Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Ἡ πρώτη του ἔτους. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Κυριακάτικο εγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου
Η πρώτη του έτους

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, 1η Σεπτεμβρίου, είναι η πρώτη του έτους. Αλλά θα πείτε: Δεν είναι πρώτη του έτους η 1η Ιανουαρίου; Όχι, χριστιανοί μου! Η 1η Ιανουαρίου είναι η πρώτη του πολιτικού έτους. Την ημέρα αυτή την γιορτάζουν για πρωτοχρονιά όλοι οι άνθρωποι της γης, και Ορθόδοξοι και Καθολικοί και Μουσουλμάνοι και άθεοι και άπιστοι.
 Εμείς όμως, σαν Ορθόδοξοι χριστιανοί, πρέπει να έχουμε μιά δική μας πρωτοχρονιά. Και αυτή είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, «αρχή Ινδίκτου», όπως την γράφουν τα εκκλησιαστικά μας βιβλία. Και είναι αυτή η ημέρα η πρώτη του έτους κατά το ημερολόγιο της Παλαιάς Διαθήκης, που το έτος άρχιζε από το Φθινόπωρο. Βλέπετε λοιπόν ότι και το εκκλησιαστικό τυπικό μας το ρυθμίζει η Παλαιά Διαθήκη.
2. Αλλά θα σας πω τώρα και κάτι άλλο, για να δείτε ακόμη περισσότερο πόσο η Παλαιά Διαθήκη ρυθμίζει το τυπικό του χρόνου. Ο μήνας στον οποίο μπαίνουμε από σήμερα λέγεται «Σεπτέμβριος» και ο άλλος μήνας λέγεται «Οκτώβριος» και μετά από αυτόν ο μήνας λέγεται «Νοέμβριος». «Σεπτέμβριος» σημαίνει έβδομος». «Οκτώβριος» σημαίνει «όγδοος». «Νοέμβριος» σημαίνει «ένατος», όπως και «Δεκέμβριος» σημαίνει «δέκατος».
Αλλά πώς είναι ο Σεπτέβριος έβδομος μήνας, αφού από αυτόν αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος; Έπρεπε να λέγεται ο πρώτος μήνας. Εδώ, αγαπητοί μου χριστιανοί, έχω να σας πω ότι μας κυβερνάει ένα άλλο τυπικό της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο είναι και το πιο σωστό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν δύο ημερολόγια.

Η προσευχή συνέχει τον κόσμον. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος


Η προσευχή συνέχει τον κόσμον
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής
Ι' Ματθαίου (Α' Τιμ. β' 1-7)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Ο Απόστολος των εθνών, γράφει την ποιμαντική του επιστολή στον αγαπημένο του μαθητή Τιμόθεο. Στον ποιμένα της Εφέσου.
Μεταξύ των άλλων συμβουλών του, βλέπουμε στο Αποστολικό αυτό ανάγνωσμα, να γίνεται λόγος και να δίνονται οδηγίες για την προσευχή.
Για το μεγάλο αυτό κεφάλαιο της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής, χωρίς την οποία, είναι αδύνατον να επέλθει στον πιστό η πνευματική προκοπή.
Βεβαίως, το κεφάλαιο περί προσευχής είναι τόσο μεγάλο και πολύπτυχο, ώστε περιλαμβάνει όχι απλώς γνώσεις από βιβλία, αλλά κυρίως υπαρξιακή συμμετοχή και βιώματα ολοκλήρου ζωής αυτού που ξεκινά ν΄ανέρχεται στην προσευχητική κλίμακα.
Εκείνο πάντως που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, όχι μόνο για την εποχή που το γράφει ο Απ. Παύλος, αλλά για το διάστημα ολοκλήρου του βίου της ανθρωπότητας, είναι η οδηγία και εντολή υπέρ προσευχής όλου του κόσμου γενικώτερα αλλά και αυτών που βρίσκονται στην κορυφή της εξουσίας, ειδικώτερα.
Αλλ' ας δούμε το ευαίσθητο αυτό θέμα περισσότερο αναλυτικά, και τούτο διότι τα Αποστολικά συμπεράσματα κάνουν τον πιστό να αισθάνεται ότι τον πλημμυρίζει το χρέος της αγάπης και η διάθεση της σωτηρίας για όλο τον κόσμο.

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου. Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ


 Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιο Κεφ.Δ´, χωρίο 16 ἕως 22

16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον·
18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 19 κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.
20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ ;

 ΑΠΟΔΟΣΗ

16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ όπου είχε ανατραφή και εισήλθε, όπως εσυνήθιζε, κατά την ημέραν του Σαββάτου εις την συναγωγήν, και εσηκώθη από την θέσιν του, δια να αναγνώση περικοπήν από την Βιβλον.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Τιμόθεον Α' Β´ 1 - 7


Ἐπιστολή πρός πρός Τιμόθεον Α' Β´ 1 - 7
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

1 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,
2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
 3 τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ,  
4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 
5 εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις,  
7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος, - ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, - διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.

    Ἀπόδοση

1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας προτρέπω πρώτον από όλα να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας δι' όλους τους ανθρώπους, 2 δια τους βασιλείς και δι' όλους εκείνους που κατέχουν αξιώματα και θέσεις μέσα εις την κοινωνίαν, ώστε να τους φωτίζη ο Θεός να κυβερνούν με σύνεσιν, δια να διερχώμεθα τον βίον μας ειρηνικόν και ήσυχον με κάθε ευσέβειαν και σεμνότητα.

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Η')

 
Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Η')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

 Τό ἀπόγευμα, στίς 7.30΄μ.μ., πῆρα μιάν ἅμαξα καί ξεκίνησα γιά τήν ὁδό Στρεμιάναγια, πάροδο τῆς λεωφόρου Νέφσκυ.
Πολλές δεκάδες μέτρα πρίν ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου ἡ ἅμαξα ἀκινητοποιήθηκε. Ὁ ἁμαξάς δήλωσε πώς ἀδυνατοῦσε νά προχωρήσει.  Γιατί;...... Ἁπλούστατα, ἐπειδή ὁ φαντασιόπληκτος ἐκεῖνος δημοσιογράφος τῆς «Πετρουπολίτικης Ἐφημερίδας» εἶχα κατορθώσει μέ τό ἀπίθανο δημοσίευμά του νά μαζέψει τόσο κόσμο, πού ποτέ πρίν δέν εἶχε συγκεντρωθεῖ σέ παρόμοια ἐκδήλωση. Ἕνα πλῆθος ἑκατοντάδων ἀτόμων συνωστίζονταν στό δρόμο καί πάσχιζε νά εἰσχωρήσει στήν αἴθουσα διαλέξεων, πράγμα ἀδύνατο ὅμως, ἀφοῦ ἦταν ἤδη ἀσφυκτικά γεμάτη.
Κατέβηκα ἀναγκαστικά ἀπό τήν ἅμαξα, ἀλλά καί πεζός δέν μποροῦσα ν’ ἀνοίξω τό δρόμο μέσα στό πλῆθος. Ὅσο ἔσπρωχνα, τόσο μέ ἀπωθοῦσαν πάλι πρός τά πίσω.  Καί δέν φαινόταν πρόθυμοι ν’ ἀκούσουν τίς παρακλήσεις καί τίς ἐξηγήσεις μου.

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Δ'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


   Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Δ')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

14. Ποῖος διαφυλάττει τήν ῾Αγίαν Γραφή καί ποῖος μπορεῖ νά διδάξῃ τό περιεχόμενό της;
῾Η ῾Αγία Γραφή διαφυλάσσεται στήν 'Εκκλησία καί μόνο ἡ 'Εκκλησία ἔχει τό δικαίωμα νά τήν ἑρμηνεύσῃ. Κάθε Χριστιανός μπορεῖ καί εἶναι ἀναγκαῖο νά τήν διαβάζῃ, ἀλλά καί ὄχι νά τήν ἐπεξηγῇ, διότι ἔχει γραφτῆ: «μή πάντες διδάσκαλοιὅ.. (Α. Κορ. 12,29).
Στήν ῾Αγία Γραφή ὑπάρχουν καί δυσνόητα κομμάτια, ὅπως μᾶς λέγῃ ῾Ο Απόστολος Πέτρος: «ἐν οἷς ἔστι δυσνόητα τινα, ἅ οἱ ἄμαθεῖς καί ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β Πέτρ. 3,16). Γι' αὐτό θά πρέπει νά
ὑπακούωμε στήν ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς πού μᾶς δίνει ἡ 'Εκκλησία μέ τήν καθοδήγησι τῶν λειτουργῶν της. Αὐτός πού δέν ἀκούει τήν 'Εκκλησία πλανᾶται, ὅπως πλανοῦνται τόσοι ἄνθρωποι γύρω μας πού κυκλοφοροῦν μέ τήν Βίβλο στό χέρι. ῎Ετσι μᾶς λέγει καί ὁ Χριστός μας: «Πλανᾶσθαι μή εἰδότες τάς Γραφάς, μηδέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 22,29).

Ἡ ἀλλαξοπιστία.


Ἡ ἀλλαξοπιστία
    Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Τό 1939 ὁ W. ἀσθένησε στά πνευμόνια. Γιά ἕνα διάστημα ζοῦσε στό σπίτι μιᾶς οἰκογένειας προτεσταντῶν ἀπό τήν περιοχή  τοῦ Μπρασόβ. Ἀπό ἐκείνους τούς ἁπλούς ἀγρότες ὁ W. ἐπῆρε τήν ἁγία Γραφή καί τήν διάβασε. Οἱ ἀγρότες δέν μπόρεσαν νά τοῦ ἐξηγήσουν τά μυστήρια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά ἀργότερα γνώρισε ἕναν Ἑβραῖο, πού ἦταν χριστιανός πάστορας. Ἐκεῖνος ἄρχισε νά τοῦ ἐξηγεῖ τά βαθειά νοήματα τῆς Γραφῆς. Καί ἦταν ἀρκετός ἕνας λόγος γιά νά καταλάβει ὁ W. ὅλη τήν ἰδέα, μέ ὅλα τά συμπεράσματα καί τίς συνέπειές της. Ἦταν συγκεντρωμένος, ἔκπληκτος, πεπεισμένος. Κατόπιν δέχθηκε τό βάπτισμα, ἀλλά αὐτό ἦταν λουθηρανικό.
Ἀργότερα, ὅταν συναντήθηκε μέ τήν σύζυγο του, πού δέν ἦταν χριστιανή, καί ἐπῆραν ἕνα διαμέρισμα στήν πόλη, σέ μιά νύχτα ὁ W. τῆς ἐμαρτύρησε ὅτι ἔχει βαπτιστεῖ. Ἐκείνη ἀγρίεψε καί φώναξε:
- Πώς εἶναι δυνατόν; Πές μου πῶς ἔκανες αὐτήν τήν βλαστήμια!

Οἱ ἑπτά νέοι παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο. (Μέρος Θ'). Τελευταῖο. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


   Οἱ ἑπτά νέοι παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο. (Μέρος Θ').Τελευταῖο
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Τότε ὁ Ἰάμβλιχος εἶπε:
-Σᾶς παρακαλῶ, κύριοί μου, πᾶμε μαζί στό βουνό, στήν σπηλιά, ὅπου μένουμε μέ ἄλλους ἕξι νέους γιά νά γνωρίσετε καί ἀπ᾿ αὐτούς ὅτι εἶναι ἀληθινά, αὐτά τά ὁποῖα σᾶς λέγω. Διότι φεύγοντας τήν ὀργή τοῦ βασιλέως Δεκίου, πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἐμπήκαμε σ᾿ αὐτή τήν σπηλιά καί κρυφθήκαμε. Ἐν τῶ μεταξύ τόν Δέκιο, πού μπῆκα στήν πόλι χθές, δέν τόν εἶδα. Ὁπότε ἀκόμη δέν ξέρω, εἶναι αὐτή ἡ πόλις ἡ Ἔφεσος ἤ κάποια ἄλλη;
Τότε ὁ Ἐπίσκοπος σκέφθηκε πολύ καί μετά τόν ἐρώτησε:
-Ὁ Θεός θέλει μέσῳ αὐτοῦ τοῦ νέου νά μᾶς ἀποκαλύψη κάποιο μεγάλο μυστήριο.
Μετά εἶπε πρός τόν διοικητή:
-Νά πᾶμε κι ἐμεῖς μαζί του γιά νά δοῦμε τί θαυμαστό ἔργο ἔχει νά μᾶς ἀποκαλύψη ὁ Θεός.
Τότε ὁ Ἐπίσκοπος καί ὁ διοικητής σηκώθηκαν ἀμέσως, ἐπῆραν τόν νεαρό καί πλῆθος κόσμου ἀπό πίσω τους καί ξεκίνησαν γιά τό βουνό. Φθάνοντας ἐκεῖ καί στήν σπηλιά, μπῆκε μέσα πρῶτα ὁ Ἰάμβλιχος, ἐνῶ ὁ Ἐπίσκοπος καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐστάθησαν στό στόμιο τῆς σπηλιᾶς, ὅπου βρῆκαν καί τήν χάλκινη ἐπιγραφή πού ἔγραφε γιά τό μαρτύριό τους, τά ὀνόματά τους καί τήν χρονολογία τοῦ τέλους τους. Διαβάζοντας τό μαρτύριό τους οἱ πάντες ἐξεπλάγησαν καί ἐδόξασαν τόν Θεό μέ μεγάλη φωνή.
Κατόπιν εὑρῆκαν τούς ἁγίους νά κάθωνται κάτω μέ πολλή χαρά, μέ τά πρόσωπά τους λαμπερά ἀπό τό φῶς τῆς Χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἀπό μία νεανική ὀμορφιά. Βλέποντάς τους ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ διοικητής καί ὅλος ὁ λαός, τούς ἐπροσκύνησαν μέχρι κάτω καί ἐδόξασαν τόν Θεό, πού ἀξιώθηκαν νά ἰδοῦν αὐτό τό θαυμαστό μυστήριο.

31 Aυγούστου Συναξαριστής


Κατάθεση Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἀνακαίνηση Ναοῦ Θεοτόκου ἐν τῷ Νεωρίω, τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων ἀπό τήν Πέργη, Φιλεόρτου, Διαδόχου, τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παρθένων, τῶν Ἁγίων 366 Μαρτύρων, Aidan, Cuthburge.


Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Οἱ γνῶμες γιὰ ποὶος αὐτοκράτορας τὴν ἔκανε διίστανται, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Ἀρκάδιο καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὸ γιό του, Θεοδόσιο τὸν Β’.
Ἡ τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τοποθετήθηκε σὲ μία χρυσὴ θήκη. Ἡ θήκη αὐτή, ὀνομάστηκε Ἁγία Σωρός. Ὁ βασιλιὰς Λέων ὁ Σοφός, ἄνοιξε τὴν Ἁγία Σωρό, μετὰ ἀπὸ 410 χρόνια γιὰ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὴν Θεία Χάρη της, ἐπειδὴ ἡ σύζυγός του διακατείχετο ἀπὸ ἕναν δαίμονα.
Ἀφοῦ λοιπὸν τὴν προσκύνησαν, ὁ Πατριάρχης ἅπλωσε τὴν τίμια Ζώνη ἐπάνω στὴ βασίλισσα καὶ ἀμέσως ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ δαιμόνιο.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις, καινοτομεῖται καὶ χρόνος. Διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Οι τρεις τάξεις της χάριτος. Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού


Οι τρεις τάξεις της χάριτος


Σε τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: Καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική.

Σε τρεις και η ζωή μας: Κατά φύσιν, υπέρ φύσιν, παρά φύσιν.

Σε αυτές τις τρεις τάξεις ανέρχεται και κατέρχεται.

Τρία είναι και τα μεγάλα χαρίσματα, που λαμβάνει:Θεωρία, αγάπη, απάθεια.
Λοιπόν στην “πράξιν” συνεργεί χάρις καθαρτική, η οποία βοηθά στην κάθαρση. Και κάθε ένας, που μετανόησε, η χάρις είναι που τον προτρέπει στη μετάνοια. Και όσα κάνει της χάριτος είναι, αν και δεν το γνωρίζει αυτός που την έχει, όμως αυτή τον τροφοδοτεί και τον οδηγεί. Και ανάλογα με την προκοπή του, ανέρχεται ή κατέρχεται ή μένει στην ιδία κατάσταση.

Εάν έχει ζήλο και αυταπάρνηση ανεβαίνει σε θεωρία, την οποία διαδέχεται φωτισμός θείας γνώσεως και λίγη απάθεια. Εάν ψυχρανθεί ο ζήλος, η προθυμία, τότε συστέλλεται και η ενέργεια της χάριτος.

Γι’ αυτόν που λες ότι γνωρίζει να προσεύχεται, είναι εκείνος που γνωρίζει τι εύχεται και τι ζητά από τον Θεό.

Δύο σπουδαῖα ὄνειρα. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. (Μέρος Β')


 Δύο σπουδαῖα ὄνειρα. (Μέρος Β')
Ὁ πληγωμένος Ἀετός. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

  Ὅμως κάτι συνέβαινε μέ τή Νόννα.  Μέσα της φούντωνε ὧρες-ὧρες μιά ὑπόκωφη ἀνησυχία. Ὁ σημαδεμένος ἀπό τό Θεό γιός της, ὁ Γρηγόριος τί θά ἔκανε τελικά; Τόν εἶχε ἀφιερώσει στό Θεό.  Καί ’κεῖνος, μικρότερος ὅταν ἦταν, συμφωνοῦσε.
Τώρα, τώρα πού ἔγινε σχεδόν ἄντρας, εἴκοσι χρονῶν παλληκάρι; τί σκέπτεται καί πῶς βλέπει τά πράγματα; Περίμενε μιά καλή εὐκαιρία, νά τοῦ μιλήσει ἰδιαίτερα.  Νά εἶναι μόνο οἱ δύο τους καί νά εἶναι τό παλληκάρι ἀπόλυτα ἤρεμο.
Ἕνα πρωί, πού ὁ πατέρας βγῆκε νωρίς παίρνοντας μαζί του τόν Καισάριο, ἡ Νόννα ἔκατσε κοντά στόν Γρηγόριο μέ μάτια πού ρωτοῦσαν καί θαύμαζαν τό γιό της. Ἄρχισε πρώτη:
-Θυμᾶσαι Γρηγόριε, ὅταν ἤσουν μικρός... σοῦ ’λεγα πῶς γεννήθηκες... σ’ ἔστειλε ὁ Θεός... καί τοῦ ὑποσχέθηκα, δηλαδή τοῦ εἶπα ὅτι ἄν ἀποκτήσω γιό, θά τοῦ τόν ἀφιερώσω.  Καί μοῦ ’δωσε ὁ Θεός τά ἱερά σημάδια. Εἶδα τή μορφή σου, παιδί μου, πρίν γεννηθεῖς.... καί τ’ ὄνομά σου ἀκόμη!
-Ναί μητέρα, ὅλα τά θυμᾶμαι καλά.  Ποτέ δέν φύγανε ἀπ’τό μυαλό μου.
 Ἀνακουφίστηκε ἡ μητέρα. Γαλήνεψε τό πρόσωπό της. Ἡ καρδιά της χτυποῦσε τώρα μέ κανονικό ρυθμό. Καί συνέχισε:
-Γρηγόριε μου, σέ ἀφιέρωσα στό Θεό πρίν γεννηθεῖς, καταλαβαίνεις τί σημαίνει..... Χωρίς νά σέ ρωτήσω, παιδί μου, βλέπεις, δέ γινόταν. Ἔτσι ἤρθανε τά πράγματα. Πάντως ἔχουμε μαζί τήν εὐθύνη.....
-Ναί μητέρα, τή διέκοψε ὁ Γρηγόριος. Νά μήν ἀνησυχεῖς καθόλου. Ποτέ δέν ἄλλαξα γνώμη.  Σκέφτομαι πάντα τήν ἀφιέρωσή του στό Θεό καί μάλιστα σάν ἄγαμος, ὁ μοναχισμός, οἱ μοναχοί.... συνεχῶς αὐτά σκέφτομαι.

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Ζ').


  Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Ζ')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος


Μετά ἀπό κάμποση σκέψη, πλησίασα τό τηλέφωνο καί σχημάτισα τόν ἀριθμό τῆς ἐφημερίδας.  Μέ φωνή φανερά ταραγμένη ζήτησα τόν διευθυντή.
Δέν περίμενα πολύ.
-Παρακαλῶ;
-Ὁ κύριος διευθυντής;
-Μάλιστα. Μέ ποιόν ἔχω τήν τιμή νά μιλῶ;
-Ἀκοῦστε, κύριε διευθυντά.  Μαζί σας μιλάει σέ ἄπταιστη ρωσική γλώσσα ὁ νέγρος ἱερομόναχος Νέστωρ, πού εἶναι τόσο νέγρος, ὅσο κι ἐσεῖς αἰθίοπας!
-Μά ... τί συμβαίνει; Πῶς μιλᾶτε ἔτσι; διαμαρτυρήθηκε μέ ἀγανάκτηση ὁ διευθυντής.
-Πάρτε στά χέρια σας τό σημερινό φύλλο τῆς ἐφημερίδας πού διευθύνετε, καί δεῖτε ἐκεῖ πῶς μέ παρουσιάζετε.  Παρακαλῶ νά ἐρευνήσετε τήν ὑπόθεση καί νά μ’ ἐνημερώσετε γιά τήν αἰτία αὐτῆς τῆς φάρσας!
Μέ πολύ κόπο συγκρατοῦσα τά γέλια.  Τοῦ ἔδωσα τόν ἀριθμό τοῦ τηλεφώνου μου, μαζί μέ μερικές πρόσθετες διευκρινίσεις, καί περίμενα δίπλα στή συσκευή.  Μέ διαβεβαίωσε ὅτι σέ λίγο θά μοῦ τηλεφωνοῦσε.

Ὁ ἑβραῖος πάστορας Ριχάρδος Βούρμπραντ. (Μέρος Β')


 Ὁ ἑβραῖος πάστορας Ριχάρδος  Βούρμπραντ. (Μέρος Β')
  Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ὁ A. Χαμογέλασε καί εἶπε:
- Δέν θέλετε νά σᾶς ψάλλω ἕνα ψαλμό;
Καί ἔψαλε ἕνα,  ὕστερα ἀκόμη ἄλλον ἕνα. Ὁ W. ρώτησε μετά:
- Ἄρα ψέλνεις γιά μένα ἤ μόνο διότι ἔτσι πιστεύεις;
-Ἄν δέν πίστευα, δέν θά ἔψαλλα γιά  κανέναν! τοῦ εἶπε ὁ Α.
Τό μεσημέρι ὁ W. ἀπῆλθε γιά ἀκτινογραφία. Μετά τόν ἄφησαν σέ αναμονή στόν διάδρομο τοῦ ἰσογείου. Δίπλα του, σ᾿ ἕνα ἄλλο φορεῖο, ἦταν ὁ Βαλέριος. Δύο ἄνθρωποι μέ γαλανά μάτια καί μέ λαμπερά μυαλά, δύο πού ἀγαποῦσαν τόν Χριστό. Δύο μαρτυρημένοι χριστιανοί, πού μέ τίς τελευταῖες προσπάθειες τους ἔκαναν μιά χειρονομιά πίστεως καί αὐτοθυσίας. Ὁ ἕνας ἦταν Ρουμάνος καί ὁ ἄλλος Ἑβραῖος μέ τά κλασικά χαρακτηριστικά τῆς φυλῆς τους. Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀμέσως, ζωντανή καί ἐνδιαφέρουσα.
- Μέ πληροφόρησαν ὅτι εἶσαι χριστιανός, εἶπε ὁ W.
- Ξέρω ὅτι εἶστε προτεστάντης πάστορας, ἀπάντησε ὁ Βαλέριος.

Οἱ ἑπτά νέοι παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο. (Μέρος Η'). Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


  Οἱ ἑπτά νέοι παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο. (Μέρος Η')
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ὅμως δέν ἤξερε τί νά τούς ἀπαντήση καί στεκόταν ἐκεῖ σάν μουγγός. Τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι, τόν ἐπῆραν ἀπό τήν ζώνη του καί τραβώντας τον μέ ἄγριους μορφασμούς καί φωνές τόν ἔφεραν στό μέσον της ἀγορᾶς.
 Διαδόθηκε παντοῦ ἡ πληροφορία ὅτι ἕνας νέος ἔχει συληφθῆ, διότι εὑρῆκε θησαυρό. Συγκεντρώθηκαν γύρω του πολλοί, κυττάζοντάς τον στό πρόσωπο καί λέγοντας μεταξύ τους:
-Αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ξένος καί δέν τόν εἴδαμε ποτέ ἄλλη φορά. Ὁ Ἅγιος ἤθελε νά τούς εἰπῆ ὅτι δέν εὑρῆκε κανένα θησαυρό, ἀλλά δέν μποροῦσε νά ὁμιλήση ἀπό τήν πολλή του ἔκπληξι καί τόν θαυμασμό πού τόν δικακατεῖχε.
Κυττάζοντας ὅλους τούς ἀνθρώπους μιά καί δυό ματιές, ἤθελε νά ἰδῆ κάποιον, τόν ὁποῖον νά ἐγνώριζε ἤ κάποιον ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ του-τόν πατέρα, τήν μητέρα του ἤ κάποιον δοῦλο του, ἀλλά δέν ἐγνώριζε κανέναν.
Ἀπ᾿ αὐτό τόν λόγο, ἀποροῦσε ἀκόμη περισσότερο, διότι χθές ὅλοι τοῦ ἦταν γνωστοί. Ἦταν υἱός ἐνδόξου πατρός καί σήμερα, μετά ἀπό μία ἡμέρα, δέν ἐγνώριζε κανέναν! Καί μαθεύτηκε ἡ σύλληψίς του σέ ὁλόκληρη τήν πόλι καί ἄφθασε ἡ εἴδησις μέχρι τ᾿ αὐτιά τοῦ διοικητοῦ τῆς πόλεως καί τοῦ ἐπισκόπου Στεφάνου, οἱ ὁποῖοι μέ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἐκείνη τήν στιγμή ἦταν μαζί καί συνωμιλοῦσαν. Ὁπότε καί οἱ δύο διέταξαν νά φέρουν τόν νέον ἐνώπιόν των.
Ἔτσι, ὅταν ὁ Ἰάμβλιχος συνελήφθη καί ὡδηγεῖτο στούς ἄρχοντες, ἐνόμισε ὅτι τόν πᾶνε στόν βασιλέα Δέκιο. Ἐκύτταζε δεξιά καί ἀριστερά ἄν θά ἰδῆ κάποιον γνωστόν του, ἀλλά κανείς! Τόν μετέφεραν στόν διοικητή καί στόν Ἐπίσκοπο, οἱ ὁποῖοι ἐπῆραν τά χρήματα ἀργύρου ἀπό τά χέρια του καί εἶδαν πράγματι ὅτι ἦταν ἀπό παλαιούς βασιλεῖς. Κατόπιν ὁ διοικητής ἐρώτησε τόν νέον:

Γέρων Ευδόκιμος Αγιοπαυλίτης. Μέρος Α'


Γέρων Ευδόκιμος Αγιοπαυλίτης. Μέρος Α'
Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση

   Ο γερω-Ευδόκιμος ο Αγιοπαυλίτης, κατά κόσμον Ευάγγελος Τραυλός, γεννήθηκε το έτος 1910 στο Φανάρι Καρδίτσας. Όταν απολύθηκε από το στρατό, είπε να γράψουν στο φύλλο πορείας Δάφνη, και έτσι δεν πήγε στο χωριό του, αλλά ήρθε κατευθείαν για μοναχός. Ήταν να κοινοβιάσει αλλού. Στάθμευσε για ένα βράδυ στον Άγιο Παύλο, του άρεσε η τάξη κι έμεινε. Τον κράτησαν. Ήταν εγγράμματος, απόφοιτος Σχολαρχείου. Ο Ηγούμενος τον είχε βοηθό του. Το 1935 έγινε η κουρά του.
   Η μητέρα του, οι αδελφές του και ο αδελφός του δεν ήθελαν να γίνει μοναχός.
Αυτός, αφότου έγινε μοναχός, ποτέ του δεν πήγε στο χωριό να δει τους συγγενείς του. Και στον κόσμο βγήκε μετά από τριάντα χρόνια, γιατί είχε αιμορραγία ακατάσχετη από τη μύτη και ο γιατρός φοβήθηκε μην πεθάνει.
   Μια χρονιά έγινε σεισμός και οι πατέρες κοιμόνταν έξω στον πίσω κήπο, στα πεζούλια. Ο γερω-Ευδόκιμος δεν βγήκε. Κοιμόταν στο κελί του και όταν τον ρωτούσαν γιατί δε φοβάται, απαντούσε:
   "Εγώ ήρθα για το Μοναστήρι. Άμα θέλει η Παναγία να ρίξει το Μοναστήρι, τί την θέλω τη ζωή μου;". Ο ίδιος άναβε τα καντήλια και καθ' όλη τη διάρκεια του σεισμού δε βγήκε από το Μοναστήρι.
   Μετάνοιες και νηστείες δεν έκανε πολλές.

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Γ'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

     
 Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Γ')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας 

12. Τί εἶναι ῾Αγία Γραφή;
῾Αγία Γραφή ἤ Βίβλος, εἶναι τό Βιβλίο ἐκεῖνο στό ὁποῖο περιέχονται οἱ ῾Ιερές διδασκαλίες τίς ὁποῖες ὁ Θεός ἐφανέρωσε στούς ἀνθρώπους.
Αὐτή χωρίζεται σέ δύο μέρη: α) Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὁποία περιέχει τίς διδασκαλίες τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους, πρίν ἀπό τήν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ στόν κόσμο καί β) Στήν Καινή Διαθήκη, στήν ὁποίαν εὑρίσκουμε τήν ζωή καί τίς διδασκαλίες πού ἔδωσε στόν κόσμο ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
῾Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει περισσότερα βιβλία ἀπό τήν Καινή καί αὐτά συγκεκριμένα εἶναι: Γένεσις, ῎Εξοδος, Λευϊτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Αὐτά γράφτηκαν ἀπό τόν Μωϋσῆ, 'Ιησοῦ τοῦ Ναυῆ, Κριταί, Ρούθ, Βασιλειῶν βιβλία 4, Παραλειπομένων 2, ῎Εσδρας 1, ῎Εσδρας 2, Νεεμίας, Τωβίτ, 'Ιουδίθ, 'Εσθήρ, Μακκαβαίων 3, Ψαλμοί, 'Ιώβ, Παροιμίαι Σολομῶντος, 'Εκκλησιαστής, *Ασμα, Σοφία Σολομῶντος, Σοφία Σειράχ, τά βιβλία τῶν προφητῶν: ῾Ησαῒας, ῾Ιερεμίας, Θρῆνοι ῾Ιερεμίου, 'Ιεζεκιήλ, Δανιήλ καί τῶν 12 μικρῶν Προφητῶν : 'Ωσιέ, 'Αμώς, Μιχαίας, 'Ιωήλ, 'Οβδιοῦ, 'Ιωνᾶς, Ναούμ, 'Αββακούμ, Σοφονίας, 'Αγγαῖος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας, Βαρούχ καί ἡ ἐπιστολή.

Ἡ μοναχική ζωή ὡς ζωή τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


          Ὁ Μοναχισμός
  Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας

Ἡ μοναχική ζωή ὡς ζωή τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πρώτων Χριστιανῶν.
 Ἡ μοναχική ζωή κατ’ ἀρχάς ὀνομαζόταν «Ἀποστολική ζωή»· τοῦτο διότι αὐτή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἐφαρμογή, κατά τόν τελειότερο βαθμό, τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου πού μᾶς κήρυξε ὁ Κύριος καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.
Ἡ μοναχική ζωή , ὁ μοναχισμός, εἶναι, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἡ ἀληθινή φιλοσοφία. «Οἱ μοναχοί μιμοῦνται τόν ἀποστολικόν ζῆλον καί τάς ἀσωμάτους δυνάμεις»39.

Ὁ Κύριος παρέδωσε μία κοινή διδασκαλία γιά ὅλους: μοναχούς, ἀγάμους καί ἐγγάμους. Ἄλλωστε, ὅταν μᾶς ἐκήρυττε, δέν ὑπῆρχε διαμορφωμένη ἡ τάξη τῶν μοναχῶν. Ὅ,τι εἶπε ὁ Κύριος, σέ ὅλους μας τό εἶπε. Ὅ,τι ἔκανε, γιά ὅλους μας τό ἔκανε· γιά νά μᾶς δώσει τό σωστό πρότυπο ζωῆς καί τόν τρόπο τῆς σωτηρίας.

Ἡ δεύτερη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά Βουνά (1952-1954). (Μέρος Δ').


 Ἡ δεύτερη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά Βουνά (1952-1954). (Μέρος Δ').
 Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

῞Οταν εὑρέθηκε μέ κάποιον Χριστιανό, εἶχε καί ἄλλον πειρασμό. 'Ο ἐχθρός ἐμφανίσθηκε σάν σκίουρος καί στάθηκε ἐπάνω ἀπό τήν εἰκόνα, στό κελλί ὅπου ἔμενε. 'Ο Πατήρ ἀγανακτισμένος τόν ἔριξε κάτω. 'Αμέσως ὁ σκίουρος ἄρχισε νά κλαίη, ἐνῶ θά ἔπρεπε  μόνο μέ τήν προσευχή νά ἀντιμετωπίση τόν πόλεμο αὐτό τοῦ διαβόλου.
Οἱ Πατέρες Κλεόπας καί 'Αρσένιος ἀγωνίσθηκαν στά βουνά Στηνισιοάρα μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 1954, ὅταν ὁ πατριάρχης 'Ιουστινιανός  ἐπέτυχε τήν ἔγκρισι ἀπό τό Κράτος οἱ δύο αὐτοί ἀσκητές νά ἐπιστρέψουν στό Μοναστήρι τους ἤ νά ἔλθουν στό Πατριαρχεῖο
῞Οταν ἦλθαν νά  βγάλουν τόν π. Κλεόπα ἀπό τήν ἔρημο καί νά τόν ὁδηγήσουν στό Πατριαρχεῖο, αὐτός ἐφοβήθηκε μήπως ζητοῦν νά τοῦ στήσουν ἄλλη ἐνέδρα.

30 Αυγούστου Συναξαριστής


Μεθεόρτια ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου, Ἰωάννου Πατριάρχου, Παῦλος ὁ Νέος, Φαντίνου Θαυματουργοῦ, τῶν Ἁγίων Ἔξι Μαρτύρων, Σαρματᾶ Ὁσίου, Βρυαίνης Ὁσίας, τῶν Ἁγίων 16 Θηβαίων Μαρτύρων, Εὐλαλίου Ἱεράρχου, τῶν Ἁγίων Φήλιξ, Φουρτουνάτου, Σεπτιμίνου καί Ἰανουαρίου, Φύλακος Ὁσίου, Ἀλεξάνδρου Ρώσου, Φιλωνίδη Ἱερομάρτυρα.


Μεθεόρτια ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου

Ἀπολυτίκιον μεθεόρτιον Προδρόμου. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς πάντων ὑπέρτερος, τῶν Προφητῶν ἀληθῶς, αὐτόπτης καὶ Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Προφῆτα γεγένησαι· ὅθεν καὶ παρ’ Ἡρώδου, ἐκτμηθείς σου τὴν Κάραν, ἔδραμες τοῖς ἐν Ἅδῃ, προκηρύξαι τὸ λύτρον· διὸ σὲ Ἰωάννη Βαπτιστά, πόθῳ γεραίρομεν.

Κοντάκιον μεθεόρτιον τοῦ Προδρόμου. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τῆς ἁγνοίας Πρόδρομε, τῷ οὐρανίῳ σου βίῳ, τὰς ἐνθέους χάριτας, ὡς ἔσοπτρον ἀπαστράπτων, ἤλεγξας, παρανομήσαντα βασιλέα· ἤνεγκας, τὸν διὰ ξίφους θάνατον χαίρων· διὰ τοῦτό σοι βοῶμεν· χαίροις Προφῆτα, καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ.

Μεγαλυνάριον μεθεόρτιον τοῦ Προδρόμου.
Κάραν ἐκτμηθείς σου ὦ Βαπτιστά, ἔδραμες ἐν Ἅδῃ, οἷα Πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἐκεῖ δεσμώταις, τὴν λύτρωσιν κηρύττων. Ἀλλὰ τοὺς σὲ τιμῶντας, φρούρει καὶ φύλαττε.

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Σαν σήμερα εκοιμήθη ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής του Αγίου Όρους γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Φωτογραφίες


 Σαν σήμερα εκοιμήθη o γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Επειδή σήμερα είναι μνήμη της κοιμήσεως του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο: «Ο Γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και σπηλαιώτης» του Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθείτου. Την ευχούλα του να έχουμε!
Το τυπικό του Γέροντος Ιωσήφ: …Εκοιμώντο περίπου 3-4 ώρες, αλλά ο Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχός Ιωσήφ) δεν ξάπλωνε σε κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστός σε μία καρέκλα, και τις περισσότερες φορές όρθιος στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι σε σχήμα Τ ή ακουμπώντας στον τοίχο.
Με την δύσι του ηλίου εγείροντο για να αρχίσουν την αγρυπνία τους.
Δεν μιλούσαν μεταξύ τους, για να μην απωλέσουν την νηφαλιότητα, που χάριζε στον νού ο ύπνος.
Έπιναν σιωπηλά έναν καφέ για βοήθημα και απεσύροντο ο καθένας στο κελλί του για ολονύκτια προσευχή αν ήταν χειμώνας, κι αν ήταν καλοκαίρι στην ύπαιθρο σε απόστασι ο ένας από τον άλλον.
Άρχιζαν με το «Τρισάγιο», το «Πιστεύω» και τον «Ν΄ ψαλμό».
 Κατόπιν καθόντα λίγο και αδολεσχούσαν γύρω από τον θάνατο, την κόλασι, την χαρά των Δικαίων στους ουρανούς και ψυχωφελείς θεωρίες. Καί κατέληγαν με τη σκέψι πως όλοι θα σωθούν και μόνον αυτοί θα πάνε στην κόλασι. Έτσι ήρχοντο σε κατάνυξι, σε πένθος και μετάνοια. Δεν έμεναν όμως για πολύ σ΄αυτές τις σκέψεις. Μόλις συγκεντρωνόταν ο νούς και η καρδιά συνετρίβετο, άρχιζαν την ευχή…

Δύο σπουδαῖα ὄνειρα. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. (Μέρος Α' )


  Δύο σπουδαῖα ὄνειρα. (Μέρος Α' )
Ὁ πληγωμένος Ἀετός. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἡ Καισάρεια μέ τά σπουδαῖα σχολεῖα της δὲν ἀπογοήτευσε τό Γρηγόριο. Ἀντίθετα μάλιστα. Οἱ δάσκαλοι ἐκεῖ ἐργάζονταν τόσο καλά, πού ἄναψαν μεγάλον ἔρωτα στό πνεῦμα τοῦ Γρηγορίου γιά τά γράμματα. Ὅσα ἐδῶ στήν Καισάρεια ἔμαθε τοῦ φαινόταν μόνο εἰσαγωγή.
Ἕνα μικρὸ ρηχό λιμάνι, πέρα ἀπό τό ὁποῖο ἀνοιγότανε σαγηνευτική καί μεγάλη θάλασσα. Τήν ἐρωτεύτηκε τή θάλασσα τούτη κι ἤθελε νά κολυμπήσει στά νερά της.  Νά τήν γνωρίσει, νά τήν ὑποτάξει, νὰ τὴν πιεῖ ὁλόκληρη, ἄν  ἦταν δυνατό.  Καί πῆρε τήν ἀπόφαση νά συνεχίσει σπουδές. 
Μίλησε γι’ αὐτές πολύ καί πολλές φορές μέ τόν ἀδελφό του Καισάριο καί μέ τούς δασκάλους.  Ποῦ θά συνεχίσουν σπουδές; Ἡ ἐπιλογή δέν ἦταν δύσκολη.
Στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης ἀρχικά ὁ Γρηγόριος, γιατί ἐκεῖ δίδασκαν ρητορική ἐπιφανεῖς δάσκαλοι, ὅπως ὁ Θεσπέσιος.  Στήν Ἀλεξάνδρεια ὁ Καισάριος, γιατί ἐκεῖ διδασκότανε συστηματικά ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, στήν ὁποία εἶχε κλίση ὁ Καισάριος.
Τά δύο ἀδέλφια ἦταν σίγουροι γιά τή διάθεση τῶν γονέων τους, γέρων τώρα πιά, νά πληρώσουν ὅσα χρήματα θ’ ἀπαιτοῦνταν γιά εὐρύτερες σπουδές. Ἔπρεπε ὅμως νά μιλήσουν μαζί τους γιά τό θέμα τοῦτο.  δέν ἐπρόκειτο γιά μικροέξοδα. 
Περιουσία ὁλόκληρη χρειαζόταν. Γι’ αὐτό καί τότε, ἀνώτερες, ἄς ποῦμε σπουδές ἔκαναν μόνο τά πλουσιόπαιδα, τά παιδιά τῶν γαιοκτημόνων καί τῶν ἀνωτέρων κρατικῶν ὑπαλλήλων.

Περί Ψυχῆς. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος


Περί Ψυχῆς

(Ἑσπερινή ὁμιλία τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος στήν Ἱερά Μονή 03 -03 2013)
Μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε ἢ νὰ κατεβάσετε τὴν ἠχητικὴ ὁμιλία πατώντας στὸν σύνδεσμο Περί Ψυχῆς. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος 
Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ τήν κατεβάσετε σέ μορφή pdf γιά εὔκολη ἐκτύπωση πατώντας τόν σύνδεσμο 88-Ν ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ-1

Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ σήμερα εἰς τήν ἀγάπη σας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νά ποῦμε κάποια πράγματα ''περί ψυχῆς'', ὅπως τά βιώνει καί τά διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
Καί, εὐθύς ἀμέσως νά ἀναφέρωμε, ὅτι ὑπάρχουν δύο ἐσφαλμένες θεωρίες περί τοῦ πότε δημιουργεῖται ἡ ψυχή στον ἄνθρωπο. Στήν μέν πρώτη θεωρία, κάποιοι θεωροῦν, ὅτι ἡ ψυχή δέν μπαίνει ἀμέσως, δῆθεν, εἰς τόν ἄνθρωπο, λένε δηλ. αὐτοί, ὅτι μέχρι τριῶν μηνῶν ἔμβρυο ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἄνθρωπος, ἄς τό ποῦμε ἔτσι. Καί  αὐτό, βέβαια τούς συμφέρει καί τούς βολεύει νά τό λένε, ἐπειδή, μέχρι νά γίνη τό ἔμβρυο τριῶν μηνῶν θά μποροῦν νά διακόπτουν τήν κύησι καί νά κάνουν ἐκτρώσεις.
Ἄν ὑποτεθῆ, ἀγαπητοί μου, ὅτι προηγῆται τό σῶμα κατά τήν γένεσι τοῦ ἀνθρώπου καί μετά ἀκολουθεῖ ἡ ψυχή, τότε, μοιραίως, ἔχομε τήν θεωρία τοῦ Δαρβίνου , τόν Δαρβινισμό, ὅτι γεννιέται πρῶτα ἕνα ἄλλο πρᾶγμα, ὄχι ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά ἕνα ζῶο, καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρίν γίνη ἄνθρωπος περνάει δηλ. ἀπό μία ζωώδη κατάστασι, πρῶτα, καί ὕστερα προσλαμβάνει τήν ψυχή καί γίνεται ὁ τελικός ἄνθρωπος. Διότι, ποιά εἶναι ἡ μεγαλυτέρα διαφορά μεταξύ τοῦ πιθήκου, ἤ ὁποιουδήποτε ζώου, καί τοῦ ἀνθρώπου; Εἶναι ὅτι ὁ πίθηκος δέν ἔχει λογική ψυχή. Ἀλλά, τούς συμφέρει νά λένε ὅτι προηγουμένως περνάει κάποια στάδια ζωώδους μορφῆς καί ζωῆς ὁ ἄνθρωπος καί κατόπιν γίνεται ἄνθρωπος καί σᾶς εἶπα περίπου τόν λόγο. Τά λένε αὐτά καί γιά νά χτυπήσουν, βέβαια, καί τήν θρησκεία, τήν Παλαιά Διαθήκη, καί ὅλα τά ὑπόλοιπα.

Τί εἶναι ἕνας ὀρθόδοξος μοναχός. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ὁ μοναχισμός. Τί εἶναι ἕνας ὀρθόδοξος μοναχός
 Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, κάνοντας σύγκριση τῆς βασιλικῆς δυναστείας πρός τόν μοναχό17, διδάσκει ὅτι «πραγματικός βασιλεύς εἶναι ὁ δεύτερος, δηλαδή ὁ μοναχός. Ὁ, κατά τόν τίτλο, βασιλεύς κυριαρχεῖ σέ πόλεις, ὁ μοναχός κυριαρχεῖ στίς ψυχές. Ὁ πρῶτος πολεμεῖ βαρβάρους, ὁ δεύτερος δαίμονες. Ὁ πρῶτος δωρίζει στούς ὑπηκόους του χρυσόν, ὁ δεύτερος πνευματικήν Χάριν. Ὁ πρῶτος τρέμει τόν θάνατον, ὁ δεύτερος τόν δέχεται ἀπαθῶς. Καί ἡ κατάστασις τῶν δύο στόν μέλλοντα κόσμον θά εἶναι ἀναλόγως ρυθμισμένη, ἔστω καί ἄν ἀμφότεροι δικαίως ἐπετέλεσαν τά ἔργα των»18.
Οἱ μοναχοί εὑρίσκονται στό ὕψος τῆς πνευματικῆς φιλοσοφίας καί «τίποτε δέν αἰσθάνονται (ἀπό τίποτε δέν ἐπηρεάζονται καί δέν βλάπτονται) ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν σ’ ἐμᾶς (πού ζοῦμε μέσα στόν κόσμο)»19.
Ὁ ὀρθόδοξος μοναχός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ὑπακούει στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ: «εἴ τις θέλει ὀπίσω Μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»20. Προχωρεῖ γενναῖα στίς τρεῖς ἀποταγές: τήν ἀποταγή τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιληδονίας καί τῆς φιλαργυρίας. Ὡς ἀντίδοτο σ’ αὐτά τά πάθη ἀσκεῖ τήν ἀρετήν τῆς ὑπακοῆς, τῆς παρθενίας καί τῆς ἀκτημοσύνης ἀντίστοιχα21.

Με 5 δολάρια τα προσωπικά μας δεδομένα στη “μαύρη αγορά”


Γνωρίζατε ότι οι hackers έχουν πλέον πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα που βρίσκονται στο διαδίκτυο και τα πωλούν προς μόλις 5 δολάρια;

Καθημερινά εισάγουμε ένα μεγάλο αριθμό προσωπικών πληροφοριών σε online υπηρεσίες. Είτε εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας σε μια ιστοσελίδα, όπως το Amazon, είτε τον αριθμό κοινωνικής μας ασφάλισης, εκθέτουμε τους εαυτούς μας στους hackers. Όλες οι online πληροφορίες μπορoύν να συνδυαστούν και να πωληθούν στη μαύρη αγορά.
Νομίζετε ότι ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή το πατρικό όνομα της μητέρας σας αξίζει πολλά χρήματα για κάποιον που προσπαθεί να κλέψει την ταυτότητά σας; Σκεφτείτε ξανά. Το σύνολο αυτών των στοιχείων πωλείται προς μόνο 4-5 δολάρια.

Καβιώτης Κώστας, δια Χριστόν σαλός. (Μέρος Δ'). Τελευταῖο

 
   Καβιώτης Κώστας, δια Χριστόν σαλός.  (Μέρος Δ')
Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση

Το προνομιακόν αυτό καθεστώς ήτο εγγυημένον από το ιερόν τυπικόν του Τράγου και των άλλων Πατριαρχικών Σιγιλλίων, Αυτοκρατορικών Χρυσοβούλλων και Σουλτανικών φιρμανίων.
Εκτός των αιωνοβίων αυτών εγγυητικών εγγράφων, εδέσποζε η Ιερά Παράδοσις, η οποία εστηρίζετο εις τας Ιεράς Γραφάς, τας υποθήκας και συμβουλάς των εν αρετή προεκδημησάντων πατέρων και, το σπουδαιότερον εξ όλων, ελειτούργει ορθοδόξως, ο ορθόδοξος καταλογισμός της αγιορείτικης συνειδήσεως.
Διά τούτο ούτε Ποινικοί Κώδικες ούτε Ποινικαί Δικονομίαι εχρειάσθησαν να λειτουργήσουν προληπτικώς ή κατασταλτικώς διά την κοινήν ειρήνην του τόπου, ούτε Συνταγματικαί κυρώσεις των προνομίων.
Το προνομιακόν αυτό καθεστώς ήτο ενδογενές, αυτοδύναμον και αιώνιον.
Οι σύγχρονοι προϊστάμενοι ηπατήσθησαν και αντήλλαξαν όλα τα ανωτέρω με τον καταστατικόν χάρτην.

Στον Τίμιο Πρόδρομο. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος


Στον Τίμιο Πρόδρομο

 Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

«Φωνή βοώντος εν τη ερήµω, ετοιµάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας ποιείται τας τρίβους αυτού».

Με αυτά τα λόγια περιγράφεται η µεγάλη προσωπικότητα του Προφήτη και Βαπτιστή Ιωάννη, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτης και Πρόδροµος της παρουσίας του Χριστού παρουσιάστηκε στη ξηρή και άγονη έρηµο της Ιουδαίας, για να προαναγγείλει, και να προπαρασκευάσει τις έρηµες από τη Χάρη του Θεού και διψασµένες για λύτρωση ψυχές των ανθρώπων, ώστε να υποδεχτούν το Χριστό.
Ασκητής αληθινός, απλός, λιτός στη διατροφή, κατοίκησε στα σπήλαια της Νεκρής Θάλασσας, νηστεύοντας και προσευχόµενος στο Θεό. Γεµάτος από αυταπάρνηση και αφοσίωση στο Θεό καλλιέργησε τις αρετές, που µόνον όσοι εξ ολοκλήρου ενώνονται µε το Θεό αξιώνονται να αποκτήσουν. Η παρουσία του στις ξηρές και άγονες περιοχές συµβόλιζε την παρουσία του αγίου ανάµεσα στην ηθική ξηρασία της ανθρωπότητας.
Έρηµη και χωρίς Χάρη Θεού ήταν η ανθρωπότητα τότε. Έρηµη από τα ευγενή αισθήµατα και αγαθές διαθέσεις, από καλές πράξεις και άγια παραδείγµατα. Ο κόσµος ζούσε µέσα σε µια έρηµο από την έλλειψη της αλήθειας του Θεού.
Μέσα σ’ αυτή την έρηµο της ανθρωπότητας στάλθηκε ο Πρόδροµος για να βροντοφωνάξει τα περήφηµα εκείνα λόγια: «Μετανοείτε, ήγγικε γάρ η Βασιλεία των Ουρανών».

Πρόστιμο 20 εκατομ. δολαρίων στo Facebook επειδή "αξιοποίησε" προσωπικά δεδομένα χρηστών σε διαφημίσεις χωρίς την θέλησή τους, κερδίζοντας 73 εκατομ. δολάρια!


Facebook: Αποζημιώνει 614.000 χρήστες για δημοσίευση προσωπικών τους δεδομένων σε διαφημίσεις!

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο ιστότοπος αξιοποίησε φωτογραφίες και πληροφορίες των χρηστών χωρίς την έγκρισή τους, αποκομίζοντας 73 εκατομμύρια δολάρια! 

Το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να πληρώσει συνολικά η Facebook σε 614.000 χρήστες του κοινωνικού ιστότοπου, επειδή χρησιμοποίησε προσωπικά τους δεδομένα και φωτογραφίες σε διαφημίσεις που εμφανίζονταν στο site, χωρίς την έγκρισή τους.

Αυτό αποφάσισε τη Δευτέρα ο αμερικανός δικαστής ο οποίος χειρίστηκε τη σχετική αγωγή, που είχαν καταθέσει οι χρήστες του Facebook. Καθένας από τους 614.000 χρήστες πρόκειται να λάβει αποζημίωση 15 δολαρίων.
Ο δημοφιλής ιστότοπος εκτιμάται πως έχει χρησιμοποιήσει τα ονόματα και τις φωτογραφίες περίπου 150 εκατομμυρίων μελών του, σε διαφημίσεις, ωστόσο μόνο όσοι απάντησαν σε σχετικό email που εστάλη από την εταιρία θα αποζημιωθούν.
Ιδιωτικοί οργανισμοί θα λάβουν επίσης ένα μέρος από την αποζημίωση των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

29 Αυγούστου Συναξαριστής


Ἀποτομή Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου, Θεοδώρας Ὁσίας, Ἀρκαδίου Θαυματουργοῦ, Βασιλείου Μακεδώνα Αὐτοκράτορα, Sebbi


Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου

«Οὐκ ἐξεστὶ σοι ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ποὺ ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιὰ Ἡρώδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου του Ἡρωδιάδος, ποὺ ἦταν, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου.
Ὁ Ἡρώδης, μὴ ἀνεχόμενος τοὺς ἐλέγχους τοῦ Προδρόμου, τὸν φυλάκισε. Σὲ κάποια γιορτὴ ὅμως τῶν γενεθλίων του, ὁ Ἡρώδης ὑποσχέθηκε μὲ ὅρκο νὰ δώσει στὴν κόρη τῆς Ἡρωδιάδος ὅτι ζητήσει, διότι τοῦ ἄρεσε πολὺ ὁ χορός της. Τότε ἡ αἱμοβόρος Ἡρωδιὰς εἶπε στὴν κόρη της νὰ ζητήσει στὸ πιάτο τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Πράγμα ποὺ τελικὰ ἔγινε.
Ἔτσι, ὁ ἔνδοξος Πρόδρομος τοῦ Σωτῆρος θὰ παραμένει στοὺς αἰῶνες ὑπόδειγμα σὲ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς διαφθορᾶς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κινδύνους καὶ θυσίες.

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Ἡ δεύτερη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά Βουνά (1952-1954). (Μέρος Γ').


Ἡ δεύτερη ἀναχώρησις τοῦ π. Κλεόπα στά Βουνά (1952-1954). (Μέρος Γ').
 Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

'Ἀκόμη ὁ π. Κλεόπας, ὅπως μοῦ ἔλεγε, εἶχε κι ἄλλον πειρασμό:
«Μιά νύκτα μετά τά μεσάνυκτα ἤμουν στήν σπηλιά μου καί εἶχα τελειώσει τήν 'Ακολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ. ῎Εφθασα στό τέλος τοῦ ὄρθρου, ὅταν ξαφνικά ἄκουσα: Μπούφ, μπούφ, μπούφ!. . . 'Ενόμιζα ὅτι ἔτρεμε ὅλη ἡ γῆ. Βγῆκα ἔξω νά ἰδῶ τί εἶναι αὐτό πού ἀκούγεται, ἀλλά, ὅταν ἄνοιξα τήν πόρτα τῆς σπηλιᾶς μου, εἶδα ἔξω ἕνα δυνατό φῶς καί μέσα σ' αὐτό χάλκινο τάνκς μέ πολλούς τροχούς.
'Απ' αὐτό κατέβηκε ἕνας ὑψηλός ἄνθρωπος μέ μεγάλα μάτια, μέ μαῦρο καί ἀγριωπό πρόσωπο καί μ' ἐρώτησε κοφτά: «Τί ζητεῖς ἐδῶ;» Τότε ἐνθυμήθηκα τί λέγουν οἱ ῞Αγιοι Πατέρες μας.
῞Οτι, ἐάν ἔχης τά ῞Αγια Μυστήρια, ἔχεις τόν Χριστό ὁλοζώντανο! Εἶχα τόν ῞Αγιο ῎Αρτο στήν κουφάλα ἑνός ἐλάτου μέσα στήν σπηλιά μου. ῞Οταν εἶδα αὐτή τήν δαιμονική σκηνή, μπῆκα γρήγορα μέσα, ἐπῆρα στά χέρια μου τά ῞Αγια Δῶρα καί μόνο μέ αὐτά εἶπα: «Κύριε 'Ιησοῦ Χριστέ, μή μέ ἐγκαταλείπης!»
Νά ἰδῆς ἐσύ τί προσευχή κάνεις, ὅταν βλέπης τόν δράκοντα στήν πόρτα σου! ῞Οταν ἐκύτταξα πάλιν ἔξω, εἶδα ὅτι ἀπεμακρύνοντο μέ τήν δύναμι τοῦ Χριστοῦ. Δίπλα στήν σπηλιά μου ἦτο μία βαθειά χαράδρα ὅπου ἔπεσε μέσα σ' αὐτή τό ἀκάθαρτο ἐκεῖνο πνεῦμα. 'Αλλά πῶς ἔπεσε; ῞Οταν ἔφθασε στό χεῖλος τῆς χαράδρας ἔκαμε τρεῖς κύκλους γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του μαζί μέ τό τάνκς  καί μετά ἔπεσε καί ἔκανε δυνατό κρότο. Αὐτός ὁ κρότος ἀκουγόταν στά αὐτιά μου μέχρι τήν ἄλλη νύκτα, δηλαδή ἐπί 24 ὧρες».

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος ΣΤ')


   Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος ΣΤ')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Κατά τήν παραμονή μου στήν Πετρούπολη, κοντά στά τρεχάματα, τίς ἀγωνίες, τίς λύπες καί τίς ἐκπλήξεις, πού ὁδήγησαν τελικά στήν ἵδρυση τῆς ἀδελφότητος, ὑπῆρξαν καί περιστάσεις κωμικές ἤ μᾶλλον κωμικοτραγικές. Ὀφείλονταν στήν ἄγνοια καί τήν ἀπαιδευσία τόσο τῆς πρωτευουσιάνικης ἀριστοκρατίας, τῶν τότε κοινωνικῶν καί πολιτικῶν παραγόντων, ὅσο καί τοῦ δημοσιογραφικοῦ κόσμου.
Βρισκόμουν στό κελλί μου, στήν Λαύρα τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ, σέ κατάσταση ψυχικῆς εὐφορίας καί ἱκανοποιήσεως γιά τήν καλή πορεία τῆς ἀδελφότητος.
Ἀπροσδόκητα ἦρθε νά μέ βρεῖ ὁ θεοφιλέστατος Γιαμπούρσκ Νίκανδρος, βοηθός ἐπίσκοπος τοῦ μητροπολίτη Ἀντωνίου.  Μοῦ μετέφερε εὐλογία καί συνάμα ἐντολή τοῦ προϊσταμένου του, νά ἀνεβῶ στό βῆμα τῆς μεγάλης αἴθουσας διαλέξεων τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου τῆς Πετρουπόλεως, καί νά μιλήσω μέ θέμα –τί ἄλλο- τήν Καμτσάτκα καί τήν ἐκεῖ ἱεραποστολική μου δραστηριότητα.

Ὁ Θεῖος Ἔρως. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος


Ὁ Θεῖος Ἔρως

Ἑσπερινή ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, σέ χαιρετισμούς τῆς Παναγίας στήν Ἱερά Μονή  στίς 23-03-2012.

Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ του Ἀββᾶ Ἰωσήφ. Δέν ὑπάρχει χριστιανική ἠθική ἀλλά ἀκόρεστος κορεσμός
– Λόγοι καί γεγονότα μέ τούς Ἄγ. Σεραφείμ Σάρωφ
– π. Παΐσιο καί π. Δωρόθεο νεοσκητιώτηΓια να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)
Ἀρχείο  Ἀναβάσεων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου πανελληνίου συνεδρίου υπευθύνων νεότητος των Ι.Μητροπόλεων της Εκκλησίας Ελλάδος


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου πανελληνίου συνεδρίου υπευθύνων νεότητος των Ι.Μητροπόλεων της Εκκλησίας Ελλάδος

Όπως ανακοίνωσε η Ι. Μητρόπολη Αιἰτωλίας καί Ακαρνανίας, με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος και Στελεχών του Νεανικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, που φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην Ρίζα Αντιρίου.

Το θέμα ήταν: «Μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας των κατηχητικών μαθημάτων», ενώ όλες τις εργασίες του Συνεδρίου κατηύθυνε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης, ως υπεύθυνος της Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος της Ιεράς Συνόδου.
Οι 120 συμμετέχοντες σύνεδροι από 50 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος είχαν τη δυνατότητα για ένα γόνιμο και εποικοδομητικό προβληματισμό συμμετέχοντας στις 8 ομάδες εργασίας οι οποίες ασχολήθηκαν τόσο με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που κατηχούμε, όσο και με την δημιουργία πρωτότυπων κατηχητικών μαθημάτων.

Ἀγρυπνία Τιμίου Προδρόμου στήν Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου


Ὁπως ἀνακοίνωσε η Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου τήν Τετάρτη 28 Αὐγούστου 2013 θά τελεσθεῖ στήν Μονή ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῃ τῆς ἀποτομῆς τὴς ἱερᾶς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (29η Αὐγούστου).
 Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:30 π.μ.

Θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Τιμ. Προδρόμου. Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς λειτουργίας τοῦ νοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία-Ὁ σκοτισμός τοῦ νοῦ. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


  1.  Ἡ ἀποκατάσταση τῆς λειτουργίας τοῦ νοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία1.
Ὁ σκοτισμός τοῦ νοῦ.

Ἡ καρδιά, εἶναι τὸ ψυχοσωματικό κέντρο τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή εἶναι ποὺ πρωτίστως ἀποκαθίσταται στήν φυσιολογική της λειτουργία, ὅταν κάποιος ἐνταχθεῖ σωστά καί παραμείνει ὀργανικά ἐνταγμένος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πρόκειται γιὰ μία θεραπεία ἐσωτερική, τοῦ κέντρου τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης καί ὄχι ἐξωτερική.
Ἡ ὑψηλότερη καί καθαρότερη ψυχική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ νοῦς , ὁ ὁποῖος κατά τούς Ἁγίους Πατέρας εἶναι ὁ «ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς». Ὁ νοῦς ἔχει οὐσία καί ἐνέργεια ἀντιστοίχως ὅπως ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἔχει Οὐσία (Θεία) καί Ἐνέργεια (Θεία). 
Στό ἀνθρώπινο νοῦ εἶναι ἀποτυπωμένη ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι ἐμπαθής-σκοτισμένος τότε δέν ἔχουμε φανέρωση τῆς ἀληθινῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔχει «ἀμαυρωμένο» τό «κατ’ εἰκόνα».

Οἱ ἑπτά νέοι παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο. (Μέρος Ζ'). Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


 Οἱ ἑπτά νέοι παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο. (Μέρος Ζ')
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Πλησιάζοντας στίς πύλες τῆς πόλεως καί ὑψώνοντας τά μάτια του ψηλά, εἶδε πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τόν Τίμιο Σταυρό, τοποθετημένο κατά ἕνα ὡραῖο τρόπο. Μετά ὁπουδήποτε ἔστρεφε τά μάτια του ἔβλεπε ἄλλα κτίρια καί σπίτια καί ἀποροῦσε.
Μετά ἐπῆγε σέ μία ἄλλη πόρτα τοῦ φρουρίου τῆς πόλεως καί εἶδε καί πάλι τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί δέν καταλάβαινε τί εἶχε συμβῆ!
Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκε ὅλες τίς πύλες τοῦ φρουρίου καί ἔβλεπε παντοῦ σταυρούς, εὑρισκόταν σέ μεγάλη ἔκπληξι. Κατόπιν, ἐπιστρέφοντας στήν πρώτη πόρτα ἀπό τήν ὁποίαν μπῆκε, ἔλεγε στόν ἑαυτό του:
-Τί εἶναι αὐτά ἐδῶ πέρα! Τό βράδυ δέν ὑπῆρχε πουθενά τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, παρά μόνο στά κρυφά τό φοροῦσαν οἱ χριστιανοί στό στῆθος τους.
 Τώρα ἔχει τοποθετηθῆ ψηλά στίς πόρτες τῆς πόλεως καί στούς τοίχους τοῦ φρουρίου! Βλέπω καλά ἤ βλέπω ὄνειρο! Μήπως αὐτά εἶναι φαντασία μου ἀπό ὄνειρο, πού εἶδα;
Κατόπιν δίνοντας κουράγιο στόν ἑαυτό του, μπῆκε στήν πόλι καί πηγαίνοντας σιγά σιγά, ἄκουσε πολλούς πού μιλοῦσαν γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη ἐξεπλάγη καί ἔλεγε μέ τόν ἑαυτό του:
-Χθές κανείς δέν τολμοῦσε νά καλέση φανερά μέ τό Ὄνομά Του τόν Ἰησοῦ Χριστό καί πῶς τώρα δοξάζεται ἀπό τόσα στόματα ἀνθρώπων; Αὐτή εἶναι ἡ πόλις Ἔφεσος ἤ κάποια ἄλλη, διότι τά ντουβάρια τοῦ τείχου της εἶναι διαφορετικά καί οἱ ἄνθρωποι ντυμένοι μέ ἄλλα ροῦχα!

Ὁ ἑβραῖος πάστορας Ριχάρδος Βούρμπραντ. (Μέρος Α')


  Ὁ ἑβραῖος πάστορας Ριχάρδος  Βούρμπραντ. (Μέρος Α')
  Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Μιά ἄλλη μορφή ἀπό τούς κρατούμενους τοῦ δεσμωτηρίου-ἀναμορφωτήριου τοῦ Τίργου Ὄκνα, ξεχωριστή μορφή ὄχι ἐξ αἰτίας τῆς ἁγιότητας, ἀλλά τῆς τραγικότητάς της, ἦταν ὁ ἑβραῖος πάστορας Richard Wurmbrand.
Mία ἡμέρα ἀνακοινώθηκε ἡ ἄφιξη στό Τίργου Ὄκνα μιᾶς καινούργιας κλούβας. Ἀπό τήν ἐξώπορτα ἀκόμη τοῦ δεσμωτηρίου ἀκούγονταν φοβερά γκαρίσματα, πού μᾶς ἐτρόμαζαν.
Ἀναρωτιόμασταν: Τί μπορεῖ νά εἶναι αὐτό; Ἐπί τέλους ἐμφανίστηκε ἡ ἀξιοθρήνητη συνοδεία: Ἦταν δύο κουρελιασμένοι καί σιδηροδέσμιοι κρατούμενοι, πού μόλις ἔσερναν τά κόκκαλά τους καί τά ράκη τους. Ὁ ἕνας ξαπλωμένος σ᾿ ἕνα φορεῖο καί ὁ  ἄλλος ὑποβασταζόμενος ἀπό δύο ἄντρες. Αὐτός ὁ  τελευταῖος οὔρλιαζε πολύ φοβερά. Ἦταν ἕνας ψηλός, ξανθός, σημιτικός ἄνδρας: Ὁ ἑβραῖος W.
Φοροῦσε ἕνα μπλέ κοστούμι, πού ἦταν βρώμικο ἀπό τό πῦον πού ἔτρεχε ἀπό τίς πληγές πού ὑπῆρχαν ἀπό τίς ἁλυσίδες γύρω ἀπό τόν λαιμό του. Τό ἄσπρο πουκάμισο του εἶχε σαπίσει, τό ἴδιο καί τά ροῦχα του. Ἦταν ἀξύριστος καί γεμᾶτος βρωμιά.

28 Αυγούστου Συναξαριστής


Μωυσέως Αἰθίοπα, Διομήδους καί Λαυρεντίου, Δικαίου Βασιλιά Ἐζεκία, Ἄννας θυγατέρας τοῦ Φανουήλ, τῶν Ἁγίων 33 Μαρτύρων ἀπό τήν Ἡρακλεία, Δάμωνος Ἱερομάρτυρα, Εἰρήνης καί Σοφίας Μαρτύρων.


Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας

Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ἔζησε στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν ληστής. Ἀλλὰ τὸ φῶς τῆς γνώσης καὶ τῆς μετανοίας δὲν ἄργησε νὰ φωτίσει τὸν δρόμο του. Ἡ μεγάλη ἐπιείκεια ποὺ ἔδειξε πρὸς αὐτὸν κάποιος χριστιανός, ἐνῶ αὐτὸς τὸν εἶχε βλάψει, ἐπέφερε στὸν Μωυσῆ ψυχικὴ ἀνακαίνιση.
Πίστεψε, ἔγινε χριστιανὸς καὶ κατόπιν μοναχός. Ἀγωνίστηκε σκληρὰ μέσα στὴν ἔρημο καὶ ἀπέκτησε μεγάλη πνευματικὴ σύνεση καὶ ἀρετή. Ἡ φήμη του ἔφερνε στὸ ἐρημητήριό του πολλοὺς χριστιανούς, ποὺ ἄκουγαν μὲ δέος τὴ διδασκαλία του κατὰ τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς κατάκρισης.
«Εἶμαι», ἔλεγε, «ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν. Τὰ περασμένα μας ἁμαρτήματα πρέπει νὰ τὰ ἔχουμε πάντα μπροστά μας καὶ νὰ λυπούμαστε γι’ αὐτά. Αὐτὸ εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος γιὰ νὰ φυλάξουμε τὸν ἑαυτό μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀσφαλή.
 Ἂν νομίσουμε ὅτι εἴμαστε πνευματικὰ ὄρθιοι, τότε ἀκριβῶς εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Γιὰ νὰ μὴ φοβόμαστε τὸν Θεό, ὀφείλουμε νὰ φοβόμαστε πολὺ τὸν ἑαυτό μας, δηλαδὴ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη μας».

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Καβιώτης Κώστας, δια Χριστόν σαλός. (Μέρος Γ').


     Καβιώτης Κώστας, δια Χριστόν σαλός.  (Μέρος Γ')
Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση

 Είχε ένα Τριώδιο παλαίτυπο, από το οποίο έψαλλε, και μία Αγία Γραφή δερματόδετη. Κάποιος που την είδε, την επεθύμησε και την έκλεψε. Όταν τον συνάντησε στο δρόμο ο Κώστας, του είπε: «Μου πήρες την Αγία Γραφή. Να μου τη φέρεις γρήγορα».
Ο κλέφτης τα έχασε, συγκλονίστηκε και διερωτάτο πώς το κατάλαβε, αφού έλειπε και δεν τον είδε. Πίστεψε ότι έχει χάρισμα ο Κώστας, ότι είναι σε κατάσταση πνευματική και ότι προσποιείται το σαλό.
   Κάποτε ο γερω-Κώστας πλησίασε έναν μαθητή της Αθωνιάδος, του απεκάλυψε μία αμαρτία που είχε κάνει, και του είπε άλλη φορά να μην την ξανακάνει.
   Τον ρώτησε κάποτε νέος μοναχός:
-    Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, είσαι καλόγερος;
-    Ναι, απάντησε μονολεκτικά.
-    Και πού έγινες καλόγερος;
-    Στο Διονυσίου.

Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Ε')


 Τό δεύτερο ταξίδι στὴν Πετρούπολη. (Μέρος Ε')
 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Πράγματι, ἱκανοποιώντας τήν παράκλησή του, ἔφτασα ὥς ἔκεῖ μέ ἕλκηθρο, πού τό ἔσερναν σκυλιά. Οἱ συνοδοιπόροι μου κι ἐγώ ἀντικρύσαμε ἕνα θλιβερόν θέαμα.
Μέσα στό γκρίζο, μελαγχολικό, χειμωνιάτικο τοπίο, μέσ’ ἀπό τ’ ἀφρισμένα θεόρατα κύματα μιᾶς λυσσασμένης θάλασσας, ξεπρόβαλε ὁ σκοῦρος ὄγκος τοῦ πλαγιασμένου πλοίου.  Λές κι ἦταν τό νεκρό σῶμα μιᾶς τεράστιας φάλαινας, πού ἡ ἀγριεμένη θάλασσα εἶχε ξεβράσει στήν παραλία, σαβανωμένο, ἀπό τό μέρος τῆς στεριᾶς, μ’ ἕνα στρῶμα πάγου.
Λίγο πιό πέρα διακρίναμε ἕνα πρόχειρο σταυρό. Ἦταν ὁ τάφος τοῦ νεκροῦ ναύτη. Ἡ μιά πλευρά τοῦ «Κοστρόμα» ἦταν βυθισμένη μέσα στό νερό, ἐνῶ ἡ ἄλλη, σηκωμένη ψηλά, ἀρνιόταν νά ὑποκύψει στό ἀλύπητο μαστίγωμα τῶν κυμάτων. Ὁ παγωμένος ἀέρας, πού τρυποῦσε κι ἔκαιγε τά πρόσωπά μας, εἶχε ξεσκίσει τά πανιά τοῦ πλοίου. Τά τελευταῖα κουρέλια τους κρέμονταν ἐλεεινά ἀπό τά ὁριζοντιωμένα κατάρτια.

Εκατό χρόνια αλβανικού ανθελληνισμού. Κωνσταντίνος Χολέβας


Εκατό χρόνια αλβανικού ανθελληνισμού

Κωνσταντίνος Χολέβας- Πολιτικός Επιστήμων

Όσο κι αν προσπαθούν οι σειρήνες του διεθνισμού και της πολυπολιτισμικότητας να μας πείσουν ότι με τον «Ευρωπαίο»  Πρωθυπουργό Έντι Ράμα θα βελτιωθούν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις, η πραγματικότητα είναι σκληρή και δυσάρεστη.
Τα γεγονότα εναντίον των Ελλήνων Ορθοδόξων στην Πρεμετή είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Θυμίζω την υποστήριξη και των δύο μεγάλων αλβανικών κομμάτων προς τα αιτήματα των Τσάμηδων, οι οποίοι ουσιαστικά διεκδικούν τη Θεσπρωτία.
Θυμίζω τη δολοφονία προ τριών ετών του Αριστοτέλη Γκούμα στη Χειμάρρα, απλώς και μόνον επειδή μιλούσε ελληνικά. Θυμίζω και τις ύπουλες δημοτικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος ελληνικών περιουσιών.

Πρόκειται για μία ακόμη σελίδα στον μακρύ κατάλογο του αλβανικού ανθελληνισμού. Το γειτονικό κράτος ιδρύθηκε προ εκατό ακριβώς ετών με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων. Η Ελλάς είχε απελευθερώσει και τη Βόρειο Ήπειρο, αλλά αναγκάσθηκε να αποσύρει τον Στρατό της για να κατασκευασθεί κράτος αλβανικό. Ήταν επιθυμία της Ιταλίας και της τότε Αυστρουγγαρίας που ήθελαν ένα δορυφορικό κρατίδιο που θα ελέγχει την είσοδο της Αδριατικής.

Ἡ ἐξαγόρευσις τῶν λογισμῶν καί ἡ μέθοδος τοῦ διαβόλου. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος


Ἡ ἐξαγόρευσις τῶν λογισμῶν καί ἡ μέθοδος τοῦ διαβόλου.

Ἑσπερινή ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος στήν Ἱερά Μονή 20-09-2010.

-Νά μήν ἐκτελούμε χρέη Πνευματικοῦ
- Νά μήν κάνουμε συγκρίσεις στά λεγόμενά του Πνευματικοῦ - Ἡ διάκρισις – Ἐκ τοῦ βίου τῶν Μ. Ἀντωνίου καί π. Παϊσίου ( ἡ ταινία του Σκορτσέζε) – Λόγος Ἀββᾶ Δωροθέου - Διαπροσωπικές σχέσεις – κανείς δέν ἔγινε ἀπότομα κακός.Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)
Ἀρχείο  Ἀναβάσεων

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου