Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

Η Ευθύνη της επιλογής μας. «γ. Πρός μία παγκόσμια «δημοκρατική» δικτατορία» (σχ. αξίζει να διαβαστεί με προσοχή)

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
Κεφάλαιο Β΄ 
Οι Έσχατολογικοί καιροί μας

«γ. Πρός μία παγκόσμια «δημοκρατική» δικτατορία»  (σελ. 130- 135)
           ____________________________________

                                  Βιομετρικά διαβατήρια
                                  Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                   666
                                   Bar code
                                   RFID
                                   Smart cards
                                   Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπςγ. Πρός μία παγκόσμια «δημοκρατική» δικτατορία

Εἶναι γνωστή ἡ μυστικότης μέ τήν ὁποία συνήφθη ἡ Συμφωνία Σένγκεν.  Ἡ ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας αὐτῆς ἀποκαλύφθηκε τρία χρόνια ἀργότερα, τόν Νοέμβριο τοῦ 1988, ἀπό τόν Γάλλο γερουσιαστή P. Masson.   
Εἶχε προηγηθεῖ ἡ σύναψι καί μιᾶς σειρᾶς ἄλλων μυστικῶν συμφωνιῶν ὅπως αὐτή, στό περιθώριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνόδου Κορυφῆς στό Φοντενεμπλώ τῆς Γαλλίας στίς 17 Ἰουνίου 1984. 
Ἕνα μῆνα ἀργότερα, στίς 13 Ἰουλίου, συνήφθη μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας ἡ λεγομένη «Πειραματική Σύμβασι Saarebruck» μέ τήν ὁποία τέθηκε τέλος σέ ὅλους τούς ὁδικούς ἐλέγχους στά σημεῖα διελεύσεως μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν χωρῶν92 (92 Νικ. Σακελλαρίου, τό Σύστημα πληροφοριῶν  Schengen, 1995).
 
Δέν ἀγνοοῦνται οἱ ποικίλες πιέσεις πού ἀσκήθηκαν ἀπό ἑβραϊκά λόμπι σέ διστακτικούς πολιτικούς ἡγέτες προκειμένου νά τήν ὑπογράψουν. Πάντοτε ἡ αὐξανόμενη τρομοκρατία ἦταν τό πιό «πειστικό» ἐπιχείρημα.   
Καί ἡ χώρα μας, ὡς μή ὤφελε, μέ ἀργά βήματα ὑπεχώρησε, ὑπέκεψε καί ὑπέγραψε τήν ... καταδίκη της τό 1997 (ν. 2472/1997)
Ἔτσι κυρώθηκαν τά 142 ἄρθρα τῆς Συνθήκης ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, χωρίς κἄν νά συζητηθοῦν, γιατί ἤμασταν ὑποχρεωμένοι, σύμφωνα μέ τίς προτάσεις τῶν Εὐρωπαίων, νά δεχθοῦμε ἤ ὁλόκληρη τή Συνθήκη ἤ καθόλου, δηλαδή κανένα ἄρθρο της93 

(93 Τό ἄρθρο 32 παρα.1 τῆς κοινοτικῆς ὁδηγίας 95/46 τῆς 24-10-1995 «γιά τήν προστασία τῶν φυσικῶν προσώπων ἔναντι τῆς ἐπεξεργασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα καί γιά τήν ἐλεύθερη κυκλοφορία τῶν δεδομένων αὐτῶν» ἔθετε προθεσμία στά κράτη μέλη νά συμμορφωθοῦν 
ἤ νά προσαρμοσθοῦν στούς κανόνες της, μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1998.   

Ἀπό τό προπαρασκευαστικό ἤδη στάδιο οἱ διεργασίες χαρακτηρίσθηκαν ἀπό μεγάλη ἀδιαφάνεια, καθώς τίς περισσότερες φορές τά ἐθνικά κοινοβούλια ἐνημερώθηκαν μετά τήν τελική σύνταξι τῶν κειμένων. 
«Ὁ παραμερισμός τῶν ἐθνικῶν κοινοβουλίων ἐντείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ναί μέν αὐτά μποροῦν νά ἀποφασίσουν ἐλεύθερα ἄν θά κυρώσουν ἤ ὄχι αὐτή τή Συνθήκη, ἀλλά δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά ἐπιφέρουν καμιά μεταβολή στό περιεχόμενο της» 
(Α. Τσουκαλᾶ, ἔ. ἄ., σ. 1525. Ἐπίσης β. Ἐ.-Ἔ. Μιχαλακοπούλου, Ἡ ἔννοια τῆς ἀσφάλειας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό ζήτημα τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου: Ἡ περίπτωση τοῦ «χώρου Σένγκεν 2005, σ. 85)).

1.     Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν δεύτερης γενιᾶς ( SIS II)

Προσφάτως τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί τό συμβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐξέδωσαν τόν κανονισμό94 (94 Κανονισμός εἶναι ἡ σημαντικώτερη πράξι πού ἐκδίδουν τά κοινοτικά ὄργανα. Ἰσχύει καί δεσμεύει ὅ λ α  τά κράτη μέλη, ἀκόμη καί ἄν τό περιεχόμενό του ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναφέρεται σέ ὁρισμένα μόνον ἀπό τά κράτη μέλη ἤ καί σέ ἕνα μόνον ἀπό αὐτά. 
Ὁ κανονισμός φέρει τό κύριο γνώρισμα τοῦ νόμου, ἔχει δηλαδή γενική ἰσχύ.  Ἐπίσης εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα του τά μέρη καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε κράτος μέλος. 
Ἀποδέκτες του εἶναι τόσο τά κράτη μέλη ὅσο καί τά φυσικά καί νομικά πρόσωπα πού κατοικούν ἤ ἔχουν τήν ἔδρα τους ἐντός τῶν κρατῶν μελῶν.) 
(ΕΚ) ἀριθμό 1987/2006 τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 2006 σχετικά μέ τήν δημιουργία, τή λειτουργία καί τή χρῆσι του Συστήματος Πληροφοριῶν Σένγκεν δεύτερης γενιᾶς (SIS II) 95
((95 E.E.L.  381 τῆς 28.12.2006, σ. 4-23.) 

Τό SIS II ἀντικατέστησε τό σύστημα  SIS  ὅπως δημιουργήθηκε σύμφωνα μέ τήν Σύμβασι Σένεγκεν96 (96 Ὁ κανονισμός (ΕΚ) ἀριθ. 1987/2006 ἀντικατέστησε τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 92 ἕως 119 τῆς Συμβάσεως τοῦ Σένγκεν, μέ ἐξαίρεσι τό ἄρθρο 102Α τῆς ἐν λόγ Συμβάσεως (πρβλ. Ἐκτίμιση (2), ἄρθρο 52 παρ.1)). 
Ὁ κανονισμός αὐτός συνιστ τήν ἀναγκαία νομοθετική βάσι ἡ ὁποία θά διέπ τή λειτουργία τοῦ  SIS II  ὄσον ἀφορ τά θέματα πού ἐμπίπτουν στό πεδίο ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος.   
«Τό  SIS II ἀποσκοπεῖ σύμφωνα μέ τόν παρόντα κανονισμό, στήν ἐξασφάλιση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀφάλεια, ἐντός ἑνός χώρου ἐλευθερίας, ἀσφάλειας καί δικαιοσύνης,...καί στήν ἐφαρμογή τῶν διατάξεων τοῦ τίτλου  IV τοῦ τρίτου Μέρους τῆς Συνθήκης σχετικά μέ τήν κυκλοφορία τῶν προσώπων στό ἔδαφος τῶν κρατῶν μελῶν, μέ τήν χρησιμοποίηση πληροφοριῶν πού διαβιβάζονται μέσω τοῦ συστήματος αὐτοῦ» (ἄρθρο 1).

Πιό συγκεκριμένα μέ τή Συνθήκη Σένγκεν καί τόν Κανονισμό πού ἐγκαθιστ τό SIS II :
* Νομιμοποιεῖται τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα μέ τή θέσπιση καί λειτουργία εἰδικοῦ συστήματος πληροφοριῶν (ἄρθρα 1-55 Κανονισμοῦ).

* Ὑποβιβάζεται ὁ ἄνθρωπος παράγων, παραβλέπονται οἱ ἰδιαιτερότητες καί οἱ διαφοροποιήσεις καί ἀλλοιώνεται ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου μέ τήν μετατροπή του σέ ὑποκείμενο-ἀντικείμενο συλλογῆς πληροφοριῶν.
  
* Καταργεῖται τό ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καί τό δικαίωμα τοῦ ἀτόμου στή μόνωσι καί τήν ἀνωνυμία μέ τή συλλογή καί ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρος.

* Παρεμποδίζεται ἡ ἐλεύθερη ἀνάπτυξι τῆς προσωπικότητος, καθώς ἡ διαρκῆς δυνατότης προσβάσεως στά προσωπικά δεδομένα ἑνός ἀτόμου παρεμποδίζει τήν ἐλεύθερη βούλησι καί τή δραστηριοποίησί του.

* Παρεμποδίζεται ἡ δυνατότις γνωστοποιήσεως στους πολίτες τῶν προσωπικῶν τους στοιχείων πού ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας.   
Δηλαδη αὐτό σημαίνει πλήρης ἄγνοια τῶν στοιχείων τῆς ταυτότητος τους, ἀλλά  καί ἀνεξέλεγκτη δυνατότης προσβάσεως σ’ αὐτά ἀγνώστων τρίτων (ἄρθρα 41 παρ.4, 42 Κανονισμοῦ).

* Καλλιεργεῖται κλῖμα καχυποψίας καί ἐνοχοποιήσεως τῶν πολιτῶν ἀκόμη καί τῶν προθέσεων τῶν πολιτῶν!  (ἄρθρο 5 παρ.1 περιπτ.δ, ε καί ἄρθρα 25, 40 Συνθήκης).

* Κατατάσσονται οἱ πολῖτες σέ ἡσύχους και ἀνεπιθυμήτους βάσει ὑποκειμενικῶν κριτηρίων μέ  ἀπεριόριστη τή δυνατότητα ἐνοχοποιήσεώς τους (ἄρθρα 5, 25 Συνθήκης καί ἄρθρο 24 παρ. 2 Κανονισμοῦ).

* Ἀντρέπεται τό τεκμήριο ἀθωότητος.  Σέ περίπτωση ἐνοχοποιήσεως τῶν πολιτῶν, ἐναπόκειται τούς ἰδίους ἡ ἀπόδειξι τῆς μή ἐνοχῆς τους!  (ἄρθρα 25,40 Συνθήκης καί ἄρθρο24 Κανονισμοῦ).   
Δηλαδή ἐπιτρέπεται ἡ προφυλάκιση χωρίς καμμία προηγούμενη ἀνάκρισι.  Ἔτσι θά φυλακίζωνται ἀθώοι πολῖτες, ἀφοῦ δέν θά μποροῦν νά διαψεύσουν τά στοιχεῖα πού, ἐν ἁγνοί τους, θά περιέχωνται στό τσίπ τῆς «προσωπικῆς» ἠλεκτρονικῆς ταυτότητός τους.

* Καταστρατηγοῦνται οἱ ρυθμίσεις τῆς παροχῆς ἀσύλου καί τῆς προστασίας τῶν προσφύγων μέ τίς ἀσαφεῖς διατάξεις τῶν σχετικῶν ἄρθρων καί τήν παραβίασι τῶν διακηρύξεων τῆς Συνθήκης τῆς Γενεύης (ἄρθρο 29-38 Συνθήκης). 
Ἐπίσης ἀντιτίθεται πρός τά Συντάγματα τῶν κρατῶν καί  τίς διεθνεῖς διακηρύξεις περί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

* Ἐκχωρεῖται στά ἁρμόδια ὄργανα (!) δικαίωμα παρακουθήσεως καί ἐ ν τ ό ς τῶν συνόρων μιᾶς χώρας  χ ω ρ ί ς  τήν προηγουμένη ἔγκρισί της (ἄρθρο 40 παρ. 1,2 Συνθήκης).

* Δημιουργεῖται ἐθνική ἀπειλή μέ τή χρῆσι καί ἐπεξεργασία δεδομένων ἀπό τρίτους, τῶν ὁποίων ἡ πιθανή ἐχθρική διάθεσι πρός τή χώρα μας, τώρα ἤ στό μέλλον, μπορεῖ νά θέσῃ σέ κίνδυνο τήν ἀσφάλεια καί τήν ἐδαφική της ἀκεραιότητα.

Ἐπιπλέον παρτηροῦμε ὅτι ἡ δημιουργία, ἡ λειτουργία καί ἡ χρῆσι τοῦ Συστήματος Πληροφοριῶν Σένγκεν δεύτερης γενιᾶς (SIS II) κατά τόν ἀναφερθέντα Κανονισμό (ΕΚ) ἀριθ. 1987/2006, πού ὑπόσχεται ὅτι θά ἐξασφαλίσῃ ὑψηλό ἐπίπεδο ἀσφαλείας «ἐντός ἑνός χώρου ἐλευθερίας, ἀσφάλειας καί δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης τῆς τήρησης τῆς δημόσιας ἀσφάλειας καί τάξης καί τῆς προστασίας τῆς ἀσφάλειας στό ἔδαφος τῶν κρατῶν μελῶν» (ἄρθρο 1 παρ.2), ἐπιστρατεύει τίς πιό σύγχρονες ἐφαρμογές τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας, ὥστε ἔχοντας στήν ὑπηρεσία του τίς πάσης φύσεως πληροφορίες τῶν πολιτῶν – εὐαίσθητες καί μή εὐαίσθητες - νά τούς σκλαβώνῃ στό «χῶρο Σένγκεν» χωρίς τήν παραμικρή πιθανότητα διαφυγῆς.

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου