Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευθύνη της επιλογής μας. 1.«Τό ἐσχατολογικό κήρυγμα τῶν προφητῶν».


Στις 27 Ιανουαρίου είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο Παρουσίαση βιβλίων: "Η Ευθύνη της επιλογής μας"
Λόγω της επικαιρότητας και της επικείμενης επιβολής μέτρων μη αναστρέψιμων, αποφασίσαμε να παραθέτουμε αποσπάσματα από το βιβλίο προς ενημέρωση μιας και τα θέματα μας αφορούν άμεσα : Βιομετρικά Διαβατήρια,  Ηλεκτρονικές ταυτότητες,  666,  Bar code,  RFID (Radio Frequency Indetification,  Smart cards, Εμφυτεύσιμα μικροτσιπς.
Τον πρόλογο του π. Σαράντη και το εκδοτικό σημείωμα μπορούμε να τον δούμε στην παρουσίαση του βιβλίου εδώ θα ξεκινήσουμε από το κυρίως βιβλίο και την σελίδα 33 - 38


ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

1.«Τό ἐσχατολογικό κήρυγμα τῶν προφητῶν».

                                       
Βιομετρικά διαβατήρια
                                        Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                         666
                                         Bar code
                                         RFID
                                         Smart cards
                                         Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς

1.Τό ἐσχατολογικό κήρυγμα τῶν προφητῶν.

 Οἱ πηγές τῆς θείας Ἀποκαλύψεως ὁμιλοῦν σαφῶς περί τῶν ἐσχάτων, μάλιστα δέ οἱ προφῆται, οἱ ὁποῖοι καί τά περιγράφουν μέ ζωηρά χρώματα.  Συνήθως ὁ προφητικός τους λόγος διαγράφει ἕναν πολύ εὐρύτερο κύκλο.  Παράλληλα μέ τά ἱστορικά γεγονότα, πού ἀνάγονται στό μέλλον καί μάλιστα σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό τέλος τοῦ κόσμου.  Ὅλα αὐτά ἀναφέρονται στούς ποταμούς τῶν πειρασμῶν πού βάλλει «ὁ ὄφις ὁ μέγας, ὁ ἀρχαῖος, ὀ καλούμενος Διάβολος» (Ἀποκ. 12,9) κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Ἀποκ. 12,15).
Γίνεται λοιπόν φανερό ὅτι ἡ προφητεία τοῦ Δανιήλ, γιά παράδειγμα, δέν μπορεῖ να ἐξαντληθῇ στά στενά χρονικά ὅρια τῆς μακκαβαϊκῆς ἐποχῆς ( 175 π.Χ. -135 π.Χ.) καί μόνο στό πρόσωπο τοῦ Ἀντιόχου Δ΄τοῦ Ἐπιφανοῦς.  Τό θεοστυγές ἔργο του θά συντρίψουν ὁλοσχερῶς ὁ «Παλαιός τῶν ἡμερῶν» καί ὁ «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ Μεσσίας, πού θά ἐγκαταστήσῃ νέο πνευματικό βασίλειο στή γῆ.  Τό βασίλειο ὅμως αὐτό (ἡ Ἐκκλησία) θά ἀκλουθήσῃ διά μέσου τῶν αἰώνων τήν ἴδια ἱστορική πορεία πάλης ἐναντίον τῶν ἀντιθέτων δυνάμεων τῆς γῆς.  Ἡ πάλη αὐτή θά ἀποκορυφωθῇ ἐσχατολογικά, δηλαδή λίγο πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία

Το Άγιον Όρος και η προσφορά του. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού


 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου  Δ. Μεταλληνού
Ομοτίμου Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άγιον Όρος και Ορθοδοξία
    
Στην εισήγησή μου στο ΣΤ' Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Θ.2 κατέληξα με μία ομολογία, που ισχύει και σήμερα, μετά από είκοσι χρόνια: «Κάθε φορά, που με αξιώνει ο Θεός να προσκυνήσω τον αγιορείτι­κο χώρο, φεύγω με ανανεωμένη τη βεβαιότητα, ότι το Άγιον Όρος, ως καρδιά και παλμός σύνολης της ση­μερινής Ορθοδοξίας, είναι "Salus Graeciae"3.
 Διατί με τον συνεχιζόμενο τρόπο ζωής του αποτελεί τον φυ­σικό φραγμό σε κάθε αλλοίωση, απ' όπου και αν προ­έρχεται, και με την αδιάκοπη πατερική πρακτική του προσφέρει το πρότυπο του υπαρκτικού πλαισίου, που μπορεί να διαμορφώσει τον άνθρωπο εκείνο, που θα συναρμόζει στον κοινωνικό χώρο την επιστήμη, την τεχνολογία και την οικονομία -τις απόλυτες αξίες της εποχής μας- μέσα στην προοπτική της θεώσεως».
       Αυτή τη διαπίστωση, θεμελιωμένη τόσο στην προσωπική βεβαιότητα, όσο και στην ίδια την ιστορι­κή συνέχεια του Αγίου Όρους, θα προσπαθήσω παρα­κάτω να τεκμηριώσω. Βέβαια, σπεύδω να παρατηρή­σω, ότι το να ομιλεί ένας «εμπεπλεγμένος ταις του βίου πραγματείαις» (Β' Τιμ. 2, 4) για το Άγιον Όρος και τη ζωή του, δεν είναι απλώς δύσκολο, αλλ' αυτό­χρημα θρασύ. Διότι, πώς είναι δυνατό

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Κεφάλαιο 3'. «∆ηµοσιοποίηση αµαρτηµάτων»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Πάντα καθαρά τοις καθαροίς»
 
«∆ηµοσιοποίηση αµαρτηµάτων»

 Όταν βλέπουµε κάτι άσχηµο, νά τό σκεπάζουµε καί όχι νά τό διαποµπεύουµε. ∆έν είναι σωστό νά γίνωνται γνωστά τά ηθικά παραπτώµατα. Άς υποθέσουµε ότι στον δρόµο υπάρχει µιά ακαθαρσία.
Ένας συνετός άνθρωπος, άν περάση από εκεί, θά πάρη µιά πλάκα καί θά τήν σκεπάση, γιά νά µήν προξενη αηδία.
Ένας ασύνετος όµως, αντί νά τήν σκεπάση, µπορεί νά άρχίση νά τήν άνακατεύη καί νά σκορπίση περισσότερο τήν δυσωδία της.
Έτσι, καί όταν αδιάκριτα δηµοσιοποιούµε τίς αµαρτίες των άλλων, προξενούµε µεγαλύτερο κακό.
Τό «είπε τη Εκκλησία»[1] δέν έχει τήν έννοια ότι πρέπει όλα νά γίνωνται γνωστά, γιατί σήµερα δέν είναι όλοι Εκκλησία.
 Εκκλησία είναι οι πιστοί πού ζουν όπως θέλει ό Χριστός καί όχι οι άλλοι πού πολεµούν τήν Εκκλησία. Στά πρώτα χρόνια τού Χριστιανισµού πού ή εξοµολόγηση γινόταν µπροστά σέ όλα τά µέλη της Εκκλησίας, τότε εΐχε αυτό τό νόηµα τό «είπε τη' Εκκλησία». Ένώ στην εποχή µας πού σπάνια βρίσκεται οικογένεια νά εχη τον ίδιο Πνευµατικό, άς µη µάς ξεγελάη ό «εξω άπό εδώ» µέ τό «είπε τη' Εκκλησία», γιατί, όταν δηµοσιοποιούµε ένα ηθικό λ.χ. παράπτωµα, τό κοινοποιούµε στους πολεµίους της Εκκλησίας και τους δίνουµε αφορµή νά αρχίσουν τον πόλεµο εναντίον της, οπότε κλονίζεται ή πίστη των αδυνάτων ψυχών.
Μιά µάνα, όταν εχη µιά κόρη πού είναι πόρνη, δέν τήν διασύρει και δέν τήν εξευτελίζει µπροστά στους άλλους, άλλα κάνει ό,τι µπορεί, γιά νά άποκαταστήση τό όνοµα της. Θά πούληση ό,τι έχει και δέν έχει, θά τήν πάρη νά πάνε σέ άλλη πόλη, θά κοιτάξη νά τήν παντρέψη, γιά νά διόρθωση έτσι τήν παλιά της

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 2ον «Περί Ἐκκλησίας» Γ΄Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 2ον:  «Περί Ἐκκλησίας» Γ΄ Μέρος σελίδων 17-32Όχι στην «κουτοπόνηρη» Κάρτα φακελλώματος του πολίτη από την Ε.Ε.


Από χτες πολλοί μας ερωτούν αν ακυρώθηκε η «κουτοπόνηρη» Κάρτα Συναλλαγών.
Είδαμε αμέσως την είδηση από το capital  ΕΔΩ  αλλά είμασταν πάρα πολύ διστακτικοί για να το αναρτήσουμε σαν είδηση, για δύο λόγους.
  • α)Επειδή μόνο το συγκεκριμένο μέσο έδωσε την είδηση και κανένα άλλο δεν φαινόταν να την δημοσιεύει, και επειδή είναι τόσο σοβαρό το θέμα της ενημέρωσής μας για την συγκεκριμένη κάρτα διστάσαμε να το κάνουμε πριν υπάρξουν και άλλες πηγές.
  • β)Ο λόγος για τον οποίον ακυρώνεται είναι ατράνταχτο στοιχείο στα χέρια των ανθρώπων που αρνούνται την οργουελική εξάρτηση της Νέας Εποχής!
Αν ακυρώθηκε από την Ε.Ε. επειδή προσκρούει στην χρήση «προσωπικών δεδομένων», τότε άνοιξε με ασφάλεια ο δρόμος της εναντίωσής μας σε κάθε «πανέξυπνη κάρτα», αλλά κυρίως με στοιχεία πλέον στα χέρια μας στην Κάρτα Πολίτη που είναι η απόλυτη μορφή της συλλογής «προσωπικών δεδομένων».
Με πιο απλά λόγια η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος έχει ένα αναντίρρητο δεδικασμένο στοιχείο στα χέρια της για την νομική κατάθεση απόρριψης της κάρτας πολίτη. (Διαβάστε και παρόμοιο άρθρο  Κάρτα Πολίτη. Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης. «Πρόταση γιά ἕνα μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα»)

Ας ελπίσουμε και ας προσευχηθούμε στην προσεχή σύνοδο του συνόλου των Ιεραρχών μας να συνειδητοποιήσουν την ευκαιρία που δημιουργήθηκε με τις «ευλογίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι λοιπόν σήμερα δημοσιεύουμε και εμείς την είδηση από την  Ελευθεροτυπία, ακριβώς επειδή είναι από τον οργανισμό της Ελευθεροτυπίας, των Ιών, και όλων των επιβολών εκείνων που έφτασαν τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία - παιδεία και νεολαία στο έσχατο πνευματικό σημείο που βρίσκεται σήμερα.
 _______________________________

Κουτοπόνηρη, η κάρτα συναλλαγών 

ΣΚΑΛΩΝΕΙ ΣΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» * ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κάρτα Πολίτη (και κάθε προάγγελός της ). Υπάρχουν ερωτήσεις που μόνο η καρδιά μας μπορεί να δώσει απαντήσεις

Αναμετάδοση από Ορθόδοξο Παρατηρητήριο


Μας γράφει ένας εν Χριστώ αδελφός μας;

Σκέφτομαι να υπογράψω ηλεκτρονικά ή γραπτά την άρνηση παραλαβής της κάρτας
του πολίτη (πρωτοβ. π. Σαράντη), για λόγους ορθόδοξης αντίρρησης
συνειδήσεως.

Ηθελα να σας ρωτήσω :
1) τί νομική κάλυψη τυχόν έχουν οι αντιρρησίες (συνήγορος πολίτη ? , άλλος
φορέας)
2) πώς θα συναλασσόμαστε χωρίς την κάρτα
3)αν είσαι δημόσιος υπάλληλος είσαι υποχρεωμένος νά την παραλάβεις ;;
4) να τηλεφωνήσω στόν συνήγορο τού πολίτη ;

Κάθε μέρα μας τίθενται δεκάδες  παρόμοια ερωτήματα .Όλα  εκφράζουν αυτό που ο απλός λαός περιγράφει με την φράση "ναι μεν αλλά...".
 Ερ. τί νομική κάλυψη τυχόν έχουν οι αντιρρησίες (συνήγορος πολίτη ? , άλλοςφορέας)
Η "Πρωτοβουλία  Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης"  δεν είναι μέλη μιας λέσχης ή έστω μιας οργάνωσης  που θα μπορούσε να παράσχει νομική "φροντίδα" σε όσους την χρειαστούν .Κάτι τέτοιο  θα μπορούσε  ενδεχομένως να προσφέρει  μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος  η οποία όμως δεν δείχνει προς το παρόν να ενδιαφέρεται για αυτό  το μείζον  ποιμαντικό και κοινωνικό ζήτημα.Ο "συνήγορος του πολίτη" πολύ φοβόμαστε ότι κάτω απο την πίεση  της κυβέρνησης, μάλλον θα λειτουργήσει ως  "συνήγορος του διαβόλου",εξ΄άλλου  ήδη εδώ και μέρες  έλαβε το "χρίσμα" απο την κυβερνώσα παράταξη  και θα κατέβει  στις επόμενες   "Καλλικράτειες" εκλογές ως υποψήφιος στηριζόμενος

Οι νέοι και η γλώσσα των λειτουργικών κειμένων

Του Κωνσταντίνου Χολέβα

Το αίτημα για την αλλαγή της γλώσσας των λειτουργικών κειμένων με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Πολλοί έγραψαν σχετικά και εξέφρασαν ουσιαστικά επιχειρήματα κατά των καινοτομιών που άκριτα ζητούνται από ορισμένους. Θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο στο επιχείρημα των «καινοτόμων» ότι δήθεν θα φέρουμε τους νέους στην Εκκλησία αν χρησιμοποιηθεί επισήμως η απλή νεοελληνική στη Θεία Λειτουργία και γενικά στις Ακολουθίες και στην υμνογραφία.

Πρώτον: Θυμίζω ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πειραματίσθηκε επί ένα έτος στο θέμα αυτό. Δηλαδή επί ένα χρόνο ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο διαβάζονταν στους Ναούς της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και στο πρωτότυπο και στη νεοελληνική απόδοση από το Εκλογάδιον. Ο ίδιος διεπίστωσε ότι δεν υπήρξε αυξημένη προσέλευση των νέων αγοριών και κοριτσιών και τελικά
κατήργησε τον πειραματισμό. Άλλα είναι τα εμπόδια για τη μειωμένη προσέλευση νέων και όχι η γλώσσα. 

Δεύτερον: Ο νέος και η νέα θέλουν πρωτίστως ζεστασιά ψυχής, ενδιαφέρον, αγάπη. Αν ο εφημέριος, ο πνευματικός, ο κάθε κληρικός ή και ο κατηχητής τους προσεγγίσουν με ειλικρίνεια τότε θα ξεπερασθούν τα οποιαδήποτε γλωσσικά προβλήματα. Σε ενορίες που έχω δει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όταν υπάρχουν κληρικοί με αγάπη για τη νεότητα εκεί γεμίζουν οι ναοί από εφήβους και κορίτσια ακόμη και στις αγρυπνίες. Η παραδοσιακή γλώσσα και η βυζαντινή Υμνογραφία έλκουν τους νέους μας αν κάποιος είναι κοντά τους και τους βοηθεί να καταλάβουν. Τα παιδιά που από

30 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής

Γρηγορίου Ιερομάρτυρα, των Αγίων Ριψιμίας, Γαϊανής και άλλων 32 Παρθενομαρτύρων, των Αγίων 70 Μαρτύρων, των δύο Οσιομαρτύρων γυναικών, Στρατονίκου, Μαρδονίου, των Αγίων χιλίων Μαρτύρων, Γρηγορίου Οσίου, Honorius.Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκρατορίας Διοκλητιανοῦ.
Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας Κουσαρῶ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας. Οἱ Ἀρμένιοι γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν σκότωσαν τὸν Ἀνὰκ καὶ τὴν οἰκογένειά του, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γρηγόριο καὶ ἕναν ἀδελφό του. Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὁ γιὸς τοῦ Κουσαρῶ, ὁ Τηριδάτης, συνέλαβε τὸν Γρηγόριο ἐπειδὴ ἦταν χριστιανὸς καὶ τὸν βασάνισε σκληρά. Ὅταν δὲ ἔμαθε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ γιὸ τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος εὐθυνόταν γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ πατέρα του, διέταξε νὰ τὸν ρίξουν σὲ λάκκο μὲ φίδια καὶ ἄλλα ἑρπετά. Ὁ Γρηγόριος ὄχι μόνο δὲν ἔπαθε τίποτα ἀλλὰ ἐπέζησε γιὰ 15 χρόνια τρεφόμενος μὲ τὸ ψωμὶ ποὺ τοῦ πήγαινε κρυφὰ μιὰ χήρα.
Κάποια στιγμὴ ὁ Τηριδάτης παραφρόνησε. Ἡ ἀδελφή τοῦ βασιλιὰ ἄκουσε μία μέρα φωνή, ἡ ὁποία τῆς ἔλεγε πὼς ἂν ἤθελε νὰ θεραπευτεῖ ὁ ἀδελφός της θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλευθερώσουν τὸν Γρηγόριο. Πράγματι ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὸν λάκκο ὁ Ἅγιος θεράπευσε τὸν βασιλιά.
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον ἐν εἰρήνῃ.

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Στάρετς Βαρσανούφιος , Γεροντικόν - Ὁσίων Ρώσσων Πατέρων


-Τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ πρέπει νὰ τὴν λέμε ὁλόκληρη. Χωρὶς νὰ τὴν περικόπτωμε. Αὐτὴν τὴν παρακαταθήκη μας ἔδωσαν οἱ ἅγιοι Γέροντες. Καὶ ὁ τόνος νὰ πέφτῃ στὴν τελευταία λέξη: «τὸν ἁμαρτωλόν». Σκοπὸς τῆς προσευχῆς αὐτῆς εἶναι πάντοτε ἕνας: ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ».
Τὸ πρῶτο σας ἔργο, μόλις ξυπνήσετε, νὰ εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Καὶ τὰ πρῶτα σας λόγια της εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ.

-Ὅταν σᾶς ἔρχωνται λογισμοί, μὴ προσπαθῆτε νὰ τοὺς διώξετε ἀνοίγοντας ἕνα λογικὸ διάλογο μαζί τους. Χτυπᾶτε τους ἐπάνω στὴν Πέτρα. Πέτρα εἶναι ὁ Χριστός. Τὸ Ὄνομά Του. Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Δὲν εἶναι στὸ χέρι σας, νὰ μὴ τοὺς δεχθῆτε. Τοὺς λογισμοὺς τοὺς διώχνει μόνο τὸ Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ.

-Ὅταν ἡ προσευχὴ – συμβαίνει μερικὲς φορὲς – γίνεται χωρὶς προσοχὴ καὶ μηχανικά, μὴν ἀπογοητεύεσθε. Τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἁγιάζεται ἀκόμη καὶ τὸ στόμα μας.

-Κάθε ἡμέρα, τὸ βράδυ, νὰ ἐλέγχετε τὸν ἑαυτό σας. Καὶ νὰ μετανοῆτε γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας. Ὁ ἔλεγχος

Σε δημόσια διαβούλευση η κάρτα του πολίτη. Ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα ο χρόνος ευθύνης της Διοικούσης Εκκλησίας.


Σε δημόσια διαβούλευση θα θέσει η κυβέρνηση το ζήτημα της Κάρτας του Πολίτη όπως αποφασίστηκε πριν λίγο σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημόσιας αυτής διαβούλευσης η Διοικούσα Εκκλησία οφείλει άμεσα και οργανωμένα να εκφράσει την αντίθεσή της στην "Κάρτα του Πολίτη".
Η σχετική είδηση (ΑΠΕ) αναφέρει:
Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθούν τις επόμενες μέρες οι βασικοί άξονες για την "κάρτα του πολίτη", θέμα το οποίο συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάρτα θα χρησιμοποιείται για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και ειδικότερα για τις κονωνικές υπηρεσίες. Σε αυτή θα περιέχονται, μεταξύ αλλων, οι αριθμοί της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ, καθώς επίσης και το δημοτολόγιο.....
Ο αριθμός της κάρτας ενδέχεται να είναι ίδιος με εκείνον του ΑΜΚΑ, ωστόσο, όπως τόνισαν οι ίδιες πηγές, αυτά τα ζητήματα θα τεθούν προς διαβούλευση. Επιπλέον, η κάρτα θα χρησιμοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για προορισμούς εντός Σέγκεν. 
Ακόμη, στις χρήσεις της κάρτας θα εντάσσεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Κεφάλαιο 3'. 1) «Να µή δηµιουργούµε εµείς σκάνδαλα », 2)«Tι σκανδαλοποιοί είναι µερικοί ! »


Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Πάντα καθαρά τοις καθαροίς»
«Να µή δηµιουργούµε εµείς σκάνδαλα»

Όσο µπορούµε, νά προσέχουµε νά µή δίνουµε εµείς αφορµές καί δηµιουργούνται άσχηµες καταστάσεις. Νά µήν ανοίγουµε χαραµάδες στον πονηρό, γιατί οί ψυχές πού έχουν βλαµµένο λογισµό βλάπτονται καί αφορµή ζητάνε νά δικαιολογήσουν τόν εαυτό τους.
Ετσι άπό τήν µιά χτίζουµε καί άπό τήν άλλη γκρεµίζουµε.
Είχαν έρθει µιά φορά στο Καλύβι µερικοί νέοι, µοντέρνα παιδιά, καί συζητήσαµε. Εκείνη τήν ήµερα θά έβγαινα άπό τό Αγιον Όρος. Όταν τό έµαθαν, βγήκαν καί εκείνα άπό τό Όρος καί στο καραβάκι ήρθαν καί κάθησαν κοντά µου. Μέ πολύ ενδιαφέρον µέ ρωτούσαν γιά διάφορα πνευµατικά θέµατα. Μερικοί όµως τό παρεξήγησαν καί µάς κοίταζαν πολύ ύποπτα.
Έάν µπορούσα νά προβλέψω ότι θά τό παρεξηγούσαν αυτό οί άλλοι, θά φρόντιζα νά λάβω τά µέτρα µου.
Ό κόσµος είναι πονηρός. Πρέπει νά φροντίζουµε νά µη δηµιουργούµε σκάνδαλα. ∆έν ευθυνόµαστε γιά όσα δέν µπορούµε νά πάρουµε τά µέτρα µας ή γιά όσα δέν έχουµε πείρα.
Νά µήν περιµένουµε µισθό από τον Θεό, όταν εµείς άπό απροσεξία δηµιουργούµε προβλήµατα. Μισθό έχουµε, όταν εµείς είµαστε προσεκτικοί, αλλά δηµιουργή ό εχθρός προβλήµατα.
Μού λέει λ.χ. κάποιος ότι είµαι πλανεµένος. Πρώτα θά δω αν είµαι πλανεµένος ή όχι. «Γιά νά το πή αυτός, κάτι θά είδε. ∆έν µπορεί νά το είπε στά καλά καθούµενα· κάτι θά παρεξήγησε», σκέφτοµαι και

Ἐπίθεση κατά τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας: Θεολογία τῆς συνάφειας ἤ ἀθεολογησία;


Ακούγεται απίστευτο, είναι όμως αληθινό! Κάποιοι «θεολόγοι» των καιρών μας, αφού εξάντλησαν κάθε μέθοδο εντυπωσιασμού των ανθρώπων, επιχειρούν τώρα ένα προκλητικό βήμα στη θεολογική τους σκέψη: Όμιλούν για νέο είδος θεολογίας, την όποια τοποθετούν πάνω και πέρα από την πατερική θεολογία και την ονομάζουν «συναφειακή θεολογία».
Τί σημαίνει ο όρος «συναφειακή θεολογία»; Σύμφωνα με την ερμηνεία πού δίνουν οι ίδιοι, σημαίνει το να βρίσκεται ή θεολογική σκέψη σε επαφή (συνάφεια) με το σύγχρονα προβλήματα. Τα σημερινά προβλήματα, λένε, διαφέρουν πολύ από αυτά πού αντιμετώπισαν οι Πατέρες στην εποχή τους- επομένως δενμπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με την πατερική θεολογία- χρειαζόμαστε μια σύγχρονη θεολογική σκέψη! Χρειαζόμαστε τη θεολογία της «συνάφειας»!’Ο προβληματισμός αυτός αναδείχθη κε κυρίως σε διεθνές συνέδριο πού δι οργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο, συνεχίζεται όμως με σχετικές δημοσιεύσεις σε θεολογικά περιοδικά.

Μελετώντας τα σχετικά κείμενα διαπιστώνει κανείς και μια πρωτοφανή επίθεση κατά του κορυφαίου Ρώσου θεολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ό όποίος προ αρκετών δεκαετιών είχε ρίξει το σύνθημα

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 2ον «Περί Ἐκκλησίας» Β΄Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου


Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 2ον:  «Περί Ἐκκλησίας» Β΄Μέρος σελίδων 17-32Εὐαγγελικός: Δείξατέ μου καί τό τρίτον στοιχεῖον τῆς ἐκκλησίας κατά τήν γνώμην σας καί κατόπιν θά σᾶς εἴπω καί ἐγώ τήν γνώμην μου.

Ὀρθόδοξος: Τό τρίτον στοιχεῖον τῆς ἐκκλησίας εἶναι, ὅτι αὕτη κατέχει τήν ἀλήθειαν.  Τοῦτο μᾶς τό ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν Α΄ Τιμοθ. 3,15 «ὄτι ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ζῶντος» εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας». Ἐξ αὐτοῦ φαίνεται, ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσα ὠργανωμένη καί ἀκατάλυτος ἐκκλησία εἶναι διδάσκαλος τῆς ἀλήθειας. Ὁ Κύριος δίδει τόσην σημασίαν εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὤστε λέγει: «Ἐάν ὁ ἀδελφός σου παρακούσῃ τῆς ἐκκλησίας ἔστω σοι ὥσπερ ὁ Ἐθνικός καί ὁ Τελώνης» ἤτοι πάντα μή πειθόμενον εἰς την ἐκκλησίαν πρέπει νά ἀποφεύγωμεν οἱ Χριστιανοί, ὅπως ἀπέφευγον οἱ Ἰουδαῖοι τούς ἁμαρτωλούς Τελώνας καί τούς ἀσεβεῖς εἰδωλολάτρας.  Κατά συνέπειαν σεῖς οἱ Εὐαγγελικοί, οἰ ὁποῖοι δέν ἔχετε οὔτε ὠργανωμένην ἐκκλησίαν οὔτε ἀκατάλυτον τοιαύτην δέν ἔχετε τόν στῦλον καί τό ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας.  Ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἔχομεν ὠργανωμένην καί ἀκατάλυτον ἐκκλησίαν μέ κανονικούς διαδόχους ἀπό τῆς Ἀποστολικῆς ἐποχῆς, ἄρα ἡμεῖς ἔχομεν τήν ἀλήθειαν. Ἰδού τά δύο στοιχεῖα τῆς ἐκκλησίας ὀργάνωσις καί ἀκατάλυτον, τά ὁποῖα δεικνύουσιν τήν ἀληθινήν ἐκκλησίαν, ταμιοῦχον τῆς

Μουσική Rock- Hard Rock, Αντίστροφα / Υποσυνείδητα μηνύματα.

 Άρθρο χωρισμένο σε τρία μέρη.
α)Ανάλυση στην επίδειξη  ισχύος της Νέας Εποχής με το χαρακτηριστικό φαινόμενο  «Hard Rock Hallelujah!» - Γιουροβίσιον 2006 

β) Ομιλία π Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα : Μουσική Rock -Αντίστροφα μηνύματα
Ενδεικτικά αντίστροφα μηνύματα από ελληνικά τραγούδια 

3)Εξομολόγηση πρώην μέλους Hard Rock συγκροτήματος σε συνολικά 8 βίντεο


(Η σελίδα ίσως αργεί να φορτώσει λόγω μεγάλου αριθμού αρχείων ήχου και βίντεο) _________________________________________

«Hard Rock Hallelujah!»
Γιουροβίσιον 2006

Γιὰ πρώτη φορά στὰ ἱστορικά της Γιουροβίσιον διαγωνίστηκε ἕνα Hard Rock τραγούδι μὲ ἀπροκάλυπτα σατανιστικὸ περιεχόμενο τὸ ὁποῖο μάλιστα πῆρε καὶ τὴν πρωτιὰ (φαίνεται πὼς οἱ «Abba» ἀποτελοῦν πολὺ «light» μορφὴ ἀποκρυφισμοῦ γιὰ τὶς ἡμέρες μας). Προτοῦ ὅμως σχολιάσουμε τὸ περιεχόμενο τοῦ ἐν λόγῳ ἄσματος ἄς δοῦμε πρῶτα τοὺς «original» Ἀγγλικοὺς στίχους παραθέτοντας δίπλα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ μετάφραση.
Η Αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά. Ιερομονάχου Σεραφείμ Ρόουζ


Το Μάϊο του 1981, μόλις ένα χρόνο πριν αναπαυθεί, ο π. Σεραφείμ Ρόουζ προσεκλήθη να δώσει μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στη Σάντα Κρουζ. Το ακροατήριό του θα αποτελείτο από φοιτητές ενός τμήματος συγκριτικής των θρησκειών, που λεγόταν «Θρησκείες του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες».


Η Σάντα Κρουζ ήταν ένα κέντρο της πνευματικής αναζήτησης που είχε εξαπλωθεί σ’ όλο το έθνος, και έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας
του ’70. Ίχνη της κίνησης αυτής συνέχισαν να υπάρχουν και στη διάρκεια του ’80. Οι νέοι που είχαν έρθει να ακούσουν την ομιλία του π. Σεραφείμ είχαν ταξιδέψει σε μια μεγάλη ποικιλία πνευματικών μονοπατιών. Εκείνη την εποχή ήταν δημοφιλείς στη Σάντα Κρουζ διάφοροι γκουρού που υπόσχονταν φώτιση ή θάμπωναν τους ανθρώπους με θαύματα: ο Ραζνίς, ο Μουκτανάντα, ο Σρι Τσινμόυ και πολυάριθμοι άλλοι που είχαν επιτύχει μια προσωρινή φήμη. Πολλοί αναζητητές στο Πανεπιστήμιο παρέκαμπταν τις πνευματικές πειθαρχίες που δίδασκαν οι γκουρού και ζητούσαν απ' ευθείας θρησκευτικές εμπειρίες μέσω των παραισθησιογόνων ναρκωτικών. Άλλοι πάλι, ανικανοποίητοι από την πνευματική φτώχεια της Δυτικής κουλτούρας, ζητούσαν την υψηλότερη πνευματικότητα στον θιβετιανό και στον Ζεν Βουδδισμό, ή σε

29 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής

Κυριακού Αναχωρητού, των Αγίων 150 Μαρτύρων, των Αγίων Τρύφωνος, Τροφίμου και Δορυμέδωντος, Πετρωνίας, Γουδελίας, των Αγίων Γοβελαά, Δάδα, Κασδόου και Καδόα, Μαλαχία του Νέου, των Αγίων Μαρτύρων εν Στροφάσιν αναιρεθέντων, των Αγίων τριών Νεομαρτύρων, Αντωνίου του Ζαντόσκ.


Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς

Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.
Γεννήθηκε στὴν Κόρινθο τὸ 5ο αἰῶνα, ἀπὸ ἱερέα πατέρα, τὸν Ἰωάννη. Τὴν μητέρα του τὴν ἔλεγαν Εὐδοξία καὶ εἶχε ἀδελφὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.
Ἀπὸ ἱερατικό, λοιπόν, γένος ὁ Κυριακός, σὲ νεαρὴ ἡλικία πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴ Λαύρα τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. Ἐκεῖ, ὁ Μέγας Εὐθύμιος, τὸν ἔκανε μοναχὸ καὶ τὸν ἔστειλε στὸν ἀσκητὴ Γεράσιμο. Ὅταν πέθανε ὁ Γεράσιμος, ὁ Κυριακὸς ἐπέστρεψε στὴν Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου, ὅπου μὲ ζῆλο καλλιεργοῦσε τὶς ἀρετές του, ὥσπου κάποια στάση ποὺ ἔγινε στὴ Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου τὸν ἀνάγκασε νὰ πάει στὴ Λαύρα τοῦ Σουκᾶ.
Ἐκεῖ 40 χρονῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐπιστασία τοῦ Σκευοφυλακίου. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν διέκρινε ἀπέναντι στοὺς συμμοναστές του, ἦταν ὁ γαλήνιος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς ἀντιμετώπιζε, γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀπὸ ὅλους.
Ἑβδομήντα χρονῶν ὁ Κυριακός, ἔφυγε καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μὲ ὑπομονὴ γύρισε πολλὰ μοναστήρια καὶ σκῆτες, ὅπου ἔζησε μὲ αὐστηρότατη ἄσκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονῶν, καὶ σὲ ὅλους ἔμεινε ἡ ἐνθύμηση τοῦ ἀσκητή, ποὺ ἔδειχνε «πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους». Πραότητα, δηλαδή, σ’ ὅλους ἀνεξαίρετα τοὺς ἀνθρώπους.

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Άπαντες οι Ασκητικοί Λόγοι και Επιστολές του


Στο ιστολόγιο http://isaakosyros.blogspot.com/  μπορείτε να διαβάσετε όλους του Ασκητικούς Λόγους και τις Επιστολές του αββά Ισαάκ του Σύρου, καθώς και ένα σύντομο Βίο του οσίου.

Πατώντας στον καθένα από τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους (π.χ. Λόγος Α΄) μεταφέρεστε στο κείμενο του συγκεκριμένου Ασκητικού Λόγου. Πατώντας έπειτα στο πάνω μέρος του Λόγου το σύνδεσμο "Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων" ή στο κάτω μέρος του Λόγου το σύνδεσμο "Αρχική σελίδα" μεταφέρεστε και πάλι στην πρώτη σελίδα του ιστολογίου που περιέχει όλους τους Ασκητικούς Λόγους τον ένα μετά τον άλλο.

Καλή μελέτη των Ασκητικών Λόγων του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Ο δε αββάς Ισαάκ ας πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών.

Αναμετάδοση από ανάρτησή μας στις 28/01/10

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Λόγοι Β΄ Κεφάλαιο 3'. «Πάντα καθαρά τοις καθαροΐς »,Ό πνευµατικός άνθρωπος είναι «πΰρ καταναλίσκον»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


«Πάντα καθαρά τοις καθαροΐς»[1]

Ό πνευµατικός άνθρωπος είναι «πΰρ καταναλίσκον»

 - Γέροντα, πώς µπορεί να ζήση σήµερα κανείς µέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους πού ζουν µακριά από τον Θεό;
- Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους πού δεν είναι κοντά στον Θεό; Εάν ήταν µέσα σε µία οικογένεια και είχε εξι-όκτώ αδέλφια και ένα-δύο από αυτά τα παρέσυρε ό σατανάς και ζούσαν αµαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε ή αµαρτωλή ζωή τους;
- Όχι, θα πονούσε, γιατί θα ήταν αδέλφια του.
- Έ, λοιπόν, το κακό βρίσκεται µέσα µας. ∆εν έχουµε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουµε όλους τους ανθρώπους αδελφούς µας και σκανδαλιζόµαστε από την ζωή τους. Όλοι είµαστε µία µεγάλη οικογένεια και είµαστε µεταξύ µας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Εάν νιώσουµε πραγµατικά ότι είµαστε αδέλφια µε όλους τους ανθρώπους, θα πονούµε για όσους ζουν µέσα στην αµαρτία και δεν θα µας σκανδαλίζει ή αµαρτωλή ζωή τους, άλλα θα προσευχόµαστε γι’ αυτούς.
Άρα, αν σκανόαλιζώµαστε, το κακό βρίσκεται µέσα µας· δεν είναι έξω από µάς. Να λέµε στον εαυτό µας, όταν σκανδαλίζεται: «Εσύ πόσους σκανδαλίζεις; Για όνοµα του Θεού, να µην ανέχεσαι τον αδελφό σου; Εσένα πώς σε ανέχεται ό Θεός µε τόσα πού κάνεις;». Σκεφθείτε τον Θεό, την Παναγία, τους Αγγέλους, πού βλέπουν στην γη όλους τους ανθρώπους - σαν να βρίσκονται σε ένα µπαλκόνι και βλέπουν στην πλατεία τους ανθρώπους πού είναι συγκεντρωµένοι εκεί - άλλους να κλέβουν, άλλους να µαλώνουν, άλλους να αµαρτάνουν σαρκικά κ.λπ. Πώς τους ανέχονται! Πώς ανέχονται όλη την κακία και την αµαρτία πού υπάρχει στον κόσµο και εµείς να µην άνεχώµαστε τον αδελφό µας! Είναι φοβερό!
- Γέροντα, τι σηµαίνει αυτό πού λέει ό Απόστολος Παύλος «Ό Θεός ηµών πυρ καταναλίσκον»[2];
- Σε ένα καµίνι άµα πετάξεις χαρτιά, σκουπίδια, τι θα γίνουν; ∆εν θα καούν; Έτσι και στον πνευµατικό

Η Φιλοκαλία. Μωυσής Αγιορείτης


Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφημερίδα “Le Mont” έγραφε: “Σήμερα εισήλθε στην ευρωπαϊκή κοινότητα η χώρα τη Φιλοκαλίας.”. Η Φιλοκαλία είναι ένα βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε στη Βενετία το 1782. Πρόκειται για συγκέντρωση εκλεκτών αγιοπατερικών κειμένων, για όσους αγαπούν την πνευματική ζωή, την ουσιαστική σχέση με τον ζώντα Θεό. Συγκεκριμένα, κατά τον τίτλο του σημαντικού αυτού βιβλίου, που χαρακτήρισε μία εποχή και έναν τρόπο ζωής, αναφέρεται: “Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας, οι νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται”. Μιλάμε λοιπόν για φιλοκαλική εποχή, φιλοκαλικούς πατέρες και φιλοκαλισμό”.
Οι συντάκτες του σπουδαίου βιβλίου και τότε κατηγορήθηκαν από ορισμένους ως σκοταδιστές και τους προσήψαν το σκωπτικό προσωνύμιο Κολλυβάδες, για άλλη όμως αιτία. Σήμερα, μετά από μελέτη, έκδοση κειμένων και εκτίμηση η επιστήμη αποφαίνεται ότι το έργο τους ήταν λίαν αξιόλογο και έδωσε πνοή νέα στην ορθόδοξη πνευματική ζωή. Οι προστάτες του κολλυβαδικού - φιλοκαλικού κινήματος στέφθηκαν υπό αγιωνυμίας, και αυτό λέει πολλά.

Η Θεία Κοινωνία που βλάστησε στάχυα «Λειμωνάριον το παλαιόν»


Θεία Κοινωνία που βλάστησε στάχυα

Στην πόλη Σελεύκεια της Συρίας, όταν επίσκοπος ήταν ο Διονύσιος (6ος αι), ζούσε ένας πραματευτής πολύ πλούσιος και ευλαβής. Ήταν όμως αιρετικός και πίστευε στα δόγματα του Σεβήρου.
Αυτός είχε έναν υπάλληλο, που ήταν ορθόδοξος κι ακολουθούσε την αγία και αποστολική Εκκλησία.
Ο ορθόδοξος, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, πήρε τη Μεγάλη Πέμπτη τη θεία Κοινωνία, την τοποθέτησε σε μια μικρή θήκη και την ασφάλισε σ’ ένα ντουλάπι.
Μετά το Πάσχα έφυγε για εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη, ξεχνώντας στο ντουλάπι τις άγιες μερίδες. Είχε όμως αφήσει το κλειδί στο αφεντικό του.
Κάποια μέρα ο αιρετικός άνοιξε το ντουλάπι και βρήκε μέσα το κουτί με τις άγιες μερίδες. Λυπήθηκε γι’ αυτό και δεν ήξερε τί να τις κάνει, γιατί ανήκαν στην ορθόδοξη Εκκλησία, και ο ίδιος δεν ήθελε να
μεταλάβει από αυτές.
Τις άφησε λοιπόν στο ντουλάπι με την σκέψη ότι όπου νάναι έρχεται ο υπάλληλος του και μεταλαμβάνει.
Πέρασε ένας χρόνος. Ήρθε πάλι η Μεγάλη Πέμπτη, αλλά ο υπάλληλος δεν είχε επιστρέψει ακόμα. Το

Κεφάλαιον ΙΑ΄.- Περί Αγάπης και Συγχωρητικότητος προς τους αδελφούς. Επιστολή 5η-6η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
 
Περί Αγάπης και Συγχωρητικότητος προς τους αδελφούς

5η.Επιστολή

Βιάζου, παιδί μου, δια την ψυχήν σου, βιάζου να αναπαύσης τους αδελφούς και ο Κύριος θα αναπαύση εσένα, θα σου δώση την χάριν Του. Κάμνε υπομονήν, κάμνε υπακοήν, γίνε «σκουπίδι» εις όλους και θα σε φωτίση ο Κύριος. Εκείνος είναι μεγάλος, όστις έχει περισσοτέραν ταπείνωσιν. Ο Θεός δίδει χάριν εις εκείνον, ο οποίος έχει φόβον Θεού και υπακούει εις όλους σαν παιδάκι μικρόν και διαρκώς ζητεί το άγιον θέλημα του Θεού. Ποτέ δεν ζητεί να γίνη το θέλημα το ιδικόν του, αλλά το θέλημα του Θεού και των άλλων. Πάντοτε λέγει: «Όπως θέλετε, όπως ηξεύρετε», την ιδικήν του γνώμην δεν δίδει, διότι έχει τον εαυτόν του μικρότερον πάντων, όταν του είπουν να κάνη κάτι είναι πρόθυμος λέγοντας: «Νάναι ευλογημένον». Λοιπόν, παιδί μου, αυτά να κάμνης και εσύ, όπου τρέμουν οι δαίμονες και φεύγουν μακράν και πλέον δεν πλησιάζουν, πολύ φοβούνται όταν βλέπουν ταπείνωσιν, υπακοήν και αγάπην εις όλους.
6η.Επιστολή

Εσύ, παιδί μου, κάνε το καθήκόν σου, εάν δεν κάμνουν υπακοήν, άφηνέ τους εις τον Θεόν και ησύχαζε. Είναι φθόνος του διαβόλου, παιδί μου, μήπως ο διάβολος εις τα βουνά θα πάη; Πηγαίνει εκεί που αγωνίζονται δια να σωθούν, και επειδή και ημείς θέλομεν να σωθώμεν, μας ανακατεύει χωρίς να το εννοώμεν. Σήκωνε, παιδί μου, το βάρος των αδελφών. Ο δε Θεός είναι δίκαιος ανταποδότης εις τον καθένα. Θα έλθη καιρός και θα ίδης πόσα θα σου δώση δια τους κόπους που κατέβαλες δια τόσας

O προάγγελος της Κάρτας Πολίτη - Σχεδιάζουν την ηλεκτρονική κάρτα για τους φορολογούμενους. (βίντεο)

Απόσπασμα σε βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του MEGA 28/09/10

Μια ηλεκτρονική κάρτα που θα χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε συναλλαγή από τους φορογούμενους πολίτες, επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για μία κάρτα, στην οποία θα υπάρχει το ΑΦΜ του πολίτη ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών με τις τράπεζες για το εάν θα μπορεί να εκδίδεται από κάθε τράπεζα χωριστά, στους πελάτες της, ή θα εκδίδεται αποκλειστικά από το υπουργείο.
Μετά την συνάντηση που είχε με τους τραπεζίτες, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι: "το υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση θέλουν να προωθήσουν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ένα παραδείγματα έχει να κάνει με τη χρήση μίας κάρτας, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές του και έτσι να μην χρειάζεται να συλλέγει αποδείξεις.
Σε αυτό ανοίξαμε μία συζήτηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την υλοποίηση ενός συστήματος, που θα δίνει κατά κάποιο τρόπο «πόντους» σε κάθε πολίτη τους επόμενους μήνες, ώστε να μπορέσουμε το 2011 να πάμε σε μία μετάβαση «ηλεκτρονικών αποδείξεων» και ηλεκτρονικών υπηρεσιών". "Θα χρησιμοποιηθεί η υποδομή των λεγόμενων POS που υπάρχουν στα μαγαζιά, δηλαδή τα μηχανήματα με τα οποία περνάνε οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και θα εγγράφονται έτσι

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος Άγιος που εορτάζει στις: 28/09/2010

Βιογραφία

Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος δεν είχε καθορισμένη ημερομηνία εορτασμού στο ελληνορθόδοξο ημερολόγιο.
Συνηθιζόταν να μνημονεύεται το όνομα του στις 28 Ιανουαρίου μαζί με τον άλλο μεγάλο Σύρο πατέρα της Εκκλησίας, τον όσιο Εφραίμ.
Ωστόσο εδώ και μερικά χρόνια και με πρωτοβουλία του οσίου γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου,ο οποίος ευλαβείτο πολύ τον όσιο Ισαάκ, συντάχθηκε η ακολουθία του και επελέγη η 28η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της οσιακής μνήμης του.
Μάλιστα χτίστηκε στο Αγιον Όρος και ο πρώτος ναός του Οσίου, σε κελλί μοναχού της συνοδείας του γέροντος Παϊσίου.
Από το βιβλίο «Ασκητικοί λόγοι. Αββάς Ισαάκ του Σύρου», Εκδόσεις Απόστολος Βαρνάβας, διαβάζουμε:
Ο όσιος πατήρ ημών Ισαάκ, ο μέγας και θαυμαστός στην αρετή, ο ουρανοπολίτης αυτός άνθρωπος και επίγειος άγγελος, του θαυμάσιου εκείνου Αβραάμ όχι υιός, αλλά γνήσιος απόγονος, υπήρχε το μεν γένος Σύρος, γεννήθηκε δε κατά άλλους στην Νινευή πόλιν της Μεσοποταμίας, κατ' άλλους γεννήθηκε και ανατράφηκε και μεγάλωσε σε κάποια κωμόπολη, όχι μακριά της Εδέσσης, πόλεως της Συρίας.
Ποίοι υπήρξαν οι γονείς τούτου του μακαρίου πατρός και ποίας καταστάσεως άνθρωποι ήσαν και πώς λεγόντουσαν, είναι άγνωστο. Γνωρίζομε όμως, ότι ο θείος ούτος πατήρ στην ακμή της ηλικίας του απαρνήθηκε τον κόσμο και τα εν τω κόσμο απήλθε μετά του αυτάδελφού του σε κοινόβιο, στα μέρη εκείνα του αγίου μάρτυρος Ματθαίου καλούμενο, οπού και άλλοι πολλοί τότε ασκούσαν την εν

1)Ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων 2)Ἡ πιστή σύζυγος καί ἡ ὑπομονή, 3)Ἡ τεκνοποιΐα (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο). Ομιλίες π. Σάββα Αγιορείτη


1)Ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο).
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 17-09-10


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)


2)Ἡ πιστή σύζυγος καί ἡ ὑπομονή (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο).
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-09-10


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Ἡ τεκνοποιΐα (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο)
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-09-10


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 2ον «Περί Ἐκκλησίας» Α΄Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 2ον:  «Περί Ἐκκλησίας» Α΄Μέρος σελίδων 17-32


Ὀρθόδοξος: Ἐπιθυμεῖτε Κύριε νά ὁμιλήσωμεν καί περί ἐκκλησίας;

Εὐαγγελικός: Εὐχαρίστως.  Μέ βάσιν ὅμως τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Ὀρθόξος: Βεβαίως.  Καί σᾶς ἐρωτῶ.  Δύνασθε βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά ὁρίσητε τί εἶναι ἐκκλησία;

Εὐαγγελικός: Ἐκκλησία σημαίνει συνάθροισιν, μίαν κοινωνίαν ἀνθρώπων. Ἑπομένως ἐκκλησία χριστιανική σημαίνει συνάθροισις, κοινωνία ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουσι εἰς τόν Χριστόν.

Ὀρθόδοξος: Καί ὅμως!  Τό χαρακτηριστικό τῆς πίστεως εἰς Χριστόν δέν εἶναι τόν μόνον τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν ἔννοιαν τῆς ἐκκλησίας.  Βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι δύο ἄλλα στοιχεῖα τῆς ἐκκλησίας σπουδαῖα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξάγεται τρίτον τι σπουδαιότερον στοιχεῖον.  Ταῦτα δέν ἔχετε σεῖς οἱ Εὐαγγελικοί ἀλλά μόνον ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι. 

Εὐαγγελικός: Ποῖα εἶναι τά στοιχεῖα αὐτά;

Ὀρθόδοξος: Πρῶτον: Ἡ ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλῆ συνάθροισις κοινωνία τις, ὡς νομίζετε σεῖς, «μπουλοῦκι- ἀσκέρι», ἀλλά ὠργανωμένη κοινωνία μέ Ἀποστόλους, Ἐπισκόπους ἤ Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί λαόν.  Καί ἰδοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει πρός τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου: «Προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο

28 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής

Χαρίτωνος Ομολογητού, Βαρούχ Προφήτου, των Αγίων Μάρκου, Αλεξάνδρου, Αλφειού, Ζωσίμου, Νίκωνος, Νέωνος, Ηλιοδώρου και των λοιπών Μαρτύρων, Ευσταθίου και Καλλινίκου, Αλεξάνδρου & οι συν αυτώ μάρτυρες, Αυξεντίου Μοναχού, Ειρήνης και Σοφίας, Εύρεσις Λειψάνων Οσίου Νεοφύτου.Ὁ Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής

Κατεῖχε μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὸ Ἰκόνιο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες χριστιανικὲς ἀρετές.
Ὅταν, λοιπόν, ὁ αὐτοκράτωρ Αὐρηλιανὸς (270 – 275) ἐξέδωσε διάταγμα κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἰκονίου συνέλαβε τὸν Χαρίτωνα ἀπὸ τοὺς πρώτους. Τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ἦταν σκληρά. Ὅμως ὁ Χαρίτων ἔμεινε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του.
Στὸ διάστημα δὲ ποὺ βρισκόταν στὴ φυλακή, ὁ Αὐρηλιανὸς δολοφονήθηκε. Ὁ Διάδοχός του Πρόβος σταμάτησε τὸ διωγμὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Χαρίτων ἀπελευθερώθηκε.
Ἀποφάσισε, τότε, νὰ πάει προσκυνητὴς στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀλλὰ στὸν δρόμο συνελήφθη ἀπὸ λῃστές, ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὸ κρησφύγετό τους. Ὅταν ἔφθασαν στὴ σπηλιά τους, ἔφαγαν καὶ ἤπιαν. Ἀλλὰ τὸ κρασὶ ἦταν δηλητηριασμένο καὶ πέθαναν ὅλοι. Τότε, ἡ σπηλιὰ ἐκείνη τῶν λῃστῶν μετατράπηκε ἀπὸ τὸν Ὅσιο σὲ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ.
Ἡ φήμη τοῦ Χαρίτωνα ἔφερε κοντὰ του πολλοὺς μαθητές. Τοὺς κυβερνοῦσε μὲ στοργὴ καὶ τοὺς προήγαγε σὲ ὑψηλὲς βαθμίδες ἀρετῆς. Ποθώντας, ὅμως, περισσότερη ἡσυχία, ὅρισε διάδοχό του στὸ

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Περί εμφανίσεων του γέροντος Παϊσίου, προφητειών και προτροπών. Μέρος Β΄.


Την Δευτέρα 23 Αυγούστου είχαμε αναρτήσει  το συγκεκριμένο θέμα Άποψη αγιορειτών πατέρων για τις λεγόμενες εμφανίσεις του γέροντα Παϊσίου
Ο λόγος ήταν ή ανώνυμη διαρροή στο internet μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ότι εμφανίστηκε ο γέροντας Παΐσιος σε δύο-τρείς μοναχούς τους είπε δήθεν ότι θα γίνει πόλεμος σε 3 μήνες,(ακριβής ορισμός ημερομηνίας) και τους προέτρεψε να πουν στον ηγούμενό τους αλλά και στα υπόλοιπα μοναστήρια να αποθηκεύσουν  υλικά αγαθά.

Το θέμα φάνηκε να ξεθωριάζει και να ξεχνιέται αλλά τελικά πριν λίγες ημέρες είδαμε να παίρνει τεράστια έμφαση και να γίνεται εκπομπή στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στον Alter.
Θα αναφέρουμε ξανά ότι από πολλές πηγές από το Άγιο Όρος (επειδή εκεί υποτίθεται έγινε η εμφάνιση) (Μονή Αγ. Διονυσίου μοναχός Λεόντιος,  π.Ευθύμης στην Καψάλα κ.άλλοι) μας ενημέρωσαν να μην δίνουμε σημασία και βάρος και συνέχεια σε τέτοιες ειδήσεις, και με αυτές τις προτροπές λάβαμε το θάρρος να σας ενημερώσουμε τότε.
.
Πολλοί ρωτούν γιατί γίνεται αυτό; Ποιός ο λόγος;

Μόνο αυτό που βγαίνει από το στόμα μας μάς κάνει ακάθαρτους. Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Μόνο αυτό που βγαίνει από το στόμα μας μάς κάνει ακάθαρτους

«Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπον» (Μρ. 7, 15). Αυτά τα λόγια του Χριστού οι άνθρωποι που δεν θέλουν να νηστεύουν τα ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο. Λένε πως δεν υπάρχουν φαγητά ακάθαρτα, γι' αυτό και δεν νηστεύουν. Είναι σωστό αυτό που λένε;
Όχι, καθόλου δεν είναι σωστό. Λέγοντας αυτό η αγία μας Εκκλησία δεν εννοεί ότι υπάρχουν φαγητά που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο, ότι υπάρχουν τρόφιμα ακάθαρτα. Τίποτα απ' αυτά που δημιούργησε ο Θεός δεν είναι ακάθαρτο, όλα είναι καθαρά και καλά λίαν», αν τα δεχόμαστε με ευχαρίστηση, και κανένα φαγητό που μπαίνει στο στόμα μας δεν μας κάνει ακάθαρτους, διότι τίποτα που μπαίνει στον άνθρωπο από έξω δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο.
Ποια είναι αυτά που μπαίνουν μέσα μας; Είναι οι επιδράσεις που δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι μας βρίζουν, μας προσβάλλουν, μας ταπεινώνουν αυτό δεν μας κάνει ακάθαρτους. Ας τους αφήσουμε να μας βρίζουν, να μας κακολογούν και να μας συκοφαντούν, δεν πρέπει αυτό να μας ενοχλεί και να μας κάνει ακάθαρτους. Μας κάνουν ακάθαρτους εκείνα που βγαίνουν από μέσα μας.
Ποια είναι αυτά που βγαίνουν από μέσα μας;
Πρώτα απ' όλα είναι τα λόγια μας. Αν τα λόγια αυτά είναι άσχημα, αν το στόμα μας, με το οποίο λαμβάνουμε το άχραντο Σώμα και το τίμιο Αίμα του Χριστού ανοίγει για να λέμε διάφορες βρισιές και αισχρολογίες, αυτό μας κάνει ακάθαρτους. Ο άνθρωπος που βρίζει, τον εαυτό του βρίζει, και αυτός που συκοφαντεί τον πλησίον του, τον εαυτό του συκοφαντεί και φανερώνει μ' αυτό τον τρόπο την

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Λόγοι Β΄ Κεφάλαιο 2'. «Αντιμετώπιση υβριστών »

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η γεννιά της αδιαφορίας
Αντιμετώπιση υβριστών

- Γέροντα, στην Αγία Γραφή λέει ότι ή βλασφημία κατά τού Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται[1]. Ποια είναι ή βλασφημία αυτή;
- Βλασφημία κατά τού 'Αγίου Πνεύματος γενικά είναι ή περιφρόνηση στα θεία, όταν ό άνθρωπος έχει, εννοείται, τα λογικά του. Τότε είναι και ένοχος. Π.χ. έναν πού μού είπε «άντε κι εσύ και οι θεοί σου...», τού έδωσα μία σπρωξιά και τον τίναξα πέρα, γιατί αυτό ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δύο έξω από μία Εκκλησία. Ό ένας κάνει τον σταυρό του καί λέει καί στον άλλο «κάνε, ευλογημένε, κι εσύ τον σταυρό σου...» καί αυτός αντιδρά: «Άντε κι εσύ πού θα κάνω τον σταυρό μου!».
Αυτή ή περιφρόνηση είναι βλασφημία. "Αδύνατον επομένως σε έναν ευλαβή άνθρωπο να υπάρχει βλασφημία. Άλλα και ή αναίδεια είναι βλασφημία κατά του Άγιου Πνεύματος. Ό αναιδής διαστρέφει ή καταπατάει λ.χ. μία ευαγγελική αλήθεια, για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, άλλα την τσαλακώνει εν γνώσει του· τσαλαπατάει ένα ιερό πράγμα. Και αυτό σιγά-σιγά γίνεται πλέον κατάσταση. Στην συνέχεια απομακρύνεται ή Χάρις τού Θεού καί ό άνθρωπος δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει... Θεός φυλάξοι! Όταν όμως ένας θυμώσει καί βλασφημήσει ακόμη καί το Άγιο Πνεύμα, αυτή ή βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ό άνθρωπος δεν πιστεύει την βρισιά πού είπε, άλλα την είπε, επειδή εκείνη την στιγμή, πάνω στον θυμό του, έχασε τον έλεγχο τού εαυτού του, καί αμέσως
μετανοιώνει. Ό αναιδής όμως δικαιολογεί το ψέμα, για να δικαιολογήσει την πτώση του. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, δικαιολογεί τον διάβολο.
- Γέροντα, πώς δικαιολογεί την πτώση του;

Κεφάλαιον ΙΑ΄.- Περί Αγάπης και Συγχωρητικότητος προς τους αδελφούς. Επιστολή 3η-4η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
 
Περί Αγάπης και Συγχωρητικότητος προς τους αδελφούς

3η.Επιστολή


Παιδί μου, τους λογισμούς τους κακούς, που σου φέρνει ο διάβολος σπρώχνοντάς σε εις συγκατάθεσιν, πρόσεχε να τους διώκης, ιδίως της μισαδελφίας, καθόλου να μη τους προσέχης, διότι έχουν ως σκοπόν να σου αφαιρέσουν την μεγαλυτέραν αρετήν, την αγάπην, και όταν τούτο το κατορθώσουν, εκέρδισαν εξ ολοκλήρου την ψυχήν σου. Και τότε, όταν χάσωμεν την αγάπην, δηλαδή τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ, τι άλλο μας απομένει πλέον δια σωτηρίαν; Καθώς λέγει και ο απόστολος Ιωάννης, «ο μισών τον αδελφόν του, ανθρωποκτόνος εστί» ( Ιωάν. Γ,15 ) «και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ οίδε που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού» ( Α΄ Ιωάν. Β΄11 ).
Καθόλου, παιδί μου, μη δέχεσαι εις ακρόασιν τους μισαδέλφους αυτούς λογισμούς, αλλά δίωκέ τους αμέσως και λέγε την ευχήν ή λέγε εις τον σατανάν: «Όσον εσύ, διάβολε, μου φέρεις τους μισαδέλφους λογισμούς, τόσον εγώ θα αγαπώ τους αδελφούς μου, διότι έχω διαταγήν από τον Χριστόν μου, όχι μόνον να τους αγαπώ, αλλά και να θυσιασθώ δι’ αυτούς, καθώς και ο Χριστός εθυσιάσθη δι’ εμέ τον ελεεινόν», και αμέσως νοερώς να ασπάζεσαι τα πράγματα, δια τα οποία σου φέρει το μίσος, και να λέγης: «Για δες, σατανά φθονερέ, πόσον τους αγαπώ, θα πεθάνω δι’ αυτούς»! Κάμνοντας λοιπόν ούτω και βλέποντας ο Θεός την καλήν σου θέλησιν και τον τρόπον που

"Σουρωτήρι" και αναξιόπιστη η νέα (RFID -Radio-frequency identification) γερμανική "Κάρτα του Πολίτη"

Αναδημοσίευση από Ορθόδοξο Παρατηρητήριο
(Δείτε και 2 σχετικά βίντεο)

  • Οι νέες  "έξυπνες ταυτότητες" που  εξέδωσε η Γερμανική κυβέρνηση   είναι ευπρόσβλητες και εύκολα  υποκλέπτονται  τα   στοιχεία που  είναι καταγεγραμμένα στο microchip
Οι ευαίσθητες προσωπικές  πληροφορίες  που θα αποτυπώνονται στις νέες γερμανικές ταυτότητες  με τα μικροτσίπ  και οι οποίες θα κυκλοφορήσουν απο τον ερχόμενο Νοέμβριο, υποκλέπτονται πολύ εύκολα σύμφωνα με τη δοκιμή που έγινε σε  ένα τηλεοπτικο δελτίο ειδήσεων .
Ο τηλεπαρουσιαστής του καναλιού ARD ’ κάλεσε   ” μέλος της οργάνωσης   χάκερ με την ονομασία "Chaos Computer Club " για να ανακαλύψει πόσο ασφαλή  ήταν τα αμφισβητούμενα νέα τσιπ ραδιοσυχνότητας (RIHD) με τα οποία θα είναι εφοδιασμένες οι νέες Γερμανικές ταυτότητες.

Χρησιμοποίοησαν   απλούς  ερασιτεχνικούς σαρωτές ανίχνευσης (scanners)  σαν και αυτούς που θα κυκλοφορήσουν μαζί με τις νέες ταυτότητες  και διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να υποκλέψουν με ευκολία τα  στοιχεία που είχαν γραφτεί στο  "απρόσβλητο" microchip  της Γερμανικής 

Ναυάγιο και πάλι στον διάλογο με τούς Ρωμαιοκαθολικούς στην Βιέννη


Διαβάστε στο τέλος της ανάρτησης μια σταχυολόγηση σχετικών άρθρων  άλλων ιστοσελίδων

 Σε ναυάγιο κατέληξαν και πάλι οι εργασίες της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στην Βιέννη, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά την Πάφο δεν υπήρξε συμφωνία στην έκδοση κοινού κειμένου. Οι δύο Συμπρόεδροι της Επιτροπής (ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης και ο Κρδινάλιος Kurt Koch) προέβησαν σε δηλώσεις, που εκθέτουν, βεβαίως τον κ. Ιωάννη ο οποίος θεωρεί ότι:  για τους Ορθοδόξους αυτό σημαίνει αναγνώριση, ότι υπάρχει μιά καθολική χριστιανική εκκλησία σε ένα επίπεδο υψηλότερο από εκείνο τών εθνικών τους εκκλησιών και ο επίσκοπος της Ρώμης είναι η παραδοσιακή της κεφαλή.!!

27 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής

Καλλιστράτους και των συν αυτώ, Επίχαρις, Ιγνατίου, των Αγίων Μάρκου, Αρίσταρχου και Ζήνωνος, Φιλήμωνα και Φουρτουνιανού, Γαϊανής, των Αγίων 15 Μαρτύρων, Ακυλίνας, Σαββατίου.Ὁ Ἅγιος Καλλίστρατος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 49 Μαρτυρήσαντες

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα. Οἱ γονεῖς του, καθὼς καὶ οἱ πρόγονοί του, ἦταν εὐσεβέστατοι χριστιανοί.
Ὅταν μεγάλωσε ὁ Καλλίστρατος, κατατάχθηκε στὸ στρατὸ σὰν νεοσύλλεκτος. Ἡ «ὁμίχλη» τῆς σαρκολατρείας ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ στράτευμα δὲν ἐπηρέασε καθόλου τὸν Καλλίστρατο. Ἀντίθετα μάλιστα, καλλιέργησε ἀκόμα περισσότερο τὶς εὐσεβεῖς συνήθειές του. Μιὰ ἀπ’ αὐτὲς ἦταν νὰ προσεύχεται κατὰ τὴ νύκτα.
Αὐτὸ ὅταν τὸ εἶδαν οἱ συνάδελφοί του, τὸν κατήγγειλαν στὸ στρατηγὸ Περσεντῖνο (287 μ.Χ.). Αὐτὸς ἀμέσως τὸν κάλεσε, καὶ ὅταν ἄκουσε καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο ὅτι εἶναι χριστιανός, διέταξε καὶ τὸν βασάνισαν, σκληρά. Κατόπιν, ἀφοῦ τὸν ἔδεσαν μέσα σ’ ἕναν σάκο, τὸν ἔριξαν στὴ θάλασσα. Ἀλλὰ μὲ θαῦμα ὁ σάκος σχίστηκε, καὶ δυὸ δελφίνια ἔφεραν σῶο καὶ ἄβλαβη τὸν Καλλίστρατο, στὴν στεριά. Τότε, 49 στρατιῶτες ποὺ εἶδαν τὸ γεγονὸς πίστεψαν στὸ Χριστό, καὶ ἀφοῦ ἔτρεξαν στὸν Καλλίστρατο, τοῦ εἶπαν: «Πράγματι, εἴδαμε ὅτι ὑπάρχει στ’ ἀλήθεια καὶ εἶναι μεγάλος ὁ Θεός σου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας ὑπερφυσικὰ σὲ ἔβγαλε. Θὰ μποροῦσε, ἄραγε, νὰ δεχθεῖ καὶ ἐμᾶς τοὺς εἰδωλολάτρες;».
Ὁ Καλλίστρατος τοὺς ἀπάντησε: «Ὁ δικός μου Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἐκείνους ποὺ ἔρχονται κοντὰ του δὲν τοὺς διώχνει. Διότι Ἐκείνου ὁ λόγος εἶναι: «Δεῦτε πρὸς ἐμὲ πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, καγῶ ἀναπαύσω ὑμᾶς».
Τότε ὁ Καλλίστρατος κατήχησε ὅλους αὐτοὺς τοὺς στρατιῶτες μέσα στὴν φυλακή. Ὁ δὲ Περσεντῖνος, ἐρχόμενος σὲ ἀδιέξοδο ἀπὸ τὴν πίστη τους, ὅλους τοὺς ἀποκεφάλισε.

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Ομολογία Φανατισμού... Μια ταπεινή απάντηση (Συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον της Ομολογίας Πίστεως)

Γράφει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμάς Κυριλλίδης

Με αφορμή το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΛΑΟΣ του Σαββατοκύριακου 18-19 Σεπτεμβρίου 2010, και με τίτλο «Ομολογία Φανατισμού», συγγράφουμε τις παρακάτω γραμμές.
Στο άρθρο του ο πολυσέβαστός μου συλλειτουργός π. Αντώνιος εκφράζει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι από την προσκόλληση στα πιστεύω της θρησκείας τους: «...η απόρριψη όποιας άλλης παράδοσης είναι θεμέλιος λίθος κάθε ολοκληρωτισμού...Τα μέσα που χρησιμοποιούσαν ήταν η τρομοκρατία και η εξόντωση... και μάλιστα χωρίς κανέναν ηθικό δισταγμό».
Είναι αυταπόδεικτα σωστό ότι η εξόντωση των αντιπάλων δεν έχει ηθική, όμως ο αρθογράφος επεκτείνει τη συλλογιστική του γιατί «...ευδοκιμούν και στις μέρες μας παρομοίου είδους ολοκληρωτικές αντιλήψεις». Και για να γίνει πιο σαφής γράφει «Αναφέρομαι στην ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού». Στη συνέχεια εκθειάζει τις θέσεις του οικουμενισμού και λιβελογραφεί εναντίων όσων δεν τον αποδέχονται. Στο εξής περιγράφονται όσοι δεν αποδέχονται τον Οικουμενισμό

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Λόγοι Β΄ Κεφάλαιο 2'. « Ή υπεράσπιση του δικαίου »

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Η γεννιά της αδιαφορίας
Ή υπεράσπιση του δικαίου

- Γέροντα, λέει σε ένα τροπάριο: «Θυµόν κινήσαντες τον δικαιότατον»[1]. Ποιος θυµός είναι   δικαιότατος;
- Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυµώνει από πόνο πραγµατικό, τότε είναι «δικαιότατος ό θυµός». Όταν αδικείται ό ίδιος και θυµώνει, τότε δεν είναι καθαρός ό θυµός.
Όταν βλέπεις έναν να υποφέρει για Ιερά πράγµατα, αυτός έχει θειο ζήλο. Από αυτό µπορείς να καταλάβεις και τον διά Χριστόν σαλό. Αν πάρεις λ.χ. µια εικόνα και την βάλεις µπροστά του ανάποδα, θα τιναχθεί επάνω ό διά Χριστόν σαλός· έτσι τού κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και δικαία, θεία αγανάκτηση, και µόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο.
Ό Μωυσής, όταν είδε τον λαό να θυσιάζει στο χρυσό µοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες µε τις εντολές πού τού έδωσε ό Θεός, και έσπασαν[2].
Ό Φινεές, ό εγγονός τού αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ό Θεός έδωσε εντολή από την γενιά του να βγαίνουν οι ιερείς τού Ισραήλ!
Όταν είδε τον Ισραηλίτη Ζαµβρί να αµαρτάνει µε την Μαδιανίτιδα Χασβί µπροστά στον Μωυσή και σε όλους τους Ισραηλίτες, δεν κρατήθηκε· σηκώθηκε από την συναγωγή και τους φόνευσε, και έτσι σταµάτησε ή οργή του Θεού. Αν δεν τους σκότωνε και τους δύο, θα έπεφτε οργή Θεού σε όλον τον λαό του Ισραήλ[3]. Φοβερό!
Εγώ, όταν διαβάζω στο Ψαλτήρι τον στίχο «Και εστη Φινεές και έξιλάσατο, και έκόπασεν ή θραϋσις»[4], ασπάζοµαι πολλές φορές το όνοµα του. Άλλα και ό Χριστός, όταν είδε να πουλούν µέσα στον περίβολο του Ναού βόδια, πρόβατα, περιστέρια, και τους κερµατιστές να ανταλλάσσουν
χρήµατα, πήρε τό φραγγέλιο και τους έδιωξε[5].
Ένας πνευµατικός άνθρωπος, όταν πάει µε αγανάκτηση να υπεράσπιση τον εαυτό του για ένα ατοµικό

Άραγε, έχει αγιαστεί αυτή η μερίδα;


 Δώδεκα μίλια έξω από τη Δαμασκό ασκήτευε ένας στυλίτης.
Κάποτε σκανδαλίστηκε μ’ έναν ιερέα της πόλης, για τον οποίο πληροφορήθηκε πως έπεφτε σε σαρκική αμαρτία.
Σε λίγες μέρες ο ιερέας αυτός έτυχε να πάει να λειτουργήσει στο μοναστήρι, όπου βρισκόταν και ο στύλος του ασκητή.
Την ώρα του κοινωνικού, ο στυλίτης κατέβασε σ’ ένα καλάθι το άγιο Ποτήριο που είχε μαζί του, και μέσα σ’ αυτό του έβαλαν τα άχραντα Μυστήρια.
Όταν όμως ανέβασε πάνω την θεία Κοινωνία, δίσταζε να μεταλάβει.  Έφερνε στο νου του την κατηγορία που είχε ακούσει για τον λειτουργό ιερέα, και συλλογιζόταν:
Άραγε, έχει αγιαστεί αυτή η μερίδα;
Επιφοίτησε σ’ αυτή το άγιο Πνεύμα ή εμπόδισε τον ερχομό Του η αμαρτία του λειτουργού;
«Έτσι όπως είμαι σκανδαλισμένος με τον ιερέα, πρέπει να μεταλάβω ή όχι;».
Ενώ συλλογιζόταν αυτά, ο Θεός οικονόμησε να συμβεί κάτι φρικτό, για να πληροφορηθεί ο στυλίτης

Κεφάλαιον ΙΑ΄.- Περί Αγάπης και Συγχωρητικότητος προς τους αδελφούς. Επιστολή 1η-2η


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
 
Περί Αγάπης και Συγχωρητικότητος προς τους αδελφούς

1η.Επιστολή

Τέκνα μου, αγωνίζεσθε τον καλόν αγώνα, η αγάπη μενέτω, η αγάπη να είναι το κέντρον όλων των κινήσεων εν τω μέσω της αδελφότητος, ο εγωϊσμός μακράν από τον λογισμόν και από το στόμα. «Ο θέλων γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος» (Μάρκ. 10.44), λέγει ο Κύριος, και εάν δεν γίνωμεν ως τα μικρά παιδιά εις την ακακίαν και απλότητα, ου μη εισέλθωμεν εις την βασιλείαν των ουρανών. Η αγάπη όταν διέπη μίαν αδελφότητα, τότε αοράτως ο Χριστός ευλογεί τα πάντα. Η χαρά, η ειρήνη, η θυσία υπέρ των αδελφών, πυρπολείται εις τα στήθη εκάστου αδελφού, αλλά και η προσευχή τότε γιγαντώνεται και όσον πλεονάζει, τόσον και η εν Χριστώ αγάπη και θυσία πλουτίζει τας ψυχάς και ο Χριστός δοξάζεται και λατρεύεται και γινόμεθα ταπεινά όργανα να δοξάζεται και το άγιον όνομα του Θεού. Η γνησία αγάπη δεν φθονεί τα καλά χαρίσματα του αδελφού, δεν χαίρει, όταν ακούη ταπεινωτικά λόγια, κατηγορίας δια τον αδελφόν, δεν εγκρατεύεται εις το να επαινή πάντοτε την προκοπήν του αδελφού. Η αγάπη ου ζηλοί, ου περπερεύεται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί το ιδικόν της συμφέρον, αλλά του αδελφού. Δεν θυμώνει, δεν σκέπτεται το κακόν, πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Όποιος έχει γνησίαν αγάπην, ουδέποτε πίπτει αμαρτάνοντας εις τον αδελφόν του. Λοιπόν εύχεσθε, τέκνα, ίνα η αυτοαγάπη, ο Θεός μας, μας δώση το χάρισμα της εν Χριστώ αγάπης. Όταν αύτη η αγάπη θα βασιλεύση εις τας καρδίας μας, εις τους λόγους και εις τα έργα μας, τότε να ελπίζωμεν δι’ ένα αυριανόν μέλλον συγκροτήσεως εν Χριστώ αδελφότητος με πνεύμα Χριστού, με αίγλην πνευματικήν, με βάσεις αδιασείστους, με συμπαγή συγκρότησιν αδελφότητος ηνωμένης εις την γνώμην, με μίαν ψυχήν εις πολλά σώματα.


  2η.Επιστολή

Τέκνα μου ηγαπημένα. Εύχομαι ο Θεός της αγάπης να σας ενισχύη εις την εις αλλήλους αγάπην και να σας δίδη εκείνην την αγάπην, που δεν πονηρεύεται, που δεν δημιουργεί σκάνδαλα, αλλ’ η οποία μάλλον τα διασκεδάζει με την σοφίαν που γεννά. Εύχομαι ο Κύριος να δώση αγάπην αγνήν, αγάπην, η

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου