Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Η Ευθύνη της επιλογής μας. «4. Σκέφτομαι, ἄρα... παρακολουθοῦμαι! »

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
Κεφάλαιο Β΄ 
Οι Έσχατολογικοί καιροί μας

« 4. Σκέφτομαι, ἄρα... παρακολουθοῦμαι! »   (σελ. 164- 168)

           ____________________________________
                                  Βιομετρικά διαβατήρια
                                  Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                   666
                                   Bar code
                                   RFID
                                   Smart cards
                                   Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


Ὄντως οὐδέποτε στό παρελθόν εἶχε συζητηθῇ ἤ εἶχε ἀναφερθῆ κάτι περί τοῦ 666  143 .
(143 Γιά πρώτη φορά γίνεται μνεία τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ στήν Ἁγία Γραφή.
Στό Γ΄Βασ. 10,14 καθορίζεται ὅτι τό βάρος τοῦ χρυσοῦ πού ἔφθανε κάθε χρόνο στό Σολομῶντα, βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, ἦταν ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξι (666) τάλαντα χρυσοῦ.   
«Καί ἦν ὁ σταθμός τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σολωμών ἐν ἐνιαυτῷ ἑνί ἑξακόσια καί ἑξήκοντα ἕξ τάλαντα χρυσίου».
Ἐπίσης πρβλ. Β. Παραλειπ. 9,13).  Οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου δέν ἐκαναν ποτέ μνεία ἤ χρῆσι τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἐμφανῶς, ἀλλ’ εἶχαν ἄλλα σύμβολα.  Δικαιολογημένες λοιπόν οἱ ἀνησυχίες, οἱ ἀντιδράσεις καί οἱ διαμαρτυρίες. Τό ἀντίχριστο  σύμβολο φρόντιζαν πάντοτε οἱ μυημένοι χρῆστες του νά τό διακινοῦν ἀφανῶς μόνο σέ ἀπόκρυφα κείμενα.
Ὅμως στούς ἐσχάτους καιρούς μας κυριαρχεῖ στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς.

Τό βλέπουμε πολλές φορές νά εἶναι προκλητικά φανερά καί βλάσφημο, ἐνισχυμένο μέ μορφές αἱμοσταγῶν δαιμόνων δαιμόνων, θηρίων καί τεράτων, νεκροκεφαλές, βυκόλακες, μαγικά σύμβολα, πεντάλφες καί ἑξάλφες, κεραυνούς, σπαθιά, ἁλυσιδες, λόγχες, πελέκεις, φωτιές κολάσεως, αἷμα κ.ἄ., ἀποτυπωμένο πάνω σέ ἐξώφυλλα δίσκων, CD, τηλεοπτικές διαφημίσεις τραγουδιῶν (video, clips), ἠλεκτρονικά παιχνίδια (video games), τατουάζ, μακιγιάζ, συνθήματα, ροῦχα, βιβλία παιδικά (comics) κἄ. Ἄλλες φορές τό 666 εἶναι διακριτικά φανερό καί «μή βλάσφημο» μέσα στό γραμμωτό κώδικα (barcode), ὡς «βάσι» -δῆθεν ἀναγκαία καί τεχνολογικά ἀναντικατάστατη- τῆς ἠλεκτρονικῆς συνθέσεως, ἀποτυπώσεως, ἀναγνώσεως καί ἐπεξεργασίας τῶν ἀριθμῶν, πού ἐκφράζονται μέ διάφορες παράλληλες γραμμές διαφορετικοῦ πάχους, καί τώρα ὕπουλα ἀφανές καί βλάσφημο μέσα στά τσίπ πολλλῶν νέων βιομετρικῶν διαβατηρίων καί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.... 
 Ὑπάρχουν ἀκόμη μερικές ἑταιρεῖες  πού δέν ἔχουν τό 666 στά bar codes ἤ τσίπς πού παράγουν.  Αὐτό  τό γεγονός ἀποδεικνύει ὅτι τό   666 δέν εἶναι ἀπαραίτητο -ὡς ὁ πιό κατάλληλος δῆθεν ἀριθμός-  γιά τή λειτουργία τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα ἤ τοῦ τσίπ.

Ἤδη ἀπό τό 1970 εἶχε ἀρχίσει στήν Ἀμερική ἡ συστηματική χρῆσι  τοῦ ἀριθμοῦ 666, ὡς κωδικοῦ στά μηχανογραφικά συστήματα ἀναγνώσεως, στά πλαίσια τῶν ἐμπορικῶν καί οἰκονομικῶν συναλλαγῶν.
Καί ὅλα αὐτά, γιατί «στό μυτήριον τῆς ἀνομίας» (Β΄Θες. 2,7) πού ἐνεργεῖ τώρα ὅσο ποτέ ἄλλοτε, προετοιμάζει τήν ὑποδοχή τοῦ Ἀντίχριστου.
Ἐξοικειώνει τήν παγκόσμια κοινή γνώμη μέ τό βδελυρό ἀριθμο σύμβολό του, ὤστε ὄταν ἔλθῃ ἡ ὥρα νά ἀποτυπωθῇ τό σύμβολο αὐτό (ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, κρυπτογραφημένο ἤ ὄχι) πάνω  κ α ί  σέ ἀνθρώπινα σώματα, οἱ ἀντιστάσεις νά ἔχουν ἀμβλυνθῆ καί ἐξουδετερωθῆ!...
«Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν΄ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου΄ ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί΄ καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξστ»   (Ἀποκ.13,18)


Δηλαδή:Ἐδῶ φαίνεται ἡ σοφία. Ὅποιος ἔχει νοῦ, ἄς ἐρμηνεύσῃ τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου.  Εἶναι δέ ἀριθμός ἀνθρώπου.  Καί εἶναι ὁ ἀριθμός αὐτοῦ (τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἀντιχρίστου) χξστ΄(666).
Ἡ ἀνέκφραστη ἀγάπη καί ἡ πάνσοφη πρόνοια τοῦ Θεοῦ μερίμνησε, ὥστε νά μήν ἀφήσῃ τό πλάσμα τῶν χειρῶν Του ἀβοήθητο κατά τούς ἐσχάτους καιρούς.
Τό προειδοποίησε καί ἐπέστησε τήν προσοχή του στόν κίνδυνο μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο «Ὑμεῖς δέ βλέπετε΄ ἰδοῦ προείρηκα ὑμῖν  ἅ π α ν τ α» (Μαρκ. 13,23).
Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό Ὅνομά Του!

Πρότιστα ὄμως τό ὁλοκληρωτικό καθεστῶς πού ἐτοιμάζεται νά ἐπιβάλῃ ἡ «Νέα Τάξη» σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο εἶναι ἀπάνθρωπο καί σατανικό.  Εἶναι ἀνελεύθερο, αὐταρχικό καί ἀντιδημοκρατικό. Ὁ ἄνθρωπος κατήντησε αἰχμάλωτος τῆς τεχνολογίας του. 


Εἶναι ἕνα ἄβουλο πιόνι στή σκακιέρα τῶν παιχνιδιῶν τῶν μεγάλων σκοτεινῶν κέντρων ἀποφάσεων.  Γίνεται θῦμα φυλακισμένο μέσα στόν ἄγνωστο πλέον καί βάναυσα κακοποιημένο ἑαυτό του μέ  καμμία πιθανότητα ἐλευθερίας στό μέλλον. 
Νομιμοποιεῖται ἡ ἀσυδοσία, χωρίς νά ἐπιτρέπεται στόν πολίτη νά γνωρίζῃ ποιός συγκεντρώνει προσωπικά του στοιχεῖα καί γιά ποιό λόγο. Ἡ διαπίστωση αὐτή πρακτικά εἶναι πολύ δύσκολη καί ἔτσι ὁ πολίτης δέν γνωρίζει ἀπό ποιόν κινδυνεύει καί πῶς μπορεῖ ν’ ἀμυνθῇ.

Ἀλλά τό πιό ἀνησυχιτικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότης στό ἐγγύς μέλλον νά ἐμφυτεύωνται μικροτσίπ (μέ ἤ χωρίς τό 666) στό ἀνθρώπινο σῶμα.
Ὑπάρχει τό προσωπικό δίκτυο ΡΑΝ, τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖ τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς ἀγωγό γιά τήν μετάδοσι ψηφιακῶν σημάτων144. (144 Βλ. ἀνωτ., σ.77-78,105-106).
Τό μικροτσίπ αὐτό τό  σχεδόν ἀόρατο ἐμφυτευόμενο ἠλεκτρονικό κύκλωμα, θά δύναται νά λαμβάνῃ μηνύματα καί νά τά στέλνῃ στόν ἐγκέφαλό μας, ἀλλοιώνοντας τή σκέψι καί τή λογική μας, τό συναίσθημα καί τή βούλησί μας.  

Καμμία σκέψι δέν θά μένῃ κρυφή καί τό ἰδιωτικό ἀπόρρητο θά καταργῆται τελείως145.
(145 Βλ. ἀνωτ. σ. 79-83)

Κ α ί  οἱ σκέψεις τοῦ ἀνθρώπου θά διαβάζωνται, θά καταγράφωνται, καί ὁποιεσδήποτε ἀντιδράσεις τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς θά μποροῦν νά προβλεφθοῦν καί νά ἐκτιμηθοῦν ἐξ ἀποστάσεως.
Θά ἰσχύῃ κατά τό Καρτεσιανό ἀπόφθεγμα «cogito, ergo sum», δηλαδή σκέπτομαι ἄρα ὑπάρχω – τό «σκέπτομαι , ἄρα ἐλέγχομαι», «σκέπτομαι, ἄρα παρακολουθοῦμαι»!

Θά αφαιρεθῇ κάθε δυνατότης ἀντιδράσεως στό σατανικό καθεστώς πού θά χρησιμοποιήσῃ αὐτά τά ἐπιτεύγματα καί θά ἐξαφανισθῇ καί τό τελευταῖο ἴχνος ἐλευθερίας καί δημοκρατίας, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν  θά θυμᾶται κἄν ὄτι ἦταν κάποτε ἕνα ....αὐτεξούσιο ὄν, μία εἰκόνα τοῦ Θεοῦ!...

Θά δέχωνται οἱ ἄνθρωποι μηνύματα πού θά τά θεωροῦν δικά τους, θά πιστεύουν ὅτι αὐτά εἶναι καρπός δικῆς τους νοητικῆς ἐπεξεργασίας, θά νομίζουν ὅτι τά σκέφθηκαν οἱ ἴδιοι καί ἔτσι θά ἐνεργοῦν...συνδειτά βάσει ἐντολῶν ἀγνώστων.
Κυριολεκτικά δ έ ν  θά γνωρίζουν τόν ἑαυτό τους!  Καί ὅλα αὐτά γιατί ἀβίαστα καί ἐλεύθερα  ἐμπιστεύθηκαν τήν τεχνολογία, υἱοθέτησαν τά ἐπιτεύγματά της καί ὑποδουλώθηκαν στίς εὐκολίες της.

Ποιά σημασία ἔχει τό ἄν δέν ὑπάρχῃ τό 666 κρυπτογραφημένο στά ἠλεκτρονικά αὐτά συστήματα;
Ἄλλωστε ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοί πού μποροῦν νά τό ἐλέξουν καί νά τό διαπιστώσουν.
Συνεπῶς ἡ χρῆσι ὅλων αὐτῶν τῶν συστημάτων (μέ ἤ χωρίς τό 666) εἶναι μία προετοιμασία πρίν ἀπό τήν τελική φάσι τοῦ σφραγίσματος τοῦ Ἀντιχρίστου.
Καί τό  χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο΄ ἡ ἑκουσία ὑποταγή τῶν ἀνθρώπων στό ἀντίχριστο αὐτό καθεστώς θά τούς ἐξασφαλίζῃ τήν α ἰ ώ ν ι α ἀπώλειά τους.....

«Καί ὁ καπνός τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰώνας αἰώνων
ἀναβαίνει, καί οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καί νυκτός
οἱ προσκυνοῦντες τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ,
καί εἴ τις λαμβάνει τό χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ».
(Ἀποκ.14,11)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου