Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Γιατί ὁμολογοῦμε ὅτι τό ῞Αγιον Πνεῦμα ὡμίλησε μέσῳ τῶν προφητῶν; Τί εἶναι ἡ 'Εκκλησία; Πῶς ὀνομάζεται ἡ 'Εκκλησία στήν Καινή Διαθήκη; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Γιατί ὁμολογοῦμε ὅτι τό ῞Αγιον Πνεῦμα ὡμίλησε μέσῳ τῶν προφητῶν; 

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

῾Ομολογοῦμε ὅτι τό ῞Αγιο Πνεῦμα ὡμίλησε μέσῳ τῶν Προφητῶν, διότι ἡ προφητεία εἶναι δῶρο τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, (Ρωμ. 12.6 καί Α. Κορ. 12,4-11 καί 13,2). «Οὐ γάρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτέ προφητεία, ἀλλ· ὑπό Πνεύματος ῾Αγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β. Πέτ. 1,20-21).

Η ῾Αγία 'Εκκλησία  
Ποιό εἶναι τό ἔννατο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποία ἡ διδασκαλία του;


Τό ἔννατο ἄρθρο εἶναι τό ἑξῆς: (πιστεύω) «εἰς Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικήν καί 'Αποστολικήν 'Εκκλησίαν». Σ' αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία γιά τήν ῾Αγίαν 'Εκκλησία καί τίς ἰδιότητές της.Τί εἶναι ἡ 'Εκκλησία;

'Εκκλησία εἶναι ἡ κοινότης τῶν Χριστιανῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία πιστεύει στόν Κύριον ἡμῶν 'Ιησοῦν Χριστόν, ὁμολογεῖ τήν διδασκαλία Του καί κοινωνεῖ ἀπό τήν Χάρι τῶν Μυστηρίων, πού δόθηκαν ἀπ' Αὐτόν. ῞Οπως ὁ Νῶε καί τά παιδιά του σώθηκαν στήν Κιβωτό ἀπό τόν κατακλυσμό τῶν ἁμαρτιῶν καί τοῦ νεροῦ, ἔτσι καί οἱ ἄνθρωποι σώζονται μέσα στό πλοῖο, τήν 'Εκκλησία, ἀπό τόν κατακλυσμό τῆς ἁμαρτίας. Αὐτήν ἐθεμελείωσεν ὁ Σωτῆρας μας 'Ιησοῦς Χριστός.
'Ακόμη 'Εκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου Κεφαλή εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί μέλη τοῦ Σώματος τούτου, οἱ πιστοί Χριστιανοί οἱ ὑπό τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐνσωματοθέντες εἰς Αὐτό (Σῶμα).
῾Η 'Εκκλησία διδάσκει τούς ἀνθρώπους τόν λόγον τῆς ἀληθείας, τούς ἁγιάζει μέ τά ῾Ιερά Μυστήρια καί τούς ὁδηγεῖ στόν δρόμο τῆς σωτηρίας μές τίς ῾Ιερές ἀκολουθίες πού ἐπιτελοῦνται ἀπό τούς ῾Ιερεῖς. Αὐτή εἶναι ἡ πνευματική μας Μητέρα, (Γαλ. 4,26). Γι' αὐτό καί ὁ ῞Αγιος Κυπριανός γράφει: «Δέν μπορεῖ νά ἔχῃ κάποιος τόν Θεό Πατέρα, ἐάν δέν ἔχει τήν 'Εκκλησία Μητέρα».

Πῶς ὀνομάζεται ἡ 'Εκκλησία στήν Καινή Διαθήκη;

῾Η 'Εκκλησία στήν Καινή Διαθήκη ὀνομάζεται: «Σῶμα Χριστοῦ, Στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, οἶκος Θεοῦ».'Ονομάζεται ἀκόμα μυστικόν Σῶμα τοῦ Κυρίου μας 'Ιησοῦ Χριστοῦ, ('Εφεσ. 1,22-23, Κολ.1,24), διότι εἶναι ὅ,τι καί ὁ Χριστός, δηλαδή ζῶσα, ἁγία, μαχομένη καί αἰωνία, διότι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18).
῾Η 'Εκκλησία ὀνομάζεται στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, (Α.Τιμ. 3.15), διότι αὐτή μᾶς κατευθύνει στήν ζωή μας, ὅπως ὁ πύρινος στῦλος ὡδηγοῦσε τούς 'Ισραηλίτες στήν ἔρημο, καί μᾶς διδάσκει τίς ἀλήθειες πού μᾶς ἀπεκάλυψεν ὁ Θεός. Τό κτίριο τῆς 'Εκκλησίας ὀνομάζεται «Οἶκος τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 12,4,21,13, Λουκ. 19,46, 'Ιωάν,2,16, 14,2, Α. Τιμ.3,15), διότι εἶναι ὁ πλέον καθιερωμένος τόπος προσευχῆς πρός τόν Θεό καί ἁγιασμένος διά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
22  Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου