Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Ποιός κυβερνᾶ τήν Ἑκκλησία; Ποῖοι συμμετέχουν στήν 'Ἑκκλησία; Γιατί λέγομε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, «εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἑκκλησίαν;


 Ποιός κυβερνᾶ τήν Ἑκκλησία;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τήν 'Εκκλησία μέ τρόπο ἀόρατο τήν κυβερνᾶ ὁ Σωτῆρας μας Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἡ Κεφαλή της, ('Εφ. 1,22, Κολ. 1,18), ἐνῶ μέ ὁρατό τρόπο ἡ 'Εκκλησία κυβερνᾶται ἀπό τούς ἐπισκόπους καί ἱερεῖς, (Πράξ, 20,28, 'Ιακ. 5,14), οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ διάδοχοι τῶν 'Αποστόλων

Ποῖοι συμμετέχουν στήν Ἑκκλησία;

ΣτήνἙκκλησία συμμετέχουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί πού εἶναι βαπτισμένοι, ζῶντες καί νεκροί. 'Ακόμη καί οἱ ἁμαρτωλοί, διότι «ἐν μεγάλῃ δέ οἰκίᾳ οὐκ εἰσί μόνον σκεύη χρυσᾶ καί ἀργυρᾶ, ἀλλά καί ξύλινα καί ὀστράκινα, καί ἅ μέν εἰς τιμήν, ἅ δέ εἰς ἀτιμίαν» (Β.Τιμ.2,2ο). Οἱ ἁμαρτωλοί εἶναι ἄρρωστα μέλη τῆς 'Εκκλησίας, ἡ «ἧρα» γιά τήν ὁποίαν μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Χριστός, (Ματθ. 13,24-42).
Ζῶντα μέλη τῆς Ἑκκλησίας εἶναι ὅλοι οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἁπαρτίζουν τήν ὁρατή ἐπί τῆς γῆς 'Εκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἀκόμη στρατευομένη καί μαχομένη ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους.
Καί οἱ νεκροί ἀκόμη συμμετέχουν στήν Ἑκκλησία, ἀλλά ἡ κατοικία των εἶναι στόν Οὐρανό· γι' αὐτό ἡ ἐν Οὐρανοῖς 'Εκκλησία τους ὀνομάζεται θριαμβεύουσα, Οὐράνια, Βασιλική, Βασιλεία τῆς δόξης ἤ ἄνω ῾Ιερουσαλήμ, ('Εβρ. 12,22-24).
Στήν 'Εκκλησία δέν λαμβάνουν μέρος οἱ αἱρετικοί, δηλαδή αὐτοί πού ἔχουν ἐσφαλμένη τήν πίστι τους καί δέν ὑποτάσσονται στούς Ποιμένες καί διδασκάλους τῆς 'Εκκλησίας. Γι' αὐτό ὁ 'Απόστολος Παῦλος γραφει: «Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος, (Τιτ.3,10-11).
'Ακόμη δέν συμμετέχουν στήν 'Εκκλησία σχισματικοί καί ἄνθρωποι πού ἀρνοῦνται νά ὑποκούσουν στήν 'Εκκλησία. Μερικοί ἀπό αὐτούς πρέπει νά ἐλεγχθοῦν ἐνώπιον δύο καί τριῶν μαρτύρων καί ἄν δέν ὑπακούσουν στήν 'Εκκλησία, νά ἐξέρχωνται ἀπό τούς κόλπους της, ὡς εἰδωλολάτρες, (Ματθ. 18,15-17)». ῞Ολοι αὐτοί θά τιμωρηθοῦν, διότι ἔτσι γράφει ὁ 'Απόστολος Παῦλος: «εἴ τίς τόν νοῦν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γάρ Ναός τοῦ Θεοῦ ῞Αγιος ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς,» (Α.Κορ. 3,17).

Γιατί λέγομε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, «εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἑκκλησίαν;

῾Η 'Εκκλησία εἶναι Μία διότι μία εἶναι καί ἡ Κεφαλή της, ὁ 'Ιησοῦς Χριστός, μία ἡ διαδασκαλία της, μία ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἕνας ὁ σκοπός της· ἡ σωτηρία. ῾Ο Χριστός προσευχήθηκε· «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» ('Ιωάν. 17,21), μία Ποίμνη καί εἷς Ποιμήν, ('Ιωάν. 10,16, ἐνῶ αὐτούς πού δέν ὑποτάσσονται στήν 'Εκκλησία τούς ὀνομάζει «κλέπτας καί ληστάς», (Ά·Ιωάν.10,8 καί Πράξ. 20,29-30).
῾Η 'Εκκλησία εἶναι ῾Αγία, διότι ῞Αγιος εἶναι ὁ θεμελιωτής της, ὁ ὁποῖος τήν ἁγίασε μέ τό Αἷμα Του, ('Εφεσ. 5,25-27) καί ἅγιος εἶναι καί ὁ σκοπός της. Σ' αὐτήν ἐπιτελοῦνται τά ῞Αγια Μυστήρια, τά ὁποῖα ἁγιάζουν ὅλους τούς πιστούς καί διδάσκεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο, ('Ιωάν.17,17-19).
῾Η 'Εκκλησία εἶναι καθολική, διότι θεμελιώδης προορισμός της εἶναι νά διαρκέσῃ μέχρι τό τέλος τῶν αἰώνων, νά ἐξαπλωθῇ σέ ὁλόκληρη τήν γῆ, σέ ὅλα τά ἔθνη, δηλαδή σ' αὐτήν εἶναι καλεσμένοι νά εἰσέλθουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, (Ματθ. 28.19). Κυβερνᾶται δέ ἀπό τήν σύνοδο τῶν ἐπισκόπων σύμφωνα τούς κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν .Συνόδων.
῾Η 'Εκκλησία εἶναι 'Αποστολική, διότι διαδόθηκε στόν κόσμο ἀπό τούς ῾Αγίους 'Αποστόλους, κυβερνᾶται βάσει τῶν θεμελίων τῶν ῾Αγίων 'Αποστόλων, μέ ἐπικεφαλής τόν Κύριόν μας 'Ιησοῦ Χριστό.
Γι' αὐτό μᾶς λέγειν ὁ 'Απόστολος Παῦλος, ὅτι ἡ 'Εκκλησία εἶναι ἱδρυμένη στά θεμέλια τῶν 'Αποστόλων, ἐπάνω στόν ἀκρογωνιαῖο Λίθο, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 'Ιησοῦς Χριστός μας, ('Εφεσ.2,20).
'Εκτός ἀπό αὐτές τίς ὀνομασίες, ἡ 'Εκκλησία μας ἀκόμη καλεῖται 'Ορθόδοξος, διότι εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή 'Εκκλησία πού διατηρεῖ ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ καί τῶν 'Αποστόλων, δηλαδή κρατεῖ τήν ἀληθινή Πίστι, ὅπως μᾶς δόθηκε ἀπό τήν ἀρχή, ὅταν ἡ 'Εκκλησία ἦταν Μία, ῾Αγία, Καθολική καί 'Αποστολική.

24  Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου