Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Ποῖα εἶναι τά σημεῖα τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου; Πῶς θά γίνῃ ἡ μέλλουσα Κρίσις; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Ποῖα εἶναι τά σημεῖα τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τά σημεῖα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας εἶναι:
 α) ῾Η διάδοσις τοῦ Εὐαγγελίου σ' ὅλα τά ἔθνη (Ματθ. 24,14) ἡ ὁποία θά συνοδεύεται μέ τήν ἐπιστροφή τῶν 'Ιουδαίων στόν Χριστιανισμό (Ρωμ. 11,25-26).
 β) ῾Η ἐμφάνισις πολλῶν ψευδοπροφητῶν καί ἡ ἄρνησις τῆς πίστεως ὑπό πολλῶν, (Ματθ. 24,1--27, καί Β. Τιμ. 3,1-13).
 γ) ῾Η αὔξησις τῶν δοκιμασιῶν στόν κόσμο· θά ἐπαναστήσουν ἔθνη ἐναντίων ἄλλων ἐθνῶν, βασιλεῖς ἐναντίον βασιλέων καί παιδιά ἐναντίον γονέων· θά ἔλθουν πόλεμοι, σεισμοί, ἀρρώστειες, πεῖνες, σημεῖα φοβερά ἐπί τῆς γῆς, στόν ἥλιο, στήν σελήνη, στά ἀστέρια καί ἀλλοῦ.
 δ) ῾Η ἐμφάνισις τοῦ ἀντιχρίστου, ἐχθροῦ τοῦ Χριστοῦ, ἀνθρώπου ἁμαρτωλοῦ, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά ἐνεργῇ ὁ διάβολος, (Β. Θεσ. 2,1-10), τόν ὁποῖον ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός θά τόν ἐκμηδενίσῃ μέ τό Πνεῦμα τοῦ στόματός Του καί θά τόν ἐξαφανίσῃ κατά τήν Δευτέρα Παρουσία Του. (Β. Θεσ. 2,8).

 ε) ῾Η ἐμφάνισις στόν Οὐρανό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού εἶναι τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, (Ματθ.24,30), καί ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν (Α.Κορ15).῞Οταν ἐκπληρωθοῦν ὅλα ἀυτά τά σημεῖα, ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, εἶναι κοντά.

Πῶς θά γίνῃ ἡ μέλλουσα Κρίσις;

῾Η μέλλουσα καί τελική Κρίσις θά γίνῃ ὅπως τήν περιγράφῃ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.῞Οταν θά ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καί πάντες οἱ ῎Αγγελοι μετ' Αὐτοῦ, τότε καθίσῃ ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ, καί συναχθήσεται ἔμπροσθεν Αὐτοῦ  πάντα τά ἔθνη καί ἀφοριεῖ αὐτούς ἀπ' ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμήν ἀφορίζει τά πρόβατα ἀπό τῶν ἐριφίων, καί στήσει τά μέν πρόβατα ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ, τά δέ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.
Τότε ἐρεῖ ὁ Βασιλεύς τοῖς ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ· «δεῦτε οἰ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένη ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου. 'Επείνασα γάρ καί ἐδώκατε μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καί συναγάγετέ με, γυμνός καί περιβάλετέ με, ἠσθένησα καί ἐπισκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθατε πρός με».
Τότε ἀποκριθήσονται Αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σέ εἴδομεν πεινῶντα καί ἐθρέψαμεν, ἤ διψῶντα καί ἐποτίσαμε; πότε σέ εἴδομεν ξένον καί συνηγάγομεν ἤ γυμνόν καί περιεβάλομεν; πότε ἀσθενῆ ἤ ἐν φυλακῇ καί ἤλθομεν πρός Σέ; Καί ἀποκριθείς ὁ Βασιλεύς ἐρεῖ αὐτοῖς· «ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε».
Τότε ἐρεῖ καί τοῖς ἐξ εὐωνύμων· «πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τό ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· ἐπείνασα γάρ καί οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί οὐκ ἐποτίσαμέ με, ξένος ἤμην καί οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός καί οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενής καί ἐν φυλακῇ, καί οὐκ ἐπισκέψασθέ με».
Τότε ἀποκριθήσονται Αὐτῷ καί αὐτοἰ λέγοντες· Κύριε, πότε σέ εἴδομεν πεινῶντα ἤ διψῶντα ἤ ξένον ἤ γυμνόν ἤ ἀσθενῆ ἤ ἐν φυλακῇ, καί οὐ διηκονήσαμέν σοι;Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· «ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδέ ἐμοί ἐποιήσατε», καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δέ δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώνιον, (Ματθ.25-31-46).

Προσευχή.
'Αθρόον ὁ Κριτής ἐπελεύσεται καί ἑκάστου αἱ πράξεις γυμνωθήσονται, ἀλλά φόβῳ κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· ἅγιος, ἅγιος ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
17 Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου