Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Ο π.Ιωάννης Φωτόπουλος απαντά στο άρθρο του π. Βασιλείου Βολουδάκη που δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" της 25ης Μαρτίου και αφορούσε επιστολές του Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου ΘεοδωροπούλουΤοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτόπουλου

        «Στενά τά μανίκια» τῆς Ἀληθείας 

           Στό φύλλο τῆς 25ης Μαρτίου 2011 τοῦ «Ο.Τ.»  δημοσιεύθηκε στή σελ. 6 κείμενο τοῦ π. Βασ.  Βολουδάκη με τίτλο «Αἱ χειρόγραφοι προσθῆκαι τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου συνηγοροῦν μέ τόν π. Βασίλειον Βολουδάκην».  
 Ἐκεῖ ὁ π. Βασίλειος στενοχωρημένος κάπως ἀπό τήν ἀπάντησή μας σέ κείμενό του ὑπό τόν τίτλο «Συ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν» δημοσιευμένο στόν «Ο. Τ.» (14-1-2011), ἀποσιωπώντας όσα θέματα θίγω ἐκεῖ, μοῦ ἐπιτίθεται προσωπικῶς, ἄν καί ἀναφέρεται σέ μένα ἀνωνύμως,  θέλοντας νά θίξει τό ἦθος μου καί τήν σχέση μου μέ τόν π. Ἐπιφάνιο καί ἀποβλέποντας νά δημιουργήσει ἐντυπώσεις στούς ἀναγνῶστες, ἀποτρέποντάς τους νά ἰδοῦν προσεκτικά ὅσα γράφω.  
Ἐδῶ θέλω νά πῶ ὅτι ἡ ἀπάντησή μου ἀναρτήθηκε στό διαδικτυακό τόπο orthodox-watch. blogspot.com καί σέ ἄλλα ἱστολόγια  καί ἀπεστάλη ἀμέσως μέσω τοῦ ἀνωτέρω ἱστολογίου- ἑλληνιστί τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ-πρός τόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ στίς 10 Φεβρουαρίου 2011, ὅπως μέ πληροφόρησαν οἱ διαχειριστές τοῦ ἱστολογίου, ἀλλά δέν ἐδημοσιεύθη.  Ἴσως παρέπεσε καί γι’ αὐτό συναποστέλλεται στήν ἐφημερίδα  τοῦ ʺΟ.Τ.ʺ μαζί μέ τό παρόν κείμενο.
             Εἶχα τήν ἐντύπωση ὅτι ὡς κληρικοί ἀνταλλάσουμε ἀπόψεις καί ἰδέες, μαχόμεθα γιά τήν ἀλήθειά τους, πολλές φορές μάλιστα μέ ὀξύτητα λόγῳ τῆς σοβαρότητος τῶν θεμάτων καί ἐπειδή ὁ λόγος εἶναι περί Ἀληθείας.  Πρέπει ὅμως γιά νά μένουμε στά ὅρια τῆς εὐπρεπείας, νά μή θίγουμε προσωπικά τόν συνομιλητή μας καί μόνο νά ἐπιχειρηματολογοῦμε ὥστε οἱ ἀναγνῶστες νά ἐξάγουν μόνοι τους τά συμπεράσματά τους. 

  Ὁ π. Βασίλειος στό τελευταῖο του κείμενο ἐπιχειρεῖ νά μεταθέσει τό κέντρο βάρους ἀπό τά κείμενα στά πρόσωπα.  Ἀπό ὅσα γράφουμε ἐγώ, ὁ π. Βασίλειος καί ὁ π. Ἐπιφάνιος, ὁ π. Βασίλειος μεταθέτει τό βάρος στό, ποιός εἶμαι ἐγώ σέ σχέση μέ ...τόν π. Ἐπιφάνιο, -καί βέβαια , κατά τόν π. Β., δέν ἤμουν ἐντάξει- ποιός εἶναι ὁ π. Β. σέ σχέση μέ τόν π. Ἐπιφάνιο – καί βέβαια ὁ π. Β. ἦταν πολύ ἐντάξει!  
Λυποῦμαι, ἀλλά πρέπει νά πῶ ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μέθοδος πού ἀκολουθοῦν οἱ παραθρησκευτικές ὁμάδες, καί ἄλλοι κοσμικοί ἄνθρωποι ὅταν θέλουν νά ἐξοντώσουν ὅσους μάχονται κατά τῶν ἀπόψεών τους. Εἶναι αὐτό πού λέμε «ἐπίθεση στό ἦθος τοῦ ἀντιπάλου». 
            Κρίνω ὅλα αὐτά, ἐπιεικῶς, ὡς ἄνευ ἀξίας καί ἐπιθυμώντας νά ἀποφύγουμε τό χυδαϊστί λεγόμενο ʺξεκατίνιασμαʺ  ζητῶ νά θέσω τό θέμα ὀρθά καί ἐξ ἀρχῆς.
Λοιπόν τό ζήτημα εἶναι :
α) Τί ἔχει γράψει ὁ π. Ἐπιφάνιος σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο καί το 666, 
β) τί ἔχει γράψει ὁ π. Βασίλειος σχετικῶς καί 
γ) ἄν οἱ ἀπόψεις τῶν δύο συμφωνοῦν.  

Ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι περιττά ἤ ἄσχετα μέ τό ὑπό ἐξέτασιν ζήτημα.
Ὅπως γράψαμε στήν προηγούμενη ἀπάντηση μας στό κείμενο πού ἔγραψε στίς 11-9-87 ὁ π. Ἐπιφάνιος ἡ γνώμη του εἶναι «κρυστάλλινη καί ξεκάθαρη».  Ὁ π. Βασίλειος ἀντιπαραθέτει στό κείμενο τοῦ π. Ἐπιφανίου, πού εἶχε τόν τίτλο «Ο Βεελζεβούλ καί ὁ Ε.Κ.Α.Μ» –τό κείμενο αὐτό λίγο τό γνωρίζουν οἱ σημερινοί ἀναγνῶστες τοῦ ʺ Ο.Τ.ʺ καί μόνο από ἀποσπάσματα- τό χειρόγραφο τοῦ δικοῦ του κειμένου του «Ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ἀριθμός 666 καί ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν».   
Τό χειρόγραφο αὐτό παρουσιάζεται «σκαναρισμένο» καί μέ μικρές διορθωτικές παρατηρήσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου στό περιθώριο τοῦ χειρογράφου. Ἰσχυρίζεται δέ ὀ π. Βασίλειος ὅτι μέ τίς παρατηρήσεις του αὐτές ὁ π. Ἐπιφάνιος ἐπικροτεῖ τίς ἀπόψεις του.
           
            Διαβάσαμε τίς παρατηρήσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου καί πουθενά δέν βλέπουμε νά ἐπικροτεῖ θέσεις τοῦ π. Βασιλείου.  Γιά ὅσους δέν γνωρίζουν, ὁ π. Ἐπιφάνιος δέν εἶχε μισθό ἀπό τό κράτος, ἀλλά ἐργαζόταν ὡς διορθωτής κυρίως τῶν ἐκδοσεων «ΑΣΤΗΡ» καί συμπλήρωνε τό πενιχρό του εἰσόδημα μέ τά συγγραφικά δικαιώματα  ἐποικοδομητικῶν βιβλίων, πού συνέγραφε. Ἐξοικειωμένος λοιπόν μέ τήν ἰδιότητά του ὡς διορθωτοῦ διορθώνει ἐξ ἀγάπης τό χειρόγραφο τοῦ π. Βασιλείου καί κάμει παντελῶς ἀνώδυνες συμπληρώσεις, διορθώσεις καί παρατηρήσεις.
   Γιατί ὅμως δέν ἀντιτίθεται στίς θἐσεις του;  Ἁπλῶς διότι ἀκόμη μελετᾶ τό θέμα καί δέν ἔχει καταλήξει σέ τελικά συμπεράσματα.  Μήπως αὐτά πού λέγω εἶναι αὐθαίρετα;
              Γιά ὅσους ἦσαν πνευματικά τέκνα τοῦ Γέροντος ἤ βρίσκονταν κοντά του εἶναι γνωστό - τό ἔλεγε καί ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας-  ὅτι  ὅταν ἀνέκυπτε κάποιο ζήτημα ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος δέν ἔσπευδε νά ἐκφράσει τίς ἀπόψεις του.  Ἄφηνε νά γράψουν οἱ ἄλλοι, μελετοῦσε, ἄκουγε, συζητοῦσε, προσευχόταν καί ὅταν ὡρίμαζαν μέσα του οἱ ἀπόψεις του γιά τό τρέχον ζήτημα ἔγραφε τόν τελικό του λόγο. 
Λοιπόν: 
            Πάτερ Βασίλειε, πότε γρἀψατε τό δικό σας κείμενο πού σᾶς διόρθωσε ὁ π. Ἐπιφάνιος;  
Μόνος σας καταγράφετε τήν ἡμερομηνία στό τέλος τοῦ ὄντως καλογραμμένου χειρογράφου σας : 24 Ἰανουαρίου 1987. 

  Πότε συγγράφει καί δημοσιεύει τό δικό του κειμένο μέ τίς δικές του τοποθετήσεις ὁ π. Ἐπιφάνιος;  Στίς 11 Σεπτεμβρίου 1987.  

Ἔχουν μεσολαβήσεις 7  καί ½ μῆνες. 
Τότε ἔχουν ἀποκρυσταλλωθεῖ οἱ θἐσεις του καί γράφει τό κείμενό του. 
Σ΄αὐτό τό κείμενο, στό δικό του κείμενο ἐκφράζονται οἱ θέσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου καί ὄχι στό δικό σας. 
Δέν εἶναι τέλος πάντων σαφές αὐτό;
Κάμω ἔκκληση στήν κοινή λογική καί στή λειτουργία τῆς κοινῆς κριτικῆς ἱκανότητας !  
Σᾶς στενοχωροῦν οἰ θέσεις τοῦ πνευματικοῦ μας πατρός, «σᾶς πέφτουν» κατά τό δή λεγόμενον «στενά τά μανίκια», ἀλλά τί νά κάνουμε; Κατά τό λατινικό ρητό «Scripta manent»(Τά γραπτά μένουν). Δέν πρέπει λοιπόν, ἄν σέβεσθε αὐτόν καί τίς ἀπόψεις του, νά παρερμηνεύετε τά γραφόμενά του λέγοντας π.χ. ὅτι τό κείμενό του ʺ Βεελζεβούλ καί ΕΚΑΜʺ  «ἐγράφη γιά νά καθησυχάσει τά πλήθη».
(Ἐδῶ τά «πλήθη» εἶναι ὅρος ὑποτιμητικός γιά τόν πιστό λαό καί παρόμοιος μέ τόν ἄλλο ὅρο πού χρησιμοποιήσατε στό προηγούμενο κείμενό σας «θρησκευόμενος ὄχλος» ἴσως σέ ἀντίθεση μέ κάποια καλλιεργημένη καί πειθήνια «πνευματική» ἐλίτ). Εἶναι παραπλανητική ἡ ἑρμηνεία σας αὐτή διότι τό κείμενο αὐτό εἶναι κείμενο πού ἀφυπνίζει καί διεγείρει τούς πιστούς σέ ἀντίσταση κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος εἴτε ἄν εἶχε εἴτε ὄχι τό 666. 
Ἴδού ἡ κατάληξη τοῦ κειμένου :
««άν τά διαδιδόμενα εναι ληθ καί τά νέα δελτία ταυτότητος θά φέρουνμφανς φανς, εἴτε τήν μορφήν το Βεελζεβούλ ετε τόν ἀριθμόν 666 εἴτε ,τιδήποτε ἄλλο ντιχριστιανικόν σμβολον, κόμη καί ν θά χουν μόνον τόν Ε.Κ.Α.Μ. [ ταν τότε προβλεπόμενος γιά τίς λεκτρονικές ταυτότητες νιαος κωδικός ριθμόςνευ προηγουμένης διασφαλίσεως τν δημοκρατικν δικαιωμάτων καίλευθεριν το πολίτου θά εἴπωμεν ΟΧΙ καί πάλιν ΟΧΙ καί μυριάκις ΟΧΙ ες τά νέα δελτία ὁ,τιδήποτε καί άν ντιμετωπίσωμεν»

Λοιπόν προσέξατε πῶς ὁ π. Ἐπιφάνιος... «καθησυχάζει τά πλήθη» : «Στά νέα δελτία ταυτότητος [ ἄν ἔχουν τόν ἀριθμό 666 ἤ ἄν δέν διασφαλίζονται τά δικαιώματά μας] ...θά εἴπωμεν ΟΧΙ , μυριάκιςΟΧΙ...ὁτιδήποτε κι ἄν ἀντιμετωπίσωμεν».
  Ἄν λοιπόν τά περί «καθησυχάσεως τοῦ πλήθους» πού γράφετε  δέν εἶναι παρερμηνεία καί διαστρέβλωση τοῦ κειμένου τοῦ Γέροντος τότε τί ὀνομάζεται ἔτσι; 
            
Γρἀφετε ἐπίσης ὅτι τό κείμενο του «ἐγράφη μέ χιούμορ διακωμωδώντας οὐσιαστικά τή φασαρία, πού εἶχε ξεσπάσει τότε», ὅτι «ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀποκαλεῖ τό 666 ʺσύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστουʺ διότι ἔτσι τό ἐννοεῖ, μετά τή δεισιδαιμονική κατήχησί του ὁ περισσότερος κοσμος». 

 Πρόκειται γιά συσκότιση τοῦ πνεύματος καί τοῦ γράμματος τοῦ κειμένου τοῦ π. Ἐπιφανίου, ἡ ὁποία  μπορεῖ νά ἐξαφανισθεῖ ἄν ἔλθει στό φῶς τό πλῆρες κείμενο τοῦ Γέροντος  τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στόν ʺΟ.Τ.ʺ στίς 11-9-87 

Πρίν τό παραθέσουμε θέλουμε νά πληροφορήσουμε τόν π. Βασίλειο ὅτι γιά τό συγκεκριμένο θέμα δηλ. τῆς γνώμης τοῦ π. Ἐπιφανίου δέν πρόκειται νά ἐπανέλθουμε. Θά ἐπανέλθουμε ὅμως συζητώντας μαζί του ἄλλες πλευρές τοῦ θεματος περί ἀντιχρίστου 666, κἀρτας Πολίτου, κλπ).
             Στή συνέχεια παραθέτουμε ὁλόκληρο τό ἄρθρο τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου συγγραφέν γιά τόν ʺΟ.Τ.ʺ στίς 11-9-11 καί παρακαλοῦμε τόν Διευθυντή τῆς Ἐφημερίδος χάριν τῆς Ἀληθείας, χάριν σεβασμοῦ πρός τόν ἐπί δεκαετίες συνεργάτη τοῦ Ο.Τ. μακαριστό Γέροντα π. Ἐπιφάνιο, χάριν σεβασμοῦ πρός τούς ἀναγνῶστες καί πρός ἐπιβεβαίωση τῆς ἀξιοπιστίας καί ἀντικειμενικότητος τοῦ Ο.Τ., ὁ ὁποῖος μέ τίτλους ὅπως «Αἱ χειρόγραφοι προσθῆκαι τοῦ π. Ἐπιφανίου συνηγοροῦν μέ τόν π. Βασ. Βολουδάκην» φαίνεται νά μεροληπτεῖ, νά ἀναδημοσιεύσει τό ἄρθρο αὐτό ὥστε μόνοι τους οἱ ἀναγνῶστες νά ἐξάγουν τά συμπεράσματά τους :


          Ἀρχιμ.  Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου     
              
  Ὁ Βεελζεβούλ καί ὁ«Ε.Κ.Α.Μ.»11-9-87

             Κύριε Διευθυντά ·
            Διά τῆς παρούσης δέν σκοπεύω νά διαπραγματευθῶ τό θέμα περί ἀντιχρίστου ἤ περί τοῦ ἀριθμοῦ 666 κ.τ.τ.  ἐπιγραμματικῶς θά σημειώσω δύο-τρεῖς σκέψεις εἰς ἀπάντησιν ἐπιστολῆς φίλου Ἱερέως ἐκ Μακεδονίας.  Οὗτος μοῦ ἔστειλε πρό καιροῦ φωτοτυπίαν ἑνός περιέργου σχήματος, τό ὀποῖον, τιθέμενον ἔμπροσθεν κυρτοῦ κατόπτρου, ἐδείκνυεν, οὔτε ὀλίγον οὔτε πολύ, μίαν διαβολικήν μορφήν, τήν ὀποίαν «ἔστεφεν»ὁ ἀριθμός 666.  Μοῦ ἔγραφε δέ ὅτι τό σχῆμα αὐτό θά ὑπάρχει εἰς τά νέα δελτία ταυτότητος καί μέ ἠρώτα «τί θά κάμωμε;».
             Ὁμολογῶ ὅτι μετάπολλῆς δυσπιστίας ἐδέχθην τήν πληροφορίαν αὐτήν. (Βραδύτερον εἶδον τό σχῆμα δημοσιευμένον καί εἰς θρησκευτικά περιοδικά).  Οἱ ἀρμόδιοι κρατικοί Λειτουργοί, ἐσκέφθην, θά ἔπρεπεν, ὅλοι, πρῶτον μέν νά εἶναι συνειδητοί σατανολάτραι, δεύτερον δἐ νά πάσχουν ἐκ κρετινισμοῦ.  Διότι μόνον συνειδητοί σατανολάτραι θά ἔθετον τοιαῦτα σχήματα εἰς τά δελτία ταυτότητος καί μόνον πάσχοντες ἐκ κρετινισμοῦ ἠδύναντο νά πισεύοσυν ὅτι θά εὑρεθοῦν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού θά ἐδέχοντο νά λάβουν δελτία ταυτότητος μέ τήν εἰκόνα τοῦ Βεελζεβούλ!  Καί «νά πάρῃ εὐχή!»,   εἶναι ὀλίγον δύσκολον νά συμπέσουν ἀμφότεραι αἱ ἰδιότητες (σατανολατρία καί κρετινισμός) εἰς μίαν δεκάδα, τοὐλάχιστον, ἀνωτάτων στελεχῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν καθώς καί εἰς ἀρμοδίους Ὑπουργούς καί Ὑφυπουργούς.  Λογικῶς λοιπόν θά ἔπρεπε νά ἀποκλεισθῇ παντελῶς τοιοῦτον ἐνδεχόμενον, δηλαδή ἐκτύπωσις δελτίων ταυτότητος μέ σατανικάς μορφάς.
            Ἐπειδή ὅμως τίποτε δέν ἀποκλείεται εἰς τήν ὡραίαν αὐτήν Χώραν, ὅπου θάλλει «ἡ φαιδρά πορτοκαλέα», δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποκλεισθῇ οὔτε αὐτό.  Ἄν λοιπόν πράγματι εἰς τά νέα δελτία ταυτότητος ἔχῃ ἀποτυπωθῇ ἔστω καί ὑποψία τῆς μορφῆς τοῦ Βεελζεβούλ, ἀσφαλῶς οἱ πιστοί ὄχι μόνον δέν θά παραλάβουν τά  δ ι α β ο λ ο δ ε λ τ ί α  αὐτά, ἀλλά οὔτε κἄν θά τά ἐγγίσουν! 
            Τό αὐτό θά συμβῇ καί ἄν τά δελτία φέρουν τόν ἀριθμό 666. Ἐάν μέν ὁ ἀριθμός αὐτός ἐτέθη ἐπίτηδες, ὡς σχετιζόμενος μέ τόν ἀντίχριστον, θά ἦτο ἀδιανόητον νά φέρωμεν ἐπάνω μας τά σύμβολα τοῦ ἀντιχρίστου !  Ἀλλά καί ἐάν ὁ ἀριθμός αὐτός δέν ἐπελέγη σκοπίμως, δηλαδή ὡς σύμβολον τοῦ ἀντιχρίστου, ἀλλ’ ἀπλῶς ὡς ἕνας ἀριθμός μεταξύ τὼν πολλῶν, ἴσως διότι οὗτος παρουσιάζει ὡρισμένα πλεονεκτήματα (εὐκολία ποικίλων συνδυασμῶν κ.τ.τ.) ἔναντι τῶν λοιπῶν - ὑπόθεσιν κάμνομεν, διότι οὐδεμία περί τούτου ἔνδειξις ὑπάρχει - , καί πάλιν τά δελτία ταυτότητος, ὡς προκαλοῦντα τήν θρησκευτικήν μας εὐαισθησίαν μέ τήν χρῆσιν ἐνός ὐπόπτου καί διαβλητοῦ ἀριθμοῦ, εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτα.  ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΜΕΝ ! 
            Ὁλίγα λόγια καί διά τόν Ε.Κ.Α.Μ.[ = Εἰδικός Κωδικός Ἀριθμός Μητρώου.  Πρόκειται γιά τόν τότε προβλεπόμενο ἀπό τόν νόμο μοναδικό γιά κάθε ἄνθρωπο ἀριθμό, μέ τόν ὁποῖο ἐμεθοδεύετο τό ἠλεκτρ. Φακέλωμα Σημ. Ι.Φ.].   Ὡς Χριστιανοί δέν ἔχομεν νά κρύψωμεν τίποτε ἀπό τήν ζωήν μας.  Ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι διαφανής.  Μόνον «ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς».  Ὀρθῶς ἐλέχθη ὅτι οἱ ἔντιμοι ἄνθρωποι θά ἠδύναντο νά κατοικοῦν εἰς ὑαλίνους πύργους.  Ὡς δημοκρατικοί πολῖται ὅμως, ὡς κάτοικοι ἐλευθέρας καί δημοκρατικῆς Χώρας, δέν ἀνεχόμεθα τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα».  Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐάν δέν ψηφισθῇ ὁ ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ὑπεσχημένος Νόμος περί προστασίας τοῦ πολίτου ἀπό τάς ἐνδεχομένας καταχρήσεις τῆς κρατικῆς ἐξουσίας εἰς βάρος τῶν ἐλευθεριῶν του καί τῶν δικαιωμάτων του, θά εἴπωμεν «ὄχι!» καί εἰς τόν Ε.ΚΑ.Μ.
            Θά ἐρωτηθῶμεν ἴσως :  Καί τί θά συμβῇ μέ τήν ἄρνησίν μας νά ἐφαρμόσωμεν Νόμον τοῦ Κράτους ;  α) Οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ νομοταγέστεροι τῶν ἀνθρώπων, ὅταν οἱ Νόμοι δέν προσβάλλουν τάς θρησκευτικάς των πεποιθήσεις.  Ὅταν συμβαίνῃ τό ἀντίθετον, τότε, «πειθαρχοῦντες Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»(Πραξ. ε΄ 29), εἰσέρχονται εἰς τήν παρανομίαν ἀδιαφοροῦντες διά τάς συνεπείας.  Νόμοι τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους ἐπέβαλλον τήν θυσίαν εἰς τά εἴδωλα, ἀλλ’οἰ πιστοί δέν ὑπήκουον.  Νόμοι τοῦ Βυζαντιοῦ Κράτους ἐπέβαλλον κατά καιρούς τόν Ἀρειανισμόν ἤ τόν Μονοθελητισμόν ἤ τήν Εἰκονομαχίαν, ἀλλ’ οἰ Ὀρθόδοξοι ἐπέλεγον τήν «ἁγίαν παρανομίαν». β)  Έάν ἐκατοντάδες χιλιάδων ἤ μᾶλλον ἑκατομμύριά τινα Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀρνηθοῦν νά παραλάβουν τά διαβολοδελτία, εἶναι μαθηματικῶς βέβαιον ὅτι ἡ Πολιτεία θά ὐποχωρήσῃ πάραυτα καί θά τροποποιήσῃ τόν Νόμον.  Τό ὀλιγώτερον, θά καταστήσῃ προαιρετικά και ὄχι ὑποχρεωτικά τά νέα δελτία ταυτότητος.  Εἰσαγγελεῖς καί Δικαστήρια καί Φυλακαί ὐπάρχουν διά πεντακοσίους ἤ χιλίους ἤ πέντε χιλιάδας ἤ δέκα χιλιάδας ἀνθρώπων.  Δι’ ἑκατοντάδας χιλιάδας ἤ μᾶλλον δι’ ἐκατομμύρια ἀνθρώπων δέν ὑπάρχουν οὔτε Εἰσαγγελεῖς, οὔτε Δικαστήρια, οὔτε Φυλακαί.  Τουλάχιστον εἰς τήν μικράν Ἑλλάδα!...γ) ἄν εἶναι ἀδύνατον νά σταλοῦν εἰς τά Δικαστήρια καί τάς Φυλακάς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἤ μᾶλλλον ἑκατόμμύριά τινα ἀνθρώπων, ἐξ ἴσου ἀδύνατον εἶναι νά ἀποκλεισθῇ τόσον πλῆθος ἀνθρώπων ἀπό συναλλαγάς καί δικαιοπραξίας, ἐπειδή δέν εἶναι κάτοχοι διαβολοδελτίων.  Ἡ μόνη λύσις πού θά ἐπιβληθῇ ἐκ τῶν πραγμάτων, διότι θά δημιουργηθῇ ἐκρηκτικόν κοινωνικόν πρόβλημα πελωρίων διαστάσεων, θά εἶναι ἡ ὑπαναχώρησις τῆς Ἐξουσίας.  Ἀλλά καί ἄν αὐτό δέν συμβῇ, ὅπερ λίαν ἀπίθανον, τότε θά εἴπωμεν καί θά βιώσωμεν τό ἡμῖν «ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύειν, ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ. α΄29).  Ἡπίστις μας σύμβολόν της καί θεμέλιόν της ἔχει τόν Σταυρόν!...
             Τέλος λόγου :  Ἐάν τά διαδιδόμενα εἶναι ἀληθῆ καί τά νέα δελτία ταυτότητος θά φέρουν, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, εἴτε τήν μορφήν τοῦ Βεελζεβούλ εἴτε τόν ἀριθμόν 666 εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο ἀντιχριστιανικόν σύμβολον, ἤ ἀκόμη καί ἄν θά ἔχουν μόνον τόν Ε.Κ.Α.Μ., ἄνευ προηγουμένης νομοθετικῆς διασφαλίσεως τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου, θά εἴπωμεν ΟΧΙ καί πάλιν ΟΧΙ καί μυριάκις ΟΧΙ εἰς τά νέα αὐτά δελτία, ὁ, τιδήποτε καί ἄν πρόκειται νά ἀντιμετωπίσωμεν... «Ἀκουέτω ταῦτα καί Βασιλεύς (= Κυβέρνησις)!».

                                                                Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
                                                          ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                        Ἀρχιμανδρίτης

Διαδικτυακή πηγή  Ορθόδοξο Παρατηρητήριο

2 σχόλια:

  1. Είναι σωστό να δημοσιεύετε απάντηση σέ ενα κείμενο που αγνοούν οι αναγνώστες σας;Στο κείμενο του π.Βασιλείου ο π.Επιφανιος προσθέτει, δεν διορθώνει

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ξεκινώντας την επιστολή του ο π. Φωτόπουλος γράφει ότι η επιστολή του π. Βολουδάκη δημοσιεύτηκε στις 25 Μαρτίου στον Ορθόδοξο Τύπο, ο οποίος κυκλοφορεί σαν έγκριτη θεολογική εφημερίδα, και ηλεκτρονικά μπορεί να την διαβάσει κανείς εδώ (http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1872.pdf) (6η σελίδα).

    Όσον αφορά την σωστότητα δημοσιεύσεων, πρέπει να ερωτηθούν οι υπεύθυνοι του Ορθόδοξου Τύπου, οι οποίοι ενώ δημοσίευσαν όλες τις επιστολές του π. Βολουδάκη, δεν δημοσίευσαν μέχρι σήμερα ούτε την πρώτη απαντητική του π. Φωτόπουλου.

    Αυτό σε συνδιασμό με τον σχολιασμό στον τίτλο «Αἱ χειρόγραφοι προσθῆκαι τοῦ π. Ἐπιφανίου συνηγοροῦν μέ τόν π. Βασ. Βολουδάκην» χωρίς να δημοσιεύει τις επιστολές του π. Φωτόπουλου δημιουργεί άσχημους συνειρμούς για μεροληψία από τον Ο.Τ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου