Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Χριστιανισμός καί Μαγεία. Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Χριστιανισμός καί Μαγεία
Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική

 Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ὁ Χριστιανισμός, θρησκεία ἐξ ἀποκαλύψεως διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ φωτός, τῆς ἀληθείας καί τῆς ἐν Χριστῶ ἐλευθερίας. Μέσα στόν Χριστιανισμό ὁ ἄνθρωπος ἐκπληρώνει τόν ὕψιστο σκοπό τῆς ζωῆς του, πού εἶναι ἡ σωτηρία καί ὁ ἁγιασμός του.
Ὅποιος εἶναι Χριστιανός δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι καί μάγος ἤ νά σχετίζεται μέ δαιμονικές τελετές ἤ νά καταφεύγει γιά βοήθεια στούς ὑπηρέτες τοῦ διαβόλου.
Ὁ διάβολος μέ τίς μαγεῖες καί τίς μεθοδεῖες του κρατοῦσε ἀνέκαθεν τόν ἄνθρωπο δέσμιο καί δοῦλο του γιά νά τόν ὁδηγήσει, μετά θάνατον, ἐκεῖ πού καί ὁ ἴδιος θά ὑπάγει, δηλαδή στήν αἰώνια κόλασι. Γι᾿ αὐτό, ὅπως μᾶς  λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τά ἔργα τοῦ διαβόλου». (Α΄Ιωάν.3,8) καί ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στήν θεογνωσία καί στήν σωτηρία διά τῆς πίστεώς του στόν Τριαδικό Θεό.

Στήριξη στούς ἐπιθυμοῦντες νά γίνουν ὀρθόδοξοι. Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό. Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα


Στήριξη στούς ἐπιθυμοῦντες νά γίνουν ὀρθόδοξοι
Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό

Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα 

  - Ὅταν εὑρίσκομαι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ζῶ ἕνα σύμπλεγμα (κόμπλεξ) μειονεξίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ρωμαιοκαθολικῆς. Δέν θά ἐγκαταλείψω ποτέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά, παρακαλῶ, ἐνισχύσατέ με σ᾿ αὐτή τήν ὀρθόδοξη πίστι.

  - Κατ᾿ ἀρχήν, ἔτσι ὅπως λέγω σ᾿ ὅλους αὐτούς πού ἔρχονται νά ἐνισχυθοῦν ἤ σ᾿ αὐτούς πού θέλουν νά ἐγκαταλείψουν τήν παλαιά πίστι τους γιά κάποια ἄλλη (προφανῶς, ἔχω συναντήσει πάρα πολλούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἔλθουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό ἄλλες «ἐκκλησίες» ἤ ἀκόμη καί ἀπό τήν ἀπιστία· μάλιστα ἔρχονται ἀκόμη καί ἀπό τόν παγανισμό, διότι συνάντησα μερικούς), ἐνίσχυσι, χωρίς νά ἠμπορῶ νά κάνω κάτι τέτοιο ἐγώ.
Συζητῶ μαζί σας, σᾶς μεταδίδω μερικά πράγματα, τά ὁποῖα ἔζησα κι ἐγώ, ἀλλά ζητῶ τόν Κύριο, ζητῶ ἰδιαιτέρως τό Ἅγιο Πνεῦμα, διότι Αὐτός θά σᾶς ἐνισχύση πνευματικά.
Καί ἀρχίζω νά λέγω τά ἑξῆς: Γιά τήν πνευματική ἐνδυνάμωσι τῆς ψυχῆς μας χρειάζεται πρῶτα-πρῶτα ἡ προσευχή.

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έκτη συνομιλία (ερωτ. 146-148)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα
Έκτη συνομιλία (ερωτ. 146-148)

146. - Ποιοι είναι οί τρεις εχθροί προς τους οποίους αγωνιζόμαστε καί πειραζόμαστε μέχρι θάνατο;

 - Είναι ό διάβολος, ό κόσμος, δηλαδή οί απολαύσεις του κόσμου καί ή σάρκα. Αυτοί οί τρεις εχθροί μας πολεμούν με κάθε είδους πειρασμούς καί λίγοι είναι εκείνοι οί χριστιανοί, πού τους νικούν με την Χάρι του Χριστού καί είναι οί νικητές καί οί μακάριοι αυτού του αιώνος.
Αλλά «εάν μη Κύριος φύλαξη οίκον, εις μάτην ηγρύπνησεν ό φυλάσσων» λέγει το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του ψαλμωδού Δαβίδ. Όταν μας βοηθει ό Κύριος, «ουδείς ημών πορθείτε την πόλιν» (Αντίφωνο τρίτου ήχου).

147.    Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πειρασμοί με τους οποίους πολεμούν αυτοί οι τρεις εχθροί τίς ψυχές μας;

Ἡ ἀξία τῆς ἐργασίας. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ἀξία τῆς ἐργασίας

Μέ ἀφορμή κάποιους πού δέν ἤθελαν νά ἐργάζωνται γράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος(Β΄ Θεσσ. 3,11):«Ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως͵ μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους»· Δηλ. «Ἀκοῦμε γιά μερικούς ἀπό σᾶς ὅτι συμπεριφέρονται ἄτακτα, χωρίς νά κάνουν καμιά ἐργασία, ἀλλά περιεργάζονται».
 Εἶχαν φθάσει ἄσχημες εἰδήσεις στόν Ἀπόστολο. Ὑπῆρχαν κάποιοι, πού ζοῦσαν ἄτακτα στήν Θεσσαλονίκη. Δέν εἰργάζοντο ἀλλά περιεργάζοντο τόν ἕναν καί τόν ἄλλον.
Ἐπειδή ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀεικίνητος, δηλ. πάντοτε κινεῖται καί ποτέ δέν σταματᾶ νά ἐργάζεται, γιαυτό ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν μεταχειρίζεται κάποια χρήσιμη τέχνη ἤ ἐργόχειρο, ἀναγκαστικά ὁ νοῦς του κινεῖται στά μάταια, ἄχρηστα, ψευδῆ καί ἁμαρτωλά.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀναγκαστικά περιεργάζεται τήν ζωή καί τήν διαγωγή τῶν ἄλλων ἀνθρώπων (τί κάνει ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος ἄνθρωπος καί ἔτσι γκρεμίζεται σέ ἀργολογίες, κατακρίσεις, καταλαλιές (κουτσομπολιά), φθόνους, ζήλειες, ἀντιπάθειες, εὐτραπελίες (χορατά) καί σέ ἀδιαφορία γιά τή ζωή καί τή σωτηρία του.
Δίδαγμα: Δέν πρέπει νά σταματᾶμε νά ἐργαζόμασθε τό καλό πρός πάντας. Ἄν σταματήσουμε, τότε ἀναγκαστικά ἐργαζόμαστε τό κακό. Ἡ καλλίτερη ἄμυνα εἶναι ἡ ἐπίθεση. Γιά νά ἀντισταθοῦμε στό κακό ἄς κάνουμε συνεχῶς τό καλό.

Ἡ ἀπόδοσις τῶν πρωτοτοκίων ὑπό Ἠσαῦ εἰς τόν Ἰακώβ. Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στή Γένεση


31. Ἡ ἀπόδοσις τῶν πρωτοτοκίων ὑπό Ἠσαῦ εἰς τόν Ἰακώβ. - Πλουτισμός τοῦ Ἰσαάκ. - Ὁ Ἠσαῦ νυμφεύεται δύο Χαναναίας.

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Γένεση χωρίον 25, 29-34 26, 1-35
Πραγματοποιήθηκε στίς 03-12-1979

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr
Γιά νά ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες πατῆστε  π. Μυτιληναίος - Γένεσις

Ἡ κίνησις «Ἐγώ Εἰμί» (Ι Am). Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


Ἡ κίνησις «Ἐγώ Εἰμί»  (Ι Am)
Μία παραθρησκευτική κίνησις μέ διεθνῆ παρουσίαν

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἱδρυτές τῆς παραθρησκευτικῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί» ὑπῆρξαν ὁ Guy W. Balland (1878-1939) και ἡ σύζυγός του Ε. Balland (1886- 1971)1. Ἀμφότεροι εἶχαν θητεύσει προηγουμένως στό χῶρο τῆς Θεοσοφίας, ἀπʼ ὅπου καί παρέλαβαν τίς ἀντιλήψεις γιά τούς «Ἀναληφθέντες διδασκάλους», τήν «Μεγάλη Λευκή Ἀδελφότητα» κ.ἄ2.
Ὁ G. W. Balland καί ἡ σύζυγός του σʼ ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης διαφημίζονται ὡς οἱ «ἔμπιστοι ἀγγελιοφόροι» τοῦ ἀναληφθέντος Κυρίου Ἁγ. Γερμανοῦ (Saint Germain).

(Ὁ S. Germain πρόκειται περί Γάλλου ἀποκρυφιστῆ καί τυχοδιώκτη τοῦ 18ου αἰῶνος, πού διέδιδε ὅτι ἦταν ἡλικίας 1000 καί πλέον ἐτῶν, καί ὅτι στό παρελθόν εἶχε μετενσαρκωθεῖ πολλές φορές.

Τό πρῶτο στάδιο τῆς εὐχῆς. Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου


3. Τό πρῶτο στάδιο τῆς εὐχῆς.

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήσεις. (Σχέση εὐχῆς -ὑπακοῆς. Τό σωστό κτίσιμο τῶν ἀρετῶν.
Διαπροσωπικές σχέσεις. Σχέσις Θείου καί ἀνθρωπίνου παράγοντα. Σχετικές νουθεσίες καί γεγονότα πού ἀφοροῦν τόν γέροντα Παΐσιο)
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Ἀρχείο  Ἀναβάσεων

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς. Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Πεντηκοστῆς 2012


Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς. Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Πεντηκοστῆς 2012

Πρός  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα τῆς  καθ’  ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως:

    Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά ὑπογραμμίσουμε μεγάλες ἀλήθειες.
    Ὅπως μᾶς ἀνέφερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ Κύριος ἀνέβηκε στό Ναό τῶν Ἰουδαίων καί μίλησε στά πλήθη τοῦ λαοῦ. Ἑώρταζαν τήν ἑορτή τῆς σκηνοπηγίας καί γι’ αὐτό ὅλοι συνωστίζονταν στίς αὐλές τοῦ Ναοῦ.
    Ὑπῆρχε ὅμως μιά ἐξαίρεσι. Οἱ Φαρισαῖοι, οἱ σύνεδροι τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου, οἱ πνευματικοί ἡγέτες τοῦ λαοῦ, ἀδιαφοροῦσαν γιά τήν ἱερότητα τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς καί συζητοῦσαν πῶς θά ὀργανώσουν τήν σύλληψι καί τό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ. Ἔστειλαν μάλιστα στρατιῶτες γιά νά τόν συλλάβουν.
     Τήν ὥρα ἐκείνη ὁ Κύριος μιλοῦσε στό λαό γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού θά δεχόταν οἱ πιστοί. Οἱ στρατιῶτες πλησίασαν τόν Κύριο, Τόν ἄκουσαν, Τόν ἐθαύμασαν, ἐπέστρεψαν ὅμως ἄπραγοι καί εἶπαν στούς Φαρισαίους: «Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησε ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. ζ΄,46). Ποτέ δέν μίλησε ἄνθρωπος μέ τόση σοφία καί χάρι, ὅπως αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Πῶς νά τόν συλλάβουμε»;

Εξεγειρόμενοι πρωί επισκέπτεστε τους παρ’ υμίν ασθενείς. Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης


Κανόνας του Μ.Αντωνίου

Την παλαιά εποχή οι ασκηταί συνήθιζαν να σηκώνωνται περί το μεσονύκτιο και να τελούν την νυκτερινή ακολουθία. Εν συνεχεία το πρωί, όταν πια είχε φέξει, τελούσαν την θεία λειτουργία. Και τώρα ακόμη σε πολλά μοναστήρια του Αγίου Ορούς η πρωινή ακολουθία, ιδιαίτερα η λειτουργία, προϋποθέτει φως.
 Ήδη στην τελευταία ευχή του όρθρου ο ιερεύς ευχαριστεί τον Θεόν για το ότι μας έφερε το φως του ήλιου. Εμείς έχομε ενώσει την νυκτερινή ακολουθία με τον όρθρο και την θεία λειτουργία.

Μόλις σηκωθήτε, λέγει ο άγιος, το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθήτε τους ασθενείς. Ο ασθενής, επειδή διέρχεται μία ιδιάζουσα κατάστασι, πιο εύκολα ρέπει προς την αμαρτία, προς τον πειρασμό, προς την στενοχώρια, προς τους λογισμούς.
 Η φύσις του είναι πιο αδύνατη, γι’ αυτό ζητάει παρηγοριά, ενίσχυσι.
 Όταν τον επισκεφθής το πρωί, παίρνει θάρρος και αλλοιώς αντιμετωπίζει την ήμερα του. Λέγοντας όμως ο άγιος, επισκέπτεστε τους παρ’ υμίν ασθενείς, δεν εννοεί να ψάχνετε πού υπάρχουν άρρωστοι, αλλά εννοεί αυτούς που είναι στο περιβάλλον σας.
Δηλαδή δεν βάζει βραχνά, αλλά θέτει έναν περιορισμό,

Για την ιερή και θεοποιό προσευχή. Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης


Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης
 Για την ιερή και θεοποιό προσευχή
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, ε΄τόμος
Κεφάλαιο 296

Αυτή λοιπόν η θεία προσευχή, η επίκληση του Σωτήρα μας, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», είναι και προσευχή και ευχή και ομολογία της πίστεως· παρέχει το Άγιο Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρση της καρδιάς, εκδίωξη των δαιμόνων, κατοίκηση μέσα μας του Ιησού Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών και θείων λογισμών, απολύτρωση από τις αμαρτίες, θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων, χορηγός του θείου φωτισμού, βρύση του ελέους του Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων και μυήσεων στον ταπεινό, και το μόνο σωτήριο, γιατί έχει το σωτήριο όνομα του Θεού μας, που είναι το μόνο όνομα που μας δόθηκε, το όνομα του Ιησού Χριστού, του υιού του Θεού, και δεν είναι δυνατό να σωθούμε με κανένα άλλο όνομα, όπως λέει ο Απόστολος.

 Είναι εν πρώτοις προσευχή, γιατί με αυτή ζητούμε το θείο έλεος. Και ευχή, γιατί παραδίνομε τον εαυτό μας στο Χριστό με την επίκλησή Του. Και ομολογία, γιατί αυτό ομολόγησε ο Πέτρος και δέχτηκε το μακαρισμό του Κυρίου. Και παρέχει το Πνεύμα, γιατί κανένας δε λέει Κύριο τον Ιησού παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα.

Ηχητικό Αγιολόγιο 31 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 31 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

31 Μαΐου Συναξαριστής


Ἑρμείου Μάρτυρα, Πετρονίλης Μάρτυρος, Κρήσκεντος Μάρτυρα, Εὐσεβίου καὶ Χαραλάμπους Μαρτύρων, Μάγου Μάρτυρα, τῶν Ἁγίων πέντε Μαρτύρων ἐν Ἀσκαλώνι, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κανδίου, Κανδιανοῦ, Κανδιανέλλης καὶ Πρώτου, Λουπικίνου Ἐπισκόπου, Πασχασίου ἐκ Ρώμης, Εὐσταθίου Πατριάρχου, Φιλοθέου Μητροπολίτου, Φιλοσόφου Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βόριδος καὶ Νικολάου Μαρτύρων, Ἱεροθέου τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρα


Ὁ Ἅγιος Ἑρμείας ὁ Μάρτυρας


Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἑρμείας καταγόταν ἀπὸ τὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Μάρκου Αὐρηλίου τοῦ Ἀντωνίνου (138-161 μ.Χ.). Ὑπηρετώντας ὡς στρατιώτης στὶς Ρωμαϊκὲς λεγεῶνες, κατὰ τὸ διωγμὸ ποὺ κινήθηκε τότε ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, διεβλήθη καὶ αὐτὸς ὡς Χριστιανός, συνελήφθη δὲ καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ δούκα Σεβαστιανοῦ, ἐξαναγκαζόμενος νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα.
 Ὁ Ἑρμείας ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ συνέτριψαν τὶς σιαγόνες, τοῦ ἔγδαραν τὸ δέρμα τοῦ προσώπου, τοῦ ἔσπασαν τοὺς ὀδόντες καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι.
Ἀφοῦ ἐξῆλθε ἀβλαβὴς ἀπὸ τὰ μαρτύρια αὐτά, ποτίστηκε μὲ ἰσχυρότατο δηλητήριο. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ δοκιμασία αὐτὴ ἐξῆλθε ἀβλαβής, καὶ ἔγινε πρόξενος μεταστροφῆς πρὸς τὸν Χριστὸ τοῦ μάγου ποὺ τοῦ χορήγησε αὐτό. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ μάγος ἀποκεφαλίσθηκε, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι εἰδωλολάτρες.
Ὑποβλήθηκε σὲ σειρὰ νέων βασανιστηρίων, τέθηκε ἐντὸς ζέοντος ἐλαίου καὶ τυφλώθηκε, στὴ συνέχεια δὲ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες, ἀφοῦ κρεμάσθηκε σὲ δένδρο, τελειώθηκε διὰ ἀποκεφαλισμοῦ. Ἀξιώθηκε ἔτσι τοῦ μαρτυρικοῦ στεφάνου.

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Το ψωμί που αποθηκεύεις είναι του πεινασμένου,τα ρούχα που συσσωρεύεις..... Μέγας Βασίλειος


Μέγας Βασίλειος

Ποιόν αδικώ, λέει ο πλούσιος, προστατεύοντας αυτά που μου ανήκουν;

Πες μου λοιπόν, τι σου ανήκει; Από που τα πήρες και τα έφερες στη ζωή σου;

Δεν ήρθες στον κόσμο γυμνός; Γυμνός δεν θα επιστρέψεις στη γη; Που τα βρήκες αυτά που έχεις τώρα; Αν πιστεύεις ότι στα χάρισε η τύχη είσαι άθεος, δεν αναγνωρίζεις τον δημιουργό, δεν νοιώθεις ευγνωμοσύνη γι αυτόν που στα έδωσε· αν όμως παραδέχεσαι ότι προέρχονται απ τον Θεό, πες μου για ποιο λόγο στα έδωσε;

Μήπως είναι άδικος ο Θεός και μοιράζει άνισα τα απαραίτητα για τη ζωή; Γιατί εσύ είσαι πλούσιος κι εκείνος φτωχός; Όχι γι' άλλο λόγο παρά για να ανταμοιφθείς εσύ για την καλοσύνη και τη σωστή διαχείριση της περιουσίας, κι εκείνος για να κερδίσει τα μεγάλα έπαθλα της υπομονής.

Όμως εσύ τα έκρυψες όλα στους αχόρταγους κόλπους της πλεονεξίας· νομίζεις λοιπόν ότι κανένα δεν αδικείς όταν τόσους στερείς από τα αγαθά αυτά;

Η αδιάλειπτη Προσευχή. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος


Η αδιάλειπτη Προσευχή.  Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος  


Όπως το να αναπνέεις ποτέ δεν είναι άκαιρο, έτσι ούτε και το να ζητάς, αλλά το να μη ζητάς είναι άκαιρο. Διότι όπως έχουμε ανάγκη από αυτήν, την αναπνοή, έτσι και από τη βοήθειά Του· και εάν θέλουμε, εύκολα μπορούμε να Τον προσελκύσουμε.
Αυτά που πολλές φορές δεν μπορούμε να κατορθώσουμε με τη δική μας προσπάθεια, αυτά εύκολα θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε με τις προσευχές, τις προσευχές εννοώ τις συνεχείς. Διότι πρέπει πάντοτε και ακατάπαυστα να προσεύχεται και αυτός που βρίσκεται σε θλίψη και αυτός που βρίσκεται σε άνεση, και μέσα στις συμφορές και μέσα στα αγαθά· αυτός που έχει άνεση και πολλά αγαθά, για να μένουν αμετακίνητα και αμετάβλητα και να μην τα στερηθεί ποτέ, και αυτός που έχει θλίψεις και πολλές συμφορές, για να δει κάποια αγαθή μεταβολή, να επέλθει γαλήνη και να παρηγορηθεί.

Η συνάντηση του π.Σεραφείμ Ρόουζ με τον νεοφανή Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς


 Ό Ευγένιος ένιωσε αμέσως την αλλαγή. Όταν πήγαινε στις Ακολουθίες στον καθεδρικό ναό, έβλεπε το νέο επίσκοπο να συμμετέχει με όλη την καρδιά του- μερικές φορές μάλιστα, αφιέρωνε Λειτουργίες σε σχετικά άγνωστους άγιους, ειδικά δυτικοευρωπαίους. Υπήρχε κάτι απόκοσμο σ’ αυτόν τον μικροσκοπικό σκυφτό άνδρα, ό όποιος σύμφωνα με τα κοσμικά κριτήρια δεν έμοιαζε τόσο «αξιοσέβαστος».
 Τα μαλλιά του αρχιεπισκόπου Ιωάννη ήταν ακατάστατα, το κάτω χείλος του προεξείχε και είχε μια αισθητή δυσκολία στην άρθρωση πού καθιστούσε τον λόγο του σχεδόν ακατάληπτο για τούς ακροατές του. Μερικές φορές μάλιστα κυκλοφορούσε ξυπόλητος, γεγονός για το όποιο δεχόταν δριμεία κριτική.
Αντί της λαμπερής και διακοσμημένης με πολύτιμους λίθους μίτρας πού έφεραν άλλοι επίσκοποι, εκείνος φορούσε ένα καπέλο «πτυσσόμενο» και στολισμένο με εικόνες κεντημένες από τα ορφανά του. Το ύφος του ήταν μερικές φορές αυστηρό, αλλά συχνά έβλεπες να λάμπει στα μάτια του ένα παιχνίδισμα χαράς, ιδίως όταν βρισκόταν κοντά σε παιδιά.
Παρά το πρόβλημα ομιλίας του, είχε απίστευτη επικοινωνία με τα παιδιά, τα όποια τού ήταν απολύτως αφοσιωμένα. Υπήρξαν περιστάσεις πού οι κληρικοί ένιωθαν άβολα βλέποντάς τον στην μέση τής ακολουθίας, να σκύβει και να παίζει με κάποιο μικρό παιδί (ποτέ όμως μέσα στον ιερό).

Γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ὑγεία καί τήν ἀγάπη. .Μέρος Α'


«Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»

Γέροντας Φιλοθέος Ζερβάκος

Γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ὑγεία καί τήν ἀγάπη
 *
      Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πνευματικός ἄρτος, μέ τόν ὁποῖο τρέφονται οἱ ψυχές τῶν πιστῶν, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅ,τι κάμνει στό σῶμα τό ὑλικό ψωμί, τό ἴδιο κάμνει στήν ψυχή ὁ πνευματικός ἄρτος, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τό σῶμα χωρίς ψωμί ἀποθνήσκει, καί ἡ ψυχή χωρίς πνευματική τροφή, ἀποθνήσκει...
    *
      Ὁ ἄνθρωπος συνίσταται ἀπό σῶμα ὑλικό καί φθαρτό, καί ἀπό ψυχή ἄϋλη καί ἀθάνατη· καί τό μέν σῶμα ἔχει ἀνάγκη ὑλικῆς βοήθειας, ἡ δέ ψυχή πνευματικῆς βοήθειας. Ὅση διαφορά ἔχει ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, τόση διαφορά ἔχει καί ἡ πνευματική βοήθεια καί ἐλεημοσύνη ἀπό τήν σωματική...

Πατρικές νουθεσίες Γέροντος Πορφυρίου


Πατρικές νουθεσίες Γέροντος Πορφυρίου

* Μια θρησκεία μόνον είναι, η Ορθόδοξος Χριστιανική Θρησκεία. Και το πνεύμα αυτό το ορθόδοξον είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα, είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες είναι μπερδεμένες.

* Και διάβολος υπάρχει και όλα όπως τα γράφει η Γραφή υπάρχουνε. Και διάβολος και κόλαση και όλα.

* Ο άνθρωπος έχει φτιάξει πολλούς θεούς, και οι θεοί είναι πάρα πολλοί. Ακόμη και αυτοί οι άσωτοι, οι άθεοι πιστεύουνε στον Θεό, όχι στον αληθινό, αλλά εις την σάρκα, εις τα πάθη, στην ύλη..., όλοι κάτι λατρεύουνε... Σ' αυτό που λατρεύει κανείς σ' αυτό δουλεύει. Δηλαδή είσαι πόρνος, είσαι άνθρωπος της σαρκός, δουλεύεις για την σάρκα, για την ύλη.

* ... η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία... Υπάρχουν πολλά φώτα, που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται, μα ένα είναι το φως το αληθινόν... αξίζει να λατρέψει κανείς τον μόνον αληθινόν Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν... Οι αλήθειες του Θεού, όπως τις έχει πει, από την αρχή, αυτές είναι. Δεν υπάρχουνε άλλες αλήθειες, νέες, επειδή ο κόσμος προόδεψε και η επιστήμη και οι άνθρωποι πήγανε στα άστρα...

Γερμανία. Κατηχούμενος Ὀρθόδοξος (Καθολικός κληρικός Χ.Μ): Τί με ἐμποδίζει νὰ βαπτισθῶ; Ὁ Οἰκουμενισμός, βέβαια!


«Τί με κωλύει βαπτισθῆναι;» - Τί με ἐμποδίζει νὰ βαπτισθῶ; Ὁ Οἰκουμενισμός, βέβαια!

Φώτο ἀρχείου, ἱεραποστολή Κολουέζι
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ «ὀρθόδοξοι» ἐκκλησιαστικοὶ Ποιμένες ἐπιβεβαιώνουν μὲ τὸν πιὸ ἀπροκάλυπτο καὶ ἀ(θεό)φοβο τρόπο τὶς ἀνησυχίες τῶν Ὀρθοδόξων γιὰ τὴν ἔκταση καὶ τὸ βάθος τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ Κύριος δὲν παύει νὰ ὁδηγεῖ τὰ ἀπομακρυσμένα ἐκεῖνα πρόβατά του «ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης» (Ἰω. 10, 16) πρὸς νομὰς τῆς σωτηρίας, παρακάμπτοντας ψευδο-ποιμένες ποὺ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ σωτηρία τους.
Δυστυχῶς, ἴσως ἰσχύει γιὰ πολλοὺς οἰκουμενιστὲς Κληρικοὺς ποὺ ἀρνοῦνται τὸν εὐαγγελισμὸ τῶν ἑτεροδόξων καὶ προκρίνουν τὶς καλὲς «ἐπίσημες» διπλωματικὲς σχέσεις - ἐπειδὴ ἔχουν δεσμευθεῖ ἐγγράφως σὲ κείμενα τῶν «διαλόγων» νὰ ἀποφεύγουν τὸν εὐαγγελισμὸ τῶν αἱρετικῶν - ὁ ταλανισμὸς ποὺ ἐκτόξευσε ὁ Κύριος ἐλέγχοντας τοὺς Φαρισαίους: «τοὺς εἰσερχομένους [εἰς τὴν Βασιλείαν] ἐκωλύσατε» (Λουκ. 11, 52).

Λόγος για τη νήψη και τη φύλαξη της καρδιάς. Νικηφόρος ο Μονάζων


Νικηφόρος ο Μονάζων. 
Λόγος για τη νήψη και τη φύλαξη της καρδιάς
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, δ΄τόμος

Όσοι επιθυμείτε σφοδρά ν' αξιωθείτε τη μεγαλόπρεπη θεϊκή φωτοφάνεια του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού· όσοι θέλετε να δεχθείτε με αίσθηση μέσα στην καρδιά σας το υπερουράνιο πυρ· όσοι σπεύδετε να επιτύχετε τη συμφιλίωση σας με το Θεό, να τη ζήσετε και να την αισθανθείτε· όσοι απορρίψατε όλα τα πράγματα του κόσμου, για να βρείτε και να αποκτήσετε το θησαυρό που είναι κρυμμένος στον αγρό των καρδιών σας·
όσοι θέλετε ν' ανάψουν ολόλαμπρες οι λαμπάδες των ψυχών σας από αυτόν τον κόσμο κι έτσι απαρνηθήκατε όλα τα παρόντα· όσοι θέλετε να γνωρίσετε και ν' αποκτήσετε με πείρα τη βασιλεία των ουρανών που είναι μέσα σας, ελάτε να σας εκθέσω την επιστήμη, ή μάλλον τη μέθοδο, της αιώνιας, ή καλύτερα της ουράνιας ζωής.

Ηχητικό Αγιολόγιο 30 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 30 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

30 Μαΐου Συναξαριστής


Ἰσαακίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐμμελείας Ὁσίας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀφροδισίου, Ἀγαπίου, Εὐσεβίου, Ρωμανοῦ, Τελετίου, Χαραλάμπους καὶ Χριστίνης, Εὔπλου Μάρτυρος, Εὐτυχοῦς Ἱερομάρτυρος, Ναταλίου Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ρωμανοῦ, Τελετίου καὶ τοῦ πλήθους καέντων, Κυπριανοῦ ἐξ Ἀντιοχείας, Βαρλαὰμ Μάρτυρος, Βενανδίου Ὁσίου, Ἡσαΐου καὶ Νικάνορος Ὁσίων, Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας ἐν Δεξιοκρατιαναῖς.


Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ Ὁμολογητής
 

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Συρία καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀρειανοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλεντος (364-378 μ.Χ.). Μοναχὸς στὴν πατρίδα του, μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐγκαταστάθηκε σὲ κάποια ἀπὸ τὶς μονὲς αὐτῆς. Διακρινόταν γιὰ τὴ φλογερὴ πίστη καὶ τὴ μαχητικότητά του ἐναντίον καθενὸς ποὺ ἐπιβουλευόταν αὐτήν, ἰδιαίτερα δὲ κατὰ τῶν ἐπικρατούντων αἱρετικῶν Ἀρειανῶν.
Μιλώντας πρὸς τοὺς μοναχοὺς καὶ τὰ πλήθη, δὲν δίσταζε νὰ ἐλέγχει καὶ αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα γιὰ τὶς ὑπὲρ τῶν αἱρετικῶν ἀπροκάλυπτες ἐνέργειές του.
Τὸ 378 μ.Χ. συνάντησε τὸν Οὐάλεντα, ἐνῶ ἀναχωροῦσε γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Γότθων ποὺ εἰσέβαλαν στὸ Βυζάντιο, καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀπόδος ταῖς ποίμναις τοὺς ἀρίστους νομέας καὶ λήψει τὴν νίκην ἀπονητί· εἰ δὲ τούτων μηδὲν δεδρακὼς παρατάξαιο, μαθήσει τῇ πείρᾳ, πῶς σκληρὸν τὸ πρὸς κέντρα λακτίζειν, οὕτω γὰρ ἐπανήξεις καὶ προσαπολέσεις τὴν στρατιάν».
Τοῦ ζήτησε δηλαδή, ἐάν ἤθελε νὰ ἐπιστρέψει νικητής, νὰ ἐπαναφέρει ἀπὸ τὴν ἐξορία τοὺς Ἐπισκόπους καὶ νὰ τοὺς ἀποδώσει τὸ ποίμνιό τους, εἰδάλλως θὰ καταστρεφόταν καὶ αὐτὸς καὶ τὸ στράτευμά του. Ὁ Οὐάλης, ὄχι μόνο ἐκώφευσε στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Ἰσαακίου, ἀλλὰ ἀπείλησε αὐτὸν ὅτι, ὅταν θὰ ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία, θὰ τὸν θανάτωνε.

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Ο όσιος Θεόδωρος και ο άγιος Άρτος


Την ημέρα της μνήμης του αγίου μάρτυρος Αντιόχου, ο όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης (6ος-7ος αΙ) λειτουργούσε στον ομώνυμο ναό.
Την ώρα πού εκφωνούσε «τα αγία τοις αγίοις», σήκωσε, σύμφωνα με την τοπική συνήθεια, το δισκάριο ψηλά, για νά υψώσει τον άγιο" Άρτο. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό:
Ο άγιος Άρτος, σαν νά σκιρτούσε από χαρά, υψωνόταν για πολλή ώρα πάνω από το δισκάριο, κι ύστερα κατέβαινε χτυπώντας πάνω του. 'Όλοι το έβλεπαν και το άκουγαν Με τον τρόπο αυτό ο άγιος Άρτος φανέρωνε πώς ή θυσία του ιερουργού ήταν ευπρόσδεκτη.
Οι πιστοί παρακολουθούσαν το θαύμα φοβισμένοι και κατάπληκτοι, ενώ ο όσιος, πλημμυρισμένος από χαρά και δάκρυα κατανύξεως, δόξαζε το Θεό για την αγαθότητά Του.
Άλλοτε πάλι ο όσιος τελούσε τη θεία λειτουργία στο ναό του αγίου Γεωργίου χρησιμοποιώντας ένα ξερό πρόσφορο.

Ἡ περιφρόνηση τῶν κολλύβων. Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη


Ἡ περιφρόνηση τῶν κολλύβων

Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη
Προϊστάμενος του Ιερού Βυζαντινού Ναού Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης

Τό Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι Ψυχοσάββατο, δηλαδή “μνεία πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χριστιανῶν”. Τό ἐσπέρας τῆς Παρασκευῆς καί τό πρωί τοῦ Σαββάτου, πλῆθος λαοῦ, προσέρχεται εἰς τούς κοιμητηριακούς ἢ ἐνοριακούς Ναούς.
 Ἐκεῖ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας καί τό μνημόσυνο “ὃ οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν” ὑπέρ πάντων τῶν “ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν”. Πρός τιμήν τους προσκομίζουν οἱ πιστοί κόλλυβα.
Τό ἒθιμο τῶν κολλύβων εἶναι πάρα πολύ παλαιό. Οἱ ρίζες του χάνονται στίς πρό Χριστοῦ ἐποχές.
Τά κόλλυβα εἶναι σιτάρι βρασμένο. Ἒχουν τή μορφή στολισμένου δίσκου ἢ πιάτου μέ ξηρούς καρπούς, καρύδια, σταφίδα, ρόδι καί κυρίως ζάχαρη.

Η πρώτη μου εξομολόγησις στο Άγιον Όρος. Αρχιμ. Χερουβείμ.


Από το περιβόλι της Παναγίας
Νοσταλγικές αναμνήσεις
 
Αφού απεφάσισες να μείνεις πλέον στο Άγιον Όρος, πρέπει να πας στον πνευματικό, για να εξομολογηθείς, μου είπε μια ημέρα ο Γέροντας.
Ο πνευματικός μας π. Χριστοφόρος ησύχαζε στα Καρούλια, στον πιο αντιπροσωπευτικό τόπο της αγιορείτικης ερήμου. Μαζί με ένα παραδέλφο μου φορτωθήκαμε τους ντορβάδες, γεμάτους τρόφιμα για τους ασκητάς των Καρουλίων, οι οποίοι στερούνται των πάντων. Εμείς δόξα τω Θεώ είχαμε απ’ όλα τα επίγεια αγαθά.
Ο πρώτος σταθμός μας έγινε στην καλύβη του υμνογράφου π. Γεράσιμου. Ήμουν ευτυχής που συνήντησα τον άνθρωπο αυτό. Τον είχα γνωρίσει από το 1935 στον Πειραιά. Σεβαστό και αγαπητό μου πρόσωπο. Και η δική του όμως χαρά ήταν έκδηλη, καθώς με έβλεπε τώρα στο Άγιον Όρος με τη στολή του μοναχού και με όλα τα αγιορείτικα διακριτικά της γνωρίσματα: ντορβάς, μπαστούνι, χοντρά παπούτσια με σόλες από ρόδα αυτοκινήτου. Μα πιο πολύ χάρηκε, διότι ο Θεός με είχε οδηγήσει σε μια αυστηρή και ασκητική συνοδία.
Τον εκοίταζα με θαυμασμό. Ήταν ο σύγχρονος υμνογράφος της Εκκλησίας μας. Το υμνογραφικό του ταλέντο αποκτούσε μεγαλύτερη αξία, καθώς το καλλιεργούσε στην ερημική εκείνη γωνιά της Μικράς Αγίας Άννης.
-Ώστε είναι η πρώτη σου εξομολόγησις στο Άγιον Όρος; μου είπε. Πηγαίνεις σ’ ένα πνευματικό με πολλή διάκρισι και αγιότητα. Πρόσεξε να φανείς αντάξιος των δωρεών του Θεού.

Από το 1453 μέχρι σήμερα ο αγώνας για ελευθερία. Ιστορική Πινακοθήκη Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου


Μια εξαιρετική, συγκινητική παρουσίαση από την Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου.
Επειδή τα λόγια ωχριούν θα αναφέρουμε τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη: 

«Ὁ Θεὸς τῆς Ἑλλάδος ἔβαλε τὴν ὑπογραφή Του γιὰ τὴν Λευτεριὰ τῆς πατρίδος καὶ δέν την παίρνει πίσω.»


Αναδημοσίευση από περσινή μας δημοσίευση  anavaseis.blogspot.com

Ἐκλογές 2012. Μιά κρίσιμη καμπή τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἐνόψει τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος


Ἐκλογές 2012. Μιά κρίσιμη καμπή τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἐνόψει τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου.

Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδος τήν Πέμπτη 24.5.2012 τό ἀπόγευμα, καί θά τήν ἀκούσετε ὀλόκληρη ἐδῶ Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Ἐνημέρωση γιά τό ἀπόσπασμα ἀπό  floga.gr

Η απόκτηση της αληθινής πίστεως. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός 
Βιβλίο Πρώτο 
Η απόκτηση της αληθινής πίστεως
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, γ΄τόμος

Η αληθινή πίστη είναι θεμέλιο όλων των αγαθών και θύρα των μυστηρίων του Θεού και νίκη άκοπη των εχθρών, και πιο αναγκαία από κάθε άλλη αρετή, και φτερά της προσευχής, και κατοίκηση του Θεού μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό όποιος ποθεί να την αποκτήσει, έχει χρέος να υπομένει κάθε δοκιμασία που θα του έρθει από τους εχθρούς και από τους πολλούς και ποικίλους λογισμούς, για τους οποίους κανείς δεν μπορεί να εννοήσει τελείως, ούτε να μιλά γι' αυτούς, ή να τους βρεί, παρά μονάχα ο εφευρέτης της κακίας διάβολος.

Αλλά ας έχει θάρρος ο άνθρωπος αυτός· γιατί αν νικήσει τους πειρασμούς που έρχονται κατεπάνω του με τόση βία και συγκρατεί το νου του ώστε να μην υποχωρήσει στους λογισμούς που φυτρώνουν μέσα στην καρδιά του, θα νικήσει με μια όλα τα πάθη. Γιατί δεν είναι αυτός που νίκησε, αλλά ο Χριστός που ήρθε μέσα του με την πίστη.

«Όσο ψηλότερα πηδάει η μαϊμού... ». Δημήτρης Νατσιός


«Όσο ψηλότερα πηδάει η μαϊμού... τόσο περισσότερο φαίνεται ο κ.... της»
 Δημήτρης Νατσιός

 Ευθύβολη και περιεκτικότατη η λαϊκή παροιμία, αποτυπώνει, «ακραιφνώς και ακιβδήλως», μιαν ανθρώπινη συμπεριφορά. Και, ως γνωστόν, το συμπαθέστατο, κατά τα άλλη, αυτό ζώο, η μαϊμού, εκτίθεται από την... πισινή του, θέα.

Οι παροιμίες, σύμφωνα με τους μελετητές, είναι συμπυκνωμένοι μύθοι. Άρα, οφείλουμε, να παραθέσουμε το επιθύμιον, να την προβάλλουμε στην ανθρώπινη βιοτή.

Λοιπόν. Κάποιοι άνθρωποι, ατάλαντοι και ασήμαντοι, «νοσούντες εξ ελαφρότητος και ρεκλαμομανίας», όπως θα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ονειροφαντάζονται λαμπρές καριέρες, υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, αναρριχώνται στα υψηλά και... αποκαλύπτεται ο δυσειδής κ.... τους. (Το φαινόμενο αυτό το μελέτησε επαρκώς, ο Καστοριάδης, στο εξαιρετικό βιβλίο του «η άνοδος της ασημαντότητας».

Και οι αρχαίοι το συνόψισαν, αριστοτεχνικά και δωρικώς, με τρεις λέξεις: «αρχή άνδρα δείκνυσι»).
Αν σκαλίσουμε λίγο τα περασμένα, ένα κλασικό παράδειγμα εγωτικής μεγαλαυχίας και ψωροπερηφάνειας (θαυμάσια λέξη), συναντάμε στα «απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη. 

Βρήκα πολλούς πατέρες με «πράξη» και «θεωρία». Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής


Εγώ, όταν ήλθα στο Άγιον Όρος, βρήκα πολλούς Πατέρες με «πράξη» και «θεωρία». Γηραιούς και αγίους ανθρώπους.

Ήταν ο Γέρων Καλλίνικος. Άριστος ασκητής. Έγκλειστος σαράντα έτη. Εξασκούσε τη νοερά εργασία και απολάμβανε της θείας αγάπης το μέλι γενόμενος και σε άλλους ωφέλιμος. Αυτός γεύθηκε την αρπαγή του νοός.

Πιό κάτω απ’ αυτόν ήταν ένας Γέρων Γεράσιμος. Πολύ μεγάλος ησυχαστής. Χίος στην καταγωγή. Θαυμάσιος ασκητής. Εξασκούσε τη νοερά προσευχή. Ενενήντα ετών. Έκαμε στην κορυφή του Προφήτη Ηλία δεκαεπτά χρόνια παλεύοντας με δαίμονες και ταλαιπωρούμενος από τις καιρικές συνθήκες. Έμεινε σταθερός στύλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκαινόμενος στη μελέτη του Ιησού τελείωσε τον αμέριμνο βίο του.

Υψηλότερα ήταν ο Γέρων Ιγνάτιος. Τυφλός πολλά χρόνια. Χρόνια πνευματικός. Γέρων ενενήντα πέντε ετών. Ευχόμενος νοερά και αδιάλειπτα. Από την ευχή έβγαζε το στόμα του ευωδία, τόσον που χαιρόταν κάνεις να ομιλεί κοντά στο στόμα του.

Ηχητικό Αγιολόγιο 29 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 29 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

29 Μαΐου Συναξαριστής


Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, Κυρίλλου Μάρτυρα, Ὀλβιανοῦ Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρός καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ τῶν μαρτύρων, Ρεστιτούτου Μάρτυρος, Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου, Μαξιμίνου Ἐπισκόπου, Σισιννίου Ἱερομάρτυρα και τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτυρίου καὶ Ἀλεξάνδρου, Μαξίμου Ἐπισκόπου, Ἱερεμίου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος, τῶν Ὁσίων Βότου, Φήλικος καὶ Ἰωάννου τῶν Ἐρημιτῶν, Ἐθελμπέρτου βασιλέως, Ὑπομονῆς Ὁσίας, Ἀνδρέου Νεομάρτυρος, Ἰωάννου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἰωάννου Νάννου του νεομάρτυρος, Εὐθυμίου Ἱερομάρτυρος, Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἐγγύηση τῶν Ἁμαρτωλῶν»Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἡ Παρθενομάρτυρας
 

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Θεοδοσία καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Φοινίκης καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ ἐτῶν διέπρεπε τόσο γιὰ τὴν εὐσέβεια, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ζῆλο της ὑπὲρ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, διαδίδοντας αὐτὴ μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρισσῶν γυναικῶν καὶ ἑλκύοντας πολλὲς ἀπὸ αὐτές.
Κατὰ τὸ πέμπτο ἔτος τῶν διωγμῶν, βρισκόμενη στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, συνελήφθη καὶ δέσμια ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντα Οὐρβανοῦ. Ἐπειδὴ ἡ Ἁγία δὲν πειθόταν νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, διατάχθηκε ὁ σκληρὸς βασανισμὸς αὐτῆς.
Τῆς κόπηκαν οἱ μαστοὶ καὶ τῆς καταξεσκίσθηκαν τὰ πλευρά, ἡμιθανὴς δέ, πιεζόταν νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Ἡ Θεοδοσία, μὲ φωνὴ ποὺ μόλις ἀκουγόταν, δήλωσε καὶ πάλι ὅτι ἦταν καὶ θὰ παρέμενε Χριστιανή. Τότε ὁ Οὐρβανός, γεμάτος ἀπὸ ὀργή, διέταξε, ἀφοῦ βασανισθεῖ σκληρότερα, νὰ ριχθεῖ στὴ θάλασσα, ὅπου ἔλαβε καὶ τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης.Προσέχετε τους λογισμούς σας ...


Ποικίλα διδακτικά προς εν Χριστώ τελείωσή μας

* Προσέχετε τους λογισμούς σας. Η προσοχή σας κυρίως να στραφή εις το να συνάζει ταπεινούς λογισμούς. Διότι η ταπείνωσις σώζει τον άνθρωπο, και αυτή είναι κυρίως ο στόχος όλων των πνευματικών επιδιώξεων.

* Χωρίς νήψη η κάθαρσις της ψυχής και του σώματος δεν αποκτώνται, οπότε μήτε ο Θεός οπτάνεται εν αισθήσει νοός και καρδίας.

* Πολλά μας θλίβουν, πλην μακάριος είναι εκείνος ο οποίος με υπομονή και ευχαριστία διέρχεται τα θλιβερά της πρόσκαιρης ζωής.

* Πρόσεχε, παιδί μου, να μην κρίνης ουδεμία ψυχή· διότι εις τον κρίνοντα τον πλησίον παραχωρεί ο Θεός και πέφτει, για να μάθει να συμπαθει τον ασθενή αδελφό του.
Όλους μας στηρίζει το έλεος του Θεού· και εάν υπερηφανευθούμε, σηκώνει ο Θεός την χάρη του, και γινόμεθα εμείς χειρότεροι των άλλων!

* Άλλο το να κατακρίνει κανείς, και άλλο το να πολεμήται εις την κατάκριση. Το να κατακρίνεις είναι δεινό πάθος· το να πολεμήται όμως και να αντιπολεμεί, τούτο στεφάνων αιτία.

Εφραίμ ο...ταλαίπωρος!


Στην πνευματική μας πορεία στο επάνω μέρος των Κατουνακίων γνωρίσαμε ενάρετους ησυχαστές και ερημίτες, όπως τον ταπεινό μοναχό Εφραίμ τον ταλαίπωρο. Αυτός ο ευλογημένος καταγόταν από τα χωριά της Θεσσαλίας και ήρθε μεγάλος στην καλογερική, αλλά είχε καλλιεργημένη χριστιανική συνείδηση και πολύ καλή προαίρεση, διότι έτρεχε στα Μοναστήρια κι ο,τι ελεημοσύνες και βοηθήματα του έδιναν, παξιμάδι, ρύζι, ζάχαρη και κηπουρικά είδη, τα πήγαινε ως τροφοδοσία σε όλους τους άλλους ερημίτες που ήταν άρρωστοι ή γεροντάκια και ανάπηροι. Βοηθούσε όλους αδιακρίτως με πραγματική χριστιανική αδελφική αγάπη.
Ο μοναχός αυτός συνήθιζε να ελεεινολογεί τον εαυτό του κι όταν τον ρωτούσαν «Τί κάνεις πάτερ Εφραίμ; Πώς πάει η πνευματική προκοπή Σημειώνουμε πρόοδο ή μένουμε στάσιμοι στις εξετάσει της Καλογερικής;» αυτός στερεότυπα απαντούσε: Τί να κάνω ο ταλαίπωρος; Μόνο αμαρτίες κάνω πατέρες.»
Και επειδή έδινε πάντα την ίδια απάντηση, ο Γέροντας μου, ο οποίος τον αγαπούσε, όπως και κάθε αδελφό αγωνιζόμενο, για να τον δοκιμάσει αν από πραγματική ταπείνωση το λέγει αυτό ή από παλή συνήθεια, όταν μια μέρα σε κάποια εροταστική εκδήλωση, μετά απο τη θεία λειτουργία, ήταν όλοι οι πατέρες, τριάντα περίπου μοναχοί και παπάδες στο Αρχονταρίκι για το τυπικό κέρασμα στην είσοδο της αίθουσας αυτής καθόταν ο πατήρ Εφραίμ διστακτικός.

«Το διορατικό το κατέχω καλά» .Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης


«Για το διορατικό χάρισμα τον ερώτησα κάποτε που καθόμαστε στην τράπεζα. «Τι είναι αυτό το διορατικό που λένε έχει ο ένας και ο άλλος. Πώς ενεργεί, μάλλον, το διορατικό χάρισμα;»
Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης
Με μια ευγλωττία και αφέλεια μου λέει: «Α, αυτό το κατέχω καλά, μπορώ να στο πω». «Είμαι όλος αυτιά», του λέω. «Βλέπεις τι υπάρχει εδώ άπ’ έξω στην αυλή;», με ρωτάει. «Δεν βλέπω», του απαντώ. «Τώρα», μου λέει, «περνάει μια γάτα με μια μεγάλη μαύρη βούλα εδώ στον λαιμό. Εμένα, βλέπεις, με έχει αξιώσει ο Θεός να βλέπω και πίσω από τον τοίχο».
 ‘Εμένα μου φάνηκε αστείο και πολύ απλοϊκό.
Όταν συνήλθα και ενώ έπινα τον καφέ μου, αμέσως μετά την κουβέντα εμφανίσθηκε στην πόρτα μια γάτα με μαύρη βούλα στον λαιμό. Κι αυτός κατάλαβε την έκπληξί μου και άρχισε να γελά ακατάσχετα. Τότε, κατάλαβα ότι είχα απέναντι μου έναν άνθρωπο που κατείχε καλά αυτό το χάρισμα. Και το έκρυβε, όμως, όσο μπορούσε, για να μην προκαλή, για να μη θαυμάζεται, διότι είπαμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ κεκρυμμένης εργασίας.»


Πηγή: Σίμωνος Μοναχού, Πατήρ Ευμένιος – Ο κρυφός άγιος της εποχής μας, Επιμέλεια κειμένου: Μαίρη Αποστολάρα, Πρώτη Έκδοσι, Δεκέμβριος 2009

pemptousia.gr

Η ψεύτικη γνώση. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο
 Η ψεύτικη γνώση 
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, γ΄τόμος

Η ψεύτικη γνώση είναι εκείνη που νομίζει ότι γνωρίζει εκείνα που ποτέ δεν έμαθε. Αυτή είναι χειρότερη από την τέλεια άγνοια, λέει ο Χρυσόστομος, γιατί δεν καταδέχεται να διδαχθεί από άλλον και να διορθωθεί, νομίζοντας η παγκάκιστη ότι είναι ορθή.

Γι' αυτό λένε οι Πατέρες ότι, εκείνα που βρίσκονται μέσα στις θείες Γραφές οφείλομε να τα ζητούμε με πόνο, με ταπείνωση και συμβουλή των εμπείρων, για να τα μάθομε με τα έργα μάλλον παρά με τα λόγια· εκείνα όμως για τα οποία σιωπούν οι Γραφές, να μην τα ζητούμε διόλου, γιατί αυτό είναι παράλογο, όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος για εκείνους που ζητούν να προγνωρίζουν τα μέλλοντα και δε θέλουν να παραιτηθούν μάλλον από αυτό, ως ανάξιοι.

Τί ἐννοοῦμε μέ τό «Στῶμεν Καλῶς»;


Ακούμε στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά την εκφώνηση του λειτουργού «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» και στη συνέχεια «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ» ψάλλει ο
χορός.
Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας εννέα είναι τα ουράνια τάγματα: Σεραφείμ - Χερουβίμ - Θρόνοι - Κυριότητες - Δυνάμεις - Εξουσίες - Αρχαί – Αρχάγγελοι - Άγγελοι.
Και κατά τον άγιο Γρηγόριο προ του ουρανού και της γης κτίστηκαν από το Θεό οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι διάκονοι του Θεού και υπηρέτες σε έργα και στη δοξολογία.
Τους αποστέλλει ο Θεός σε έργα ή να παραλάβουν ψυχές ή να υπηρετήσουν αγίους του ή να υποδείξουν εν ονόματι του Θεού το θέλημα του Θεού ή να φρουρήσουν κάθε άνθρωπο.
Επίσης δοξολογούν ακατάπαυστα το Θεό και την άπειρη δύναμή του.
Αλλά τι γιορτάζει η εκκλησία στη σύναξη των αγγέλων;

Παρεκκλίσεις σέ ζητήματα ὀρθοδόξου πίστεως, κανονικῆς τάξεως καί ἱστορικές ἀνακρίβειες τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος στά θρησκευτικά δημοτικοῦ καί γυμνασίου (ἔτους 2011). Εὐάγγελος Πονηρός


Παρεκκλίσεις σέ ζητήματα ὀρθοδόξου πίστεως, κανονικῆς τάξεως καί ἱστορικές ἀνακρίβειες τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος στά θρησκευτικά δημοτικοῦ καί γυμνασίου (ἔτους 2011)


Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.

Παρεκκλίσεις σέ ζητήματα ὀρθοδόξου πίστεως, κανονικῆς τάξεως καί ἱστορικές ἀνακρίβειες τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος στά θρησκευτικά δημοτικοῦ καί γυμνασίου (ἔτους 2011)
Στό νέο πρόγραμμα ἐπιχειρεῖται νά παρουσιασθεῖ ἡ νόθευση τοῦ μαθήματος ὡς ἀπαραίτητη ἀναγκαιότητα: «αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι οι θρησκείες είναι πηγή ἐλπίδας για σωτηρία, αιτία προσωπικής δέσμευσης και συλλογικής πορείας, επισημαίνεται ότι στη διαδικασία της διδασκαλίας τους αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβληθούν[1]».
Ἄρα θά παύσει πλέον νά διδάσκεται ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός μαθητής, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ σωτηρία καί ὅτι ἡ οἰκογένεια τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καί θά τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ἰδέα, καθ΄ ἡμᾶς ἡ ψευδαίσθηση, ὅτι οἱ θρησκεῖες τοῦ δίνουν ἐλπίδα σωτηρίας;
Στή θέση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ μαθήματος εἰσάγεται ἀπό τήν ἀγγλόφωνη βιβλιογραφία τό “religious literacy”, τό ὁποῖο μεταφράζεται ἄλλοτε μέν ὡς «θρησκευτικός γραμματισμός», ἄλλοτε δέ ὡς «θρησκευτικός ἐγγραμματισμός».

Ἡ λειτουργία τοῦ “religious literacy” ἐπιχειρεῖται νά ὁρισθεῖ ὡς ἑξῆς: «Ο θρησκευτικός αυτός γραμματισμός βασίζεται στους κανόνες της παιδαγωγικής και επιστημονικής γνώσης και στοχεύει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής που παρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες, εφαρμόζοντας μια διερευνητική, ερμηνευτική και διαλογική μαθησιακή προσέγγιση.[2]»

Ευλογητάρια Πέτρου Πελοποννησίου. Πρίγγος και Στανίτσας 1957


Πατριαρχείο 1957. Πρίγγος και Στανίτσας που συνοδεύονται από τα μικρά παιδάκια κανοναρχάκια.
Ευλογητάρια Πέτρου Πελοποννησίου.
Απόλυτη μελωδική σύμπνοια και συμπόρευση από μικρούς και μεγάλους. Τι ωραία βιώματα για τα παιδάκια αυτά.

Ηχητικό Αγιολόγιο 28 Μαίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

28 Μαΐου Συναξαριστής


Εὐτυχίου Ἐπισκόπου, Ἑλικωνίδος Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κρήσκεντος, Παύλου καὶ Διοσκορίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου, Σενατόρου Ἐπισκόπου Παβίας, Σενατόρου Ἐπισκόπου Μιλάνου, Χέρωνος Ἱερομάρτυρος, Ἰούστου Ἐπισκόπου, Γερμανοῦ Ἐπισκόπου, Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἀνδρέου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Φιλοθέας Παρθενομάρτυρος, Ἰγνατίου Ἐπισκόπου, Γεροντίου Μόσχας, Σωφρονίου Ὁσίου, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Γκαλίτς, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κυρίας τῆς εἰρήνης, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «νοητοῦ τείχους»


Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς

Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν καὶ πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐτύχιος.  Ἀναδείχθηκε σὲ Ἐπίσκοπο Μελιτηνῆς, ὅμως λόγῳ τῆς Χριστιανικῆς δράσεώς του συνελήφθη, ἀρνήθηκε δὲ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια ρίχθηκε στὸ νερό, ὅπου βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς εὐτυχήσας ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις, τῆς τῶν Μαρτύρων εὐκληρίας μετέσχες, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε παμμάκαρ Εὐτυχές· σὺ γὰρ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καθαρῶς ὑπουργήσας, αἵμασιν ἐφοίνιξας, τὴν ἁγίαν στολήν σου· μεθ’ ἧς Χριστῷ καὶ νῦν ἱερουργῶν, ἀεὶ δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Ἡ ἐξάπλωσις τῆς μαγείας στήν Ἑλλάδα. (Β΄ Μέρος -τελευταῖο). Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Ἡ ἐξάπλωσις τῆς μαγείας στήν Ἑλλάδα. (Β΄ Μέρος)
Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική
Τό Α΄ Μέροςἐδῶ

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

  ..... Τότε ἄρχισαν καί οἱ τρεῖς δαίμονες νά μοῦ λέγουν ταυτόχρονα:
  - Μή φοβᾶσαι. Εἶσαι δικός μας. Αὐτά πού διαβάζεις, ἐμεῖς τά βάζουμε στό μυαλό ἐκείνων πού τυπώνουν τά βιβλία. Αὐτά τά συνεχῆ μαγικά, πού δείχνουν  οἱ τηλεοράσεις, τούς μάγους καί τίς μάγισσες, ἐμεῖς τά ὑποδεικνύουμε, γιά νά δαιμονίζουμε τά βρέφη καί ὅσους τά βλέπουν. Ἀπ᾿ αὐτή τήν στιγμή θά εἴμεθα κοντά σου. Δέν θά φεύγουμε, ἔστω κι ἄν δέν μᾶς βλέπεις ἐσύ! Ὅ,τι θέλεις, νά μᾶς τό ζητεῖς καί θά τό ἔχης ἀμέσως.
Ὁ ξανθός δαίμονας ἔπαυσε νά κάνη βόλτες μέσα στό δωμάτιό μου καί ὅλοι μαζί σέ κλάσματα δευτερολέπτου έξαφανίσθηκαν.

Ἐγώ ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή δέν μποροῦσα νά συνέλθω. Ἔφερνα διαρκῶς στόν νοῦ μου, ὅλα ὅσα μοῦ εἶπαν. Τούς ἔβλεπα διαρκῶς μπροστά μου μέ τήν φαντασία μου. Αἰσθανόμουν τήν παρουσία τους. Τό χρῶμα μου ἄλλαξε καί τό αἷμα μου ἔτρεχε άκανόνιστα μέσα στίς φλέβες μου.

Οἱ νεοπροτεσταντικές θρησκευτικές ὁμάδες εἶναι μιά πλάνη διαβολική. Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό. Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα


Οἱ νεοπροτεσταντικές θρησκευτικές ὁμάδες εἶναι μιά πλάνη
 Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό

Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα 

   - Γιά τίς χριστιανικές ὁμολογίες ἔχει λυθῆ σαφῶς τό πρόβλημα: Ἄλλο πρᾶγμα ἡ αἵρεσις καί ἄλλο ἡ ἀληθινή ὁδός πρός σωτηρία (Ὀρθοδοξία). Δέν ἠμποροῦμε πλέον νά ὁμιλοῦμε γιά περισσότερες ὁδούς ἤ γιά περισσότερες ἀλήθειες;

  - Ὑπάρχουν δύο μόνο ἀπολύτως καθορισμένα πράγματα, τά ὁποῖα δέν ταιριάζουν πουθενά:  ἡ ἀλήθεια καί ἡ αἵρεσις (πλάνη). 
Ἠμποροῦμε νά ἀναφέρουμε τήν παραβολή τοῦ Πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου. Ὁ πλούσιος παρεκάλεσε τόν Ἀβραάμ ν᾿ ἀφήση τόν Λάζαρο νά πάη νά τόν βοηθήση (Λουκ.16,24. Στίς δύο ὅμως αὐτές καταστάσεις ὑπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ τους, τό ὁποῖον δέν ἠμπορεῖ νά τό περάση κανείς.
Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος εἶναι «συνοθύλευμα»  ἀκατανόητο καί ἀπερίγραπτο, διότι μπορεῖ νά γίνη μεγάλος ἅγιος ἤ καί μεγάλος διάβολος.

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έκτη συνομιλία (ερωτ. 139-145)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα
  Έκτη συνομιλία (ερωτ. 139-145)

139. -  Γιατί υπάρχει τόσος πόνος στον κόσμο;

  -  Λέγει ό δίκαιος Ιώβ: «Άλλα άνθρωπος γεννάται κόπω» (Ιώβ 5,7). Ό Απόστολος Παύλος λέγει ότι όλα τα έργα γίνονται με κόπο καί πόνο (Ρωμ.8,21). Ό πόνος στον κόσμο είναι καρπός της πτώσεως του ανθρώπου από τον παράδεισο (Πράξ. 3,16). Είναι καρπός της αμαρτίας (Ψαλμ.7,14-16).
Άλλ' όμως, εάν δεχώμεθα κάθε πόνο με υπομονή και ευχαρίστηση, λαμβάνουμε μεγάλη πνευματική ωφέλεια πολύτιμη για την σωτηρία της ψυχής μας.
Γενικά βλέπουμε ότι, όσο πολλαπλασιάζεται ή αμαρτία καί ή πλάνη στον κόσμο, τόσο αυξάνεται καί ό πόνος, δηλαδή ή πείνα, ή σύγχυση, οί πόλεμοι, οί παντός είδους ασθένειες καί ό θάνατος. Ή φροντίδα ημών των χριστιανών είναι να εγκαταλείψουμε την αμαρτία, να συμφιλιωθούμε με τον Θεό, να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού, την ταπείνωση, την υπομονή καί τότε όλα τα βάσανα μας θα λιγοστέψουν καί θα έλθει μεγάλη ωφέλεια στις ψυχές μας.

140.  - Ό πόνος είναι αρραβώνας  των αιωνίων βασάνων, ή το αντίλυτρο των αμαρτιών μας; Ποιος είναι ό σκοπός της υπάρξεως, του πόνου;

Θάνατος τοῦ Ἀβραάμ. Γέννησις Ἰακώβ καί Ἠσαῦ καί ἀσχολίαι αὐτῶν. Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στή Γένεση


30. Θάνατος τοῦ Ἀβραάμ. Γέννησις Ἰακώβ καί Ἠσαῦ καί ἀσχολίαι αὐτῶν.

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Γένεση χωρίον 25, 5-28
Πραγματοποιήθηκε στίς 19-11-1979

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr
Γιά νά ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες πατῆστε  π. Μυτιληναίος - Γένεσις

«Φρού-φρού οι Άγγελοι». Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης


Το πατρικό σπίτι του Γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη στην Εθιά Ηρακλείου Κρήτης

Η Γερόντισσα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βρανά, Θεοτίμη μοναχή, μας διηγήθηκε ότι, όταν πήγαινε ο πατήρ Ευμένιος και τους λειτουργούσε, όλο γελούσε μέσα στο Ιερό.

 Η ίδια λέει: «Κάποια φορά, που θα είχαμε Λειτουργία, με ρώτησαν ποιος παπάς θα έλθη να λειτουργήση και λέω: «Αυτός ο Παππούλης, που όλο γελάει μέσα στο Ιερό και γελάω κι εγώ». Από εκείνη την φορά και μετά, όσες φορές ήλθε να μας λειτουργήση ο πατήρ Ευμένιος, δεν ξαναγέλασε ποτέ».

«Κάποια φορά ήλθε και μας λειτούργησε πάλι ο πατήρ Ευμένιος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας καθήσαμε στο μικρό μας Αρχονταρίκι και μας έλεγε διάφορα πράγματα. Σε κάποια στιγμή τον ρωτάω: «Γέροντα, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μέσα στον ναό, ένας Άγγελος μόνο υπάρχει;».

«Μητέρα τοῦ Θεοῦ μήν τούς ἀφήσεις!» . Π.Αρσένιος ο Κατάδικος ''ΖΕΚ - 18376''. Μέρος Β'. (Τελευταίο)


«Μητέρα τοῦ Θεοῦ μήν τούς ἀφήσεις!»

Ἡ παράγκα ἔφευγε, χανόταν μέσα στό σκοτάδι. Κι ἐκεῖνος προχωροῦσε ἀργά, ἀφήνοντας πίσω του τόν κόσμο τοῦτο καί πλησιάζοντας σέ ἕνα ὑπέρλαμπρο, ἕνα σαγηνευτικό φῶς, πού φαινόταν κάπου μακριά.
Εἶδε τόν Σαζίκωφ νά φέρνει ἕνα κύπελλο μέ νερό κοντά στά νεκρωμένα χείλη του. Μάταια προσπάθησε νά τοῦ τό ρίξει μέσα στό στόμα. Τό νερό χύθηκε πάνω στό πρόσωπό του καί μούσκεψε τό λιγδιασμένο προσκεφάλι.
Προχωροῦσε. Προχωροῦσε πρός τό φῶς. Μά σέ μία στιγμή ἐνίωσε πώς δέν μποροῦσε νά φύγει μακριά ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους, πού μαζί τους εἶχε μοιραστεῖ τίς πίκρες καί τά βάσανα τῆς φυλακῆς- τόν Ἀλέξιο, τόν Ἀλέξανδρο, τόν Φέντια, τόν Ἰβᾶν, τόσους καί τόσους. Στάθηκε ὅλος ἀγωνία. Γύρισε πίσω.
Μία κραυγή ἱκεσίας ξεπήδησε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του:
-Κύριε! Κύριε! Μήν τούς ἐγκαταλείψεις! Βοήθησέ τους καί σῶσε τους!
Ἄρχισε νά κλαίει μέ λυγμούς.
-Μητέρα τοῦ Θεοῦ, μήν τούς ἀφήσεις!
Ἀπόκριση δέν ἔπαιρνε καμιά. Σιωπή, ἀπέραντη σιωπή! Ἔβλεπε μόνο, μέ θεία παραχώρηση, τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων- ἄλλες πυρακτωμένες κι ὁλοφοτες ἀπό τήν φωτιά τῆς πίστεως, ἄλλες σάν φλόγες ἀδύναμες καί τρεμάμενες, ἄλλες σάν μισόσβηστες σπίθες, ἄλλες μαῦρες κι ὁλοσκότεινες ἀπό τήν ἀπιστία. Ταράχθηκε-Κύριε!

Οι αποδείξεις του ποιός έβαλε τον γέροντα Εφραίμ φυλακή! Άκης Τσοχατζόπουλος: «Εντολέας κατά του Εφραίμ ήταν ο Πεταλωτής»


Αναβάσεις : Αργά ή γρήγορα θα αποκαλυπτόταν πιό πολιτικό πρόσωπο έβαλε τον γέροντα Εφραίμ στην φυλακή.  Το μάθαμε όπως θα δείτε παρακάτω από τις σημειώσεις του Τσοχατζόπουλου

Μετά την «πόρτα που έφαγε» από τον υπουργό Δικαιοσύνης Μιλτιάδη Παπαϊωάννου που αρνήθηκε να τον συναντήσει, όπως προκύπτει μέσα από τις ιδιόχειρες σημειώσεις του, ο Άκης Τσοχατζόπουλος φαίνεται να στρέφει το ενδιαφέρον του στον κ. Πεταλωτή αποδίδοντας του ρόλο «εντολέα» προς τη δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις-υπόνοιες του υπόδικου πλέον πρώην υπουργού, όπως αυτές αποτυπώνονται στις ιδιόχειρες σημειώσεις του η ποινική δίωξη σε βάρος του ηγούμενου της Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ, για το γνωστή υπόθεση των «ιερών ανταλλαγών» προκλήθηκε κατόπιν επιμονής της εφέτου ειδικής ανακρίτριας Ειρήνης Καλού που χειρίστηκε την υπόθεση, έπειτα από «εντολή» του Γ. Πεταλώτη.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος γράφει επ’ αυτού:

Τα εγκώμια του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον εκφραστή του παγκόσμιου ισλαμισμού, Φετουλάχ Γκιουλέν


Αναβάσεις: Όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης εγκωμιάζει τον κύριο προωθητή και εκφραστή του ισλαμισμού στον κόσμο, τον ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.

 Διαβάζουμε από την romfea.gr : Την προσφορά Τούρκου διανοητή εξήρε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Τη συμβολή του Φετουλάχ Γκιουλέν, του γνωστού, εμπνεόμενου από τη θρησκεία, Τούρκου διανοητή, στη δημόσια ζωή και την πρόοδο της Τουρκίας, εξήρε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων, στην τελετή βράβευσής του στην Ολλανδία, ο Πατριάρχης τόνισε: «Συνεργαζόμαστε στενά, εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά, διότι έχουμε τα ίδια ιδεώδη, την ειρήνη και την ενότητα. Εκτιμούμε την προσφορά του στην εκπαίδευση. Ο Γκιουλέν συνέβαλε και συμβάλλει στον διαθρησκευτικό διάλογο».

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου (3) στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων


1. Ἡ γνῶσις τοῦ Ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ Αἰώνιος ζωή
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων (Ἰωάν. 17, 1-13)
Πραγματοποιήθηκε στίς 07-06-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἀγών ὑπέρ τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων (Ματθ. 5, 14-19)
Πραγματοποιήθηκε στίς 19-07-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων
Πραγματοποιήθηκε στίς 19-06-1983

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου


Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου

Ηχητικό αρχείο MP3 - Διάρκεια 00:52:33 - Μέγεθος 24,0 MBΓιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πηγή αρχείου Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Α' Οικουμενική Σύνοδο (Τριαδολογία)


Ἡ Α' Οικουμενική Σύνοδος (Τριαδολογία)

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Ἠ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή.

Ὁι πλάνες τοῦ Ἀρείου καί οἱ συνέπειες αὐτῶν.
Τί εἶναι Δὀγμα; Λόγοι γέροντος Παϊσίου.
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Ἀρχείο Ἀναβάσεων

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου