Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

«Θά άντισταθοῦμε. Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν». Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου (Α΄ Μέρος)


Το τελευταίο δημοσίευμα που θα παρουσιάσουμε από το τεύχος : "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011  είναι το κείμενο του Παναγιώτη Σωτήρχου που αφορά την παγκόσμοια διακυβέρνηση και την επιβολή των ηλεκτρονικών δεσμών.

Το δεκατετρασέλιδο θα το δημοσιεύσουμε σε 3 καθημερινές συνέχειες. (30/1, 31/1 & 1/2)

Μπορείτε να διαβάσετε από το ίδιο τεύχος και : "Υπεράνω όλων"
____________________________________________


Παναγιώτου Μ. Σωτήρχου

ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ (σελ.63-76)
Τό θηρίον βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ;» Ρωμ.η΄ 35).

«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοί εἰρήνη ἔχητε, ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε΄ ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. ιστ΄33), μᾶς λέγει ὁ Χριστός.  
Καί σέ μετάφραση: Σᾶς τά εἶπα αὐτά, γιά νά ἔχετε εἰρήνην μέ τήν κοινωνίαν καί τήν ἕνωσή σας μαζί μου. 
Ὅσον θά βρισκόσαστε μέσα στόν κόσμο θά ἔχετε θλίψη.  Ἀλλά πάρετε θάρρος, ἐγώ ἔχω νικήσει τόν κόσμον καί μέ τήν νίκη μου αὐτήν ἐξασφάλισα καί γιά σᾶς τόν θρίαμβο καί τήν δόξα.  

Καί αὐτά τά λόγια τά εἶπε στούς Μαθητές του, μαζί μέ ἄλλα, ὡς ἀποχαιρετισμόν λίγο πρό τῆς συλλήψεως καί τῆς σταυρικῆς θυσίας του.   
Τά ἴδια λόγια ὅμως λέγει καί στόν καθένα μας συνεχῶς, διότι ὅπως ἐξήγησε ἄλλη φορά, τά ὅσα ἔλεγε στούς Μαθητές του ἰσχύουν γιά ὄλους : «Ἄν δέ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω» (Μάρκ. ιγ΄37).
Σήμερα ὁ κόσμος ὅλος καί ἰδιαίτερα ὁ τόπος μας βρίσκεται σέ μιά μεγάλη ἀναστάτωση καί ἀγωνία, γιά τό ποῦ ὁδηγεῖται μεθοδευμένα καί συστηματικά.   
Κάποιες ἀπάνθρωπες, μᾶλλον μισάνθρωπες δυνάμεις, πού κυβερνοῦν ἀθέατες τό μεγαλύτερον τμῆμα τῆς ὑφηλίου, θέλουν νά ἐπιβάλλουν μιά παγκόσμια δικτατορία, πού τήν ὀνομάζουν Παγκοσμιοποίηση, Νέα Τάξη Πραγμάτων καί Νέα Ἐποχή.  
 Προσπαθοῦν, μέ πολλή ὑποκρισία καί παραπλανητικές μεθοδεύσεις οἰκονομικές καί ἄλλες, νά μᾶς πείσουν ὅτι ἡ πορεία καί ἡ ἐξέλιξη αὐτή εἶναι μονόδρομος καί ἱστορική ἀναγκαιότης γιά τήν ἐπιβίωση καί τήν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας. 
Ἀρκεῖ βεβαίως νά ἔχουν αὐτοί καί ὄχι ἄλλοι, τήν πᾶσαν ἐξουσίαν.  Καί ἡ ἐξουσία τους αὐτή ἄρχισε νά δείχνη τό δαιμονικό της πρόσωπο, καταργώντας κάθε ἄλλη παράδοση καί ἐπιβάλλοντας δικούς της κανόνες ζωῆς καί ὑπάρξεως.
σημερινή οἰκονομική κρίση, πού εἶναι μεθοδευμένη, «στημένη», καθώς λέγει καί ὁ ἁπλός λαός, ἄρχισε νά γίνεται ἀφόρητα ἐπώδυνη καί γιά τόν ἑλληνικό λαό, μέ τήν μείωση τῶν ἀποδοχῶν, τήν ἀλματώδη ἀνεργία, τήν διάλυση τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων καί τήν ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας. Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ φτώχεια, ἡ πεῖνα, ἡ ἐγκληματικότητα.  
 Δέν χρειάζεται νά ποῦμε περισσότερα, γιατί λίγο-πολύ, ὄλοι ἔχουμε μιά γεύση ἀπό τήν πικρή αὐτή ἐμπειρία, μέ τίς ἄγριες φορολογίες καί τίς ἀδίστακτες ἐντολές τῶν ξένων δανειστῶν μας, πού κυβερνοῦν σήμερα τήν χώρα μας.
Ἐκεῖνο, πού πρέπει νά ποῦμε καί νά ὑπογραμμίσουμε ἐντονα, εἶναι ὄτι οἱ σημερινοί κατακτητές τῆς χώρας μας, μέσ τοῦ χρήματος, δέν ζητοῦν, ὄπως καί ἄλλοι κατακτητές στό παρελθόν, μόνον τήν γῆ καί τήν οἰκονομία μας, δέν ἀρκοῦνται στό νά ἔχουν τά σώματά μας ὠς ὑποζύγια.  
Τώρα θέλουν νά σκλαβώσουν καί νά κυβερνήσουν τίς ψυχές μας.  
Καί μᾶλλον θέλουν νά τίς ἀλλαξουν καί νά τίς ἀφανίσουν.   
Καί αὐτήν τήν ψυχική καί πνευματική διάβρωση, μέ τούς ἐκμοντερνισμούς καί τούς ἐκσυγχρονισμούς, γιά νά ξεριζώσουν τήν Παράδοση τοῦ Γένου μας, τήν ἔχουν ἀρχίσει ἀπό πολλά χρόνια, μέ τήν βοήθεια ντόπιων ἄψυχων καί ἄπιστων συνεργατῶν τους, πού ξεπούλησαν την ψυχή τους «ἀντί πινακίου φακῆς»  (χρῆμα, μιά θέση, ἕνας τίτλος κλπ.).  
 Γιατί στό βάθος ὅλες αὐτές οἱ δαιμονικές δυνάμεις πολεμοῦν τήν Χριστιανική Πίστη, καί μάλιστα τήν Ὀρθόδοξη, πού εἶναι βαθειά ριζωμένη στήν ψυχή τοῦ λαοῦ μας. 
Ἐξειδικεύουμε λοιπόν τό παγκόσμιο αὐτό φαινόμενο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στόν τόπο μας καί στήν ζωή μας, πού εἶναι ὁ πρῶτος στόχος τῶν ἀντιθέτων αὐτῶν δυνάμεων, γι’ αὐτό καί τό πρῶτο βαρύ χτύπημα εἶναι ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας.  
 Καί προσπαθοῦν νά παραπλανήσουν τόν λαό μας, ἐπιρρίπτοντας τό οἰκονομικό πρόβλημα στό πολιτικό ἐπίπεδο.  Ἔτσι δημιούργησαν ἄλλην μιά πολιτική διαμάχη καί ἕναν διχασμό στό κοινωνικό σύνολο, πού ἐξυπηρετεῖ ἄριστα ὅλα τά σκοτεινά τους σχέδια.   
Διότι οί μεγαλύτερες πολιτικές παρατάξεις ἐπιρρίπτουν ἡ μιά στήν ἄλλη τίς ἀτασθαλίες καί τά λάθη, πού ὁδήγησαν στό σημερινό οἰκονομικό ἀδιέξοδο καί ἔφεραν τούς ξένους ρυθμιστές τῆς διοικήσεως τοῦ τόπου μας, μέ προοπτική νά μείνουν γιά πολλά χρόνια, ἐκτός ἀπροόπτου καί ἐνδεχομένως ἄλλων φοεβερῶν δεσμεύσεων.
Ζητοῦν λοιπόν αὐτές οἱ ἀντίθετες καί ἀπάνθρωπες δυνάμεις, πού ἐμφανίζομαι μέ τό προσωπεῖον τῶν οἰκομικῶν ἐλεγκτῶν καί ρυθμιστῶν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ λεγόμενου Μνημονίου γιά τήν πλήρη ἀποπληρωμή τῶν τεραστίων δανείων τῆς χώρας μας καί τά σώματα καί τίς ψυχές μας, γιατί θέλουν νά μᾶς ἐξαφανίσουν ἀπό τό πρόσωπον τῆς γῆς. 
Ὁ Προφήτης τοῦ Γένους μας ὅμως, ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε καί λέγει σέ κάθε Ἕλληνα, σέ κάθε Ρωμιό:
-«Ψυχή καί Χριστό σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τά δύο, ὁ κόσμος νά πέση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἐξόν ἄν τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτα τά δύο νά τά φυλάγετε νά μήν τύχη καί τά χάσετε».
Οἱ δαιμονοκίνητες δυνάμεις τῆς Παγκοσμοποίησης ξεχνοῦν οἱ ἄθλιοι ὅτι «Ζ Κύριος ὁ Θεός» καί μπορεῖ νά συντρίψη τούς ἀντιφερομένους «ὡς σκεύη κεραμέως». 
Κανένας ἀπό ὅσους πολέμησαν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ποτέ δέν ἐνίκησε καί ποτέ δέν μπορεῖ νά νικήση.   
Γιά τόν πόλεμο αὐτό ἔχω γράψει ἤδη τρία βιβλία καί ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ νά τά μνημονεύσω, γιά ὅσους θά ἤθελαν νά ἔχουν λεπτομερέστερη ἐνημέρωση.  
Πρῶτον εἶναι τό βιβλίο μέ τόν τίτλο «Ἀντιμέτωποι μέ τό Θηρίου» (Ἐμεῖς καί ἡ Παγκοσμιοποίηση), Ἐκδόσεις Ν.Δ. Παναγόπουλος, Ἀθῆναι 2000.  
Ἐπίσης τό βιβλίον «Ἡ Ἑλλάδα στήν ἀγχόνη» (Ἀπό τούς Μυρμηγκολέοντες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων), ἐκδόσεις Ἀποκάλυψις, Ἀθῆναι 2001 καί τρίτον τό βιβλιον «Ἡ Πίστη μας σέ διωγμό» (Ποίοι καί γιατί μᾶς πολεμοῦν), ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 2006.  
 Ἀπό αὐτά τά τρία βιβλία θά μνημονεύσουμε μόνο λίγα στοιχεῖα, διότι δέν εἶναι δυνατόν νά μεταφέρουμε τίς ἑκατοντάδες σελίδες, πού περιγράφουν ἀναλυτικῶς τόν πόλεμον αὐτόν.

Πρίν ἀναφερθοῦμε στό πῶς γίνεται ὁ πόλεμος αὐτός μέ τή διάλυση τῆς παιδείας, τήν καταστροφήν τῆς γραπτῆς γλώσσας, τήν παραποίηση τῆς ἱστορίας, τήν πληθυσμιακήν ἀλλοίωση, τήν διάλυση τῆς οἰκογένειας, τόν διασυρμόν καί τήν καταπολέμηση τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν ἀπό τά σχολεῖα και τόν ἐξοβελισμόν τῶν ἱερῶν συμβόλων καί τήν ἔντονη προβολή τῆς σαρκολατρείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς χρηματολατρείας, τήν αὐξανόμενη δραστηριότητα τῶν ξένων αἰρέσεων καί πλῆθος ἄλλων μεθοδεύσεων, ὄπως ἡ ἀπάλειψις τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ἀστυνομικές ταυτότητες, πρός διευκόλυνση τῆς δραστηριότητος τῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἀλλοπίστων, θά σταθοῦμε γιά λίγο στήν καθιέρωση τῶν διαφόρων καρτῶν, μέ τίς ὁποῖες προσπαθοῦν νά ἐλέγχουν τούς πάντες καί νά ἐπιβάλλουν τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, πού εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ 666.

Ἤδη ἔχουν καθιερώσει τήν Κάρτα Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, ὡς πρῶτον στάδιον ἀποδοχῆς τῶν καρτῶν, διότι χωρίς αὐτήν τήν κάρτα κανείς δέν θά μπορεῖ νά νοσηλεύεται καί νά ἔχει Κοινωνική Ἀσφάλισι χωρίς τό ΑΜΚΑ, ἀνεξαρτήτως σέ πιό Ἀσφαλιστικό  Ταμεῖο ἀνήκει.   
Τώρα ἑτοιμάζουν τήν Κάρτα τῶν Συναλλαγῶν, ὥστε τό Κράτος νά γνωρίζη τί ψωνίζεις καί τί ἀγοράζεις, γιά νά εἰσπράττη ἡ Πολιτεία τούς φόρους τις.   
Μένει καί ἤδη ἔχει προαγγελθῆ ἡ ἀλλαγή τῶν Δελτίων Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος μέ ἕνα εἶδος ἠλεκτρονικῆς κάρτας, στήν ὁποία θά ὑπάρχη καί τό εἰδικόν «τσίπ» μέ ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ κατόχου της καί μέ αὐτό τό ἀθέατο «τσίπ» θά λειτουργῆ τό σύστημα τοῦ ἀριθμοῦ 666 τῆς «Ἀποκαλύψεως». 
Ἡ Ἱ.Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ἀσχοληθῆ μέ τό κεφαλαιῶδες αὐτό θέμα. Μέχρι αὐτήν τήν ὥρα, πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές δέν ἔχει ἀνακοινωθῆ ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  
Ἐλπίζουμε, πιστεύουμε καί εὐχόμαστε νά ἀπορρίψη ἀπολύτως καί χωρίς καμμιά ἐπιφύλαξη τήν χρήση τῆς δαιμονικῆς σφραγῖδος μέ τίς νέες ταυτότητες, πού θά περιλαμβάνουν τόν ἀριθμό 666.
 
Ἐάν ὅμως καί παρά πᾶσαν ἐλπίδα συμβιβασθῆ ἡ Ἱ.Σύνοδος μέ ὕπουλες προτάσεις τῶν κυβερνητῶν, τότε  ΚΑΝΕΝΑΣ Ὀρθοδοξος Ἕλληνας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΗ τό νέο αὐτό Δελτίο ταυτότητος, ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ ἀπειλές καί οἱ συνέπειες γιά τήν ἄρνησιν αὐτήν.   

Σέ καμμιά ἄλλη χώρα τῆς Εὐρώπης δέν ὑπάρχουν ὡς τώρα τέτοιες Κάρτες.  Γιατί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση βιάζεται νά τίς καθιερώσει; Καί γιατί νά τίς ἀλλάξουν;  Κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς τίς ἐπιβάλλη. 
Ἀλλά καί ἄν θελήσουν οἱ ἄθεες δυνάμεις ἐμεῖς δέν θά τίς δεχθοῦμε.  Θά πολεμήσουμε «ἄχρι θανάτου»! Διότι, ὄπως μᾶς προειδοποίησε ὁ Χριστός:

-«Καί ἔσεσθε μισούμενοι ὑπό πάντων διά τό ὄνομά μου΄ ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται» (Ματθ.ι΄22).

Δηλαδή, ὅλοι θά σᾶς μισοῦν γιατί εἴσαστε Χριστιανοί. Ὅποιος ὅμως θά κάνη ὑπομονή σέ αὐτό τό ἀσυμβίβαστο μῖσος ἕως τό τέλος αὐτός θά σωθῆ.
Γι’ αὐτό καί ὄλοι οἱ πιστοί θά μείνουμε τελείως ἀσυμβίβαστοι μέ τό θέμα τοῦ σατανικοῦ ἀριθμοῦ μέχρι θανάτου. Ἔτσι πρέπει νά σταθοῦν ὅλοι οἱ πιστοί, πού ἀγαποῦν τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστόν.   
Διότι: «Τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς συμφώνησις Χριστ πρός Βελίαλ; Ἤ τίς μερίς πιστ μετά ἀπίστους;» (Β΄ Κορ. στ΄14-15). 
Ὄχι, χίλιες φορές ὄχι. 
 
Διότι ὄπως ἔλεγε καί ἔγραψε ὁ διδάσκαλος τοῦ μεγάλου ἀγωνιστῆ Ἀγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ πολύς Ἰωσήφ Βρυένιος:
-«Οὐκ ἀπαρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία,
οὐ ψευσόμεθα Σε, πατρπαράδοτον Σέβας,
ἐν Σοί ἐγεννήθημεν, ἐν Σοί ζῶμεν,
ἐν Σοί κοιμηθησόμεθα.
Εἰ δέ καί καλέσει καιρός
καί μυριάκις ὑπέρ Σοῦ τεθνηξόμεθα»

Ἄς κρατήσουμε ὡς ὁδηγό καί κανόνα αὐτό τό τελευταῖον δίστιχο: «Εἰ δέ καί καλέσει καιρός- καί μυριάκις ὑπέρ Σοῦ τεθνηξόμεθα».  Δηλονότι, ἄν τό καλέσουν οἱ περιστάσεις, ὅπως τώρα, θά πολεμήσουμε γιά Σένα καί θά θυσιάστοῦμε.

____________________

Τέλος Α΄ Μέρους. Θα ακολουθήσουν στις 31/1 το Β΄Μέρος και το Γ΄ και τελευταίο στις 1/2

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου