Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου. Ἁγίου Ἰωάννου ΧρυσοστόμουΚυριακὴ Δ΄ τοῦ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 5-13)
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν
ὁμιλία κστ΄

Πίστις καὶ ἀγάπη! Κυριακή Δ΄ Ματθαίου. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας


Πίστις καὶ ἀγάπη!
«Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι».
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 5-13)

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Συγκινητικὴ καὶ πολὺ διδακτικὴ ἡ σημερινὴ Εὑαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου. Ὁ Κύριος ἐβράβευσε καὶ ἐτίμησε μὲ ἡγεμονικὴν γενναιοδωρίαν ἕνα Ρωμαῖον ἀξιωματικὸν καὶ ἀπένειμεν ἐξαίρετον δίπλωμα ἀληθοῦς πίστεως καὶ πραγματικῆς ἀγάπης εἰς ἕνα εἰλωλολάτρην. Λαμπρότερον ἐγκώμιον δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ γίνῃ εἰς ἄνθρωπον.
Ὁ ἑκατόνταρχος τῆς Καπερναοὺμ ἔμεινε ἀπὸ τότε φωτεινὸν μετέωρον, τὸ ὁποῖον ἐστερέωσεν εἰς τὸν Χριστιανικὸν ὁρίζοντα ἡ ἀφήγησις τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἀλλὰ ποῦ ὀφείλεται ὁ ἕπαινος αὐτὸς καὶ διατὶ ὁ Κύριος ἐτίμησεν ἔτσι ἕναν Ρωμαῖον; Δύο κυρίως εἶναι τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτουν τὸ ψυχικὸν μεγαλεῖον τοῦ ἑκατόνταρχου:

1.Ἡ βαθεῖα πίστις του.

Ἄς ρίψωμεν ἕνα σύντομον βλέμμα εἰς τὴν διήγησιν. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἐπλησίασε τὸν Κύριον, εἶναι ἕνας εἰδωλολάτρης Ρωμαῖος ἀξιωματικός. Τί σημαίνει αὐτό, θὰ τὸ καταλάβωμεν καλύτερα, ἄν σκεφθῶμεν τί ἦτο τότε ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. Εἶχεν ὑποτάξει ὅλον τὸν κόσμον μὲ τὴ φωτιὰ καὶ τὸ ξίφος.
Οἱ ἀξιωματικοὶ της ἐμεγάλωναν μέσα στὶς φλόγες τοῦ πολέμου καὶ ἐζυμώνοντο μὲ τὰ αἵματα καὶ τὴν καταστροφήν.

Η Ελληνική φύση κι' οι γυάλινοι άνθρωποι. Φώτης ΚόντογλουΗ Ελληνική φύση κι' οι γυάλινοι άνθρωποι
τοῦ (†) Φώτη Κόντογλου


Υστερα ἀπὸ πολλὴ ἀπαντοχή, ἦρθε τέλος πάντων ἡ ἄνοιξη. Ἄρχισε ἡ γλυκύτητα τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἥλιος! Χαρὰ Θεοῦ! Ὅλα εἶνε χαρούμενα, ὁ οὐρανός, ἡ στεριά, ἡ θάλασσα, τὰ βουνά, τὰ δέντρα, τὰ ζῶα, τὰ πουλιά, οἱ ἄνθρωποι. Ἀκόμα κ᾿ οἱ ἄψυχες καὶ ψυχρὲς πέτρες σὰν νὰ μιλοῦνε, σὰν νὰ τραγουδοῦνε ἀπὸ χαρά. Τώρα δὲν ὑπάρχει κανένα ἄψυχο. Εὐχαριστοῦνε τὸν ζωοδότη ποὺ τοὺς δίνει τὴ ζωή, γιὰ νὰ χαίρουνται.
Εὐχαριστοῦμε κ᾿ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τὸν Χριστὸ ποὺ ἀναστήθηκε, γιὰ τὸ μεγάλο δῶρο τῆς ζωῆς ποὺ μᾶς χάρισε καὶ γιὰ τὴ φλέβα τῆς χαρᾶς ποὺ ἀναβρύζει μέσα στὴν καρδιά μας, κ᾿ εὐφραινόμαστε ἀπὸ τὴν θαυμαστὴ πλάση του, μαζὶ μ᾿ ὅλα τὰ πλάσματά του.
Σήμερα, σὰν νὰ μεταμορφωθήκαμε ὅλοι σὲ Ἀγγέλους, καὶ δοξολογοῦμε τὸν Κύριο, ποὺ εἶπε στὸν Ἰώβ: «Τὸν καιρὸ ποὺ γινήκανε τὰ ἄστρα, μὲ ὑμνήσανε μὲ τὶς φωνές τους ὅλοι οἱ Ἄγγελοί μου». Τώρα, τὸν ὑμνοῦν ὄχι μοναχὰ οἱ Ἄγγελοι, ποὺ τότε μονάχα ἐκεῖνοι εἴχανε πλασθῆ, ἀλλὰ κ᾿ οἱ ἄνθρωποι, κι᾿ ὅσα ἄλλα πλάσματα, πλασθήκανε ὕστερα ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους.

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο. Κυριακή Δ΄ Ματθαίου


 Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο Κεφ.8, χωρίο 5 ἕως 13 
Θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου

 Η΄. 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 
9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
10 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,  
12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

Οι ευαγγελικοί Μακαρισμοί. Άγιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίνωφ. Μέρος Α'


Οι ευαγγελικοί Μακαρισμοί

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Από την τήρηση των ευαγγελικών εντολών εμφανίζονται στην καρδιά αισθήματα ξένα προς την πεσμένη ανθρώπινη φύση και άγνωστα σε αυτήν. «Ότι γεννιέται από το Πνεύμα είναι πνευματικό». Και καθώς στις εντολές του Χριστού υπάρχει το Πνεύμα, τα αισθήματα, που προέρχονται από αυτές, είναι πνευματικά.
Ποιο είναι το πρώτο αίσθημα που εμφανίζεται στην καρδιά από την τήρηση των ευαγγελικών εντολών; Το αίσθημα της πνευματικής φτώχειας.
Μόλις ο χριστιανός θα θελήσει να εφαρμόσει είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική του διαγωγή τις εντολές, θα δει τη φθαρμένη φύση του να επαναστατεί και να εναντιώνεται πεισματικά στο Ευαγγέλιο.
Με το φώς του Ευαγγελίου ο χριστιανός βλέπει μέσα του την πτώση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Από αυτή τη διαπίστωση γεννιέται φυσικά στην ψυχή του η ταπεινή αυτογνωσία, που στο Ευαγγέλιο ονομάζεται συναίσθηση της πνευματικής φτώχειας.
«Μακάριοι όσοι αισθάνονται πνευματικά φτωχοί». Η συναίσθηση της πνευματικής φτώχειας, στην οποία αναφέρεται ο πρώτος ευαγγελικός Μακαρισμός, είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο της πνευματικής προκοπής, η πρώτη πνευματική κατάσταση στην χριστιανική ζωή, η πρώτη βαθμίδα στην κλίμακα της μακαριότητας.

Η Ιερότητα της Κυριακής. Τι λέγει ο γέροντας Παίσιος για την ιερότητα της ημέρας αυτής;


 Η Ιερότητα της Κυριακής

Κανονικά πριν από τον Εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψη κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορή να ρυθμισθή, και να μη δουλέψη μετά τον Εσπερινό της παραμονής. Άλλο είναι να κάνη κανείς σε μια γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο.
 Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια, μόλις άκουγαν την καμπάνα του Εσπερινού, έκαναν τον σταυρό τους και σταματούσαν την δουλειά. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθονταν στην γειτονιά. Σηκώνονταν, έκαναν τον σταυρό τους και άφηναν το πλέξιμο ή ό,τι άλλο έκαναν.
 Και ο Θεός τους ευλογούσε. Είχαν την υγεία τους και χαίρονταν... Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από την δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία...

Ο Πύργος της Ιεράς Νέας Σκήτης


Ο Πύργος της Ιεράς Νέας Σκήτης

Πολλοί βλέποντας τον Πύργο της Σκήτης μας διερωτώνται πως έγινε, γιατί έγινε, τι χρειάζεται κ.λπ. Πήρα λοιπόν την απόφαση να γράψω για τον Πύργο της Σκήτης μας. Τι έχω ακούσει από τον Γέροντα, π. Μακάριο.
Ο Γέροντάς μου ήλθε στη Σκήτη το 1930, την 3η Αυγούστου, σε ηλικία 14 ετών. Βρήκε πολλούς Γέροντες, άκουσε πολλά, είδε πολλά, επεδόθηκε στην μελέτη πολλών και διαφόρων ιστορικών βιβλίων και αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία. Σήμερα (σημ. το 1997) είναι 81 ετών. Στη Σκήτη μας έχει 67 χρόνια.
Μου διηγήθηκε πολλές φορές για τον Πύργο, λέγοντας ότι η Σκήτη ήταν ψηλότερα από ότι είναι τώρα. Πάνω από τον δρόμο ο οποίος συνδέει το Ιερόν Μοναστήριον του Αγίου Παύλου με την Ιεράν Σκήτην της Αγίας Άννης.
Επειδή όμως η Σκήτη μας είναι σχετικά πιο χαμηλά από τις άλλες Σκήτες, της Αγίας Άννης και των Καυσοκαλυβίων, συχνά οι πειρατές επισκέπτονταν τους μοναχούς και τους λήστευαν και ακόμη τους σκότωναν.

Ηχητικό Αγιολόγιο 30 Ιουνίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 30 ΙουνίουΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

30 Ιουνίου Συναξαριστής


Σύναξις των 12 Αποστόλων, Φυγελλού Αποστόλου εκ των 70, Μελίτωνος, Πέτρου εκ Σινώπης, Των 1040 Μαρτύρων, Μιχαήλ Πακνανά,Μαρίας Αγίας  μητέρας  Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου,Μαρτιάλιου Οσίου, Μελίτου Αγίου ,Δηναρίας Αγίας,Ὅσιος Γεώργιος ὁ Ἁγιορείτης ,Ἅγιος Γελάσιος,Ἅγιος Πέτρος ,Ἁγία Παρασκευὴ,Μετακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Σωφρονίου Ἐπισκόπου Ἰρκούτσκ,Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βαλικίν.Σύναξις Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων

  Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ ἑορτασμὸ τιμᾶται σύμπασα ἡ χορεία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς συνεχιστὲς τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστρεψαν τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας καὶ ἄλλαξαν κυριολεκτικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου.
Χάρη στὸν ἰδικό τους ἀγώνα, τὶς ἀφάνταστες προσωπικὲς τους θυσίες, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριό τους ἐθεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο.
Ἡ λέξη «Ἀπόστολος» σημαίνει τὸν ἀπεσταλμένο.
Ἐν προκειμένῳ Ἀπόστολοι ὀνομάσθηκαν οἱ ἐκλεγμένοι καὶ καλεσμένοι ἀπὸ τὸν Κύριο Μαθητές Του νὰ συνεχίσουν τὸ σωστικό Του ἔργο, μετὰ τὴν εἰς τοὺς οὐρανοὺς Ἀνάληψή Του. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὴν χαρακτηριστική Του προτροπὴ ἔγιναν οἱ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».
Ἡ ἐκλογὴ καὶ ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ὡς τὴν Πεντηκοστὴ καλοῦνταν Μαθητές, ἔγινε ἀμέσως μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς δημόσιας δράσεως τοῦ Κυρίου, στὴ Γαλιλαία. Εὐθὺς μετὰ τὴ Βάπτισή Του κατευθύνθηκε  στὶς ὄχθες τῆς λίμνης Γενησαρέτ, ὅπου ἀπευθύνθηκε στοὺς ἐκεῖ ἁλιεῖς, στοὺς ὁποίου εἶπε: «δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων».

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Παγκοσμιοποίηση και Νέα Εποχή π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης


Παγκοσμιοποίηση και Νέα Εποχή
Αντιαιρετικό Σεμινάριο στη Μητρόπολη Λεμεσού
προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος


π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης

Την προηγουμένη Τρίτη που συναντηθήκαμε, στο Σεμινάριο Αντιαιρετικών Γνώσεων, η Μητρόπολίς μας θα προσκαλεί διάφορους εκλεκτούς κληρικούς ή θεολόγους, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό. Κι έτσι σήμερα έχομεν τη μεγάλην χαράν και την τιμήν και την ευλογία να έχομε μαζί μας τον αγαπητό αδελφό εν Χριστώ, τον π. Αρσένιο, από την Ιεράν Μονήν του Αγίου Αρσενίου στην Χαλκιδική.
 Ο π. Αρσένιος νομίζω είναι γνωστός σχεδόν σε όλους σας, έχει ασχοληθεί με τα θέματα των αιρέσεων, η Εκκλησία της Ελλάδος και γενικότερα η Ιερά Μητρόπολις Κασσανδρείας του έχει αναθέσει πάρα πολλές φορές δύσκολα θέματα και αποστολές, όσον αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης των αιρέσεων.
Έτσι σήμερα είναι κοντά μας, ήρθε ειδικά για μας από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, για να μας μιλήσει και να μας δώσει την ευκαιρίαν να έχομε μαζί του μια συζήτηση για όσες απορίες θέλουμε γύρω από το θέμα αυτό. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Μητροπολίτης Γαλλίας συνεχίζει τις "κάμψεις" και τα χειροφιλήματα στον Πάπα!!


Πέρσι ακριβώς την ίδια ημέρα 28/06/11 ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας που απέστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Βατικανό για να συμμετάσχει στον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, υποκλίνεται και ασπάζεται τη δεξιά του Πάπα.  (δείτε το εδώ).
Φέτος δεν ήταν δυνατόν να χαλάσει την παράδοση αυτή, και έτσι συνέχισε τις οσφυοκαμψίες και τα χειροφιλήματα της δεξιάς του Πάπα.
Μπορεί να εμφανίζεται σε τρισάγια συνοδεύοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τραγιάσκες και κουστούμια (βλέπε εδώ), αλλά την σημερινή ημέρα άψογα ενδεδυμένος την αφιερώνει σε άλλες παραδοσιακές ασχολίες!
Δείτε τα δύο ενημερωτικά βίντεο όπως μας τα γνωστοποίησε το ιστολόγιο ΑκτίνεςἘπιστολή ἀντίκρουσις τῶν ψευδολογιῶν καί αἰσχρῶν συκοφαντιῶν τῆς ἐφημερίδας "Παρόν" ἐναντίον τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους


Ἐπιστολή ἀντίκρουσις τῶν ψευδολογιῶν  καί αἰσχρῶν συκοφαντιῶν τῆς ἐφημερίδας "Παρόν" ἐναντίον  τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012
Ἀξιότιμε κ. Κουρή,
ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ        
      ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ὅπως σᾶς ἐτονίσαμε τὴν 25.6.2012 εἰς τὸ τηλέφωνον, τὸ ἄρθρον σας εἰς τὸ «Παρὸν τῆς Κυριακῆς» τῆς 24.6.2012 σελ. 16 «Τὸ ἀνεκπλήρωτο», ἀλλὰ … ἐπικερδὲς «Τάμα τοῦ Ἔθνους ! » μὲ τὸν ὑπότιτλον «Τὰ τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» πιέζουν καὶ τὴν Ἱεραρχία, καταγγέλουν μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους», εἶναι ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον, διότι ἐμεῖς σᾶς ἀποστέλλομε ἐδῶ καὶ 6 συναπτὰ ἔτη τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», καθὼς καὶ ὅλα τὰ κείμενά μας, ποὺ ἀναρτῶμε εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ἐκεῖ δημοσιεύομε τὴν ὅλην ἀλήθειαν γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

2. Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν θὰ ἀναμέναμε μία τοιαύτην βάναυση διαστρέβλωσιν τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τοῦ ἐγκρίτου φύλλου σας «Τὸ Παρόν».

Τα τοιχογραφημένα παρεκκλήσια της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Μέρος Α (17ος-18ος αί.)

Το παρεκκλήσι της Υπαπαντής του Κελίου του 'Αγίου Νείλου
Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων1 και τήν ευρύτερη περιοχή της, προέρχονται από τον 18ο κυρίως αιώνα, δπως εξάλλου συμ­βαίνει και στο σύνολο της αθωνικής χερσονήσου. Τήν εποχή άλλωστε αυτή ιστορήθηκαν με τοιχογραφίες τόσο ο Κυριάκος ναός (δεύτερο μισό 18ου αί.) όσο και τα παρεκκλήσια των Καλυβών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (1759) και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (1777).

Ή ζωγραφική αυτή δραστηριότητα θα πρέπει να συνδεθεί με τή γενι­κότερη πνευματική άνθηση, κατά τό δεύτερο κυρίως μισό του 18ου αί. στο Αγιον Όρος, ή οποία ανιχνεύεται κυρίως κατά τήν περίοδο της φιλοκα­λικής αναγέννησης πού εκδηλώθηκε με αφορμή τό νεοησυχαστικό κίνημα των Κολλυβάδων (αρχή τό 1754)2.

Γιά τίς θλίψεις καί δοκιμασίες. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Γ' μέρος


Γιά τίς θλίψεις καί δοκιμασίες
 «Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

-Οἱ πειρασμοί ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν πάντοτε στήν ζωή μας καί πρέπει νά φυλαγόμαστε ἀπό τίς ἀμέτρητες παγίδες πού στήνει ἐναντίον μας ὁ παμπόνηρος Διάβολος. Μόνο μέ τήν ταπεινοφροσύνη καί τήν προσευχή μποροῦμε νά τίς ἀποφεύγουμε καί ἀσφαλιστοῦμε...

-Ὅποιος προσέχει καί εἶναι συνετός, ὠφελεῖται πολύ ἀπό τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς.

-Ὅπως ὁ Θεός σέ ὑπομένει, σέ ἀνέχεται, νά ὑπομένης καί σύ τό παιδί σου. Ἔχεις καθῆκον νά τό συμβουλεύης, ὄχι ὅμως μέ ταραχή καί θυμό, ἀλλά μέ τρόπο ἤρεμο καί γαλήνιο. Ἐάν δέν σέ ἀκούη, ἐκεῖνο ἔχει ὅλη τήν εὐθύνη. Σύ τότε νά παρακαλῆς τόν Θεό νά τό φωτίση καί ὁδηγήση στήν ὁδό τῶν ἐντολῶν Του.

Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Λάμπρος Σκόντζος


 Ο Απόστολος Πέτρος

Λάμπρου Σκόντζου

Ο κορυφαίος αυτός Απόστολος του Χριστού ήταν Ιουδαίος και ονομαζόταν Σίμων. Γεννήθηκε στην μικρή και άσημη πόλη τη Βησθαϊδά. Ο Πατέρας του ονομαζόταν Ιωνάς. Έζησε σε αφάνταστη φτώχεια και στερήσεις.
Όμως μεγάλωσε σε περιβάλλον ευσέβειας. Οι γονείς του ανήκαν στους λιγοστούς πιστούς ευσεβείς Ιουδαίους της εποχής τους, οι οποίοι περίμεναν εναγώνια τον Μεσσία και την μεσσιανική εποχή κατά την οποία θα τερματίζονταν η κακοδαιμονία της ανθρωπότητας. Αυτή την πίστη και την ευσέβεια μετέδωσαν στα παιδιά τους.
Γράμματα έμαθε ελάχιστα, προφανώς γνώριζε μόνο γραφή και ανάγνωση. Αδελφός του υπήρξε ο πρωτόκλητος Ανδρέας.

Η πέτρα της πίστεως, ο Απόστολος Πέτρος και το πρωτείο εξουσίας


Η πέτρα της πίστεως, ο Απόστολος Πέτρος και το πρωτείο εξουσίας

Πρεσβ. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι.Ν. Παναγίας Μυριδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιώς 

Εν Πειραιεί 27-6-2012

Όταν ο Κύριος και οι Μαθητές Του έφθαναν «εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου»[1], ρώτησε, κατά τον Ευ. Ματθαίο, τους Αποστόλους, να Του αποκριθούν ποιά γνώμη είχαν οι άνθρωποι γι’ Αυτόν. Εκείνοι Του αποκρίθηκαν : «Οι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών»[2].
 «Υμείς δε τίνα με λέγετε είναι;»[3] τους ξαναρώτησε ο Κύριος. Στην ερώτηση αυτή αποκρίθηκε τότε ο Απ. Πέτρος και είπε: «Συ ει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος»[4].
Από την απάντηση αυτή χάρηκε τότε ο Κύριος και, στρεφόμενος προς το μέρος του, είπε: «Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. Καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής»[5].

Από τα πιο πάνω λόγια φαίνεται καθαρά ότι ο Απ. Πέτρος μίλησε εξ ονόματος όλων των Μαθητών και εξ αιτίας της πρωτοβουλίας του αυτής και άλλων παρομοίων χαρακτηρίσθηκε από τους αγίους Πατέρες ως «πρόκριτος των Αποστόλων», «έξαρχος», «κορυφαίος» κ.ο.κ.

Ηχητικό Αγιολόγιο 29 Ιουνίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 29 ΙουνίουΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

29 Ιουνίου Συναξαριστής


Πρωταποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μνήμη Πάντων των εν Λέσβω Αγίων, Κυρίλλου μάρτυρα,Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Νικάνδρου ἐν Πσκὼφ Ρωσίας,Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κασπερώφ,Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης.Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος


Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του.
Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν κορυφαίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εὔστοχα τὸν χαρακτηρίζει ὡς «τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Ἕνα» καὶ συνιστᾶ «μὴ θαυμάζειν μόνον ἀλλὰ καὶ μιμεῖσθαι τὸ ἀρχέτυπον τοῦτο τῆς ἀρετῆς».
Ἄριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας, ἔφερε τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴ Δύση.

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Πόσα και ποια είναι τα σημεία της αληθινής συγχωρήσεως των αμαρτιών από τον Θεό. Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μέρος Α'


Πόσα και ποια είναι τα σημεία της αληθινής συγχωρήσεως των αμαρτιών από τον Θεό
Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου


Η συγχώρησις αυτή των αμαρτιών έχει τέσσερα σημεία, το ένα σε υψηλότερο βαθμό από το άλλο, πρώτο σημείο είναι το να μισήση ο άνθρωπος την αμαρτία με όλη του την καρδιά, όταν την θυμάται, φοβούμενος μήπως πέση πάλι σε αυτήν και να μη ευχαριστιέται ούτε να αισθάνεται κάποια κλίσι προς αυτήν.
Δεύτερο σημείο ανώτερο από αυτό, είναι το να θυμάται ο άνθρωπος τις αμαρτίες του και χαίρεται, δοξάζει τον Θεό για το πλήθος των αρετών, που απόκτησε εξ αιτίας των αμαρτιών του με την Θεία Χάρι και την μετάνοια, τέταρτο σημείο, το πιο σπουδαίο από όλα , είναι το να βγάλη ο άνθρωπος γενικά από την καρδιά του τα εμπαθή νοήματα της καρδιάς του και να τα λησμονήση τόσο τέλεια, ώστε ούτε να τον προσβάλλουν.

Το πρώτο σημείο μας το βεβαιώνει ο Μ. Βασίλειος όταν ρωτήθηκε ο Άγιος πως θα πληροφορηθή η ψυχή, ότι συγχώρησε ο Θεός τα αμαρτήματα, απάντησε ότι αυτό θα πληροφορηθή αν αυτός, που μετανοεί, έχει την διάθεση εκείνου, που είπε, «Εμίσησα την αδικία και τη συγχάθηκα» ( όροι κατά επιτομήν ιβ’).
Την ίδια απάντηση έδωσε και ο αββάς Ισαάκ που ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα, ότι δηλαδή τότε θα καταλάβη κάποιος ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του. «Όταν αισθανθεί μέσα στην ψυχή του, ότι τις έχει μισήσει τελείως μέσα από την καρδιά του» (Λόγος πδ’).

Είπε Γέρων Αγιορείτης…

 
Είπε Γέρων: «Οι σημερινοί καλόγεροι έχουν αλλάξει την καλογερική λίγο, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι χάλασε η οικογένεια. Τα παιδιά που έρχονται για καλόγεροι δεν έχουν την σειρά από το σπίτι που είχαμε εμείς.
 Μετά φταίνε και οι δάσκαλοι. Παλαιά μας μάθαιναν να εκκλησιαζόμαστε, να κάνουμε προσευχή πριν από το μάθημά, μας δίδασκαν σωστά τα θρησκευτικά. Σήμερα οι περισσότεροι γονείς κάνουν λίγα παιδιά, είναι αδιάφοροι για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και κοιτάζουν τη διασκέδασή τους.
Παλαιά όλοι οι πατέρες εδώ, στην Σκήτη Ξενοφώντος ασχολούνταν με τη γεωργία. Διαθέταμε τα προϊόντα στο Ρωσσικό και επιβιώναμε. Με τα λίγα χρήματα που παίρναμε, αγοράζαμε το σιτάρι και το αλέθαμε μόνοι μας εδώ στο νερόμυλο.

Το Μοναστήρι των Χερουβείμ στη Συρία


Μονή Χερουβείμ στη Συρία

Το Μοναστήρι των Χερουβείμ είναι ένα από τα ορθόδοξα μοναστήρια της Συρίας και του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και μόλις 7 χιλιόμετρα μακριά από την κωμόπολη της Σαϋντνάγια και την εκεί μεγάλη Μονή της Παναγίας.
Το Μοναστήρι των Χερουβείμ που πανηγυρίζει στις 8 Νοεμβρίου, ιδρύθηκε κατά τον 3ο αιώνα αλλά κατά τον 16ο αιώνα ερειπώθηκε. Ωστόσο, μετά από απόφαση του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιγνατίου Δ΄, ξαναχτίστηκε το 1982 και διοικείται από τους μοναχούς της γειτονικής Μονής του Αγίου Γεωργίου.

“Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νεάπολης Θεσσαλονίκης” για το νέο σχολικό έτος 2012 – 2013Ο Αίσωπος και οι... πολιτικοί!. Δημήτρης Νατσιός


Ο Αίσωπος και οι... πολιτικοί!

Δημήτρης Νατσιός Δάσκαλος Κιλκίς

Τώρα που ησυχάσαμε κάπως από την οχλοβοή και το ποδοβολητό των εκλογών, είναι ευκαιρία, μεσούντος και του ευκάρπου θέρους, «να ελαφρώσει» κάπως και η γραφή. Συμβούλευε παλιός αρθρογράφος τους εκκολαπτόμενους συναδέλφους του, να μην πολυζαλίζουν τους αναγνώστες τους το καλοκαίρι, με θέματα «βαριά».
Ας αφήσουν τον κόσμο να απολαύσει το κάλλος της Πατρίδας, τα ρόδινα ακρογιάλια της, μακριά από τις «μύγες της αγοράς», όπως θα έλεγε και ο Ελύτης. Ας αντλήσουμε, λοιπόν, προσανάμματα γραφής από το προγονικό, αείχλωρο κοίτασμα.
Από τους μύθους του Αισώπου η παρακάτω ιστορία. Στο αρχαίο κείμενο ο τίτλος είναι: «Ίππος, βους, κύων και άνθρωπος». Ως γνωστόν, ο μεγάλος αρχαίος μυθοποιός ήταν εχθρός των κίβδηλων ηθών, της υποκρισίας, της φιλαργυρίας, της δοξομανίας, των «αρετών», δηλαδή, που συνοδοιπορούν με τον πολιτικό βίο της ημετέρας Πατρίδος εξ αρχαιοτάτων χρόνων. Διηγείται, λοιπόν, ο παραμυθάς Αίσωπος:

Το Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου του Ομήρου στη Συρία


Μονή Αγίου Γεωργίου του Ομήρου στη Συρία

Το ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στη Συρία, ανήκει στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και βρίσκεται χτισμένο στην Κοιλάδα των Χριστιανών, συγκεκριμένα στο χωριό Μεστάγιε, λίγα χιλιόμετρα βόρεια από το περίφημο Κάστρο των Ιπποτών κι όχι μακριά από την πόλη Χομς.

Λέγεται ότι το μοναστήρι χτίστηκε κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Α΄, πάνω σε ένα αρχαίο άγαλμα του θεού Ομήρου, γι’ αυτό και είναι γνωστό ως «η μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου».
Στη μονή δεσπόζει ο κεντρικός ναός, κτίσμα του 19ου αιώνα, στο εσωτερικό του οποίου θαυμάζουμε ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.

Το Mοναστήρι της Αγίας Θέκλας στη Μααλούλα της Συρίας


Η Μονή της Αγίας Θέκλας στη Μααλούλα της Συρίας

Το ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας (Mar Taqla) στη Μααλούλα ανήκει στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια στη Συρία, αφού ιδρύθηκε κατά τον 4ο αιώνα.

Το σύγχρονο μοναστήρι είναι χτίσμα του 18ου αιώνα και φιλοξενεί περί τις 25 μοναχές, οι οποίες διευθύνουν εντός της μονής οικοτροφείο, σχολείο κι εργαστήριο εργόχειρων, όπου ζουν, διδάσκονται κι εκπαιδεύονται ορφανά κορίτσια. Στο νότιο μέρος του μοναστηριού βρίσκεται ο ναός που είναι αφιερωμένος στην Αγία Θέκλα.

Νεοταξικοὶ σχεδιασμοὶ (περί νέων ταυτοτήτων ...)


Τρεῖς μόλις ἑβδομάδες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου, ὅπως σχολιάσαμε σὲ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήμου ἀποφάσισε ὕπουλα μέσα στὴν προεκλογικὴ διάχυση πρωτοφανὲς ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων.

Καὶ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου ἡ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση τοῦ κ. Πικραμμένου σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἀποφάσισε νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο οἱ ταυτότητες μὲ ἄλλες νέου τύπου σὲ μέγεθος καὶ σχῆμα πιστωτικῆς κάρτας, οἱ ὁποῖες θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο ἀντὶ διαβατηρίου.
Οἱ νέες ταυτότητες, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὸ δεῖγμα ποὺ παρουσιάσθηκε, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἤδη οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ σχεδιάσθηκαν στὸ πλαίσιο ἐφαρμογῆς τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐλάχιστες πληροφορίες δόθηκαν γιὰ τὸ σοβαρότατο αὐτὸ θέμα. Γιατί; Τί εἴδους ἀκριβῶς θὰ εἶναι οἱ ταυτότητες; Πρόκειται γιὰ μετονομασία τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Εἶναι προστάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Θὰ περιέχουν ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα (τσίπ);

Οι Ρωμιοί της Συρίας και η Ελληνορθόδοξη Μονή της Παναγίας της Σεντνάγια - The Rum of Syria and the Greek Orthodox Monastery of Saidnaya


Οι Ρωμιοί της Συρίας και η Ελληνορθόδοξη Μονή της Παναγίας της Σεντνάγια

Για τους περισσότερους από μας τους Έλληνες, η λέξη Ρωμιοί έχει συνδεθεί με όλους τους ελληνόφωνους Ορθόδοξους Χριστιανούς που ζούσαν κατά το διάστημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ονομαζόταν Ρωμανία και οι κάτοικοι της Ρωμιοί.
Το ίδιο όνομα είχαμε όταν ήμασταν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία, δεδομένου ότι μας αποκαλούσαν και μας χαρακτήριζαν οι Μουσουλμάνοι Οθωμανοί κατακτητές μας ως "Ρωμιούς".
Η λέξη Ρωμιοί για τον Ελληνικό λαό έχει γίνει συνώνυμη με τη λέξη Έλληνες. Όμως, όταν οι Οθωμανοί εφάρμοσαν το όνομα "Ρωμιοί", γι' αυτούς όπως και για τους Βυζαντινούς, η λέξη δεν είχε εθνική έννοια, αλλά θρησκευτική, και γι' αυτό το λόγο περιλαμβάνονταν ως Ρωμιοί και όλοι οι λαοί που ανήκαν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση, ή τη μητρική τους γλώσσα.

Τι ακριβώς συμβαίνει στην Συρία και τι προσπαθούν να δείξουν τα ΜΜΕ της Παγκόσμιας Τάξης;


Στην φωτογραφία δημοσιογράφοι της “Sunday Times” Marie Colvin και Paul Conroy, ποζάροντας με καταζητούμενους  τρομοκράτες, προφανώς πράκτορες της CIA και της MI6
 _______________
Βρισκόμαστε στή συνοικία Καλιντίγια τῆς πόλης Χόμς στή Συρία. Οἱ ἀντικαθεστωτικοί ἀντάρτες μαζεύουν σ’ ἕνα κτίριο Χριστιανούς καί Ἀλεβίτες ὁμήρους καί τό ἀνατινάζουν μέ δυναμίτη.
Μετά χρεώνουν τό ἔγκλημα στόν συριακό Στρατό, περιφρονώντας καί τίς καταθέσεις τόσων αὐτοπτῶν μαρτύρων.
Ποιός τά γράφει αὐτά; Κάποιος ἄνθρωπος τοῦ Ἄσαντ; Ὄχι. Εἶναι ἡ μαρτυρία μιᾶς μοναχῆς, τά καταθέτει ἡ μητέρα Ἁγνή – Μαρία τοῦ Σταυροῦ, στήν γαλλόγλωσση ἱστοσελίδα τοῦ γειτονικοῦ μοναστηριοῦ St. James. Κανείς ὅμως δέν τά «ἀνακάλυψε»…

Ο διάλογος ενός δωδεκάχρονου κοριτσιού με τον Όσιο Δαυίδ και το Θαύμα του Αγίου


 Ο διάλογος ενός δωδεκάχρονου κοριτσιού με τον Όσιο Δαυίδ και το Θαύμα του Αγίου

Με βαθιά συγκίνηση θέλω να σας διηγηθώ ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν 45 χρόνια στη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Την εποχή εκείνη ζούσα με την οικογένειά μου στο χωριό Κοκκινομηλιά, ένα πανέμορφο χωριό της Β. Ευβοίας, ορεινό με θέα το γαλάζιο Αιγαίο. Εκείνη την περίοδο υπηρετούσα ως ψάλτης στο αναλόγιο των ενοριών στη Κούλουρη και Μαρούλη, δύο γειτονικά μικρά χωριά με ξεχωριστή και αυτά ζωντάνια και ομορφιά.
Στις 31 Οκτωβρίου 1960 είχαμε αποφασίσει με την σύζυγό μου να πάμε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ για να προσευχηθούμε επειδή την άλλη ημέρα ήταν η γιορτή του Αγίου. Η μετάβαση τότε γινόταν ή με τα ζώα ή με τα πόδια.
Αιφνιδίως όμως το κοριτσάκι μας, αρρώστησε γεγονός που συνέβαλε στη ματαίωση του προσκυνήματος μας. Αν και κατά τη διάρκεια της νύχτας συνήλθε εν τούτοις η αναχώρηση μας για το μοναστήρι αναβλήθηκε.

Η εκκλησία Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στο χωριό Αχέλεια, Πάφος


Η εκκλησία Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου

Η εκκλησία του Αγίου Θεοδοσίου στην Αχέλεια της επαρχίας Πάφου, είναι σταυρόσχημη με τρούλλο. Τα σκέλη του σταυρού διαγράφονται ελεύθερα.
Είναι κτισμένη με μισοκατεργασμένους και ακατέργαστους πωρόλιθους. Το ανατολικό σκέλος έχει εριπωθεί και αναστηλώθηκε πριν από λίγα χρόνια. Το μέγιστο μήκος τις εκκλησίας χωρίς την αψίδα είναι 10.53 μ. και το μέγιστο πλάτος 8.61 μ.
 Το πλάτος και το μήκος των σκελών διαφέρει ευρύτερα, και επιμηκέστερα είναι το δυτικό και το ανατολικό σκέλος. Σήμερα υπάρχει μια μόνο είσοδος στο μέσο του νότιου τοίχου του νότιου σκέλους. Άλλη θύρα, ευρήτερη, υπήρχε στο μέσο του δυτικού τοίχου του δυτικού σκέλους αλλά εντοιχίσθηκε σε παλαιότερα χρόνια.
Στην εκκλησία σώζονται υπολείματα τριών στρωμάτων τοιχογραφιών. Το πλαιότερο στρώμα έχει σχεδόν καταστραφεί τελείως όπως και το νεότερο στρώμα.
 Από το νεότερο στρώμα, ίσως του 16ου αιώνα, σώζονται στον βόρειο τοίχο του δυτικού σκέλους της εκκλησίας μισοκαταστραμμένες οι τοιχογραφίες της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας και των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας.
Σε καλύτερη κατάσταση σώζονται τοιχογραφίες των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κάτω από τόξα στο νότιο τοίχο του δυτικού σκέλους. Οι τοιχογραφίες αυτές είναι αναθηματικές και συνοδεύονται από πορτραίτα ενός νέου που πέθανε και στη μνήμη του οποίου έγινε η τοιχογραφία και ενός άνδρα που πιθανότατα είναι ο δωρητής.

Ηχητικό Αγιολόγιο 28 Ιουνίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 28 ΙουνίουΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

28 Ιουνίου Συναξαριστής


Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου, Παππία, Σεργίου Μάγιστρου, Μακεδονίου, Ουλκιανού Οσίου, Παύλου Ιατρού, Των Αγίων δύο Παιδιών, Μωυσέως Αναχωρητού, Δοναγού Επισκόπου, Των 70 Μαρτύρων, Των 3 Μαρτύρων από την Γαλατία, Μάγνου Οσίου, Σεργίου , Γερμανού Οσίων, Συμεών Οσίου,των 7 Μαρτύρων,Σύναξη υπεραγίας Θεοτόκου της Τριχερούσης, Πλούταρχου, Σερένου, Ἡρακλείδιου, Ἥρων, Ἡραΐδας, Ποταμιαίνης καὶ Μαρκέλλας οἱ Άγιοι Μάρτυρες.


Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων καὶ Θαυματουργῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς  


«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης, Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία († 31 Ἰανουαρίου) ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα ἑορτάζεται ἡ εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτῶν. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο «ἐν τοῖς Φωρακίου καὶ ἐν ταῖς Ἀρκαδιαιναῖς».

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας χάριτος, τῇ ἐνεργείᾳ, ἀναβλύζοντα, θαυμάτων ῥεῖθρα, ἀναργύρως τὰ σεπτὰ ἡμῶν λείψανα, ἐκ τῶν λαγόνων τῆς γῆς κόσμῳ ἔλαμψαν, Κῦρε θεόφρον, Ἰωάννη τε ἔνδοξε· ὅθεν ἅπαντες, τὴν τούτων τιμῶντες εὕρεσιν, αἰτοῦμεν δι’ ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Για τους πειρασμούς τι να πούμε; Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός


 Για τους πειρασμούς τι να πούμε;

 Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Νέα Σκήτη, 21-1-1987

Στο πολυαγαπημένο μου τέκνο, εύχομαι πατρικά, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνευματός σου.

Πήρα το γραμματάκι σου, λιγότερο φυσικά από εφημερίδα, ενώ θα μπορούσε και να είναι τέτοια! Τώρα φεύγει για Θεσσαλονίκη ο παπα Θανάσης με τον Θεωνά για τους γιατρούς και για το βιβλίο και ίσως σας μιλήσουν από εκεί.
Για τον Χ… χάρηκα, καλά είναι να δημιουργήσει και αυτός τη δική του φωλιά, γιατί περνά ο καιρός και μετά όλα φαίνονται αγγαρεία.
Για τους πειρασμούς τι να πούμε; άραγε για ποιούς; τους παρόντες ή τους επερχόμενους; Οι παρόντες είτε πέρασαν είτε ακόμα δρουν, είναι ηπιότεροι από τους επερχόμενους και επομένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μας είναι απαραίτητη μεγαλύτερη ετοιμασία από αυτή που ως τώρα γνωρίζαμε. Και μεις εδώ μπήκαμε σε ένα κύκλωμα πειρασμικό, που δεν μας ήταν έως τώρα γνωστό. Και να,πάλι έξω ο παπάς, και να δούμε πού θα βγει αυτός ο γύρος;
Βρισκόμαστε στην περίοδο που οι Πατέρες πρόβλεψαν ότι θα πειρασθούν οι κατοικούντες την γη. Για την ώρα, υπομονή και νυν και εις το υπόλοιπο μέλλον, αμήν.

Ερημίτης. Αγγαλιάσθω έρημος. Σύγχρονες Αγιορείτικες μορφές. Δανιήλ Κατουνακιώτης


Αγγαλιάσθω έρημος
Ερημίτης
Σύγχρονες Αγιορείτικες μορφές
 Δανιήλ Κατουνακιώτης 

   Όσο ανδρώνεται στην ψυχή ενός μοναχού ο θείος έρως, τόσο περισσότερο νοσταλγεί την ησυχία, ένα όρος Κάρμηλον, όπου σαν άλλος Ηλίας, θα παραδοθεί ολοκληρωτικά στην αγάπη του Θεού. Ο πόθος αυτός της ερήμου έκαιγε και την καρδιά του π.Δανιήλ. Δεν μπορούσε πια να μείνει περισσότερο μακριά της.
   Επιστρέφοντας από τη Σμύρνη, πληροφορήθηκε πως οι πατέρες ήσαν αποφασισμένοι να τον αναδείξουν Επίτροπο της μονής Βατοπεδίου. Ο π.Δανιήλ όμως δεν άλλαζε με κανένα αξίωμα την ησυχία και γι’ αυτό – ύστερα από παραμονή πέντε ετών(1876-1881) – εγκαταλείπει το Βατοπέδι και τρέχει σαν ελάφι στην έρημο, στα Κατουνάκια. Τρέχει «εκεί όπου η ευωδία του θυμαριού αμιλλάται με τα ουράνια του θυμιάματος μύρα. Εκεί όπου παύει να κελαρύζει κάθε ρυάκιον, υποχωρούν εις της προσευχής τα ηδύμολπα μινυρίσματα… Εκεί όπου και οι βράχοι ακόμη αποπνέουν αγιότητα βρεγμένοι με τα δάκρυα των Οσίων» (Μωραϊτίδης).
   Το νέο του ασκητικό στάδιο ήταν μία ερημική Καλύβη, ένα «ξεροκάλυβο» καλύτερα, με δύο δωμάτια και μία στέρνα. Εδώ δεν υπάρχουν οι ανέσεις του Βατοπεδίου, αλλά η φτώχεια. Εδώ για να ζήσεις πρέπει να βρεθούν εκείνοι, που θα σε περιβάλουν με την ευσπλαχνία τους.

Διήγησις περὶ κατακρίσεως. Γέρων Πανάρετος Φιλοθεΐτης


Διήγησις περὶ κατακρίσεως
Γέρων Πανάρετος Φιλοθεΐτης

Ὁ μακαρίτης πνευματικὸς ἀπὸ τὴ σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων, παπα-Νικόδημος, μοῦ διηγήθηκε τὴν ἀκόλουθη ἱστορία, παρμένη ἀπὸ πατερικὰ Ἁγιορείτικα χειρόγραφα.
Ἕνας πιστὸς χριστιανός, πήγαινε ἐπὶ δεκαπέντε χρόνια στὸν πνευματικό του καὶ ἐξομολογοῦνταν τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες του. Μιὰ μέρα ὅμως, ὅπως συνήθιζε, πῆγε στὸν πνευματικό του νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ ἀνοίγοντας τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του βρῆκε τὸν πνευματικὸ νὰ πορνεύει μὲ μία γυναῖκα.
 Ἀμέσως βγῆκε ἔξω καὶ φεύγοντας εἶπε στὸν ἑαυτό του: «ἄχ, τί ἔπαθα ἀλοίμονο σὲ μένα, ἐγὼ ἔχω τόσα χρόνια ποὺ ἐξομολογοῦμαι σ᾿ αὐτόν, καὶ τώρα τί θὰ κάνω; Θὰ κολασθῶ; διότι ὅσα ἁμαρτήματα καὶ ἂν μοῦ συγχώρησε, ἐφόσον εἶναι τόσον ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, εἶναι, τί εἶναι; εἶναι ὅλα ἀσυγχώρητα», ἔλεγε καὶ χτυπιόταν ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ κακὸ ποὺ τὸν βρῆκε καὶ δὲν ἤξερε τί πρέπει νὰ κάνει.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Jonathan Jackson κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου! (Βίντεο)


Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν του Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς!

Ὅλοι ἔχουν μείνει ἄφωνοι μὲ τὴν ἀπίστευτη πραγματικὰ ὁμιλία τοῦ Jonathan Jackson κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς τῶν βραβείων Emmy.
Διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης παίζουν καὶ ξαναπαίζουν τὸ βίντεο τοῦ γνωστοῦ ἠθοποιοῦ θαυμάζοντας καὶ σχολιάζοντας τὸ θάρρος του νὰ ὁμολογήσει τὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν καὶ ὄχι μόνο τηλεθεατῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν τὴν τελετή.

Ἤδη στὸ βιογραφικό του στὴν διαδικτυακὴ ἐγκυκλοπαίδεια wikipedia προστέθηκε τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα: In his acceptance speech for his 2012 Emmy for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series he thanked the monks on Mount Athos.

Ο Ιερομόναχος Αρτέμιος, του Κελλιού Αγίου Νικολάου του «Ψαρά», μιλά για τον παπα Ματθαίο Καρακαλληνό


Ο Ιερομόναχος Αρτέμιος, του Κελλιού Αγίου Νικολάου του «Ψαρά», μιλά για τον παπα Ματθαίο Καρακαλληνό

Μ.Μ.: Γέροντα, απ' όσο ξέρω. γνωρίζετε την αξιοθαύμαστη περίπτωση τον πάπα-Ματθαίου του Καρακαλληνού. Θα μας μιλήσετε γι' αυτόν;
Ίερομ. Άρτ.: Ευχαρίστως. Ό παπά- Ματθαίος ήταν άνθρωπος πυρακτωμένης προσευχής. Ασκήθηκε στην Μονή Καρακάλλου. επί εβδομήντα ολόκληρα χρόνια!
Για να ξεφύγει από τούς επαίνους των ανθρώπων πού τον γνώριζαν και αναγνώριζαν την ανθοδέσμη των αρετών του, προσποιείτο τον σαλό ή και τον... μεθυσμένο, ακόμη!
Κάποτε όμως, παρ' όλες τις από μέρους του προσπάθειες αποκρύψεως της αρετής, ή φήμη του ξεπέρασε τα όρια του Όρους κι έφθασε παντού, σε σημείο να λαμβάνει καθημερινώς ένα τρουβά επιστολές με το άλφα και το βήτα πρόβλημα.
Καθόταν υπομονετικά και απαντούσε -ένας αυτός σε τόσους πολλούς- σε σημείο να στέλνει και αυτός κάθε μέρα, ένα τρουβά γράμματα!
Ήτο άνθρωπος βαθιάς ταπεινοφροσύνης. Του ζήτησαν κατ' επανάληψη να δεχθεί να τον εκλέξουν ηγούμενο σε δύσκολες μάλιστα φάσεις κι εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά στο αξίωμα ως το τέλος!
 Αξίζει να σας πω ότι την δεκαετία του 70 οι πατέρες ήσαν ολίγοι και δεν επαρκούσαν για την όλη ζωή τού μοναστηριού. Μεταξύ άλλων, είχαν κόψει τις αγρυπνίες.

Ἀνοικτή ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρός τόν Πρωθυπουργό γιά τίς Gay Pride καί τήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας


Θεσσαλονίκη      26/6 / 2012

Πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας
κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ.

κοινοποίηση: Δήμαρχο καί ἀντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης , Δημάρχους ὅλης τῆς χώρας

Ἀξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ τά σέβη μας,
εἴμαστε μία ὁμάδα ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας-δράσης Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ( Ὀρθόδοξη Νεολαία Θεσσαλονίκης ).
Θεωρήσαμε ἐπιβεβλημένο νά σᾶς ἀποστείλουμε τήν παρούσα ἐπιστολή ὡς χρέος ἀγάπης μας πρός τόν Τριαδικό Θεό, τούς συμπολίτες μας, τήν πατρίδα μας καί γιά τήν περιφρούρηση τῶν χρηστῶν ἠθῶν, ἀπαραίτητα ὅλα ὥστε νά διαβιοῦμε σέ ὑγιή κοινωνία.

Γιά τίς θλίψεις καί δοκιμασίες. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Β' μέρος


 Γιά τίς θλίψεις καί δοκιμασίες
«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου»

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶχον ἀσθένειες, θλίψεις, πειρασμούς στήν πρόσκαιρη ζωή, ἀλλά τώρα χαίρουν καί θά χαίρουν αἰώνια.
    Θεωρῶ ἀναγκαῖον νά σοῦ ὑπομνήσω ὅτι καί ἐγώ καί σύ καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἔχουμε ὑπομονή στίς θλίψεις. Χωρίς θλίψεις, ἀσθένειες καί πειρασμούς εἶναι δύσκολο νά σωθοῦμε.
    Ἔχεις δίκαιο νά παραπονιέσαι γιά τήν ἀστοργία στίς θλίψεις καί συμφορές σου τῶν θεωρουμένων φίλων καί πνευματικῶν ἀδελφῶν, πού, ἄν ἤθελαν, θά μποροῦσαν νά σέ βοηθήσουν... Ἐάν ἐγνώριζες τί καλό σοῦ προξενοῦν οἱ φίλοι μέ τήν καταφρόνησί τους θά ἔχαιρες.
    Πρέπει νά γνωρίζης ὅτι ἔχεις χιλιάδες καί σέ παρακολουθοῦν, συμπονοῦν καί βοηθοῦν, πού δέν τούς βλέπεις. Εἶναι οἱ Ἅγιοι Πάντες, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, ἡ Κυρία Θεοτόκος, Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· λοιπόν μή φοβᾶσαι, μή στενοχωριέσαι, μή δειλιάζης, ἀλλά νά εὐχαριστᾶς τόν Θεό...

Συρία - Homs : Ένας μισθοφόρος των Αμερικάνων πανηγυρίζει για τη λεία του από την Εκκλησία της Δύναμης της Επισκοπής


Από τη λεηλασία της Εκκλησίας της Δύναμης της Επισκοπής Φωτογραφία που διέρρευσε από τους τρομοκράτες. Την ίδια τύχη βέβαια έχουν και τα τζαμιά των Αλαουϊτών, Σιϊτών, Σούφι και άλλων εκφάνσεων του Ισλάμ.
Η Σαουδική Αραβία ανέλαβε και επίσημα την μισθοδοσία των μισθοφόρων στη Συρία και τη χρηματοδότηση για τους εξοπλισμούς τους.
Ο νόμος των... wahabi, των takfiri, κατά των απίστων, των δολοφόνων Σαουδαράβων και των Αμερικανοσιωνιστών συμμάχων τους. Η κατεστραμμένη εκκλησία της Κυράς της Ειρήνης στη συνοικία Bustan Al Dywan στη Homs.

Ηχητικό Αγιολόγιο 27 Ιουνίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 27 ΙουνίουΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

27 Ιουνίου Συναξαριστής


Σαμψών Οσίου, Ανθούσης Οσίας, Ανεκτού, Ιωάννας Μυροφόρου, Λουκά Ερημίτου, Θεραπών, Μακάριου, Μαρκίου, Μαρκίας, Πιερίου Ιερομ., Ιωάννας Οσίας, Μνήμη διηγήσεως Συνεσίου, Ιακώβου Νεομάρτυρα, Σεραπίων Οσίου, Γρηγορίου, Αλεξάνδρου, Βλαδίμηρου, Πέτρου Αγίων,Κυρίων Β΄Αγίου.

 

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἐγεννήθηκε στὴ Ρώμη, ἀπὸ εὔπορους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ ἦταν συγγενὴς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καὶ ἰατρική.
Μεταχειρίσθηκε ὅμως τὴν ἰατρικὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ γιὰ εὐεργετικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Ὁδηγὸς στὸ βίο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστί».
Ἔτσι ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ἦταν προστάτης ἰατρὸς τῶν φτωχῶν. Τὴν οἰκία του τὴν εἶχε μετατρέψει σὲ νοσοκομεῖο καὶ περιέθαλπε πάσχοντες ἀστέγους.
Ὅταν ἀπέθαναν οἱ γονεῖς του, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ Σαμψὼν συνέχισε τὴν ζωή του στὴν Κωνσταντινούπολη προσευχόμενος στοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Προφητῶν. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μηνᾶς (536 – 552 μ.Χ.), βλέποντας τὸ ἔργο καὶ τὴν ἀρετὴ τοῦ Σαμψών, τὸν ἐχειροτόνησε ἱερέα.

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

«Δεν μας έσωσε το ΔΝΤ, αλλά εμείς σώσαμε τον εαυτό μας». Η παρακάτω είδηση είναι αυστηρά ακατάλληλη για Έλληνες πολιτικούς!


«Το ΔΝΤ κατάλαβε ότι είμαστε ένας σοβαρός λαός και αποφάσισε να προσαρμοστεί στις ανάγκες μας, δεν μας έσωσε αυτό, αλλά εμείς σώσαμε τον εαυτό μας», υποστήριξε, στη Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Ισλανδός υπουργός Οικονομικών Στεϊνγκρίμουρ Σιγκφούσον.

Επίσημος ομιλητής, στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Ισλανδός υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει πάντα φως, στην άκρη του τούνελ».
Αναφερόμενος, παράλληλα, στον ρόλο που έπαιξε το ΔΝΤ στην έξοδο της Ισλανδίας από την κρίση, διευκρίνισε ότι «το ΔΝΤ κατάλαβε ότι είμαστε ένας σοβαρός λαός και αποφάσισε να προσαρμοστεί στις ανάγκες μας. Δεν μας έσωσε το ΔΝΤ, αλλά εμείς σώσαμε τον εαυτό μας. Εμείς εκτελούμε τα προγράμματα, εμείς κάνουμε το δύσκολο έργο».
www.aegeantimes.gr

Εκοιμήθη η Καθηγουμένη της Ι.Μ. Φανερωμένης Σαλαμίνος


Εκοιμήθη σήμερα, Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν η Γερόντισσα Αγνή, Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Σαλαμινος.
Να αναφερθεί ότι η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Γερόντισσας θα τελεσθεί αύριο Τετάρτη 27 Ιουνίο στις 11 π.μ. στο Καθολικό της Ι.Μ. Φανερωμένης.

Στη φωτογραφία είναι η γερόντισσα με τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιγνάτιο.
Ενημέρωση από romfea.gr

Διαβάστε και :

Σύντομη ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς Φανερωμένης Σαλαμῖνος & Ὅσιος Λαυρέντιος
Ὅσιος Λαυρέντιος & Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Σαλαμῖνος

Η κρίση στη Συρία και ο ελληνισμός. Κωνσταντίνος Χολέβας


Η κρίση στη Συρία και ο ελληνισμός

Κωνσταντίνος Χολέβας-ΠολιτικόςΕπιστήμων

            Τώρα που επιτέλους σταθεροποιήθηκε, μετά από αρκετούς μήνες, η πολιτική κατάσταση και χωρίς να παραβλέπουμε τις οικονομικές δυσκολίες νομίζω ότι είναι καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά και με ορισμένα κρίσιμα θέματα της Εξωτερικής  Πολιτικής. Η κρίση στη Συρία έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 
Είναι γνωστό ότι κατά τους τελευταίους μήνες το καθεστώς του υιού Άσσαντ αντιμετωπίζει με βία και με αιματηρές μεθόδους την εξέγερση των αντιπολιτευομένων. Είναι επίσης γνωστό ότι η Ρωσία και το Ιράν διάκεινται συμπαθώς προς τον Άσσαντ ενώ οι ΗΠΑ και η Δυτική Ευρώπη απειλούν να παρέμβουν υπέρ των αντιφρονούντων. Το κλίμα γίνεται  εύφλεκτο μετά την κατάρριψη τουρκικού αεροσκάφους την Παρασκευή 22 Ιουνίου από το συριακό πυροβολικό.

Το πολύτιμο σταυρουδάκι. Αφήγηση Χάρης Εφραιμίδης καθηγητής Μετσοβίου Πολυτεχνείου. (βίντεο)


Δείτε την ιστορία ενός Έλληνα χριστιανού του Χάρη Εφραιμίδη που θέλησε κατόπιν προτροπής της θείας του να γυρίσει μετά από πολλά χρόνια στην Τουρκία και να πάρει την περιουσία χρυσαφικά και κυρίως ένα πολύτιμο σταυρουδάκι που είχε μεγάλη σημασία για εκείνη.
Δείτε τι έγινε καθώς έφτασε στο σπίτι...


Ενημέρωση από  synodoiporia.blogspot.gr

Ἔκθεση φωτογραφίας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Κέντρου Φροντίδας Μητέρας καί Παιδιοῦ τοῦ Συλλόγου «Ἡ Ἀγκαλιά». (2-8 Ἰουλίου 2012)

Πανήγυρις τοῦ Ι. Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Πευκακίων Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς (30/6 ~2/7)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Σάββατο  30 ᾿Ιουνίου 2012

῞Ωρα.................7.00 μ.μ.       Μέγας Πανηγυρικός ῾Εσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα
9.00 μ.μ. Περιφορά  ῾Ιερᾶς Εἰκόνος

Κυριακή  1 ᾿Ιουλίου  2012

῞Ωρα 7.00- π.μ. ......῎Ορθρος
῞Ωρα  8.30-10.00 π.μ. ......Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Δευτέρα  2 ᾿Ιουλίου  2012

Ωρα 8.30 μ.μ. : ῾Αγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ Νέου δισυποστάτου  ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί ῾Αγίων ᾿Αναργύρων καί ἐν συνεχείᾳ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (φιλική  συμμετοχή  τοῦ χορευτικοῦ  τμήματος  Συλλόγου Κατοίκων Τσακοῦ) 

Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων I-IV


 Διδασκαλία του Κυρίου προς τα έθνη διαμέσου των δώδεκα αποστόλων

Οι δύο δρόμοι

I 1 Υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας της ζωής και ένας του θανάτου, και μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο δρόμων.

 Ο δρόμος της ζωής


2 Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι αυτός: Πρώτον, «να αγαπάς τον Θεό που σε έπλασε. Δεύτερον, τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», κι όσα δε θέλεις να σου κάνουν και συ να μην τα κάνεις σε άλλον.

3 Και η διδασκαλία σχετικά με τους λόγους αυτους είναι η εξής: «Να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται και να προσεύχεσθε για τους εχθρούς σας» και να νηστεύετε για τους διώκτες σας. «Διότι ποιο το όφελος εάν αγαπάτε όσους σάς αγαπούν; Το ίδιο δεν κάνουν και οι ειδωλολάτρες; 4 Εσείς όμως να αγαπάτε όσους σάς μισούν» και δεν θα έχετε εχθρό. Να μένεις μακριά από τις σαρκικές και σωματικές επιθυμίες.
«Εάν κάποιος σού δώσει χαστούκι στο δεξί σαγόνι, στρέѱε του και το άλλο, κι έτσι θα είσαι τέλειος. Εάν κάποιος σε αγγαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο.

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴτε ὁ ἄθεος μαρξισμὸς εἴτε ἡ δεξιὰ μασωνία εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα π. Ἰωάννη Ρωμανίδη


Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴτε ὁ ἄθεος μαρξισμὸς εἴτε ἡ δεξιὰ μασωνία εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης

Στὴν διαδικασία τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς θεώσεως ἔχουμε μπροστὰ μας μία ἐπιστήμη. Αὐτὸ τὸ πράγμα ὅμως μπορεῖ νὰ πολιτικοποιηθεῖ; Δηλαδὴ μπορεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ποῦν πχ. ὅτι μόνο οἱ Ἀριστεροὶ μποροῦν νὰ ἔχουν νοερὰ προσευχή; Ἢ ὅτι ἐκεῖνος ποῦ ἔχει νοερὰ προσευχὴ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ εἶναι Ἀριστερὸς ἢ Δεξιός; Ὄχι, βέβαια.
Ὅποτε ἔχομε μία ἐπιστήμη, ποὺ λέγεται Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ συσχετισθεῖ μὲ τὴν Πολιτική.
Διότι ὁ ἀγαπῶν τὸν συνάνθρωπό του μεριμνᾶ γιὰ τὸν συνάνθρωπό του, ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν εἶναι αὐτὸς ὡς πρὸς τὶς πεποιθήσεις του. Ἐκεῖνο ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ στὰ ἰδεολογικὰ θέματα εἶναι πρῶτα- πρῶτα τὸ ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ κάνει τὸ ἔργο Της, ποὺ εἶναι τὸ νὰ θεραπεύει τοὺς ἀρρώστους Της.

Διαμαρτυρία γιά τήν Gay Pride στή Θεσσαλονίκη


Σάν "Ἀναβάσεις" καί σάν ἄνθρωποι χαιρόμαστε γιά τήν ἀντίδραση ποῦ ὑπῆρξε στήν Θεσσαλονίκη ἐναντίον τῶν παρελάσεων τοῦ gay pride.
Σημαντικότατο ρόλο ἔπαιξε ἡ στάση τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιμου ὁ ὁποῖος μέ κείμενο τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (διαβάστε ἐδῶ) διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως πρός τήν πολιτειακή καί νομαρχιακή ἀρχή τῆς Θεσσαλονίκης.
Τά ἐρωτήματα ποῦ μένουν ὅμως μέσα στήν καρδιά μας καί μᾶς πικραίνουν εἶναι: στήν Ἀθήνα δέν ἔγινε ἡ ἴδια κίνηση; Ποῦ εἶναι οἱ θρησκευτικοί θεματοφύλακες, ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος γι' αὐτό τό θέμα; Ποιά ἦταν ἡ ἀντίδραση σ΄ αὐτή τήν ἐπαίσχυντη κατάσταση;
Δυστυχῶς. Ἡ θεωρία τῆς «Σιωπῆς τῶν Ἀμνῶν» συνεχίζει ἀκάθεκτη τό ἔργο της παρασύροντας στόν δρόμο τῆς πνευματικῆς ἰσοπέδωσης τά πάντα!

Διαμαρτυρία γιά τήν Gay Pride στή Θεσσαλονίκη

Τό περασμένο Σάββατο τῆς 23ης/6/12  ἐκφράσαμε ἔντονα τήν ἀντίθεσή μας πού ἀποτελεῖ καί ἀντίθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας ἀπέναντι στήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων πού γιά πρώτη φορά διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης μας, ἐλπίζοντας ὅτι δεύτερη δέν θά ὑπάρξει.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου