Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Ἡ Ὀρθοδοξία μας. Πρόλογος (Β΄μέρος) π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίαςγ) Ἀλήθεια καί ζωή (σελ.14-15)

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δέν ἐξαναγκάζει κανένα καί ὁ Θεός δέν ἀποκαλύπτεται ἐκεῖ πού ἡ παρουσία Του δέν εἶναι ἐπιθυμητή.  Ἡ χάρη Του δέν δίδεται σ’ ὅποιον τήν ἀπορρίπτει, σ’ ἐκεῖνον πού ἀκολουθεῖ δόγματα καί «τεχνικές» αὐτοσωτηρίας΄  ἡ  χάρη συμβαδίζει μέ τήν ἀλήθεια΄ δέν ὑπάρχει ἐκεῖ πού ἡ ἀλήθεια ἀπορρίπτεται!

Ἡ ἁγία Γραφή καί ἡ Ἐκκλησία δέν κάνει λόγο γιά κανένα «ἀδογμάτιστο χριστιανισμό».  Κάτι τέτοιο θά ἀπογύμνωνε τήν ἠθική ζωή, τό χριστιανικό φρόνημα ἀπό τίς «ρίζες» του, πού εἶναι τά δόγματα τῆς πίστης μας καί θά ὁδηγοῦσε τόν ἄνθρωπο σέ σύγχυση καί ἀβεβαιότητα.

Ἀπό τό ἄλλο μέρος τόν ἄνθρωπο δέν τόν σώζει ἡ διανοητική παραδοχή τῶν δογμάτων τῆς σωτηρίας ἡ δογματική ἀλήθεια πρέπει νά ἐπιβεβαιώνεται μέ τήν καθημερινή ζωή: «καί θά καταδικάσει (ὁ Κύριος) ἐκείνους πού δέν γνωρίζουν τόν Θεόν καί δέν ὑπακούουν στό εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Θες.α΄8. Πρβλ. Ματθ. ε΄19. ζ΄24. Ἰακ.β΄26).

Τά σωτήρια λοιπόν δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι καρπός διανοητικῆς ἐνασχόλησης, ἀλλά Θείας ἀποκαλύψης, σέ ἀναφορά μέ τήν καθημερινή ζωή τοῦ πιστοῦ.  Γι’ αὐτό καί ἡ χριστιανική πίστη δέν μπορεῖ νά ἰδεολογικοποιηθεῖ΄ εἶναι κοινωνία καί ζωή.  Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν τόνιζαν ἁπλῶς τήν σύνδεση αὐτῶν τῶν δύο, ἀλλά καί τόν κίνδυνο τῶν αἱρέσεων:

Παναγία Μαλεβή. Σύντομο ιστορικό τής Ιεράς Μονής καί ενός μεγάλου θαύματος...


Η πρώτη ίδρυση της αρχαίας Μονής της Μαλεβή εις τους Κανάλους...
( από λαϊκή αφήγηση...)

Το πρώτο Μοναστήρι της Μαλεβής ήταν κτισμένο στό πιό ψηλό μέρος του Μαλεβού, που σήμερα το λέμε Κανάλους. Εκεί ήταν κτισμένο και απομονωμένο μέσα στα απάτητα δάση του Μαλεβού.
Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 717 μ.Χ. σύμφωνα καί μέ το βιβλίο χρονολογίας Ιερών Μονών πού υπάρχει.
Όμως, μέσα σε μια χρονιά πέθαναν όλοι οι Μοναχοί οι ευρισκόμενοι εις το Μοναστήρι και ο τελευταίος από αυτούς βλέποντας το επερχόμενο τέλος του άφησε ένα σημείωμα που κατέληγε,

“ …αποθνήσκω εν μέσω της βοής των ελάτων…

Αυτή τη φράση αυτολεξί έλεγαν οι επιστρέψαντες Μοναχοί από τα διάφορα Μετόχια τής Μονής. Από τότε απεφάσισαν οι Μοναχοί να εγκαταλείψουν το Μοναστήρι των Καναλών και να κτίσουν άλλο, αρκετά χαμηλότερα.
Το όρος Πάρνων έχει υψόμετρο 1937 μέτρα, καί επάνω στην τεράστια έκτασι του Πάρνωνα ιδρύθηκαν στα παλαιά χρόνια, όπως βρίσκουμε από τα υπάρχοντα ερείπια, κάπου 70 εβδομήντα άλλες χριστιανικές Μονές.
 

Διά τῆς μετανοίας ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.


Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος 2005
Ἀνάστασιν Χριστοῦ
Θεασάμενοι
Μηνύματα ἐπί τ ἑορτ τοῦ Πάσχα
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι
 


Ε

 ὑρισκόμεθα μέσα στήν ἁγιωτάτη ἀτμόσφαιρα τῶν ἀχράντων Παθῶν καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀκολουθώντας τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρός μέθεξιν τοῦ μυστηρίου τῆς κενώσεως καί τῆς πρός ἡμᾶς ἀκαταλήπτου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀναλογιζόμεθα τό πόσο ἄραγε συνειδητά ἀποδεχόμεθα ὅλοι μας τά νοήματα τῶν ἐνδόξων αὐτῶν ἡμερῶν, πρῶτα ὁ καθένας μας προσωπικά στήν ζωή του, καί κατόπιν ὡς ἔθνος καί λαός χριστιανικός ὀρθόδοξος.

Προετοιμασία γιά τήν ὑποδοχή καί προσκύνησι τῶν σωτηρίων αὐτῶν γεγονότων δέν νοεῖται χωρίς μετάνοια.
Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων μετάνοια εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ νοῦ, ἀπόφασις διά διόρθωσι τῶν ἐσφαλμένων, πού ὑποδαυλίζεται ἀπό τήν πληροφορία καί τήν νύξι τῆς καρδιᾶς ὅτι ἐλυπήσαμε τόν Θεό μέ τήν ζωή μας.  Μετάνοια σημαίνει σταύρωσις τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀνάστασις ἐν καινότητι ζωῆς τῆς ἐν Χριστ Ἰησοῦ.  Εἶναι μέ ἄλλα λόγια ἡ οὐσία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Μετάνοια ἔχει ὁ Χριστιανός πού κατανοεῖ τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες του καί ἀποφασίζει μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἀρχίσ ἀγώνα γιά τήν ἐπιστροφή.
Μετάνοια ἔχει ὁ ἄνθρωπος πού ἀποφεύγει τίς φίλαυτες πράξεις, τίς παράνομες ἡδονές καί τίς αἰτίες πού προξενοῦν καί αὐξάνουν τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες του, και προσπαθεῖ κατά τό δυνατόν νά ζ καθαρή ζωή πού ἀναπαύει τόν Θεό.

Ἡ φαντασία καί ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ὁμιλία π. Σάββα Ἁγιορείτη


Ἡ φαντασία καί ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν. (Συμβουλές ἀπό τόν γέροντα Πορφύριο)

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 22-05-11 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ  (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πηγή αρχείου hristospanagia3.blogspot.com

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας» 2)«Αυστηρότητα στους αναιδείς, επιείκεια στους φιλότιμους»

Λόγοι Γ΄

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μέρος Πέμπτο - Κεφάλαιο 4ον
Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές

«Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας»

Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε: «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου: "αυτά είναι και κληρονομικά..."».
Τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ, όταν μου πη κάποιος ότι έχει προβλήματα κ.λπ., θα του πβ:«Αυτό συμβαίνει γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο· για ν' αλλάξης, πρέπει να κάνης εκείνο κι εκείνο».
Έχει λ.χ. κάποιος έναν λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται, παίρνει χάπια για το κεφάλι, για το στομάχι και με ρωτάει: «Να κόψω τα χάπια;». «Όχι, του λέω, να μην κόψης τα χάπια. Να πετάξης τον λογισμό πού σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψης.
Αν δεν πετάξης τον λογισμό, έτσι θα πας· θα ταλαιπωρήσαι». Γιατί, τι θα ωφελήση να κόψη τα χάπια, όταν κρατάη μέσα του τον λογισμό που τον βασανίζει;

Καλά είναι ο πνευματικός να μη φθάνη μέχρι του σημείου να ανάβη κόκκινο φως· να ανέχεται λίγο μία κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύη σωστά, για να βοηθηθή. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αρραβωνιαστικιά του - ποιος ξέρει τι της έλεγε; -και εκείνη από την αγανάκτηση της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στον δρόμο σκοτώθηκε.
Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήση, γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. Όταν ήρθε και μου το είπε, αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα, τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό.

Γιατί μας προετοιμάζουν για το 2012; Τι προσπαθούν να κάνουν;Τι θα γίνει το 2012;

Επειδή είναι 33 σελίδες κατεβάστε το από ΕΔΩ  εκτυπώστε το και διαβάστε το με ησυχία.

Πηγή αρχείου Μοναχός Λεόντιος Διονυσιάτης

Ανακοίνωση γιά ομιλία περί εγκεφαλικού θανάτου. Παναγία Αμαρουσίου. Αθανάσιος Μολές Εντατικολόγος (6/6/2011)Τον Ιούνιο η φοροκάρτα - Ποιός εγγυάται για την ασφάλεια της;


Εντός Ιουνίου θα προμηθεύσειτο υπουργείο Οικονομικών τους φορολογούμενους με την...φοροκάρτα, η οποία στοχεύει να "απαλλάξει"  τους πολίτες από την υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις από τις συναλλαγές τους.
Η φοροκάρτα ή αλλιώς η κάρτα αποδείξεων θα είναι προαιρετική και θα χορηγείται μόνο στους πολίτες που θα ενταχθούν στο σύστημα παραγγελίας και διαθέσεως των μαγνητικών καρτών.
Ο χρήστης της κάρτας θα υποχρεούται να δηλώσει στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών τον αριθμό της μέσω διαδικτύου (internet) και με την χρήση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS).

epikaira 
Αναδημοσίευση από greeknation.blogspot.com

Ηχητικό Αγιολόγιο 31 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 31 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

31 Μαΐου Συναξαριστής

Ἑρμείου Μάρτυρα, Πετρονίλης Μάρτυρος, Κρήσκεντος Μάρτυρα, Εὐσεβίου καὶ Χαραλάμπους Μαρτύρων, Μάγου Μάρτυρα, τῶν Ἁγίων πέντε Μαρτύρων ἐν Ἀσκαλώνι, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κανδίου, Κανδιανοῦ, Κανδιανέλλης καὶ Πρώτου, Λουπικίνου Ἐπισκόπου, Πασχασίου ἐκ Ρώμης, Εὐσταθίου Πατριάρχου, Φιλοθέου Μητροπολίτου, Φιλοσόφου Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βόριδος καὶ Νικολάου Μαρτύρων, Ἱεροθέου τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρα


Ὁ Ἅγιος Ἑρμείας ὁ Μάρτυρας


Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἑρμείας καταγόταν ἀπὸ τὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Μάρκου Αὐρηλίου τοῦ Ἀντωνίνου (138-161 μ.Χ.). Ὑπηρετώντας ὡς στρατιώτης στὶς Ρωμαϊκὲς λεγεῶνες, κατὰ τὸ διωγμὸ ποὺ κινήθηκε τότε ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, διεβλήθη καὶ αὐτὸς ὡς Χριστιανός, συνελήφθη δὲ καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ δούκα Σεβαστιανοῦ, ἐξαναγκαζόμενος νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα.
 Ὁ Ἑρμείας ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ συνέτριψαν τὶς σιαγόνες, τοῦ ἔγδαραν τὸ δέρμα τοῦ προσώπου, τοῦ ἔσπασαν τοὺς ὀδόντες καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι.
Ἀφοῦ ἐξῆλθε ἀβλαβὴς ἀπὸ τὰ μαρτύρια αὐτά, ποτίστηκε μὲ ἰσχυρότατο δηλητήριο. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ δοκιμασία αὐτὴ ἐξῆλθε ἀβλαβής, καὶ ἔγινε πρόξενος μεταστροφῆς πρὸς τὸν Χριστὸ τοῦ μάγου ποὺ τοῦ χορήγησε αὐτό. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ μάγος ἀποκεφαλίσθηκε, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι εἰδωλολάτρες.
Ὑποβλήθηκε σὲ σειρὰ νέων βασανιστηρίων, τέθηκε ἐντὸς ζέοντος ἐλαίου καὶ τυφλώθηκε, στὴ συνέχεια δὲ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες, ἀφοῦ κρεμάσθηκε σὲ δένδρο, τελειώθηκε διὰ ἀποκεφαλισμοῦ. Ἀξιώθηκε ἔτσι τοῦ μαρτυρικοῦ στεφάνου.

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Ἡ Ὀρθοδοξία μας. Πρόλογος (Α΄ μέρος) π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.Ἡ Ὀρθοδοξία μας

π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


Πρόλογος (σελ.9)

Στήν ἐποχή μας καλλιεργεῖται ἡ ἀντίληψη πώς ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδγηγοῦν στόν ἴδιο σκοπό καί ἑνώνονται στήν βάση.  Πολλοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν εἶναι σέ θέση νά δώσουν ἀπάντηση σέ βασικά ὑπαρξιακά προβλήματα βασισμένη στήν πίστη μας, ἐπηρεάζονται ἀπό τίς συγκρητιστικές ἀντιλήψεις τοῦ καιροῦ μας και ὀδηγοῦνται σέ σύγχυση καί ἀβεβαιότητα.
Τό βιβλίο αὐτό γράφτηκε γιά νά ὁριοθετήσει τήν ὀρθόδοξη πίστη΄ νά τήν συνδέσει μέ τήν λατρεία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.  Προορίζεται νά προσφέρει τό σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς καί τό μέτρο κρισεως τῶν ποικίλων πνευματικῶν καί κοσμοθεωριακῶν τάσεων καί ρευμάτων, πού κατακλύζουν σήμερα τόν ἄνρθωπο.


1 Ἡ ἀλήθεια (σελ.11)

Ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε πάντοτε τήν ὑπερβατική πραγματικότητα, μέ σκοπό νά βρεῖ ἀπάντηση στά μεγάλα προβλήματα πού ἀναφέρονται στό μυστήριο τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπίνης ὕπαξης. Ἀναζητοῦσε τήν «ἀλήθεια».
Ὅμως τό θέμα αὐτό δέν τίθεται πάντοτε μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ἔτσι καί οἱ ἀπαντήσεις πού δίδονται καί οἱ συνέπειές τους γιά τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κάθε φορά διαφορετικές.  Χαρακτηριστική εἶναι σ’ αὐτό τό σημεῖο ἡ περίπτωση τοῦ Ποντίου Πιλάτου: Ρώτησε τόν Χριστό ἄν ἦταν βαιλιάς καί ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: «Γι’ αὐτό γεννήθηκα καί γι’  αὐτό ἦλθα στόν κόσμο, γιά νά μαρτυρήσω τήν ἀλήθεια. Ὅποιος εἶναι ἀπό τήν ἀλήθεια, ἀκούει τή φωνή μου» (Ἰω.ιη΄37).  Τότε ὁ Πιλάτος τόν ρώτησε:  «Τί εἶναι ἀλήθεια;»(Ἰω. ιη΄38).

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.


Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος 2005
Ἀνάστασιν Χριστοῦ
Θεασάμενοι
Μηνύματα ἐπί τ ἑορτ τοῦ Πάσχα
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοιΜ

έ τήν Χάρι τοῦ Σταυροθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας ἑορτάσαμε καί ἐφέτος τά ἅγια Πάθη καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασί Του.
Μᾶς δόθηκε γιά μιά ἀκόμη φορά στό διάστημα τῆς προσκαίρου ἐπιγείου ζωῆς μας ἡ δυνατότης νά γίνουμε θεαταί τῆς ἄκρας ταπείνωσης καί εὐσπλαχνίας Του, πού ὑπερβαίνουν τήν ἰκανότητα τῆς λογικῆς μας κατανοήσεως.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ παραδίδεται εἰς τό σταυρωθῆναι.

Σέ κάθε φάσι τοῦ ἁγίου Του Πάθους βλέπουμε νά ἐγκαταλείπεται, ταπεινώνεται καί ἐξουδενώνεται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τούς ἀνθρώπους.  Στόν Σταυρό κορυφώνεται ἡ ἀτίμωσις καί ἐξουδένωσίς Του.  Τελικά ἄπνους παραδίδεται στόν παγερό Τάφο.
Δέν ὑπάρχει κατώτερο σημεῖο ταπεινώσεως νά κατεβ ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.  Κατέρχεται στά κατώτερα μέρη τῆς γῆς. Ὅλα αὐτά τά πάσχει ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς τούς σταυρωτάς του καί ἀπό ἀγάπη καί ὑπακοή στόν Πατέρα Του, «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ» (Φιλιπ.β΄,8).

Κανείς ἄνθρωπος δέν ταπεινώθηκε καί ἐξευτελίστηκε ποτέ ὅσο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.  Γιατί κανείς, ὅσο καί ἐαν ταπεινώθηκε, δέν ἦταν οὔτε ἀναμάρτητος οὔτε Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Σ’ αὐτή τήν ἐσχάτη ταπείνωσι τοῦ Τάφου ἀνατέλλει ἡ Ζωή.
«Προσκυνοῦμέν Σου τά Πάθη Χριστέ, δεῖξον ἡμῶν καί τήν ἔνδοξον Σου Ἀνάστασιν».

Τὸ Άγιον Πνέυμα μεταμορφώνει σὲ χαρὰ οτι αγγίξει. (Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ)


«Ἤτανε μία συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολὺ εἶχε σκεπάσει τὴ γῆ, καὶ πέφτανε πυκνὲς οἱ ἄσπρες μπαμπακοῦρες. Ὁ πάτερ Σεραφεὶμ μ᾿ ἔβαλε νὰ καθίσω δίπλα του, ἀπάνω σ᾿ ἕνα κομμένο δέντρο, σ᾿ ἕνα ξέφωτο μέσα στὸ δάσος. Ὕστερά μου εἶπε: «Ὁ Θεός μου φανέρωσε πὼς στὰ παιδικὰ χρόνια σου ἤθελες νὰ μάθης ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Σὲ συμβουλεύανε νὰ πηγαίνης στὴν ἐκκλησία, νὰ κάνης τὴν προσευχή σου στὸ σπίτι, νὰ δίνης ἐλεημοσύνη καὶ νὰ κάνης ὅλα τὰ καλὰ τὰ ἔργα, γιατὶ σ᾿ αὐτὰ βρίσκεται ὁ σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Μὰ δὲν σὲ ἱκανοποιούσανε αὐτὰ μοναχά. Λοιπόν σου λέγω πὼς ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, οἱ ἀγρυπνίες καὶ κάθε ἄλλο χριστιανικὸ ἔργο εἶναι πολὺ καλά. Ἀλλὰ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι νὰ κάνουμε μοναχὰ αὐτὰ τὰ ἔργα, ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι τὰ μέσα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σκοπὸ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Ὁ ἀληθινὸς προορισμὸς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι νὰ ἀποκτήσουμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Γνώριζε πὼς κανένα καλὸ ἔργο δὲν φέρνει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἂν δὲν γίνεται γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι μοναχὰ ἡ ἀπόκτηση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Πῶς μᾶς παραπλανοῦν τά ΜΜΕ.


ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ. ΠΩΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ


Ο Αμερικανός γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκυ συνέταξε μία λίστα με τις 10 στρατηγικές χειραγώγησης από τα ΜΜΕ.

1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου είναι η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και τις αποφασισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ αλλαγές μέσω της τεχνικής του κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων πληροφοριών.
Η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής είναι επίσης απαραίτητη για να μην επιτρέψει στο κοινό να ενδιαφερθεί για απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνητικής. «Διατηρήστε την προσοχή του κοινού αποσπασμένη, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία.
Διατηρήστε το κοινό απασχολημένο, τόσο πολύ ώστε να μην έχει καθόλου χρόνο για να σκεφτεί – πίσω στο αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα ζώα» (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

Google. Αναλήψεις από το κινητό που δεν θα έχει καν κάρτα SIM


Η Google κάνει το γενναίο βήμα στις πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων με την υιοθέτηση της τεχνολογίας NFC (Near Field Communication) στο λειτουργικό σύστημα Android.

Έρχονται τα «κινητά» πορτοφόλια, φεύγουν οι κάρτες SIM, χαμός... Σύντομα και αρχής γενομένης από μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο σαν να είναι πορτοφόλι. Αντί να ψάχνουν για μετρητά ή την πιστωτική τους κάρτα, θα περνούν το κινητό τους μπροστά από μια ειδική συσκευή ανάγνωσης και θα χρεώνονται για τις αγορές τους είτε με την αφαίρεση μονάδων (όπως λειτουργούν οι τηλεκάρτες) είτε με χρέωση του τηλεφωνικού τους λογαριασμού.
Υποθέτουμε πως όλο και κάποιος μηχανισμός θα υπάρχει προκειμένου να προστατεύει τον ιδιοκτήτη του τηλεφώνου στην περίπτωση κλοπής.

Την ίδια στιγμή, ας ετοιμαζόμαστε για τα κινητά τηλέφωνα που δεν θα έχουν κάρτα SIM. Λέγεται πως η Apple ετοιμάζει μια έκδοση του iPhone που δεν θα έχει κάρτα, αλλά θα συνδέεται με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που επιλέγει ο χρήστης μέσω του AppStore ή του iTunes.

H Ημερίδα θεολογικού προβληματισμού με θέμα «Οι τραγικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς. (Κυριακή 3/4)


H Ημερίδα θεολογικού προβληματισμού με θέμα «Οι τραγικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών» που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς την Κυριακή 3/4 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Εισηγήσεις παρουσιάσαν: 
-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγεννήσεως και τ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Στυλιανός Παπαθεμελής
-Ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας
-Ο ψυχολόγος και εκπρόσωπος της κινήσεως πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων Βασίλειος Θεοδώρου
-Ο Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός.
Πηγή αρχείου διαδικτυακή τηλεόραση Μητροπόλεως Πειραιά

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας. Απόσπασμα από φωτογραφικό αφιέρωμα και στιγμιότυπα από την γιορτή του 11 Ιουνίου 2010.


Άγιος Λουκάς ο Ιατρός Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας 1877-1961. 
Απόσπασμα από  Φωτογραφικό Αφιέρωμα και στιγμιότυπα από την γιορτή του 11 Ιουνίου 2010.

ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΑΓΜΑΤΑ
Τ.Θ. 115 32200 ΘΗΒΑ
ΤΗΛ. 22610 97122, 22610 97156
FAX: 22610 97084

Πηγή αρχείου impantokratoros.gr

Εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Πόλης. Ηράκλειο Κρήτης. Π. Δοσίθεος ηγούμενος της Ι.Μ. Παναγίας Τατάρνης


Πραγματοποιήθηκε το σάββατο 28 Μαίου 2011 στο Ηράκλειο Κρήτης με ομιλητή τον π. Δοσίθεο ηγούμενο της Ι.Μ. Παναγίας Τατάρνης .
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το μουσικοποιητικό έργο της κ. Αλεξίου σε μελοποίηση Ιωάννη Δαμαρλάκη
Κατεβάστε την πατώντας ΕΔΩ  (δεξί κλίκ ..) και ακούστε την. Η ιστορία επαναλαμβάνεται .. όπως και τότε τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα : haircut τότε , haircut και σήμερα , έξωθεν διοικούντες τότε, έξωθεν διοικούντες και σήμερα.
Πολύ ωραίο και το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης


Πηγή αρχείου paterikoslogos.com

Ομάδα ΔΙ.ΑΣ- Σύλληψη αλλοδαπού που είχε κλέψει τάματα από εκκλησίαΤάματα και δωρεές πιστών, αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ,άρπαξε 34χρονος Αλλοδαπός , από την Ιερή εικόνα του Ευαγγελισμού, στον ομώνυμο ναό της Νέας Ιωνίας Βόλου. 

Στην προσπάθειά του, όμως, να διαφύγει με κλεμμένο -όπως αποδείχθηκε- μοτοποδήλατο, έγινε αντιληπτός από Αστυνομικούς της ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ.
που τον Συνέλαβαν μετά από καταδίωξη.


greeknation.blogspot.com

Ηχητικό Αγιολόγιο 30 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 30 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

30 Μαΐου Συναξαριστής

Ἰσαακίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐμμελείας Ὁσίας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀφροδισίου, Ἀγαπίου, Εὐσεβίου, Ρωμανοῦ, Τελετίου, Χαραλάμπους καὶ Χριστίνης, Εὔπλου Μάρτυρος, Εὐτυχοῦς Ἱερομάρτυρος, Ναταλίου Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ρωμανοῦ, Τελετίου καὶ τοῦ πλήθους καέντων, Κυπριανοῦ ἐξ Ἀντιοχείας, Βαρλαὰμ Μάρτυρος, Βενανδίου Ὁσίου, Ἡσαΐου καὶ Νικάνορος Ὁσίων, Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας ἐν Δεξιοκρατιαναῖς.Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ Ὁμολογητής
 

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Συρία καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀρειανοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλεντος (364-378 μ.Χ.). Μοναχὸς στὴν πατρίδα του, μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐγκαταστάθηκε σὲ κάποια ἀπὸ τὶς μονὲς αὐτῆς. Διακρινόταν γιὰ τὴ φλογερὴ πίστη καὶ τὴ μαχητικότητά του ἐναντίον καθενὸς ποὺ ἐπιβουλευόταν αὐτήν, ἰδιαίτερα δὲ κατὰ τῶν ἐπικρατούντων αἱρετικῶν Ἀρειανῶν.
Μιλώντας πρὸς τοὺς μοναχοὺς καὶ τὰ πλήθη, δὲν δίσταζε νὰ ἐλέγχει καὶ αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα γιὰ τὶς ὑπὲρ τῶν αἱρετικῶν ἀπροκάλυπτες ἐνέργειές του.
Τὸ 378 μ.Χ. συνάντησε τὸν Οὐάλεντα, ἐνῶ ἀναχωροῦσε γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Γότθων ποὺ εἰσέβαλαν στὸ Βυζάντιο, καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀπόδος ταῖς ποίμναις τοὺς ἀρίστους νομέας καὶ λήψει τὴν νίκην ἀπονητί· εἰ δὲ τούτων μηδὲν δεδρακὼς παρατάξαιο, μαθήσει τῇ πείρᾳ, πῶς σκληρὸν τὸ πρὸς κέντρα λακτίζειν, οὕτω γὰρ ἐπανήξεις καὶ προσαπολέσεις τὴν στρατιάν».
Τοῦ ζήτησε δηλαδή, ἐάν ἤθελε νὰ ἐπιστρέψει νικητής, νὰ ἐπαναφέρει ἀπὸ τὴν ἐξορία τοὺς Ἐπισκόπους καὶ νὰ τοὺς ἀποδώσει τὸ ποίμνιό τους, εἰδάλλως θὰ καταστρεφόταν καὶ αὐτὸς καὶ τὸ στράτευμά του. Ὁ Οὐάλης, ὄχι μόνο ἐκώφευσε στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Ἰσαακίου, ἀλλὰ ἀπείλησε αὐτὸν ὅτι, ὅταν θὰ ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία, θὰ τὸν θανάτωνε.

Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Κωνσταντινούπολη. Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης. Ἀθωνικὰ Ἄνθη τόμος Δ΄ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου


Όποιος ορθόδοξος Έλληνας, που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, δεν επέστρεψε περισσότερον Έλληνας και θερμότερος ορθόδοξος, σημαίνει ή ότι δεν αισθανότανε ως ελληνορθόδοξος ή ότι ούτε σκέφτηκε ορθά, ούτε αισθάνθηκε τη φρίκη ενός απέραντου τουρκικού νεκροταφείου, που τώρα αριθμεί δέκα εκατομμύρια πτώματα. 

Ναι, ένα φρικαλέο νεκροταφείον είναι ολόκληρο το τουρκικόν έθνος, στα μάτια ενός ορθοδόξου χριστιανού, που προεκτείνει το όμμα της ψυχής του πέραν από την εμβέλεια, που αγγίζει την Κωνσταντινούπολη και πέραν από τις αισθητές πραγματικότητες. Περισσότερα από πενήντα εκατομμύρια παιδιά του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! 

Αληθινή συμφορά, για αμέτρητα πεντάκις εκατομμύρια ανθρώπων, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, από τον έκτον αιώνα μέχρι σήμερα που, αντί να αναγεννηθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να λάμψουν με τη χάρη του βαπτίσματος, να αγιασθούν και να καταστούν «κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού», γεννώνται στο σκότος, ζουν στο ζόφο της αγνωσίας, χωρίς πνευματική ζωή, νεκρωμένα και πορεύονται για τα αιώνια κτηνώδη πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί! Κόλαση αφόρητη!… 

Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας. π. Γεώργιος Μεταλληνός


Τὰ αἴτια τῆς πτώσης

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός Ὁμότιμος Καθηγητής  Παν/μίου Ἀθηνῶν 


Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν πρώτη της δύναμη καὶ ὅλα ἔδειχναν πὼς βαδίζει στὴν τελικὴ πτώση. Τὸ φραγκικὸ πλῆγμα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μιὰ πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ».11

Ἡ ἅλωση ἦταν ἐξάλλου ἡ κατάληξη μιᾶς μακροχρόνιας ἀποσύνθεσης τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ὑπόστασης τοῦ Γένους. Ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ὁ Ἑλληνισμὸς εἶχε διασπαστεῖ καὶ διαμοιραστεῖ, στὸ μεγαλύτερο μέρος του, σὲ ξένους δυνάστες.
Οἱ διεισδύσεις, ἔπειτα, μισθοφόρων στὸ στρατὸ καὶ ἀλλοφύλων στὸ διοικητικὸ μηχανισμό του εἶχαν προκαλέσει τὴν ἐθνολογική του ἀλλοίωση. Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι (1321-1328, 1341-1355), καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ἀναρχία εἶχαν ἐπιφέρει τὴ δημογραφική του συρρίκνωση.

Θρῆνοι τῆς Ἁλώσεως (29 Μαΐου 1453)
Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς

(Δημοτικό)
Τὸ δημοτικὸ αὐτὸ τραγούδι εἶναι ὁ παλαιότερος θρῆνος γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης. Πιθανὸν νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Κρήτη. Βρέθηκε σὲ χειρόγραφό του 15ου αἰῶνα· ὁ τίτλος ἦταν: «Ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινούπολης». Ἀνήκει στὴ δεύτερη περίοδο (1453-1821) τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας καὶ στὸ ἱστορικὸ εἶδος. Στὴν παρακάτω μορφὴ τοῦ δημοσιεύτηκε τὸ 1914 ἀπὸ τὸ Ν. Πολίτη στὴν συλλογή του «Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ». Γιὰ τὴν σύνθεσή του ὁ Ν. Πολίτης χρησιμοποίησε τὴν παραλλαγὴ ποὺ δημοσίευσε ὁ Φωρὲλ καὶ ἄλλοι εἴκοσι τέσσερις. Ὅμως, μόνο ὁ 4ος καὶ 18ος στίχος ἔχουν παρθεῖ αὐτούσιοι ἀπὸ τὴν ἐργασία τοῦ Φωριέλ

Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,
κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες.

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τό ἄγχος. Ὁμιλία π. Σάββα Ἀγιορείτη


Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τό ἄγχος.
Πῶς δημιουργεῖται καὶ πῶς θεραπεύεται. Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής
 
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-05-11 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πηγή ἀρχεἰου hristospanagia3.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα γιὰ τὸν Στάρετς Σάββα τὸν Παρηγορητὴ πατώντας  Στάρετς Σάββας Παρηγορητὴς

Διαβάστε περισσότερα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ ἄγχος πατώντας   Ἄγχος –τρόποι ἀντιμετώπισεις
(θὰ ἀκολουθήσουν πολὺ περισσότερα μίας καὶ πολλοὶ ἀδελφοί μας τὸ ζητοῦν)

Διαβάστε περισσότερα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν κατάθλιψη πατώντας: Κατάθλιψη

Το θαύμα του Τσέρνομπιλ. Η Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο Τσέρνομπιλ


20 Απρ 2011, 18:33
Η μόνη ανοικτή εκκλησία στη ζώνη του Τσερνομπίλ σημειώνει το ελάχιστο επίπεδο ακτινοβολίας!

Κίεβο, 20 Απριλίου, Interfax - Κατά τη διάρκεια 25 ετών από την ημερομηνία του ατυχήματος του Τσερνομπίλ, το επίπεδο ακτινοβολίας στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου (προφήτη) Ηλία, τη μόνη εκκλησία που λειτουργεί στη ζώνη αποκλεισμού, ήταν αρκετά κάτω από το επίπεδο ολόκληρης της περιοχής, δηλώνουν εκκαθαριστές του δυστυχήματος του Τσερνομπίλ.
«Ακόμα και στις πιο δύσκολες ημέρες του 1986, η γύρω περιοχή της εκκλησίας του Αγίου (προφήτη) Ηλία ήταν καθαρή (από την ακτινοβολία - IF), χωρίς να χρειάζεται να αναφέρω ότι η ίδια η εκκλησία ήταν επίσης καθαρή», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Τσερνομπίλ, Γιούρι Ανδρέγεφ σε μια τηλεσυνδιάσκεψη Κιέβου - Μόσχας την Τετάρτη.

Το χρονικό Αλώσεως της Βασιλέυουσας


1404 μ.Χ. Γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τον Μανουήλ Παλαιολόγο και την Ειρήνη Δράγαζη
1430 μ.Χ. 29 Μαρτίου. Αλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους!
1437 μ.Χ. 27 Νοεμβρίου. Ο βασιλιάς Ιωάννης Παλαιολόγος - αδερφός του Κωνσταντίνου - πηγαίνει στην Ιταλία για να ζητήσει βοήθεια για τον Τουρκικό Κίνδυνο. Στη θέση του στην Πόλη, μένει ο Κωνσταντίνος.
1439 μ.Χ. 6 Ιουλίου. "ʼAλωση της Ορθοδοξίας" επιχειρείται στην Ιταλία, αφού "υπογράφεται" στη Φλωρεντία η "Ψευδοένωση των εκκλησιών", από τον αδελφό του Κωνσταντίνου, βασιλέα Ιωάννη Παλαιολόγο… Αρνήθηκε τότε να υπογράψει ο μέγας Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Επίσκοπος Εφέσσου , έχων το αξίωμα του Εξάρχου της Συνόδου και Τοποτηρητού των Ανατολικών Πατριαρχών και ο αδερφός του Ιωάννης, Διάκονος και Αρχιφύλαξ της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Σταυρουπόλεως Ησαΐας και ο Ιβηρίας που απείχε επίτηδες.
Ο πιστός ορθόδοξος λαός εξοργίζεται δίκαια και χάνει κάθε εμπιστοσύνη στους βασιλείς του… Ο δε Πάπας μαθαίνοντας ότι ο ʼΑγιος Μάρκος δεν υπέγραψε, είπε "λοιπόν τίποτα δεν εκάναμε"! 
Ο Πάπας θέλησε την καθαίρεση μάλιστα του Μάρκου, τον προστάτεψε όμως ο βασιλέας Ιωάννης, ο οποίος φαίνεται πως στο βάθος αναγνώριζε το πνευματικό και ηθικό ανάστημα του αγίου πατρός.

Ομιλία π Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή του Τυφλού


Ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου κατά την Κυριακή των Τυφλού (Ιωάννη 9.1 -38)

Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:29:24 - Μέγεθος 13,4 MB

Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Η συνέντευξη του π. Σαράντη Σαράντου με θέμα την Κάρτα του Πολίτη στον δημοσιογράφο Γιώργο Ζερβό (26-5-11)

Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 26-5-11'Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ' BLU SKYyoutube.com/user/megasfilippos

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός» 2) «Να μην αναπαύουμε τον άλλον στα πάθη του»

Λόγοι Γ΄

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Μέρος Πέμπτο - Κεφάλαιο 4ον
Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές 

«Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός»

- Γέροντα, μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πως θα βοηθηθούν;
- Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από 'δω, σηκώνουν αντιξυλιά, τα πλανίζεις από 'κει, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι λίγο από την μιά μεριά κόντρα, λίγο από την αλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό.
Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δέν σπάζουν εύκολα· έχουν πολλή αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα, έχουν μέσα τους δυνάμεις και, αν αφεθούν να τους δούλεψης, μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διάθεσης αρκετό χρόνο.
Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες, για να σφίξω δυό στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό, καί τις ένωνα με ένα καρφάκι.
Δεν τις ζόριζα, για να σφίξουν, γιατί, όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχισθούν και πάλι θά βγουν από την ζορισμένη εφαρμογή τους, οπότε τι καταλάβαμε;
Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση, όταν έχη κανείς να κάνη μέ ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μία συνταγή, ένας κανόνας. Ή κάθε ψυχή έχει την δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα.

Ηχητικό Αγιολόγιο 29 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 29 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

29 Μαΐου Συναξαριστής

Κυριακή του Τυφλοῦ, Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, Κυρίλλου Μάρτυρα, Ὀλβιανοῦ Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρός καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ τῶν μαρτύρων, Ρεστιτούτου Μάρτυρος, Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου, Μαξιμίνου Ἐπισκόπου, Σισιννίου Ἱερομάρτυρα και τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτυρίου καὶ Ἀλεξάνδρου, Μαξίμου Ἐπισκόπου, Ἱερεμίου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος, τῶν Ὁσίων Βότου, Φήλικος καὶ Ἰωάννου τῶν Ἐρημιτῶν, Ἐθελμπέρτου βασιλέως, Ὑπομονῆς Ὁσίας, Ἀνδρέου Νεομάρτυρος, Ἰωάννου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἰωάννου Νάννου του νεομάρτυρος, Εὐθυμίου Ἱερομάρτυρος, Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἐγγύηση τῶν Ἁμαρτωλῶν»
Κυριακή του Τυφλοῦ
 
  Τὸ εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς του Τυφλοῦ, ἀποτελεῖ μία ἀδιάψευστη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν μόνο τέλειος ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ τέλειος Θεός.

Ὅπως διαβάζουμε στὸ Κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιον (κεφ. θ, 1 – 38), ὁ Χριστός, περνώντας μέσα ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, συναντάει ἕναν ἐκ γενετῆς τυφλό. Ὁ Κύριος, ἔκανε πυλό, ἀφοῦ ἔφτυσε στὸ χῶμα, τοῦ ἄλειψε τὰ μάτια καὶ τὸν ἔστειλε στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ.
Ὁ τρόπος αὐτὸς θεραπείας, μᾶς ὑπενθυμίζει τὸν τρόπο ποὺ ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, πλάθοντάς τον. Ὁ Θεὸς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πλάθει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ χῶμα, τώρα ὁ Χριστός, πλάθει τὰ μάτια τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ πάλι ἀπὸ χῶμα.
Ὁ ἴδιος Θεός! Δοκιμάζει τὴν πίστη τοῦ τυφλοῦ καὶ τὸν στέλνει στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. Σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ζητάει τὴ δική του ἑκούσια καὶ ἐλεύθερη συμμετοχή του στὸ θαῦμα. Ὁ τυφλὸς ὅμως μὲ πίστη, ὑπακούει στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, πηγαίνει καὶ πλένεται καὶ ἐπιστρέφει βλέποντας.
 Ὅμως, ἡ ζωὴ τοῦ θεραπευμένου τυφλοῦ, δὲ ἔγινε εὐκολότερη. Γίνεται στόχος τῆς κακίας καὶ τοῦ μίσους τῶν Φαρισαίων, τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ μὲ ζῆλο πίστευαν στὸ Θεὸ καὶ στὴν τήρηση τοῦ Νόμου Του.

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Κυριακή του Τυφλού

Κυριακή του Τυφλού
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής,
η απόδοσή του στην νεοελληνική.

***
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
Κεφ. 9, χωρίο 1 έως 38
Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ

Θ´.1 Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.

8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 12 εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα.

13 ῎Αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. 14 ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 16 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

Όσο υπάρχουν Άνθρωποι .... Η Παναγία έστειλε δίπλα μας δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ


“Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου στα παιδιά της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών, για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Xάρη σε εσάς ένα παιδάκι 2 ετών είναι ευτύχως καλά στην υγεία του!

Παρόλο που το ΕΚΑΒ αρνήθηκε να παραλάβει το μωρό που αιμορραγούσε ως όφειλε, για να διακομιστεί στο νοσοκομείο και παρόλο που μας έστειλαν σε άλλο νοσοκομείο, πάρα τις κλήσεις μας στην άμεσο δράση για βοήθεια στην μεταφορά στο νοσοκομείο παίδων, και αφού είχαμε “κολλήσει” στην κίνηση της Αλεξάνδρας και την δυνατή βροχή που το έκανε ακόμα πιο δύσκολο.

Η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Σωφρόνιος Σαχάρωφ


Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης, κι όταν έχει πια προσελκυσθεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό, και δοκιμάζεται «σκληρά».

Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό.
Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός σ' όλες τις δεήσεις.

Για το θερμό χριστιανό όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι του χειροτερεύει, παύουν να τον εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους, σ' αυτόν δεν το συγχωρούν, η εργασία του πληρώνεται, σχεδόν πάντοτε, κάτω από το νόμιμο, το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του.

Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποίηση. Επί πλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη.

Εμπειρίες της χάριτος του Θεού. του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

  
Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου - Α´ Ἔκδοσις 1992, Β´ Ἔκδοσις 1997, Γ´ Ἔκδοσις 1998

(Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ. Γεωργίου, στὸ Στρατώνι Χαλκιδικῆς τὴν 14η/27η Ἰανουαρίου 1989, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. κ. Νικοδήμου)

Μορφὲς τῆς ἐμπειρίας τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ

Ποιὲς εἶναι οἱ ἐμπειρίες τῆς χάριτος ποὺ μπορεῖ νὰ λάβῃ ὁ χριστιανός, ὥστε ἡ πίστις καὶ ἡ χριστιανικὴ ζωὴ νὰ μὴ εἶναι γι᾿ αὐτὸν κάτι διανοητικὸ καὶ ἐξωτερικό, ἀλλὰ ἀληθινὴ αἴσθησις πνευματικὴ τοῦ Θεοῦ, κοινωνία μὲ τὸν Θεό, οἰκείωσις τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία συμμετέχει ὁ ὅλος ἄνθρωπος;

Εἶναι πρῶτα - πρῶτα μία ἐσωτερικὴ πληροφορία ὅτι διὰ τῆς πίστεως στὸν Θεὸ βρίσκει τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς του. Αἰσθάνεται ὅτι ἡ πίστις του πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι πίστις ποὺ τὸν ἀναπαύει ἐσωτερικά, ποὺ δίνει νόημα στὴν ζωή του καὶ τὸν καθοδηγεῖ, ποὺ εἶναι ἕνα δυνατὸ φῶς ποὺ τὸν φωτίζει.

Χρειάζεται επιφυλακτικότητα στο ποιός είναι πίσω από τους "αγανακτισμένους πολίτες". Βαλβίδα εκτόνωσης;


Αναδημοσίευση από ellinikoistologio.blogspot.com

Στο καιρό που είμαστε συντάκτες ιστολογίων έχουμε δει και έχουμε διδαχτεί πολλά πράγματα.
Ένα από αυτά είναι η προσπάθεια κάθε κυβερνήσεως όταν βρίσκεται μπροστά σε σκληρά ανθελληνικά, αντιλαϊκά μέτρα, για να εκτονώσουν κατευθυνόμενα την κοινωνική συσσωρευμένη οργή, προσπαθούν να βρουν "βαλβίδες εκτόνωσης".

Αυτές έχουν ανά εποχές πολλές μορφές. Το περασμένο καλοκαίρι γίναμε μάρτυρες μερικών νεοφανών επαγγελματικών ιστοσελίδων που καλούσαν σε απεργίες, κινητοποιήσεις και ταραχές διαρκείας στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2010 και εμφάνιζαν τα πάντα έτοιμα για μεγάλες συγκεντρώσεις και μεγάλες λαοθάλασσες.
Τελικά τίποτα από αυτά δεν έγιναν και οι "επαγγελματικές" ιστοσελίδες εξαφανίστηκαν όπως εμφανίστηκαν.
Υπήρξαν δημοσιογράφοι ὑποτίθεται παλαιοί πρασινοφρουροί οι οποίοι ξαφνικά μετάνοιωσαν, και τώρα μετατράπηκαν στους μεγαλύτερους υβριστές πρωθυπουργών, υπουργών και άλλων.
Εμείς αναρωτιόμασταν πάντα πως μπορούν να υβρίζουν ασύστολα, χωρίς να βρεθούν πίσω από κάγκελα. Αν το κάναμε εμείς τώρα δεν θα γράφαμε καν.


Μύθος το τεράστιο εξωτερικό χρέος. Η El País με στοιχεία από το ΔΝΤ το γκρεμίζει (Για να μην το ξεχνάμε)Το αναδημοσιεύουμε από ellinikoistologio.blogspot.com

Η δημοσίευση είναι παλαιότερη αλλά δεν έχει αλλάξει όπως καταλαβαίνετε τίποτα απολύτως.
Την ξαναδημοσιεύουμε για να θυμόμαστε την ψεύτικη και εικονική απειλή κατά της χώρας μας όταν οι άλλοι χρωστούν δεκαπλάσια από εμάς, και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα.

Μάλιστα σε προ ημερών επίσκεψή του στην Ιρλανδία ο Ομπάμα δήλωσε την αμέριστη βοήθειά της χώρας του ακόμη και οικονομική για να καλυφτεί το 1052% του ΑΕΠ της όταν η Ελλάδα χρωστάει 163% μόνο!!

Το άρθρο είναι του Γιώργου Δελαστίκ από το Έθνος

Όποιος Έλληνας παρακολουθεί υποτυπωδώς τα στοιχεία που εκδίδουν περιοδικά οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί για το εξωτερικό χρέος των διαφόρων χωρών, αισθάνεται διαρκώς οργισμένος για την αδικία που διαπράττεται από τους ξένους εναντίον της χώρας μας και του λαού μας. Εμάς χαρακτηρίζουν διαρκώς «τεμπέληδες», που δήθεν ζούμε με δανεικά από το εξωτερικό εις βάρος των υπόλοιπων Ευρωπαίων και κυρίως των Γερμανών, όπως ο χυδαίος Τύπος τους διατείνεται με κάθε ευκαιρία.
 

Ο Βίος του Οσίου Γεράσιμου του Ιορδανίτου σε κινούμενα σχέδια


Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, παρουσιάζει, τον Βίο του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, σε κινούμενα σχέδια.

youtube.com/user/axrhstou

Νέα δυναμικὴ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης: "Στεῖλτε τὴν Τρόϊκα στὸν ἀγύριστο προτοῦ πάρετε καὶ ἐσεῖς τὸν ἴδιο δρόμο"


Ἐν Δελβινακίω τὴ 27η Μαΐου 2011


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

  « Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ  ΒΗΜΑ» (Κυριακή, 22.5.2011), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλη ἰδιαίτερα ἀξιόπιστη πηγή, πληροφορήθηκα μὲ ὀδύνη καὶ ἀγανάκτηση, ὅτι ἡ Κυβέρνηση στὰ νέα, σκληρὰ μέτρα λιτότητος, ποὺ θὰ λάβη κατ’ αὐτᾶς, περιλαμβάνει «κούρεμα» τῶν μισθῶν τῶν κληρικῶν, τοὺς ὁποίους θὰ ἀναλάβη νὰ καλύψη μὲ δικούς της πόρους ἡ Ἐκκλησία.
 
  Ἡ εἴδηση εἶναι ἐξοργιστική. Γιατί ὄχι μόνο ἔχει προσφέρει στὸ Κράτος  ἀσύλληπτα ποσὰ ἡ Ἐκκλησία σὲ χρῆμα καὶ σὲ ἀκίνητη περιουσία ἀπὸ τὸν προπερασμένο αἰώνα, ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα συνεχίζει νὰ προσφέρη. Ἡ προσφορά της στοὺς γέροντες, στοὺς ἄστεγους, στοὺς ἀσθενεῖς, στοὺς κατακοίτους, στὰ νειάτα, ἀνέρχονται σὲ 100.000.000 ΕΥΡΩ  τὸν χρόνο, κατὰ τοὺς πιὸ μέτριους ὑπολογισμούς.  
Ἔπειτα οἱ ἐφημέριοι - ἰδίως τῆς ὑπαίθρου - πὼς κινοῦνται γιὰ νὰ πᾶνε νὰ ἐξυπηρετήσουν καὶ τὰ πιὸ μακρυνὰ χωριά, φέρνοντας τὴν παρηγοριὰ τοῦ Θεοῦ στοὺς λιγοστοὺς κατοίκους ; Δὲν χρησιμοποιοῦν νερὸ στὰ αὐτοκίνητα, ἀλλὰ βενζίνη, ἡ ὁποία εἶναι δαπανηρή, καὶ τὰ ἔξοδα τὰ βάζουν ἀπὸ τὴν τσέπη τους. Ἔπειτα, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς, ποῦ ἔχουν συνάψει δάνεια, γιὰ διαφόρους λόγους, πῶς θὰ τὰ ἀποπληρώσουν ; Καί, γενικά, πῶς θὰ τὰ βγάζουν πέρα, ἄν, μάλιστα, σημειωθῆ ὅτι, κατὰ κανόνα, εἶναι πολύτεκνοι ;
  Σᾶς ἐρωτῶ, κύριοί του οἰκονομικοῦ κυβερνητικοῦ Ἐπιτελείου : Τὰ ἔχετε παραδώσει ὅλα στοὺς ξένους καλοθελητές μας ; Ἔχετε γίνει ἀχάριστοι καὶ ἀγνώμονες πρὸς τὴν Ἐκκλησία, τὴν τροφὸ καὶ φρουρὸ τοῦ Ἔθνους ; Τὰ ζυγίζετε ὅλα μὲ τὸ χρῆμα ; Μὲ τὴν φορομπηχτική σας μανία ἔχετε φέρει σὲ ἀπόγνωση τὸν λαό μας.
 
 Σᾶς προειδοποιῶ : Σταματῆστε αὐτὴ τὴν τακτικὴ καὶ στεῖλτε τὴν περιβόητη «τρόϊκα» στὸν ἀγύριστο, προτοῦ - ἀργὰ ἡ γρήγορα - πάρετε καὶ σεῖς τὸν ἴδιο δρόμο. Διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Καὶ στέλνω θερμὰ μηνύματα προσευχῆς πρὸς τὸν Ἅγιο Θεὸ νὰ λυπηθῆ τὴν προσφιλῆ μας Πατρίδα. Ξαναλέω : Σταματῆστε προτοῦ νὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ ».

 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).
 

Ηχητικό Αγιολόγιο 28 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

28 Μαΐου Συναξαριστής

Μνήμη τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Εὐτυχίου Ἐπισκόπου, Ἑλικωνίδος Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κρήσκεντος, Παύλου καὶ Διοσκορίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου, Σενατόρου Ἐπισκόπου Παβίας, Σενατόρου Ἐπισκόπου Μιλάνου, Χέρωνος Ἱερομάρτυρος, Ἰούστου Ἐπισκόπου, Γερμανοῦ Ἐπισκόπου, Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἀνδρέου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Φιλοθέας Παρθενομάρτυρος, Ἰγνατίου Ἐπισκόπου, Γεροντίου Μόσχας, Σωφρονίου Ὁσίου, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Γκαλίτς, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κυρίας τῆς εἰρήνης, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «νοητοῦ τείχους»


Μνήμη τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
 

Λίγες μόλις δεκαετίες μετὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίσθηκαν οἱ πρῶτες παραχαράξεις τῆς πίστεως καὶ ἀργότερα οἱ μεγάλες χριστολογικὲς αἱρέσεις στὴν Ἐκκλησία Του, σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν ὑποστατικὴ ἕνωση τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων.
Ποιὸς εἶναι Αὐτός; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση Του μὲ τὸν Θεό; Πῶς κατανοεῖται ἡ σχέση καὶ ἡ ἕνωση δηλαδὴ ἀκτίστου καὶ κτιστοῦ ἀπὸ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ;
Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρόνως «Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»; Μὲ ποιὸ τρόπο γεννήθηκε ἀπὸ γυναίκα; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ μητέρα Του, ἡ Παρθένος Μαρία νὰ ἀποκαλεῖται «Θεοτόκος»; Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐτίθεντο ἀφοροῦσαν ὄχι μόνο τὴ θεότητα τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐνανθρώπησή Του.
Οἱ προβληματισμοὶ αὐτοὶ προξένησαν μακραίωνες δογματικὲς συζητήσεις.
Ἡ Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ προφυλάξει τὰ πιστὰ μέλη της καὶ νὰ ἀπαντήσει στὶς ἀποκλίνουσες ἀπόψεις, διατύπωσε αυθεντικὰ τὴν πίστη της στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, οἱ ὁποῖες διατύπωσαν τὴν πίστη της καὶ καθόρισαν τὰ δόγματά της.
Οἱ δογματικὲς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, γνωστὲς ὡς «Ὅροι», δηλαδή ὅρια - ὁριοθετήσεις, ἐμπεριέχουν σωτήριες ἀλήθειες. Συνεπῶς, τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ σωτηριολογικὲς προτάσεις ζωῆς, ἀφοῦ καταγράφουν τὴν κοινὴ πίστη καὶ τὴν καθολικὴ συνείδηση καὶ διαχρονικὴ ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Διδαχή του Γέροντος Γαβριήλ του διά Χριστόν σαλού από τή Γεωργία.

Γέροντας Γαβριήλ(1926-1995)-Ο γεωργιανός μοναχός που έκαψε τα πορτραίτα των Στάλιν και Λένιν.

 

 O π.Γαβριήλ ο Γεωργιανός γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1926 στην Τυφλίδα.Ο πατέρας του ήταν φανατικός κομμουνιστής.
Η μητέρα του ,η οποία αργότερα έγινε μοναχή με το όνομα Άννα,εκοιμήθη στις 26 Απριλίου 2000 και είναι θαμμένη δίπλα στον γιο της.
Οι γείτονές του τον θυμούνται από μικρό παιδί να νηστεύει και παρόλη την αθειστική ανατροφή που έλαβε,στα 12 του χρόνια ήξερε το ευαγγέλιο απέξω.Έγινε μοναχός το 1955 επί κομμουνιστικού καθαστώτος.Για σαράντα χρόνια έζησε σε νεκροταφεία,φυλακές και ψυχιατρεία.Επί δεκαπέντε χρόνια ζητιάνευε ταπεινωμένος,λοιδωρούμενος και περιφρονημένος απ'όλους.
Η ''σαλότητά''του αρχισε να εκδηλώνεται στις 1 Μαίου 1965.Σ'αυτήν την επίσημη για τους κομμουνιστές ημέρα,παρουσία των αρχών,είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος στην κεντρική πλατεία της Τυφλίδας.Πίσω από τους επίσημους δυο τεράστια πορτραίτα του Στάλιν και του Λένιν κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος ενος κτιρίου.
Ξαφνικά,και ενώ στην ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο πλατεία οι εκδηλώσεις είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους,η 12μετρη φωτογραφία του Στάλιν έπιασε φωτιά.Τι είχε γίνει;Ο μοναχός Γαβριήλ καταφέρνοντας να φτάσει στον πρώτο όροφο του κυβερνητικού κτιρίου,ανοιξε το παράθυρο και περιέλουσε το πίσω μέρος των πορτραίτων με βενζίνη βάζοντας φωτιά.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου