Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ τὸ θηρίο. (Μέρος Α'). Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


Τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ τὸ θηρίο. (Μέρος Α'). 
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Σήμερα, ἀγαπητά μου παιδιά, ἔχω νά σᾶς διηγηθῶ, γιά ἕνα μεγάλο καί φοβερό θαῦμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος καί Τροπαιοφόρου καί Θαυματουργοῦ.
Ὄχι μακριά ἀπό τήν πόλι Λύδδα, ὅπου ἔχει ταφῆ τό πάνσεπτο σῶμα του, εἶναι μία πόλις πού λέγεται Βηρυττός, δίπλα στό ὄρος Λίβανος. Δίπλα στήν πόλι αὐτή ὑπῆρχε μία μεγάλη πηγή στήν ὁποία κατοικοῦσε ἕνα μεγάλο καί φοβερό ἑρπετό.
Κάθε φορά πού ἔβγαινε ἔξω ἀπό τήν φωλιά του, πού ἦταν δίπλα στήν πηγή, ἔπιανε ἀνθρώπους καί τούς ἔτρωγε. Πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι ἁρματώθηκαν καί πλησίασαν ἐκεῖνο τό μέρος μέ τήν ψυχή στό στόμα ἀπό τόν φόβο τους γιά νά τό σκοτώσουν.
Ἀλλά, μόνο καί μόνο τό ἄκουσμα ὅτι τό θηρίο ἐξερχόταν, ἔτρεμαν ἀπό τόν φόβο τους καί ἔτρεχαν νά γλυτώσουν. Ἀρκετοί εἶχαν συληφθῆ ἀπό τό θηρίο αὐτό καί εἶχαν γίνη τροφή του.
Γιά τήν πόλι ἐκείνη ἡ παρουσία αὐτοῦ τοῦ θηρίου ἦταν μεγάλη πληγή, συμφορά καί δοκιμασία.
Ἔτσι μία ἡμέρα, φθάνοντας ἄνθρωποι στήν πόλι ἐκείνη, ἐπῆγαν στόν βασιλέα καί τοῦ εἶπαν:
-Τί νά κάνουμε, βασιλεῦ, διότι χανόμεθα ὅλοι μας ἀπ᾿ αὐτό τό θηρίο.
Αὐτό τό ὁποῖο θά μέ συμβουλεύσουν οἱ θεοί μας, θά τό εἰπῶ καί σ᾿ἐσᾶς, τούς εἶπε ὁ βασιλεύς.
Ἔτσι, οἱ δαίμονες πού κατοικοῦσαν μέσα στά εἴδωλα καί ἤθελαν τήν ἀπώλεια τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων, ἔδωσαν μία κατάλληλη συμβουλή στόν βασιλέα: Ἐάν θέλουν νά μή χαθοῦν ὅλοι, νά δίνουν στόν θηρίο κάθε ἡμέρα ἕνα ἀπό τά παιδιά τους, ἀγόρι ἤ κορίτσι γιά τρώγη αὐτό τό θηρίο. Καί ὁ βασιλεύς εἶπε κατόπιν:

Ἡ ἐργασία. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ἐργασία

Διαβάζουμε πάλι στίς Διαταγές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, διά Κλήμεντος Ρώμης στά κεφάλαιο ξ΄-ξα΄ (60-61) πού φέρει τόν τίτλο: «Ὅτι δέν εἶναι Ὅσιο νά προτιμᾶ κανείς τά βιωτικά ἀντί τά θεῖα», τά ἑξῆς: «Ἐάν κάποιος ὀλιγωρεῖ, προφασιζόμενος τά δικά του ἔργα, «προφασιζόμενος προφάσεις μέσα σέ ἁμαρτίες», ἄς γνωρίζει ὁ τοιοῦτος ὅτι οἱ τέχνες τῶν πιστῶν εἶναι ἐπέργια, δηλ. πάρεργα, ἐνῶ (τό κύριο) ἔργο εἶναι ἡ θεοσέβεια. Τίς τέχνες σας λοιπόν νά τίς κάνετε ὡς πάρεργο μέ σκοπό τήν διατροφή σας. Ὡς κύριο ἔργο δέ νά ἀσκεῖτε τήν θεοσέβεια. Ὅπως ἔλεγε καί ὁ Κύριος: ‘’Μήν ἐργάζεσθε τήν τροφή πού χάνεται, ἀλλά αὐτήν πού μένει καί συντελεῖ στήν αἰώνια ζωή’’. Καί πάλι: ‘’Αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ Θεοῦ, νά πιστεύσετε σ’ Αὐτόν πού ἀπέστειλε Ἐκεῖνος’’. Ἄς προσπαθεῖτε λοιπόν μέ προθυμία νά μήν ἐγκαταλείπετε ποτέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ»15.

Ἡ πρώτη χριστιανική φοιτητική ὁμάδα. (Μέρος Α')


Ἡ πρώτη χριστιανική φοιτητική ὁμάδα. (Μέρος Α΄)
Ὁ πληγωμένος Ἀετός. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Συμφοιτητές καί φίλοι τῶν χρόνων ἐκείνων τόν θαύμαζαν καί προσπαθοῦσαν νά τόν μιμηθοῦν. Ὁ Ἡσύχιος, ὁ Τερέντιος, ὁ Σωφρόνιος, ὁ Εὐσέβιος, ὁ Κέλσος καί ὁ Εὐστόχιος τόν πρόσεχαν σέ ὅλα.
Μέ τούς νέους αὐτούς φοιτητές πού ἀργότερα θά γίνουν ἀνώτεροι κρατικοί ὑπάλληλοι καί ἐπίσκοποι, εἶχε μεγάλο σύνδεσμο.
Οἱ περισσότεροι ἀνῆκαν καί στήν ὁμάδα τῶν χριστιανικῶν φοιτητῶν τῆς Ἀθήνας.  Σιγά- σιγά καί χωρίς τυμπανοκρουσίες, οἱ χριστιανοί φοιτητές, οἱ πιό συνειδητοποιημένοι, συνάχθηκαν γύρω ἀπό τόν Γρηγόριο καί τό Βασίλειο.
Τούς εἶχαν ὅλοι καί τούς δύο πρότυπο καί στήριγμα.  Οἱ δύο τους πρώτευαν σέ ὅλα: στή γνώση καί στή χριστιανική ἀρετή. Ἀρχηγός βέβαια ἦταν ὁ Βασίλειος.  Τέτοιες θέσεις δέν ταιριάζανε στό χαρακτήρα τοῦ Γρηγορίου.
Ὅ,τι σχετιζότανε μέ πρωτοβουλίες τ’ ἄφηνε πάντα στό Βασίλειο, ἐκεῖνος εἶχε χαρακτήρα θεληματικό, γεννήθηκε γιά ἀργηγός.  Καί ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε ἀπό τότε σύνεση, ὥστε οἱ πρωτοβουλίες του νά εἶναι γιά τό καλό τοῦ κόσμου ὅλου.
Ἡ ὁμάδα τῶν χριστιανῶν φοιτητῶν τῆς Ἀθήνας ἔγινε γνωστή ὄχι μόνο στήν Ἀθήνα καί τήν Ἑλλάδα, μά σ’ ὅλη τήν ἔκταση τῆς ἀπέραντης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.  Ἡ φήμη τους ἔτρεξε παντοῦ.  Τά στόματα τῶν φοιτητῶν, που προέρχονταν ἀπ’ ὅλα τά πλάτη καί τά μήκη τοῦ τότε πολιτισμένου κόσμου, πληροφοροῦσαν, πηγαινοερχόμενοι στίς πατρίδες τους, τήν ὕπαρξη καί τή δράση τῆς ὁμάδας.

Ανάλυση Ευαγγελικής περικοπής Β' Λουκά. π. Θεόδωρος Ζήσης


Ανάλυση Ευαγγελικής περικοπής Β' Λουκά.

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (29/9/2013)
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)
Πηγή αρχείου  Ι. Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Χωρίς σταυρό, χωρίς ὄνομα …Ἐπίλογος.


 Χωρίς σταυρό, χωρίς ὄνομα …
 Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Ὁ Βαλέριος ἦταν ὡραῖος, πιο ὡραῖος ἀπό ἄλλοτε. Ἔσβησα τό μικρό κερί πού ἦταν ἀναμμένο στά τελευταῖα λεπτά  τῆς ζωῆς του. Ξέχασα νά εἰπῶ ὅτι ἐκείνη τήν ἡμέρα φώναξε τόν ἱερέα, γύρω στίς ἐννέα, καί κοινώνησε λάμποντας ἀπό χαρά. Τόν ἔντυσα. Στό στόμα του ἔβαλα ἕνα μικρό ἀσημένιο σταυρό, πού εἶχε καταφέρει νά τόν διαφυλάξει ἀπό ὅλες τίς ἔρευνες.
-Νά μοῦ τόν βάλετε στό στόμα, γιά νά ἀναγνωριστῶ! Μοῦ εἶπε.
Ἦλθε τό φορεῖο. Ὅλοι οἱ κρατούμενοι ἦταν στήν αὐλή, σἐ ἀναμονή. Ὅταν περάσαμε μ᾿ αὐτόν τήν ἐξώθυρα, σταματήσαμε κι αὐτοί ὅλοι ἔβγαλαν τά καπέλλα τους καί προσκύνησαν. Τόν ἐπῆραν δύο κρατούμενοι πού εἶχαν τόν ρόλο τῶν κηδειῶν.
Δύο ἡμέρες τόν ἄφησαν στήν μεγάλη αὐλή, ἐνῶ ἔξω χιόνιζε συνέχεια καί τόν κήδεψαν τήν νύχτα. Ἕνα τεμάχιο τῶν πραγμάτων του τό ἐπῆραν οἱ δεσμοφύλακες, ἀλλά πολλά φυλάχτηκαν σάν ἀνάμνηση ἀπό τούς φίλους του. Στόν τάφο του δέν τοποθετήθηκε κανένας σταυρός, οὔτε γράφτηκε τὀ ὄνομά του πουθενά. Ὁ Βαλέριος παρέμεινε ζωντανός καί παρών ἀνάμεσά μας. Πολλοί τόν ὠνειρεύθηκαν τίς ἑπόμενες ἡμέρες. Τό ἄγγελμα περί τῆς ζωῆς τοῦ Βαλερίου διαδόθηκε σ᾿ ὅλες τίς φυλακές καί πολλοί τόν μνημονεύουν μέ εὐλάβεια. Ἀμήν.

῾Ο Παράδεισος. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 ῾Ο Παράδεισος.  23. Ποῦ καί πῶς ἔζησαν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι;
 Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

῾Ο Θεός ἔθεσε τόν 'Αδάμ καί τήν Εὔα στόν παράδεισο. ῾Ο παράδεισος ἦταν ἕνας ὡραῖος κῆπος, ὅπου εὑρίσκοντο καρποφόρες πεδιάδες καί κάθε εἴδους καρπεροῦ δένδρου, μελωδικά πτηνά, χρήσιμα στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου ζῶα, ποταμοί χειμαρώδεις, εὐωδιαστά λουλούδια, φυτά, πλούτη καί ἐπάρκεια ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Αὐτός ἦταν ὁ ἐπίγειος παράδεισος, τύπος τοῦ Οὐρανίου παραδείσου.'Εδῶ ἔβαλε ὁ Θεός τούς πρώτους ἀνθρώπους, «ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτό καί φυλάσσειν» (Γεν. 2,15), καί διά νά τόν δοκιμάσῃ στήν ὑπακοή, τόν διέταξε νά μή φάγῃ καρπούς ἀπό τό δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ.
῾Η ἐντολή ἔλεγε τά ἑξῆς ἀκριβῶς: «ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπό δέ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ' αύτοῦ· ᾗ δ' ἄν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γεν. 2,16-17).

Πνευματικές συμβουλές γιά τούς Χριστιανούς. Γέροντος Κλεόπα Ἡλίε


 Πνευματικές συμβουλές γιά τούς Χριστιανούς
Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

 π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

'Ο π. Κλεόπας ἦτο ἔμπειρος Πνευματικός, τόσο γιά τούς μοναχούς, ὅσο καί γιά τούς πιστούς Χριστιανούς. Κατ' ἀρχήν προσπαθοῦσε νά τούς ἀφυπνίση τόν ζῆλο καί τόν πόθο γιά τόν Θεό. Μετά ἀγωνιζόταν γιά τήν πνευματική πρόοδο τῆς ψυχῆς καί τήν ἀνακαίνισίν της ἐν Χριστῶ.
Συνιστοῦσε στά πνευματικά του παιδιά νά σέβωνται, γενικά, τίς ἑπόμενες συμβουλές του:
Τά παιδιά νά ἀνατρέφωνται ἀπό μικρά στόν φόβο τοῦ Θεοῦ.
Νά τά διδάσκουν  μικρές προσευχές, πού θά μποροῦν νά τίς μαθαίνουν ἀπό στήθους, νά ἐξομολογοῦνται καί κοινωνοῦν συχνά& νά μεταφέρωνται ἀπό τούς γονεῖς τους τακτικά στήν ἐκκλησία, νά ὑπακούουν τούς γονεῖς τους, νά κάνουν προσευχή καί μετάνοιες γιά τόν μπαμπᾶ, τήν μαμά, γιά τά ἀδέλφια καί τούς συγγενεῖς τους, νά διδάσκωνται τά τῆς θρησκείας μας στό σχολεῖο, νά ἀκολουθοῦν τίς νηστεῖες μας, κατά δύναμι καί νά μή καπνίζουν.

Η εγκληματική ισλαμική Boko Haram σκοτώνει 50 φοιτητές. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πρώην υπαρχηγού για την δράση της


H Boko Haram (Η δυτική εκπαίδευση είναι αμαρτία) σκότωσε 50 φοιτητές στη Νιγηρία. Πρώην μέλος της αποκαλύπτει ότι έπιναν σε κούπες το αίμα των χριστιανών

Βρυξέλλες, Δ.Πορφύρης / Π.Σταφυλά

O αρχηγός της Boko Haram, Abubakar Hakaou
Η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram άνοιξε πυρ εναντίον τουλάχιστον 50 φοιτητών την Κυριακή 29/09/13 στη Γεωργική Σχολή της επαρχίας Yobe, στο Gombe στα βορειοανατολικά της Νιγηρίας, μια περιοχή  της οποίας  τα εκπαιδευτικά  ιδρύματα  έχουν και στο παρελβόν πληγεί από την  ίδια τρομοκρατική οργάνωση .

Τους προηγούμενες μήνες με παρόμοια επίθεση είχαν χτυπήσει σχολείο στο Potiscum , σκοτώνοντας 27 μαθητές μαζί με τον δάσκαλό τους. Το σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί πάγιο στόχο της εξτρεμιστικής οργάνωσης καθώς το θεωρούν μια δυτική επινόηση.Οι τρομοκράτες εισέβαλλαν στον κοιτώνα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και πυροβόλησαν τους φοιτητές που κοιμούνταν. Οι σωροί μεταφέρθηκαν στο κεντρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας Damaturu, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλή των αστυνομικών αρχών, Sanusi Rufai.

30 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής


Γρηγορίου Ἱερομάρτυρα, τῶν Ἁγίων Ριψιμίας, Γαϊανῆς καί ἄλλων 32 Παρθενομαρτύρων, τῶν Ἁγίων 70 Μαρτύρων, τῶν δύο Ὁσιομαρτύρων γυναικών, Στρατονίκου, Μαρδονίου, τῶν Ἁγίων χιλίων Μαρτύρων, Γρηγορίου Ὁσίου, Honorius.


Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκρατορίας Διοκλητιανοῦ.
Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας Κουσαρῶ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας.
Οἱ Ἀρμένιοι γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν σκότωσαν τὸν Ἀνὰκ καὶ τὴν οἰκογένειά του, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γρηγόριο καὶ ἕναν ἀδελφό του. Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὁ γιὸς τοῦ Κουσαρῶ, ὁ Τηριδάτης, συνέλαβε τὸν Γρηγόριο ἐπειδὴ ἦταν χριστιανὸς καὶ τὸν βασάνισε σκληρά.
 Ὅταν δὲ ἔμαθε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ γιὸ τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος εὐθυνόταν γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ πατέρα του, διέταξε νὰ τὸν ρίξουν σὲ λάκκο μὲ φίδια καὶ ἄλλα ἑρπετά.
 Ὁ Γρηγόριος ὄχι μόνο δὲν ἔπαθε τίποτα ἀλλὰ ἐπέζησε γιὰ 15 χρόνια τρεφόμενος μὲ τὸ ψωμὶ ποὺ τοῦ πήγαινε κρυφὰ μιὰ χήρα.
Κάποια στιγμὴ ὁ Τηριδάτης παραφρόνησε. Ἡ ἀδελφή τοῦ βασιλιὰ ἄκουσε μία μέρα φωνή, ἡ ὁποία τῆς ἔλεγε πὼς ἂν ἤθελε νὰ θεραπευτεῖ ὁ ἀδελφός της θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλευθερώσουν τὸν Γρηγόριο. Πράγματι ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὸν λάκκο ὁ Ἅγιος θεράπευσε τὸν βασιλιά.
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον ἐν εἰρήνῃ.

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Δάσκαλοι καί σπουδές.


Δάσκαλοι καί σπουδές
 Ὁ πληγωμένος Ἀετός. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Οἱ Σχολές, τά χρόνια πού ὁ Γρηγόριος ἔφτασε στήν Ἀθήνα, βρίσκονταν οἱ περισσότερες κάτω ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο, κοντά στό ναό τοῦ Ἡφαίστου (Θησεῖο), ἀπέναντι ἀπό τή στοά τοῦ Ἀττάλου. Ἐκεῖ, μέσα κι ἔξω ἀπό τίς Σχολές, μαζεύονταν καθημερινά οἱ φοιτητές σέ ὁμάδες. Ἡ κάθε μία γιά τό δικό της δάσκαλο ἤ τούς δασκάλους.
Ὁ Γρηγόριος παρακολούθησε τά μαθήματα τοῦ πιό φημισμένου τότε ρήτορα τοῦ Προαιρεσίου. Τύχαινε μάλιστα ὁ Προαιρέσιος νά ἦταν καί χριστιανός. Ὅλοι τόν θεωροῦσαν ὡς τόν καλύτερο σοφιστή τῆς ἐποχῆς.
 Ὅταν μάλιστα δίδαξε γιά λίγο στή Ρώμη, ἐντυπωσίασε τόσο πολύ, πού τοῦ ἔφτιαξαν ἄγαλμα. Ἐντυπωσίαζε ἰδιαίτερα, γιατί εἶχε ταλέντο αὐτοσχεδιασμοῦ.  Μεγάλο τότε σοφιστή θεωροῦσαν ἐκεῖνον, πού ἄκουγε ἀπό ἕναν ἀκροατή τό θέμα καί ἄρχιζε ἀμέσως νά τό ἀναπτύσσει.  Καί ὁ Προαιρέσιος σ’ αὐτό ἦταν δεξιοτέχνης, κυριολεκτικά ἰδιοφυία.
Ὁ Γρηγόριος ἄκουσε καί ἄλλους δασκάλους.  Τόν Ἱμέριο καί πιθανότατα καί τόν Πρίσκο, πού ἦταν καί οἱ δύο ἐθνικοί, ἄξιοι καί φημισμένοι ἐπίσης.
Ἐκτός ἀπό τά μαθήματα φιλολογίας καί φιλοσοφίας, ἄνοιξε τό ἀχόρταγο πνεῦμα του καί σέ ἄλλους κλάδους ὅπως ἡ ἀστρονομία, ἡ γεωμετρία καί ἡ ἀριθμητική.  Βέβαια σ’ αὐτούς δὲν ἀφιέρωσε πολύ χρόνο.  Τόν πολύ του χρόνο κρατοῦσε γιά τή φιλοσοφία.

Ἡ «θεολογία» τῶν ψυχοτρόπων. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος


Ἡ «θεολογία» τῶν ψυχοτρόπων

Ἑσπερινή ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, στήν Ἱερά Μονή.

Ψυχότροπα (ἠρεμιστικὰ- διεγερτικὰ- παραισθησιογόνα- μαριχουάνα).
Λόγοι καί περιστατικὰ μὲ π. Παΐσιο.
Ὁ ἀκόρεστος κορεσμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας κ.λ.π.
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Ἀρχείο  Ἀναβάσεων

Εβραίοι βεβήλωσαν χριστιανικό νεκροταφείο στο Ισραήλ σπάζοντας πολλά μνημεία


Τέσσερις νεαροί Ισραηλινοί, από τους οποίους οι δύο είναι έποικοι από τη Δυτική Όχθη, συνελήφθησαν και κρατούνται από την ισραηλινή αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν βεβηλώσει --σπάζοντας πολλά μνήματα-- χριστιανικό νεκροταφείο στο όρος Σιών -στον τομέα της Παλαιάς Ιερουσαλήμ

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είναι όλοι ηλικίας μεταξύ 17 και 26 ετών, προκάλεσαν πριν να συλληφθούν σοβαρές ζημιές σε περίπου 15, συνολικώς, τάφους, όπως δήλωσε ο αστυνομικός επιθεωρητής Μίκι Ρόζενφελντ. 
Διερευνώνται από εμάς, τώρα, δύο υποθέσεις, εξήγησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο ίδιος: πρώτον εάν το μίσος είναι το κίνητρο των τεσσάρων δραστών και, δεύτερον, εάν οι (εγκληματικές) πράξεις τους έχουν ένα εθνικιστικό περιεχόμενο.

Διαβάστε επίσης:
Ο Σιωνισμός βρυγχάται. Βάνδαλοι στην Ιερουσαλήμ ξαναέγραψαν : «Θάνατος στον Χριστιανισμό!»

«Θάνατος στους Χριστιανούς»!! Βανδαλισμοί με στόχο τη μονή του Τιμίου Σταυρού και μεικτό σχολείο στην Ιερουσαλήμ

Σοκ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εβραίοι καταστρέφουν ότι βρουν μπροστά τους στη μονή Προδρόμου
 
Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Φιλούμενος (†)1979. Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας στον 20ό και 21ο αιώνα. Χαραλάμπους Χ. Άνδραλη

Ραββίνος Θεσ/νίκης Μορντενχάϊ-Φριτζής σε ανθελληνικό δολοφονικό ντηλίριο:«Βρωμερός, ολέθριος ο Άγ. Κοσμάς Αιτωλός, .. χαιρόμαστε για την εξολόθρευση αυτού του δολοφονικού αντισημίτη»!!


Ραββίνος Μορντενχάϊ Ι. Φριτζής (πρώην Θεσ/νίκης)σε ανθελληνικό δολοφονικό ντηλίριο:«Βρωμερός, ολέθριος ο Άγ. Κοσμάς Αιτωλός, .. χαιρόμαστε για την εξολόθρευση αυτού του δολοφονικού αντισημίτη»!!

Δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικός αντιρατσιστικός νόμος γι΄αυτόν τον κύριο;

Ἁγιασμὸς -Ὁμιλία π. Σαράντη Σαράντου, & ἔναρξη Ἁγιογραφικῶν Κύκλων Ἱ.Ν. Ἁγ.Νικολάου Νικαίας. (6-10-2013, 5 μ.μ)Φωτογραφίες από την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου


Φωτογραφίες από την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου


 Ο Σεβ. Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιος προέστη της Πανηγύρεως του Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου.

" Σήμερα υψώθηκε στον κόσμο ο Σταυρός, το Σημείο της καταλλαγής, η πηγή του ελέους, το άρμα της νίκης, η ασπίς της πίστεως, η κλίμαξ της σωτηρίας, το μέτρον της αγάπης, η άγκυρα της ελπίδος, το κλειδί του παραδείσου" . (Γέροντος Υακίνθου)

Αἱ ἀπίστευται ἀερολογίαι τοῦ Πάπα Φραγκίσκου


Αἱ ἀπίστευται ἀερολογίαι τοῦ Πάπα Φραγκίσκου

Τὸν περασμένο Ἰούνιο ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὑποδεχόμενος τὴν πολυμελῆ ἀντιπροσωπία τῶν ὀρθοδόξων ὑπὸ τὸν οἰκουμενιστὴ «ἅγιο» Περγάμου, στὴ «θρονικὴ» ἑορτὴ τοῦ Βατικανοῦ, δήλωσε τὰ ἑξῆς κωμικοτραγικά, ὅπως τὰ δημοσιοποίησε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἱστολόγιο «ΑΜΗΝ»: «Αἴσθηση προκάλεσε ἡ ἐπισήμανση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν θερμὴ ὁμιλία του, κατὰ τὴν ἰδιαίτερη συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὴν Ἀντιπροσωπία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν Παρασκευὴ στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάκτορο, ὅπου ἀναφερόμενος στὸν διάλογο ἀνάμεσα στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶπε ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ σὲ βάθος ἀλληλογνωριμία τῶν παραδόσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μὲ σκοπὸ νὰ τὶς κατανοήσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ αὐτές.
Ἀναφέρομαι, γιὰ παράδειγμα -εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὁ Πάπας- στὸν τρόπο ἀντίληψης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔννοια τῆς Ἐπισκοπικῆς συνύπαρξης καὶ τῆς παράδοσης τῆς Συνοδικότητας, οἱ ὁποῖες εἶναι ἰδιαιτέρως χαρακτηριστικὲς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

Ἡ ἀδιάλειπτη λατρεία. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ἀδιάλειπτη λατρεία
  
Στίς Διαταγές τῶν Ἀποστόλων διά Κλήμεντος Ρώμης (βιβλίο 2ο, κεφ. ΝΘ'), διαβάζουμε γιά τό «ὅτι πρέπει ὁ κάθε χριστιανός νά εἶναι πρόθυμος καί νά φροντίζει νά παρίσταται στίς συνάξεις τοῦ ὄρθρου καί τοῦ ἑσπερινοῦ». Θά πρέπει ὁ λαός «εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἐνδελεχίζειν (ἒνδελεχίζω σημαίνει πράττω συνεχῶς, διαρκῶς, ἐξακολουθητικά) ὄρθρου καί ἑσπέρας ἑκάστης ἡμέρας»12.
«Ὅταν διδάσκεις, ὦ ἐπίσκοπε», γράφεται στίς Διαταγές, «δίνε ἐντολή καί παραίνεση στόν λαό, ὥστε νά παρευρίσκεται συνεχῶς στήν Ἐκκλησία κατά τόν ὄρθρο καί τόν ἑσπερινό τῆς κάθε ἡμέρας καί νά μήν λείπουν ποτέ, ἀλλά συνεχῶς νά συνέρχονται, ἔτσι ὥστε καί τήν Ἐκκλησία νά μήν Τήν καθιστοῦν λειψή ἀπουσιάζοντας, κάνοντας νά ἀπουσιάζει ἕνα μέλος ἀπό τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 
Διότι δέν ἔχει εἰπωθεῖ μόνον γιά τούς ἱερεῖς, ἀλλά καί καθένας ἀπό τούς λαϊκούς ἄς τό ἀκούει θεωρώντας ὅτι ἔχει λεχθεῖ ἀπό τόν Κύριο γι’ αὐτόν τόν ἴδιο: ‘’Αὐτός πού δέν εἶναι μαζί μου, εἶναι ἐναντίον μου, καί αὐτός πού δέν συγκεντρώνει μαζί μου, σκορπίζει’’. Μήν λοιπόν σκορπίζετε τούς ἑαυτούς σας, πού εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ, μέ τό νά μήν συναθροίζεσθε.

Για την αγάπη. Κυριακή Β' Λουκά. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος


Κυριακή Β' Λουκά. Για την αγάπη

 Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Μητρ. Αντινόης Παντελεήμων διδάσκων Ελληνικά σε αραβόφωνους
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικός.  Ζει, κινείται, δρα και αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία, μία κοινωνία ανθρώπων.  Από την αρχή της Δημιουργίας ο ίδιος ο Θεός διαπιστώνει, ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη, και πλάθει την γυναίκα για να είναι βοηθός και συμπαραστάτης του. 
Μ’ άλλα λόγια, ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε και στη συνέχεια ευλόγησε την κοινωνικότητα του ανθρώπου.  Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν, ότι ο άνθρωπος, που δεν ζει μ’ άλλους συνανθρώπους, ή θεός πρέπει να είναι, ή εκτός του εαυτού του.

Ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός είναι κοινωνικός, διότι είναι Τριαδικός: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα.  Ο Θεός είναι Ένας ως προς την Ουσία Του, αλλά τριαδικός κατά τις Υποστάσεις Του. Μεταξύ των τριών Προσώπων υπάρχει απόλυτη αρμονία στις σχέσεις τους.  Κανένα από τα δημιουργήματα δεν γνωρίζει εκείνα που είναι του Πατέρα παρά μόνον ο Υιός, και κανένας δεν γνωρίζει εκείνα που είναι του Υιού παρά ο Πατέρας. 

29 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής


 Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, τῶν Ἁγίων 150 Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Τρύφωνος, Τροφίμου καί Δορυμέδοντος, Πετρωνίας, Γουδελίας, τῶν Ἁγίων Γοβδελαᾶ, Δάδα, Κασδόου καί Κασδόας, Μαλαχία τοῦ Νέου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἐν Στροφάσιν ἀναιρεθέντων, τῶν Ἁγίων τριῶν Νεομαρτύρων, Ἀντωνίου τοῦ Ζαντόσκ.

Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς

Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.
Γεννήθηκε στὴν Κόρινθο τὸ 5ο αἰῶνα, ἀπὸ ἱερέα πατέρα, τὸν Ἰωάννη. Τὴν μητέρα του τὴν ἔλεγαν Εὐδοξία καὶ εἶχε ἀδελφὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.
Ἀπὸ ἱερατικό, λοιπόν, γένος ὁ Κυριακός, σὲ νεαρὴ ἡλικία πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴ Λαύρα τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. Ἐκεῖ, ὁ Μέγας Εὐθύμιος, τὸν ἔκανε μοναχὸ καὶ τὸν ἔστειλε στὸν ἀσκητὴ Γεράσιμο. Ὅταν πέθανε ὁ Γεράσιμος, ὁ Κυριακὸς ἐπέστρεψε στὴν Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου, ὅπου μὲ ζῆλο καλλιεργοῦσε τὶς ἀρετές του, ὥσπου κάποια στάση ποὺ ἔγινε στὴ Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου τὸν ἀνάγκασε νὰ πάει στὴ Λαύρα τοῦ Σουκᾶ.
Ἐκεῖ 40 χρονῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐπιστασία τοῦ Σκευοφυλακίου. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν διέκρινε ἀπέναντι στοὺς συμμοναστές του, ἦταν ὁ γαλήνιος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς ἀντιμετώπιζε, γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀπὸ ὅλους.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Β´ Κυριακὴ Λουκᾶ. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη


«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»
 Β´ Κυριακὴ Λουκᾶ
Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Στὴν σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας, ὁδηγούμεθα στὴν τελειοτάτη ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νὰ γίνουμε τέλειοι, νὰ φθάσουμε σ᾽ ἐκεῖνα τὰ ὕψη, στὰ ὁποῖα ἔζησαν οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ἔρχεται νὰ συμπληρώση τὸν λόγο, τὸν ὁποῖον εἶχε δώσει στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι ἦσαν πολὺ βάρβαροι καὶ σὲ νηπιακὴ πνευματικὴ κατάσταση, εἶχε δώσει στοιχειώδεις ἐντολές.
Ἀλλὰ τώρα δὲν ἀρκεῖται ἁπλῶς στὴν ἀγάπη μεταξὺ τῶν ὁμοφύλων, μεταξὺ τῶν φίλων, ἀλλὰ ζητεῖ τὸ ὑψηλότερο καὶ τὸ τελειότερο, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς, πρὸς ἐκείνους ποὺ μᾶς ἔχουν λυπήσει, πρὸς ἐκείνους ποὺ μᾶς ἔχουν ἀδικήσει καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο.
Ἐὰν ἀγαπᾶτε, λέγει, ἐκείνους ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ποία ἡ χάρις; Ἐὰν εὐεργετῆτε ἐκείνους ποὺ σᾶς εὐεργετοῦν, ποία ἡ χάρις; Ἐὰν δανείζετε σ᾽ ἐκείνους ἀπὸ τοὺς ὁποίους πρόκειται πάλι νὰ λάβετε τὰ χρήματά σας, ποία ἡ χάρις;
Ἐδῶ ζητεῖται κάτι τὸ τελειότερο, τὸ ὑψηλότερο, ὅπως ἀκούσαμε. Καὶ φαίνεται ἀπίστευτο, ὅτι μολονότι ἔχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τότε, ἐμεῖς σὰν νὰ μὴ ἔχουμε ἀκούσει αὐτὰ τὰ λόγια, σὰν νὰ μὴ τὰ πιστεύουμε, σὰν νὰ μὴ πιστεύουμε ὅτι εἶναι κατορθωτὰ καὶ ἐφικτὰ καὶ διὰ τοῦτο μπορεῖ νὰ πῆ κανεὶς εἶναι σὰν νὰ ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ὄχι στὴν ἐποχὴ τῆς χάριτος, δηλαδὴ στὸ «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ» καὶ «ὀδόντος ἀντὶ ὀδόντος» ἢ τὸ ἐπιεικέστερο στὴν ἀγάπη μεταξὺ τῶν φίλων καὶ τῶν ὁμοφύλων.

Ὁ Ἅγιος Κυπριανός(β). Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου


   Ἱερά Μητρόπολις
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως                                           Πατερικά κηρύγματα
Δημητσάνα Μεγαλόπολις

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

  Κυριακάτικο εγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου
Ὁ Ἅγιος  Κυπριανός (β)
«Ὁ Ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία στόν Ἐπίσκοπο»

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σᾶς μιλοῦσα γιά τόν ἅγιο Κυπριανό, τόν Ἐπίσκοπο Καρχηδόνος τῆς Ἀφρικῆς. Εἶναι ἕνας μεγάλος ἅγιος Πατέρας μέ ὡραία ἐκκλησιολογική θεολογία.
Στήν ἐποχή του συνέβησαν κάποια περιστατικά, πού τόν προκάλεσαν νά ἀναπτύξει τήν θεολογία αὐτή. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας εἴπαμε μερικά ὡραῖα ἀπό τά ὅσα λέγει ὁ ἅγιος Κυπριανός περί Ἐκκλησίας.
Ἰδιαίτερα μήν ξεχνᾶτε, χριστιανοί μου, αὐτό πού μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος, ὅτι δέν μποροῦμε νά λέμε τόν Θεό Πατέρα, ἄν δέν ἔχουμε τήν Ἐκκλησία μητέρα. Ἀκόμη εἴπαμε ὅτι ὁ ἅγιος Κυπριανός μιλώντας γιά τήν Ἐκκλησία εἶπε ἐκεῖνον τόν περίεργο λόγο του: «Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι στήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία στόν Ἐπίσκοπο καί ἄν κανείς δέν εἶναι μέ τόν Ἐπίσκοπο, δέν εἶναι καί μέ τήν Ἐκκλησία».
Αὐτόν τόν βαθύ λόγο τοῦ ἁγίου δέν εἴχαμε τόν χρόνο στό προηγούμενο κήρυγμα νά τόν ἑρμηνεύσουμε καί σᾶς ὑποσχέθηκα νά τόν ἑρμηνεύσω στό ἑπόμενο κήρυγμα. Ἀκοῦστε λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σήμερα τήν ἑρμηνεία του μέ λίγα καί ἁπλᾶ λόγια.

Με θλίψεις και χαρές. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος


Με θλίψεις και χαρές
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής. Β' Λουκά
(Β' Κορινθίους Α' 21 – Β' 4)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Ο Μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρκετές φορές που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, γεμάτος ιερό δέος, κηρύσσει ότι η αποστολική του καρδιά ήταν ένα ηφαίστειο που φλεγόταν από την αγάπη του Θεού και τον πόθο για τον καταρτισμό των πνευματικών του τέκνων.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αυτής της πραγματικότητας η οποία και φαίνεται στο κλείσιμο της Αποστολικής περικοπής που θα αναγνωσθεί την Κυριακή στη λατρευτική μας σύναξη.

«Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα υμίν δια πολλών δακρύων, ουχ ίνα λυπήσθε, αλλά την αγάπην ίνα γνώτε, ήν έχω περισσότέρως προς υμάς» (Β' Κορ. Β' 4).

Τὸ κλειδὶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Τὸ κλειδὶ
«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ἀγαπᾶ τε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ διαβάζετε τακτικά, καθημερινῶς. Καὶ ὄχι μόνο τὸ διαβάζετε, ἀλλὰ καὶ προσπαθεῖτε νὰ τὸ ἐφαρμόσετε στὴ ζωή σας.
Ὑπάρχουν ὅμως ἄλλοι, ποὺ ἅμα τοὺς πῇς, Διάβασε Εὐαγγέλιο, κάνουν ἕνα μορφασμὸ εἰρωνείας καὶ λένε·
–Οὔφ, καημένε! Τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ». Τώρα πάλιωσε. Νέες ἰδέες, νέα συστήματα ἐπικρατοῦν στὸν κόσμο… Τί ἔχουμε ν᾿ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς; Δυστυχισμένοι ἄνθρωποι!
Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει. Μένει αἰώνιο. Ὅπως ὁ ἥλιος δὲν παλιώνει, ἔτσι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶνε ἥλιος πνευματικὸς ποὺ φωτίζει τὸν κόσμο.
Ἀπόδειξις ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει εἶνε καὶ τὰ σημερινὰ λόγια του. Τί μᾶς λέει; «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6, 31). Δώδεκα λέξεις. Ἀλλὰ μέσα σ᾿ αὐτὲς τὶς δώδεκα λέξεις περικλείονται τὰ πάντα.
Ὁ Κύριος μᾶς δείχνει τὸν τρόπο νὰ ζήσουμε ἁρμονικὰ στὴν κοινωνία. Μᾶς δίνει ἕνα χρυσὸ κανόνα, ἕνα χρυσὸ κλειδί, μὲ τὸ ὁποῖο λύνονται καὶ τὰ δυ- σ κολώτερα προβλήματα. Γιὰ νὰ σᾶς δείξω, ὅτι ὁ κανόνας αὐτὸς εἶνε αἰώνιος καὶ ἔχει ἰσχὺ καὶ σήμερα καὶ σὲ κάθε ἐποχή, ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.

Κυριακή Β' Λουκᾶ


Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Τὸ πεταμένο διαμάντι! Κυριακή Β΄Λουκᾶ. (†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Ο χρυσός κανόνας. Ομιλία επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου κατά την Κυριακή Β΄ Λουκά.

Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην Κυριακή Β' Λουκά

Η πνευματική προσευχή οδοδείκτης στη πορεία της ζωής μας. (Ομιλία +κείμενο). Ομιλίες π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή B΄ Λουκᾶ


Κυριακή Β΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά  Λουκᾶν Εὐαγγέλιο Κεφ. 6, χωρία 31 ἕως 36

ΣΤ΄. Είπεν ο Κύριος, 31 καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.
33 καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.
34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 
35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Όπως θέλετε να σας φέρνονται οι άλλοι άνθρωποι, έτσι να τους φέρεσθε κι εσείς. Και αν αγαπάτε εκείνους πού σας αγαπούν, τι τάχα σπουδαίο κάνετε; Και οι κακοί αγαπούν εκείνους πού τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε εκείνους πού σας κάνουν καλό, τι τάχα σπουδαίο κάνετε; Και οι κακοί το ίδιο κάνουν.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Β' Α´ 21 - 24, Β' Β´ 1 - 4


Ἐπιστολή πρός Κορινθίους Β' Α´ 21 - 24
 καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική


21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, 22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
23 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.
24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Πρός Κορινθίους  Β' Β´ 1 - 4

1 Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;  
3 καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

Ὁ ψηφιακὸς ἄνθρωπος εἰς τὴν ….. ψυχιατρικὴν κλινικὴν! Νεανικά ζητήματα. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

 
Ὁ ψηφιακὸς ἄνθρωπος εἰς τὴν ….. ψυχιατρικὴν κλινικὴν!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Εἶναι ὄντως μέγα τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα ἡ ἀποκαλούμενη «ψηφιακὴ ἐπανάσταση», καλοί μου φίλοι.
Δὲν τὸ συζητᾶμε! Καθημερινὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν πληθώρα τῶν ἐφαρμογῶν της. Ἦρθε γιὰ νὰ μείνει καὶ γιὰ νὰ ἀλλάξει ριζικὰ τὴ ζωή μας. Ἆραγε τί γίνεται ὅμως μὲ τὸν «ψηφιακὸ ἄνθρωπο», τὸν ὁποῖο δημιουργεῖ καὶ διαμορφώνει χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ πολύ;
Ὅλους ἐμᾶς δηλαδὴ πού ζοῦμε μὲ τὶς ἐφαρμογές της ἢ κι ἐκείνους πού ζοῦν γιʼ αὐτὲς κι εἶναι ἡ ἴδια τους ἡ ζωή; Νὰ ἕνας ἔντονος προβληματισμὸς ποὺ ἀναδύεται στὶς μέρες μας…

* * *
Καθημερινὰ πληθαίνουν τὰ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, τὰ ἐκδιδόμενα βιβλία, οἱ ἔρευνες πού γίνονται ἀπὸ τὰ Πανεπιστήμια, οἱ μελέτες πού δημοσιεύονται σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, τὰ δημοσιεύματα τῶν εἰδικῶν, τὰ ὁποῖα τί κάνουν; Μιλοῦν μʼ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ψηφιακῆς ἐπανάστασης στὴ ζωή μας.

Νὰ πιστέψωμεν περισσότερον εἰς τὴν αἰωνιότητα .Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου


Νὰ πιστέψωμεν περισσότερον εἰς τὴν αἰωνιότητα

«Ἂν πιστεύαμε στὴν αἰωνιότητα, θὰ παραδινόμαστε λιγότερο στὴν στιγμὴ» (Γκαῖτε)
 Ἐπίκαιρα ὅσο ποτὲ φαίνεται νὰ ἀκούγονται τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Γκαῖτε καθὼς μοιάζει νὰ δικαιώνονται ὅσοι ἀποκαλοῦν τὴν ἐποχὴ μας «ἐποχὴ τῆς κενότητας», ἀφοῦ κυρίαρχο στοιχεῖο της εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τῆς διάψευσης τῶν προσδοκιῶν, τῆς ψυχικῆς καὶ συναισθηματικῆς ἀνεπάρκειας στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο.
 Μεθυσμένοι στὴν εὐημερία τῆς κατανάλωσης καὶ ἀφομοιωμένοι ἀπὸ τὸν… «πολιτισμὸ» τῆς ἀδηφαγίας, ποὺ ὀνομάσαμε πρόοδο καὶ εὐημερία δὲν διστάσαμε νὰ νεκρώσομε τὴν συνείδησή μας μὲ κατανάλωση, ἀπαντώντας μέ… shopping therapy στὴν πνευματική μας ἀτροφία.
Ἡ διαφήμιση καὶ τὸ μάρκετινγκ μᾶς ἔπεισαν ὅτι ἡ εὐτυχία μας ἔγκειται στὴν δυνατότητα νὰ ἀγοράζομε καὶ νὰ καταναλώνομε. Ὅραμά μας: Τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἔχομε καὶ νὰ καταναλώνομε περισσότερα ἀπ΄ ὅσα μᾶς χρειάζονται.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά για τον πόλεμο στην Συρία και το Σινά


Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά για τον πόλεμο στην Συρία και το Σινά

Καταπέλτης για την Αμερική και τον Ομπάμα ο αρχιεπίσκοπος του Σινά, Δαμιανός, ευθαρσώς δήλωσε πως το όλο θέμα για την Συρία είναι μία προπαγάνδα των Αμερικάνων, που θέλουν να επιβάλουν το διαίρει και βασίλευε στον θρησκευτικό κόσμο.Το τέλος, όμως, αυτής της πολιτικής έφτασε, όπως είπε, αφήνοντας αιχμές για το μέλλον της Αμερικής και του Ομπάμα.
Η συνέντευξη έγινε στις 5-9-13 στο στάρ κεντρικής Ελλάδας

Πῶς λυτρώθηκε ἕνας ἐργάτης ἀπό τόν Θάνατο (Μέρος Β'). Τελευταῖο. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


  Πῶς λυτρώθηκε ἕνας ἐργάτης ἀπό τόν Θάνατο
 (Μέρος Β').  Τελευταῖο
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Στίς 20 ἡμέρες ἡ γυναῖκα του, ἔχοντας πολλή πτώχεια στό σπίτι, διότι εἶχε καί παιδιά, ἐπῆγε ν᾿ ἀφήση τήν ἀγελάδα της στό κοπάδι. Καί πηγαίνοντας τήν ἀγελάδα τό πρωΐ, τό κοπάδι ἤδη εἶχε φύγει ἀπό τό χωριό κι ἔπρεπε τώρα νά τήν πάη στήν πεδιάδα, ὅπου εἶχε φθάσει τό κοπάδι. Τήν μετέφερε μακριά, ἀλλά ἤθελε νά πάη καί στήν ἐκκλησία, ἀλλά ἄργησε πολύ καί εἶπε μέ τό μυαλό της: «Ἄσε, θά πάω μέ τά ἀναγκαῖα στήν ἐκκλησία αὔριο, διότι σήμερα δέν ἔχω καιρό». Καί τήν ἴδια ἡμέρα δέν ἔφερε τίποτε στόν ἐργάτη αὐτόν ὁ Ἄγγελος.
Καί ἄρχισε νά κλαίη καί νά λέγη:
-Ἀλλοίμονο σέ μένα! Ἴσως ἡ γυναῖκα μου ἐξέχασε σήμερα νά μοῦ στείλη κάτι. Ὁπότε τώρα θά ἀποθάνω ἀπό τήν πεῖνα!
Ἀλλά ἡ δυστυχισμένη ἐκείνη γυναῖκα, δέν ἐπῆγε τά ἀναγκαῖα στήν ἐκκλησία, τά ἐπῆγε ὅμως τήν δεύτερη ἡμέρα.
Καί πάλι τήν δεύτερη ἡμέρα ἦλθε ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἔφερε περισσότερα κεριά, δύο μπουκάλια κρασί, δύο πρόσφορα. Καί τοῦ εἶπε:
-Ἡ γυναῖκα σου χθές ἦταν μέ τήν ἀγελάδα στό κοπάδι καί δέν εἶχε χρόνο νά πάη στήν ἐκκλησία, ἀλλά σήμερα μετέφερε δύο πρόσφορα καί δύο μπουκάλια κρασί καί ἐγώ τά ἔφερα ὅλα σέ σένα.
Καί χάρηκε πολύ αὐτός ὁ χριστιανός, ὅταν εἶδε ὅτι ἡ γυναῖκα του ἔχει στόν νοῦ της νά κάνη κάθε ἡμέρα μνημόσυνα.

Δημήτριος Τσελεγγίδης «Το ήθος της Εκκλησίας»


Δημήτριος Τσελεγγίδης «Το ήθος της Εκκλησίας»

Ο Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητής της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε σύναξη στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου μιλά για το ήθος της ΕκκλησίαςΠηγή αρχείου pemptousia.gr

Χαρτογραφείται το πολιτισμικό έγκλημα της αρχαιοκαπηλίας. Μαρίνας Σχίζα


Σε αναζήτηση ενός μοντέλου διεκδίκησης κλεμμένων θησαυρών στο Συνέδριο “Παράνομο Εμπόριο Τέχνης και Επαναπατρισμός” στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Μαρίνας Σχίζα

Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα διεθνές «αναίμακτο» έγκλημα από το οποίο υποφέρουν πάρα πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος κυρίως μετά την εισβολή του 1974. Πρόκειται για μια μάστιγα που πλήττει τόσο τις χώρες προέλευσης, όσο και τις χώρες διέλευσης και τελικού προορισμού των κλεμμένων έργων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η μαύρη αγορά έργων τέχνης αποτελεί μία από τις τέσσερις πιο προσοδοφόρες παράνομες δραστηριότητες εμπορίου με τζίρο 6 δις ευρώ.
Μόνο και μόνο να απαριθμήσει κανείς τις χώρες των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται λεία των αρχαιοκάπηλων τα τελευταία χρόνια, θα διαπιστώσει το μέγεθος του εγκλήματος: Γιουγκοσλαβία, Συρία, Αίγυπτος, Αφγανιστάν, Κύπρος…

Οι καιροί της διαίρεσης και το αντίδοτο ο χώρος της ενότητας. π. Αντωνίου Χρήστου


Οι καιροί της διαίρεσης και το αντίδοτο ο χώρος της ενότητας

 π. Αντωνίου Χρήστου

Στην Επιστολή του Αδελφοθέου Ιακώβου μεταξύ άλλων διαβάζουμε «ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. (Ιακ. 3,16) δηλαδή σε μετάφραση: Διότι, όπου υπάρχει ζηλοφθονία και φατριασμός και εριστικότης, εκεί επικρατεί ακαταστασία και αναταραχή και κάθε φαύλο πράγμα. Ενώ είναι ένα θεολογικό κείμενο του πρώτου αιώνος μ.Χ. θα έλεγε κανείς ότι είναι το ιδανικότερο κείμενο για να περιγράψει την κοινωνική και εθνική μας κρίση των τελευταίων χρόνων στη πατρίδα μας του 2013 όχι μόνο μ.Χ. αλλά και εντός κρίσεως και μνημονίου.

Θα έλεγε κανείς ότι η ιστορική «κατάρα» του λαού μας, η διχόνοια δεν μας έγινε μάθημα στα δεινά που έχουμε πάθει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ο Ελληνισμός όταν ενώθηκε μεγαλούργησε αλλά όταν έφευγε ο εχθρός τρωγόμασταν πάντοτε μεταξύ μας και αυτό συμβαίνει σήμερα και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο εντός Κοινοβουλίου όπου ο ο φανατισμός των ανταγωνιστικών κομμάτων δεν έχουν μόνο αντιπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο επιχειρημάτων αλλά όλο και συχνότερα και ύβρεων, αλλά δυστυχώς παρασύρουν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες σε εκδηλώσεις βίας, λες και έχουμε εμφύλιο πόλεμο και μάλιστα οδηγούν και σε δολοφονίες νέων ανθρώπων με αποκορύφωμα του 34χρονου στο Κερατσίνι.

Άγιος και Όσιος Θεοφόρος Πατέρας Νεόφυτος ο Έγκλειστος. (28 Σεπτεμβρίου ανακομιδή λειψάνων)


Άγιος και Όσιος Θεοφόρος Πατέρας Νεόφυτος ο Έγκλειστος 

Επιμέλεια:  π. Παναγιώτης Θεοδώρου - Θεολόγος

Ο βίος του Αγίου και η Εγκλείστρα του στην Πάφο

Εξέχουσα θέση στη χορεία των αγίων της Εκκλησίας µας έχει ο αναχωρητής Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Μια μορφή που αγιάζει την Πάφο και τους προσκυνητές του ασκητηρίου του, που το επισκέπτονται από όλη την Κύπρο.

Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε το 1134 στα Λεύκαρα. Σε ηλικία 18 ετών εγκατέλειψε τους γονείς του και το γάμο που του ετοίμαζαν και αναχώρησε για τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στους  πρόποδες του Πενταδάκτυλου, µε σκοπό να γίνει μοναχός γιατί έβλεπε το μάταιο του κόσμου τούτου, όπως ο ίδιος αφηγείται.

Στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έμαθε τα πρώτα γράµµατα, γιατί όταν πήγε εκεί ήταν εντελώς αναλφάβητος, και αποστήθισε ολόκληρο το Ιερό Ψαλτήριο.

Στο Μοναστήρι του ανέθεσαν το διακόνηµα του εκκλησιάρχη και έτσι ερχόταν σε επαφή µε πολύ κόσμο, πράγμα που το δυσαρεστούσε. Έτσι μετά από επτά χρόνια παραμονής του εκεί, αποφάσισε να φύγει για πιο ήσυχο τόπο. Διάλεξε τους Αγίους Τόπους, τους οποίους και επισκέφθηκε, προσκύνησε τον Παν άγιο Τάφο και µη βρίσκοντας κατάλληλο τόπο για άσκηση, επέστρεψε στην Κύπρο, µε σκοπό να πάει στο όρος Λάτρους στη Μικρά Ασία.

28 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής


Χαρίτωνος Ὁμολογητού, Βαρούχ Προφήτου, τῶν Ἁγίων Μάρκου, Ἀλεξάνδρου, Ἀλφειοῦ, Ζωσίμου, Νίκωνος, Νέωνος, Ἠλιοδώρου καί τῶν λοιπῶν Μαρτύρων, Εὐσταθίου καί Καλλινίκου, Ἀλεξάνδρου & οἱ σύν αὐτῶ μάρτυρες, Αὐξεντίου Μοναχοῦ, Εἰρήνης καί Σοφίας, Εὕρεσις Λειψάνων Ὁσίου Νεοφύτου.

Ὁ Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής

Κατεῖχε μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὸ Ἰκόνιο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες χριστιανικὲς ἀρετές.
Ὅταν, λοιπόν, ὁ αὐτοκράτωρ Αὐρηλιανὸς (270 – 275) ἐξέδωσε διάταγμα κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἰκονίου συνέλαβε τὸν Χαρίτωνα ἀπὸ τοὺς πρώτους. Τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ἦταν σκληρά. Ὅμως ὁ Χαρίτων ἔμεινε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του.
Στὸ διάστημα δὲ ποὺ βρισκόταν στὴ φυλακή, ὁ Αὐρηλιανὸς δολοφονήθηκε. Ὁ Διάδοχός του Πρόβος σταμάτησε τὸ διωγμὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Χαρίτων ἀπελευθερώθηκε.
Ἀποφάσισε, τότε, νὰ πάει προσκυνητὴς στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀλλὰ στὸν δρόμο συνελήφθη ἀπὸ λῃστές, ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὸ κρησφύγετό τους. Ὅταν ἔφθασαν στὴ σπηλιά τους, ἔφαγαν καὶ ἤπιαν. Ἀλλὰ τὸ κρασὶ ἦταν δηλητηριασμένο καὶ πέθαναν ὅλοι. Τότε, ἡ σπηλιὰ ἐκείνη τῶν λῃστῶν μετατράπηκε ἀπὸ τὸν Ὅσιο σὲ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ φήμη τοῦ Χαρίτωνα ἔφερε κοντὰ του πολλοὺς μαθητές. Τοὺς κυβερνοῦσε μὲ στοργὴ καὶ τοὺς προήγαγε σὲ ὑψηλὲς βαθμίδες ἀρετῆς. Ποθώντας, ὅμως, περισσότερη ἡσυχία, ὅρισε διάδοχό του στὸ
μοναστῆρι καὶ ἀναχώρησε στὴν ἔρημο, ὅπου ἀσκήτεψε μέσα σὲ διάφορα σπήλαια.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ὁ ἄνθρωπος δίδει ἐξετάσεις. Μιχαὴλ Μιχαηλίδη


 Ὁ ἄνθρωπος δίδει ἐξετάσεις
Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

"Κόσμος" τοῦ κόσμου ὁ ἄνθρωπος. Τό πιό ὄμορφο καί ἀσύγκριτο στολίδι τῆς δημιουργίας.Ἡ ἀνυπέρβλητη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Γι' αυτό καί ἡ ἀναφώνηση ἑνός ἁγίου: «Εἶδες τόν ἄνθρωπόν σου; Εἶδες τόν Θεόν σου»! Θαυμαστά ὅλα τά χαρίσματά του, σωματικά,ψυχικά,φιλοσοφικά, ἐπιστημονικά, τεχνολογικά... ἀμέτρητα! Οὔτε ἀριθμοῦνται, οὔτε ταξινομοῦνται.
Ἀλλά καί τά λάθη του, τά ἐλαττώματά του καί τ᾽ ἁμαρτήματά του, ὄχι λιγότερα. Πόσο κατάστρεψε τό "κατ᾽ εἰκόνα"! Ὅπως σωρεύει κανείς τήν ἄμμο στή φούχτα του κι ἀδυνατεῖ νά μετρήσει τούς κόκκους, ἔτσι πολλά καί τά πάθη του, τά ψυχικά καί πνευματικά τραύματά του, οἱ λογισμοί του, οἱ πτώσεις του, τ᾽ ἁμαρτήματά του: "ἑκούσια, ἀκούσια, ἐν λόγῳ, ἐν ἔργῳ, κατά νοῦν καί διάνοιαν...". Πάμπολλα. Ἀμέτρητα! Ὅλοι δίνουμε ἐξετάσεις πνευματικές. Κάθε ἄνθρωπος.
Σήμερα, θά ποῦμε λίγα λόγια γιά τά... λόγια μας! Θέμα μας, δηλαδή, ἡ πολυλογία, ἡ φλυαρία, ἡ περιαυτολογία. Αἰώνιος διδάσκαλός μας, ἡ Ἁγία Γραφή: Καί πρῶτο, τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ: "Μή πολύς ἐν ρήμασι γίνου" (Ι΄19).
Νά μή λές πολλά λόγια. Νά μή εἶσαι, δηλαδή, πολυλογάς. Νά μή εἶσαι φλύαρος. Καί γιατί λιγότερα λόγια; Ἰδού ἡ ἀπάντηση: «Ἐκ γάρ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξη ἁμαρτίας» (Παροιμ. Ι΄ 19). Μέγας ὁ κίνδυνος. Ἀπ᾽ τά πολλά λόγια πού λές, δέ θ᾽ ἀποφύγεις τήν ἁμαρτία. Θά σοῦ ξεφύγουν καί λόγια πού δέ θά ῾πρεπε νά τά πεῖς. Καί θά προσθέσει ὁ Σολομών σ᾽ ἄλλο κεφάλαιο, ὅτι: «Ὅς φυλάσσει τό ἑαυτοῦ στόμα, τηρεῖ τήν ἑαυτοῦ ψυχήν» (Παροιμ. ΙΓ´ 3).

Λόγοι περὶ ἀγάπης. Πατερικές διδαχές


Λόγοι περὶ ἀγάπης

Ὁ ἀπόστολος Ματθαῖος μιλώντας γιὰ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ τέλους τοῦ κόσμου γράφει: «Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν»1.

Ὁ δὲ ἅγιος Βασίλειος θὰ πῆ γιὰ τὴν ἀγάπη: «Ὁ Θεὸς ὡς χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῶν μαθητῶν Του ὅρισε τὴν τελεία ἀγάπη… Ἡ μὲν κοσμικὴ ἀγάπη χρειάζεται μάτια καὶ συνάντηση, ὥστε ἀπὸ ἐκεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀφετηρία τῆς ἐξοικείωσης, οἱ δὲ γνωρίζοντες νὰ ἀγαποῦν πνευματικὰ δὲν χρησιμοποιοῦν τὴ σάρκα ὡς πρόξενο τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ ὁδηγοῦνται στὸν πνευματικὸ σύνδεσμο διὰ τῆς κοινωνίας τῆς πίστεως…
Πρέπει νὰ ἐκλείψουν ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα ὁ ἀπρεπὴς ἀνταγωνισμὸς καὶ οἱ ἰδιαίτερες φιλίες. Γιατί ἀπὸ τὸν ἀνταγωνισμὸ προέρχεται ἡ ἔχθρα, καὶ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη φιλία καὶ παρέα γεννιοῦνται ὑποψίες καὶ φθόνοι. Γιατί παντοῦ ἡ ἔλλειψη ἰσότητας προκαλεῖ φθόνο καὶ δυσμένεια ἐκ μέρους αὐτῶν ποὺ μειονεκτοῦν. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύριός μας παρήγγειλε νὰ μιμούμαστε τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀνατέλλει τὸν ἥλιο ἐξ ἴσου γιὰ τοὺς δικαίους καὶ τοὺς ἀδίκους»2.

Ταϊπ Ερντογάν. Ο προμηθευτής χημικών στους ισλαμιστές της Συρίας. Νίκου Χειλαδάκη


Ταϊπ Ερντογάν. Ο προμηθευτής χημικών στους ισλαμιστές της Συρίας 

Νίκος Χειλαδάκης  Δημοσιογράφος - Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταΐπ Ερντογάν, ο οποίος έχει και πολλούς θαυμαστές εδώ στην Ελλάδα, είναι ο κύριος  προμηθευτής χημικών όπλων στους ισλαμιστές αντάρτες της Συρίας που ευθύνονται για πολλά εγκλήματα κατά της χριστιανικής κοινότητας. Τις πληροφορίες  αυτές τις οποίες δημοσίευσε στην Τουρκία η τουρκική εφημερίδα, Aydınlık, τις έχουν δημοσιοποιήσει Ρώσοι παρατηρητές.
Οι Ρώσοι, όπως αναφέρεται, έχουν διεξάγει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή της Δαμασκού καθώς και σε περιοχές του Χαλεπιού όπου έχει διαπιστωθεί αυξημένη χρήση φονικών χημικών όπλων κατά των Αλεβητών, χριστιανών και άλλων  μη σουνιτών μουσουλμάνων.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αποκαλύψεις και καταγγελίες κατά του Τούρκου πρωθυπουργού, τα χημικά αυτά παρασκευάζονται σε εδικά κέντρα μέσα στην Τουρκία και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Συρία. Στη συνέχεια προωθούνται στις ακραίες ισλμαστικές ομάδες που τα χρησιμοποιούν για να εξολοθρεύσουν τον τοπικό πληθυσμό και όσους μάχονται υπέρ του καθεστώτος Άσαντ.

Αἶσχος. Ἀπίστευτον! Οἱ ἰεχωβάδες καί οἱ Μασόνοι "ἔγραψαν" κεφάλαια εἰς τὸ Βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν


Ἀπίστευτον! Οἱ ἰεχωβάδες καὶ οἱ Μασόνοι" ἔγραψαν" κεφάλαια εἰς τὸ Βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ παιδαγωγικὸν ἰνστιτοῦτον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἱκανοποίησε ὅλα τὰ αἰτήματά των 

Ἀφοῦ προηγουμένως ἀπῄτησαν τὴν ἀφαίρεσιν ὅλων τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς αὐτούς. 
Τελικῶς τὸ παλαιὸν βιβλίον ἀπεσύρθη πρὸ τῆς κυκλοφορίας του καὶ τὰ ἀφαιρεθέντα κεφάλαια ἐγράφησαν ὑπὸ τῶν Μασόνων καὶ τῶν Ἰεχωβάδων μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, τὸ ὁποῖον προωθεῖ τὴν κατάργησιν τοῦ κατηχητικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασίν του ὑπὸ τῆς Θρησκειολογίας. 
Διατὶ ἠνωχλήθησαν οἱ Χιλιασταὶ καὶ οἱ Μασόνοι ἀπὸ τὸ παλαιὸν βιβλίον καὶ ἀπῄτησαν τὴν ἀπόσυρσίν του πρὸ τῆς κυκλοφορίας του καὶ τί γράφουν εἰς τὸ νέον, τὸ ὁποῖον διδάσκεται ἀκόμη εἰς τὰ σχολεῖα.

Ὅλαι αἱ τεκμηριωμέναι ἀποκαλύψεις τοῦ δημοσιογράφου κ. Κωνσταντίνου Χαρδαβέλλα, ὁ ὁποῖος θέτει δύο καυτὰ ἐρωτήματα: 1ον) Ποῖος ἀποφασίζει τελικῶς διὰ τὸ περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας τῶν τέκνων μας διὰ τὰς ἄλλας θρησκείας; Καὶ 2ον) Μὲ ποῖον δικαίωμα καταδικάζεται ἡ Ὀρθόδοξος Κατήχησις εἰς τὰ σχολεῖα καὶ τὴν ἰδίαν ὥραν οἱ ἐκπρόσωποι ἄλλων θρησκειῶν καθορίζουν τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν;

Ομιλίες γέροντος Πορφυρίου


Γέροντας Πορφύριος : Πως έγινα μοναχός


Πατήστε για να ακούσετε  Γέροντος Πορφυρίου: Ομιλία του ιδίου

Ο π. Σίμων Αγιορείτης μιλά για τον Γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη


Ο π. Σίμων Αγιορείτης σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλά για τον μακαριστό Γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη (1931-1999), που έζησε στο Νοσοκομείο Λοιμωδών στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών και είχε ως πνευματικό πατέρα τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό.

Μέρος Α΄


Πατήστε για το Μέρος Β΄

Aνακοινωθέν της ΙΣ΄ Διορθόδοξης Συνάντησης του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών 19-22 Σεπτεμβρίου 2013


Aνακοινωθέν της ΙΣ΄ Διορθόδοξης Συνάντησης του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Το ανακοινωθέν της έκτης Διορθόδοξης Συνάντησης του Δικτίου Πρωτοβουλιών μελέτης Θρησκειών και καταστροφικών Λατρειών που έγινε στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2013 στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου- Χατζηδήμοβο Νευροκόπι-Βουλγαρία.

Το Γενικό Θέμα ήταν: «Πρακτικοί τρόποι ποιμαντικής, κοινωνικής και νομικής αντιμετώπισης των Λατρειών-Αιρέσεων»

Δείτε το Ανακοινωθέν

ΣΤ’    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ    ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ      ΜΕΛΕΤΗΣ    ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ   ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΛΑΤΡΕΙΩΝ  


19 - 22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΒΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ  ΘΕΜΑ:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΝ»
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  

Ὁ ὕμνος τῆς ἀγάπης, Ἀποστόλου Παύλου


Aκόμα κι αν ήξερα να μιλώ όλες τις
γλώσσες των ανθρώπων μα και των αγγέλων,
χωρίς όμως να έχω αγάπη,
θα είχα γίνει χαλκός που βγάζει
σκέτους ήχους ή τύμπανο που
δημιουργεί μόνο φασαρία.
Kι αν είχα το χάρισμα της προφητείας
και κατανοούσα όλα τα μυστήρια και κατείχα όλη τη γνώση,
κι αν είχα όλη την πίστη,
έτσι που να μετατοπίζω βουνά,
χωρίς όμως να έχω αγάπη,
θα ήμουν ένα τίποτε.

Kι αν ακόμα διένειμα όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω τους πεινασμένους,
κι αν παρέδιδα το σώμα μου να καεί στη φωτιά,
χωρίς όμως να έχω αγάπη, δε θα με είχε ωφελήσει σε τίποτε.
H αγάπη μακροθυμεί, επιζητάει το καλό.

Μιά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Απέτυχες στις Πανελλαδικές; Άλλαξε θρήσκευμα!!!


Απέτυχες στις Πανελλαδικές; Άλλαξε θρήσκευμα!!!

Aνακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Δεν μένω στις αναλύσεις περί κρίσης που επηρέασαν τις επιλογές των υποψηφίων, πράγμα απολύτως λογικό, αφού η επιλογή πάντα έχει σχέση με την τρέχουσα κατάσταση και την επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρει ο τίτλος σπουδών που θα αποκτήσει ο νεο-εισακτέος με το πέρας των σπουδών του…

Φέτος σχολιάστηκε πολύ η ειδική κατηγορία των μουσουλμάνων, των οποίων η βάση εισαγωγής στις σχολές ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι σε τεράστιο ποσοστό κάτω από τα 10.000 μόρια.
Με απλά λόγια για μια σχολή που κάποιος μη μουσουλμάνος Έλληνας χρειάζεται 16-17 χιλιάδες μόρια που συγκεντρώνονται μετά από μεγάλη προσπάθεια διάβασμα και θυσίες, ο μουσουλμάνος Έλληνας μπαίνει απλά με βάση και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη λιγότερο!

Νέα «ἐπίθεσις» τῆς Κυβερνήσεως εἰς τούς Πολύτεκνους μὲ τὸ Νομοσχέδιο διά τὸν Κώδικα τῶν Δικηγόρων


Νέα «ἐπίθεσις» τῆς Κυβερνήσεως εἰς τούς Πολύτεκνους μὲ τὸ Νομοσχέδιο διά τὸν Κώδικα τῶν Δικηγόρων

Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (ΑΣΠΕ) μέ ἀνακοίνωσιν, τήν ὁποίαν ἐξέδωσετήν 16ην Σεπτεμβρίου κατηγορεῖ τόν ὑπουργόν Δικαιοσύνης ὅτι συνεχίζει τήν ἀντιπολυτεκνικήν πολιτικήν τῆς Κυβερνήσεως. Πλέον συγκεκριμένως εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ὑπογραμμίζει τά ἀκόλουθα:
 «Ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Ἀθανασίου ἀπολύτως συνεπὴς καὶ αὐτὸς στὴν ἀντιπολυτεκνική, ἀντιοικογενειακὴ καὶ ἀντιδημογραφικὴ πολιτική, ποὺ ἔχει ἐγκαινιάσει ἡ Κυβέρνηση καὶ ἀκολουθοῦν οἱ περισσότεροι Ὑπουργοί, στὸ νομοσχέδιο τοῦ κώδικος περὶ Δικηγόρων, φρόντισε νὰ πλήξει τοὺς πολυτέκνους!

 Μὲ τὸ ἄρθρο 47 τοῦ σχεδίου νόμου τοῦ νέου κώδικος, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀπαγόρευση τῆς λήψεως τῆς συντάξεως ἀπὸ τὸ Δημόσιο κ.λπ. σὲ ὅσους εἶναι δικηγόροι, ἐπαναλαμβάνει τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 63β τοῦ προηγουμένου κώδικος ὅπως ἦταν, μὲ μία μόνον διαφοροποίηση:

Ἡ Ἁγία Γραφή καὶ ἡ ἀξία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου


Ἡ Ἁγία Γραφή καὶ ἡ ἀξία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

Ἀρχιμ. ΧρυσόστομοςΠαπαθανασίουΔρ Νομ. καὶ Θεολ. Ἱεροκ.Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν

Ἔμμεσον ἀπάντησιν εἰς τὴν βουλευτὴν τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Μαρίαν Ρεπούσην, γνωστὴν ἐκκλησιομάχον καὶ πλαστογράφον τῆς συγχρόνου ἱστορίας μας, ἔδωσεν ὁ Διευθυντὴς τοῦ προσωπικοῦ γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Ἱεροκῆρυξ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν Ἀθηνῶν Πανοσιολογιώτατος π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου διὰ τὸ θέμα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν ὁποίαν ἡ κ. Ρεπούση θεωρεῖ «νεκρὰν» καὶ ὡς μὴ ἔχουσαν θέσιν εἰς τὸ πρόγραμμα διδασκαλίας τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως.
Μὲ ἐπιστολήν του πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Ἑστία», ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη τὴν 21ην Σεπτεμβρίου, τονίζει τὰ ἀκόλουθα:
«Ἕνα ἀνεκτιμήτου ἀξίας προνόμιο κατέχει ὁ ἑλληνισμὸς καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ συγγραφὴ τοῦ αἰωνίου καὶ θεοπνεύστου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Ὁ διανοούμενος A. Franke ἔγραφε ὅτι: “Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα ἀποτελεῖ τὸ κλειδί, μὲ τὸ ὁποῖο ἀνοίγονται οἱ ἅγιες σελίδες τῆς Βίβλου”. 

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου