόκων Χώρας, τῷ συγγράψαντι τάς ὑπερόχους ὁμιλίας αὐτοῦ «Εἰς τήν «Ἑξαήμερον» Μεγάλῳ καί Ἁγίῳ ΒΑΣΙΛΕΙΩ πάνυ εὐλαβῶς ἀνατίθεται τό παρόν.
Ὁ πονήσας
« Ἡ  τεράστια  πολυπλοκότητα τῶν ἐμβίων ὄντων καί τῆς  ἰδίας τῆς ζωῆς δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευθῇ μέ μηχανιστικό τρόπο, οὔτε καί ἔχει ἐντοπιστεῖ κάποιος φυσικός μηχανισμός αὐτο–οργάνωσης τῆς ὕλης πού μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ σέ βιολογικές δομές τέτοιας πολυπλοκότητας, ἔστω καί μέσω ἐξελικτικῶν διαδικασιῶν καί σέ χρονικές κλίμακες πολλῶν ἑκατομμυρίων ἐτῶν».
Βασίλειος Τ. Γιούλτσης
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
« Ὁ Θεολογικός λόγος
καί ὁ Λόγος τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν» (2012)

Κεφάλαιον Α’
Ἡ ἰδέα τῆς ἐξελίξεως κατά τήν προχριστιανικήν περίοδον
Ἀρχαιοτάτη εἶναι καί ἡ ἰδέα τῆς ἐξελίξεως τῶν ὄντων, ἐνοργάνων τε καί ἀνοργάνων. Οἱ Βαβυλώνιοι ἐπίστευον ὅτι, Οὐρανός, Γῆ, Θεοί, ἐγεννήθησάν ποτε ἐκ πρωταρχικοῦ τινος ὄντος.

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ γιά τόν πλαστό πάπυρο τοῦ "νυμφευμένου" Ἰησοῦ !!


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Οἱ Καμπαλιστές καί Ταλμουδιστές τοῦ Σιωνιστικοῦ λόμπυ πού μετέβαλαν τόν θεϊσμό τῆς Π.Δ. σέ σατανισμό καί ἑωσφορισμό μετά τά χυδαῖα καί γελοῖα ντοκυμαντέρς τοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Ἰσραήλ πού δῆθεν ἀνακαλύπτουν τόν «οἰκογενειακό τάφο» τοῦ ἀγρίως πολεμουμένου καί μισουμένου ἀπό αὐτούς ἔνεκεν τῆς σατανολατρείας τους ἀληθινοῦ Μεσσίου, τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἤ «ἀνακαλύπτουν» τά πλαστά καί ἀνυπόστατα ψευδοευαγγέλια πού κατασκευάζουν στά σκοτεινά ἐργαστήριά τους γιά νά ὑλοποιήσουν τήν τρομακτική τους ἐμπάθεια καί νά ἀνασταυρώσουν τόν ἀπό τούς προγόνους τους σταυρωθέντα Κύριο τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους, σκηνοθέτησαν τή νέα τους βρώμικη καί αἰσχρή ἀπόπειρα ἀπομειώσεως τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, μέ τήν βοήθεια τῶν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Karen Li King Καθηγήτριας στό Πανεπιστήμιο Harvard τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Roger Bagnal Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου γιά τήν μελέτη τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἐνορχηστρώνοντας τήν προσπάθειά τους γιά νά κλονισθῆ δι’ ἑνός δῆθεν ἀρχαιολογικοῦ εὑρήματος ἡ χριστιανική πίστη.

Η Ρωσία απαγόρευσε τις εισαγωγές μεταλλαγμένου καλαμποκιού της Monsanto


Η Ρωσία και επίσημα απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων και πιο ειδικά μεταλλαγμένου καλαμποκιού που παράγει η εταιρεία Monsanto ύστερα από τη δημοσιοποίηση ερευνών Γάλλων ερευνητών οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση όγκων όταν δοκιμάστηκε σε ινδικά χοιρίδια.

Η οργάνωση προστασίας καταναλωτών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι σταματά όλες τις εισαγωγές της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε πως το ινστιτούτο διατροφής θα προχωρήσει σε άμεση εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Γάλλων επιστημόνων.
Το ρωσικό εμπάργκο στα προϊόντα της Monsanto αποτέλεσε ένα ισχυρό πλήγμα στην εικόνα της εταιρείας η οποία προσπαθεί να αποδείξει ότι τα προϊόντα της δε διαφέρουν σε τίποτα από τα φυσικά παραγόμενα., χωρίς να πείθει κανένα πάντως.

Μεταλλαγμένα και καρκίνος: νέα μελέτη, πολλά ερωτηματικά. Θεοδώρα Τσώλη


Σύμφωνα με τη νέα μελέτη αρουραίοι που κατανάλωσαν γενετικώς τροποποιημένο καλαμπόκι παρουσίασαν τεράστιους όγκους και οργανικές βλάβες.
H ερευνητική ομάδα από τη Γαλλία δημοσιεύει με τη μελέτη σοκαριστικές εικόνες αρουραίων που τρέφονταν με γενετικώς τροποποιημένο καλαμπόκι και εμφάνισαν τεράστιους όγκους 

Μεγάλη διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με μια νέα μελέτη ειδικών του Πανεπιστημίου της Καν στη Γαλλία, η οποία έδειξε πως αρουραίοι που τρέφονταν με καλαμπόκι τροποποιημένο γενετικώς ώστε να είναι ανθεκτικό σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φυτοφάρμακο εμφάνισαν τεράστιους όγκους καθώς και σοβαρές οργανικές βλάβες.

Σοβαρά ερωτήματα ασφάλειας

Η μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση «Food and Chemical Toxicology» (γεγονός που σημαίνει ότι πέρασε από διαδικασία έγκρισης από ανεξάρτητους ειδικούς, όπως συμβαίνει πάντα προκειμένου να γίνει δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου) εγείρει, σύμφωνα με τους δημιουργούς της σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των «μεταλλαγμένων» τροφίμων.

Φωτογραφίες από τη Θεία Λειτουργία στο Κελλί του παπα Τύχωνα και του Γέροντα Παΐσιου.


Φωτογραφίες από τη  Θεία Λειτουργία στο Κελλί του παπα Τύχωνα και του Γέροντα Παΐσιου.Σήμερα, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Άγιο Όρος (14/27 Σεπτεμβρίου), τελέστηκε Θεία Λειτουργία στο εγκαταλειμμένο Ιερό Σταυρονικητιανό Κελλί του Τιμίου Σταυρού.  Στο Κελλί αυτό έζησε και κοιμήθηκε ο παπα Τύχων, ο Ρώσσος ασκητής και στη συνέχεια το πνευματικοπαίδι του, ο Γέροντας Παΐσιος, μέχρι να πάει στην Παναγούδα.

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων. Μέρος Ζ'


Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων. Μέρος Ζ'

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ζ’. Συνέλθετε λοιπόν και κηρύξτε τον λόγο, απορρίψτε κάθε βιοτική μέριμνα, προσέχετε με ακρίβεια πως πορεύεσθε˙ «Βλέπετε τοὺς κύνας».  Πάλι λέω προσέχετε και δεν θα σταματήσω να το λέω. Προσέχετε τους κλέπτες, προσέχετε γιατί ο κόσμος γέμισε λαοπλάνους.
 Αγρυπνείτε και μένετε καθαροί, όσοι έχετε λάβει το δεσποτικό χάρισμα. Να είστε σε εγρήγορση και να περιμένετε την ώρα της φοβερής παρουσίας του Δεσπότη,  όταν θα έρθει να ζητήσει τον λόγο από εσάς εσάς που σας έχει εμπιστευθεί τα τάλαντα.

Έχοντας αυτά κατά νου αγαπητοί μου, «Ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ» (Α’ Πέτρου 5.2), όπως λέει ο Απόστολος, όχι εξ ανάγκης αλλά με την δική σας θέληση, ούτε για λόγους αισχροκέρδειας, αλλά με προθυμία, όχι ως τύραννοι του κλήρου,  αλλά δίνοντας παράδειγμα.
Και όταν θα φανερωθεί ο Αρχιποιμένας, θα λάβετε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. 
Το ξαναλέω και ακούστε, «ἱερεῖς Κυρίου͵ Βασιλεῖς τῆς γῆς͵ καὶ πάντες λαοὶ͵ ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς· νεανίσκοι καὶ παρθένοι͵ πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων(Ψαλμ. 148.11-12). Ἐνωτίσασθε͵ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην» (Ψαλμ. 48.2),  μικροί και μεγάλοι, είτε άρρενες είτε θήλεις, «Ἐπὶ τῷ αὐτῷ πλούσιος καὶ πένης»(Ψαλμ. 48.3),  προσέξτε τα λεγόμενα, παρακαλώ. Διότι προτίθεμαι να σας αποδείξω μέσα από τις Άγιες Γραφές, ότι δεν είναι Χριστιανοί, όλοι οι Χριστιανοί,  αλλά αυτοί που καλούνται μόνο κατ’ όνομα ξεγελάν τον εαυτό τους  μένοντας μόνο στην ονομασία.

Ηχητικό Αγιολόγιο 28 Σεπτεμβρίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

28 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής


Χαρίτωνος Ομολογητού, Βαρούχ Προφήτου, των Αγίων Μάρκου, Αλεξάνδρου, Αλφειού, Ζωσίμου, Νίκωνος, Νέωνος, Ηλιοδώρου και των λοιπών Μαρτύρων, Ευσταθίου και Καλλινίκου, Αλεξάνδρου & οι συν αυτώ μάρτυρες, Αυξεντίου Μοναχού, Ειρήνης και Σοφίας, Εύρεσις Λειψάνων Οσίου Νεοφύτου.


Ὁ Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής

Κατεῖχε μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὸ Ἰκόνιο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες χριστιανικὲς ἀρετές.
Ὅταν, λοιπόν, ὁ αὐτοκράτωρ Αὐρηλιανὸς (270 – 275) ἐξέδωσε διάταγμα κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἰκονίου συνέλαβε τὸν Χαρίτωνα ἀπὸ τοὺς πρώτους. Τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ἦταν σκληρά. Ὅμως ὁ Χαρίτων ἔμεινε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του.
Στὸ διάστημα δὲ ποὺ βρισκόταν στὴ φυλακή, ὁ Αὐρηλιανὸς δολοφονήθηκε. Ὁ Διάδοχός του Πρόβος σταμάτησε τὸ διωγμὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Χαρίτων ἀπελευθερώθηκε.
Ἀποφάσισε, τότε, νὰ πάει προσκυνητὴς στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀλλὰ στὸν δρόμο συνελήφθη ἀπὸ λῃστές, ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὸ κρησφύγετό τους. Ὅταν ἔφθασαν στὴ σπηλιά τους, ἔφαγαν καὶ ἤπιαν. Ἀλλὰ τὸ κρασὶ ἦταν δηλητηριασμένο καὶ πέθαναν ὅλοι. Τότε, ἡ σπηλιὰ ἐκείνη τῶν λῃστῶν μετατράπηκε ἀπὸ τὸν Ὅσιο σὲ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ.
Ἡ φήμη τοῦ Χαρίτωνα ἔφερε κοντὰ του πολλοὺς μαθητές. Τοὺς κυβερνοῦσε μὲ στοργὴ καὶ τοὺς προήγαγε σὲ ὑψηλὲς βαθμίδες ἀρετῆς. Ποθώντας, ὅμως, περισσότερη ἡσυχία, ὅρισε διάδοχό του στὸ
μοναστῆρι καὶ ἀναχώρησε στὴν ἔρημο, ὅπου ἀσκήτεψε μέσα σὲ διάφορα σπήλαια.

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Αἵρεσις ὁ ἐσωτερικός ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἀντιξοότητες εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας. π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος

  
Αἵρεσις ὁ ἐσωτερικός ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας

 π. Ἀθανάσιος  Μυτιληναίος
 
Ἐπειδή στίς μέρες μας, ἀγαπητοί μου, ὅπως λέγει ἐκεῖ ἕνας ψαλμικός στίχος, πολλοί «μονιοὶ ἄγριοι» , δηλαδή ἀγριογούρουνα, λυμαίνονται τήν χριστοφυτευθεῖσα ἄμπελο τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς αἱρέσεις τους, καλό θά ἦταν αὐτές οἱ τρεῖς ὁμιλίες μας νά ἀφιερωθοῦν εἰς τό μεγάλο αὐτό θέμα τῶν αἱρετικῶν, τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐχθροί εἶναι ἐσωτερικοί. Διότι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν διωγμόν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐχθροί ἐξωτερικοί· ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι μετέρχονται τήν αἵρεσιν, αὐτοί εἶναι ἐχθροί ἐσωτερικοί.
Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία ἐφοβήθη τούς διωγμούς τούς ἐξωτερικούς· ἀντιθέτως, μέ τούς ἐξωτερικούς διωγμούς, ἐλαμπρύνθη, ἐμεγαλύνθη, καί ἀνεδείχθησαν Ἥρωες καί Ἅγιοι καί Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἐστόλισαν τήν Ἐκκλησία μέ πορφυροῦν ἔνδυμα, πού εἶναι τά αἵματά τους. Ἐκεῖνο πού φοβήθηκε ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ αἵρεσις, εἶναι ὁ ἐσωτερικός ἐχθρός· καί ἀκριβῶς ἐκεῖ κινεῖται μέ κάθε τρόπο, διά νά ἀπομακρύνη κάθε αἱρετική διδασκαλία καί κάθε αἱρετικόν ἄνθρωπον.

Οἱ ἀντιξοότητες εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας

Ὅταν ἱδρύθη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς, δέν ἐγκατεστάθη, ὅπως εἶναι γνωστόν ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία, δέν ἐγκατεστάθη ἐπί φιλικοῦ ἐδάφους· ὁ χῶρος ἐπί τοῦ ὁποίου ἐγκατεστάθη ἦτο ἐχθρικός.

Εκκλησία Ρωσίας: Να μην είναι υποχρεωτική η παραλαβή και χρήση των νέων ταυτοτήτων - Όχι στην εμφύτευση microchips και βιοτατουάζ


Σχέδιο απόφασης "Για την θέση της Εκκλησίας σχετικά με την εμφάνιση και ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών ταυτοποίησης προσώπου"


Η "κλασσικοπερίπτωση ευχαριστεί εκ καρδίας τον φίλο και εν Χριστώ  αδελφό Alexei K. για την  ενημέρωση   και   τον κόπο που έκανε  να μας μεταφράσει στα Ελληνικά αυτήν  την σπουδαία  είδηση για τους Ορθόδοξους Έλληνες.
Ελπίζουμε σύντομα  και η  Εκκλησία της Ελλάδος να τοπθετηθεί ξεκάθαρα για αυτό το μείζον θέμα που απειλεί ευθέως και το Θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας των πιστών οι οποίοι δικαίως ανησυχούν και αγωνιούν ως προς τι πρέπει να πράξουν.
Σύμπασα  η κοινότης  του  Αγίου Όρους  έχει ήδη  τοποθετηθεί  για αυτό το ζήτημα  λέγοντας ευθέως στους πιστούς  να μην πάρει κανείς την "κάρτα του πολίτη" (έτσι  είχε βαφτίσει  η κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου τη νέα ταυτότητα.  Σημειώνουμε  ότι  ο επίσημος όρος και τότε και τώρα είναι "νέα  ταυτότητα" και όχι "κάρτα του πολίτη").  Συνεπώς η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεδομένου ότι :

Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ. Ὁμιλία 10η π.Σάββα Ἁγιορείτη


10. Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ 10ο Μέρος

Π. Σάββας 2012-06-28Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ Ι΄ Μέρος

 

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-06-2012 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).

 Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)hristospanagia.gr  

Ἡ φυγή τοῦ μοναχοῦ ἀπό τόν κόσμο. Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε Μέρος Β'


Ἡ φυγή τοῦ μοναχοῦ ἀπό τόν κόσμο

 Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐντολή τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Παλαιοῦ καί Νέου Νόμου περιέχεται σ᾿ αὐτήν.
Εἶναι ἡ αὐθεντικώτερη σφραγίς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ παράδεισος ἐπί τῆς γῆς, εἶναι ἡ μακαριότης τῆς παρούσης καί τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀντίθετα, ἡ ἔλλειψις αὐτῆς εἶναι ἡ κόλασις καί ὁ ἄδης, διότι κόλασις εἶναι ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου ν᾿ ἀγαπήση τόν Θεό.
«Τί θά ἀνταποδώσουμε στόν Κύριο, ἐρωτᾶ ὁ Μέγας Βασίλειος, γιά τό πλῆθος τῶν δωρεῶν καί εὐεργεσιῶν, τά ὁποῖα ἀδιάκοπα χορηγεῖ στόν κόσμο;
«Ἀγαπήσατε τόν Θεόν», ἀπαντοῦν ὁμοφώνως ὅλοι οἱ Ἅγιοι: «Ἀγαπήσατε τόν Θεόν καί εὑρήσετε χάριν αἰώνιον».
Ἡ πτωχεία, ἡ ταπείνωσις καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι πάνω ἀπ᾿ ὅλα τά θεμέλια τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, τά ὁποῖα ἀγαπᾶ ὁ μοναχός, ὅταν ἀφήνει τόν κόσμο καί ὑπόσχεται μέ ὅρκους νά τά ἐκπληρώση χωρίς παρεκκλίσεις σ᾿ ὁλόκληρη τήν ζωή του. Ὁπότε βλέπουμε ὅτι ἡ φυγή τοῦ μοναχοῦ ἀπό τόν κόσμο δέν εἶναι πλέον μία φυγή, ἀλλά μία σταθερά ἀπόφασις ν᾿ ἀκολουθήση, ὅσο ἠμπορεῖ πληρέστερα, τήν ὁδό, τήν ὁποία μᾶς ἄνοιξε ὁ Σωτήρ μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς Του καί μέ τήν διδασκαλία Του.
Ἀλλά ἡ φυγή τοῦ μοναχοῦ ἀπό τόν κόσμο ἔχει ἀκόμη καί μία ἄλλη πλευρά, τήν ὁποία μᾶς τήν δείχνει ἰδιαίτερα ἡ ἀκολουθία τῆς εἰσόδου τοῦ μοναχοῦ στόν μοναχισμό.

Ἱ. Ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012Ὁ τάφος τοῦ παπᾶ-Τύχωνα στό Ἅγιον Ὅρος


Ὁ τάφος τοῦ παπᾶ-Τύχωνα στό Ἅγιον ὍροςὉ τάφος τοῦ παπᾶ-Τύχωνα. Τό πνευματικοπαίδι του, ὁ Ἅγιος γέροντας Παίσιος (ἄξιος υἱός, ἀξίου πατρός) ἐπειδή ὁ παπά-Τύχωνας τοῦ ἀπαγόρευσε νά κάνει τήν ἐκταφή, ἔσπειρε δεντρολίβανα ἐπάνω στόν ἀπέριττο τάφο του, γιά νά μήν πατιοῦνται τά ἅγια λείψανά του!

Ἡ προσβολὴ τῶν φαντασιῶν καὶ ἡ ἰατρεία της. Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.


 Ἡ προσβολὴ τῶν φαντασιῶν καὶ ἡ ἰατρεία της

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Ἂν ὁ πονηρὸς καὶ πείσμων ἐχθρός μας, ποὺ δὲν κουράζεται ποτὲ νὰ μᾶς πειράζῃ, ἤθελε κάποτε νὰ σὲ πολεμήσῃ καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου μὲ κάποιες ψεύτικες ἐμφανίσεις καὶ μὲ μεταμορφώσεις σὲ Ἄγγελο φωτός, ἐσὺ νὰ παραμένῃς σταθερὸς στὴν γνῶσι τῆς ταπεινότητος καὶ τῆς μηδαμινότητος τοῦ ἑαυτοῦ σου.
Καὶ νὰ πῇς μὲ σταθερὴ καρδιὰ καὶ τόλμη: «Νὰ μεταστραφῇς ἄθλιε στὸ δικό σου τὸ σκοτάδι, διότι ἐγὼ δὲν ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ ὁράματα, οὔτε ἀπὸ τίποτε ἄλλο, παρὰ ἀπὸ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Ἰησοῦ μου καὶ ἀπὸ τὶς δεήσεις καὶ ἱκεσίες τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ τῶν ἄλλων ἁγίων».
Ἀλλὰ καὶ ἂν μὲ πολλὰ σημάδια καταλάβης ὅτι τὰ ὁράματα αὐτὰ εἶναι ἀληθινὰ καὶ προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεό, παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ἐσὺ νὰ ἀποστρέφεσαι πάντοτε καὶ νὰ τὰ διώχνῃς ὅσο μπορεῖς μακριά σου. Καὶ νὰ μὴ φοβηθῇς μήπως δὲν ἀρέσῃ στὸν Θεὸ ἡ ἀποστροφὴ αὐτὴ ποὺ κάνεις, σκεπτόμενος τὴν ἀναξιότητά σου.
Γιατὶ ἂν τὰ ὁράματα αὐτὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, αὐτὸς γνωρίζει καλὰ νὰ σοῦ τὰ ξεκαθαρίσῃ καὶ δὲν θὰ τοῦ κακοφανῆ ἂν δὲν τὰ δέχεσαι. Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ δίνει τὴν χάρι στοὺς ταπεινούς, δὲν τὴν ἀφαιρεῖ ἀπὸ αὐτοὺς πάλι γιὰ πράξεις ποὺ κάνουν οἱ ἴδιοι ἐξ αἰτίας τῆς ταπεινώσεως.

Τραχωνίτες: Η πλάνη του Τραχωνίου συνεχίζεται...


Τραχωνίτες : Η πλάνη του Τραχωνίου συνεχίζεται

Σκίτσο Μεθοδιστή πάστωρα 1904
 Αυτό είναι ένα κλεμμένο σκίτσο που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Μεθοδιστή Αμερικανού κληρικού Jesse Lyman Hurlbut με τίτλο  Hurlbut's Story of the Bible  με αναφερόμενη έκδοση το 1904 το οποίο και έχει προβληθεί  ως φωτογραφία, «σήμα κατατεθέν» του Τραχωνίου, είναι η (δήθεν), φωτογραφία του Χριστού με τον προφήτη Ηλία, τον αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Απόστολο Παύλο, οι οποίοι περπατάνε συνομιλώντας κάπου στην έρημο του Σινά.

Κατά τον ισχυρισμό τους, τα πρόσωπα αυτά, τα φωτογράφησε η «προσκυνήτρια των αγίων τόπων Ελπίδα» (άνευ επωνύμου), από το λεωφορείο με το οποίο έκανε θρησκευτικό τουρισμό, ως εξής:

Συγγνωστή καί καλόγνωμη ἀφέλεια ἤ ἀπαράδεκτη καί ἐπικίνδυνη ἄγνοια; (Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»).Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου


Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»
Συγγνωστή καί καλόγνωμη ἀφέλεια ἤ ἀπαράδεκτη καί ἐπικίνδυνη ἄγνοια; 

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

Ἐπανειλημένα διαβάζουμε σέ περιοδικά, σέ βιβλία καί στό διαδίκτυο ἀρνητικές θἐσεις καί ἀπόψεις γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἤ ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος ἤ νέας ταυτότητος κλπ. Καί εἶναι στενόχωρο ὅταν αὐτά ἐκπορεύονται καί διακινοῦνται μέσα στό ἐκκλησιαστικό μας σπίτι.

Τελευταία τέτοια ἀρνητική τοποθέτηση ἐξέφρασε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος στήν ἱστοσελίδα «Ἅγιος Δημήτριος Σιατίστης».
Κάνει λόγο γιά «ἐσχατολογικά παραληρήματα» γιά «ὕποπτους κύκλους» γιά σχισματικές καταστάσεις» γιά «πνευματικούς» ἀνθρώπους καί μιλάει εἰρωνικά γιά τή «δαιμονική κάρτα τοῦ πολίτη» γιά τόν ἀντίχριστο, τό 666 καί τήν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν.

Ἐπειδή τά πράγματα ἔχουν γίνει πολύ σοβαρά καί ἐπειδή γιά τόν λόγο αὐτό τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου στίς 4.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ πρωτοβουλία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ θέμα :  «Νέα ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή» θά ἤθελα νά κάνω κάποιες τοποθετήσεις χάριν τοῦ ἀδελφοῦ π. Ἐφραίμ καί ὅλων τῶν ἀρνουμένων τήν ἐπικινδυνότητα τῆς ἀπό ἐτῶν κυοφορουμένης ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου