Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Τί εἶναι Μυστήριο; Τί εἶναι Χάρις; Τί εἶναι τό Βάπτισμα; Τό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἴδιο μέ τό δικό μας βάπτισμα; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Τά ῞Αγια Μυστήρια
Ποιό εἶναι τό δέκατο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποία ἡ διδασκαλία του:

Τό δέκατο ἄρθρο εἶναι: «ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν». Αὐτό περιέχει τήν διδασκαλία γιά τό Μυστήριο τοῦ ῾Αγίου βαπτίσματος.

Τί εἶναι Μυστήριο;
Μυστήριον εἶναι ἕνα ἔργο ἤ μία ἱερά τελετή, ἡ ὁποία συστήθηκε ἀπό τόν Κύριό μας 'Ιησοῦ Χριστό στήν 'Εκκλησία, μέσῳ τῆς ὁποίας κοινωνοῦν οἱ πιστοί μέ τρόπους ὁρατούς τήν ἀόρατη Χάρι τοῦ Θεοῦ.

Τί εἶναι Χάρις;
῾Η Θεία Χάρις ἤ Θεία Δωρεά, εἶναι φῶς καί δύναμις τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, τήν ὁποίαν ὁ Θεός ἐκχέει στήν ψυχή τοῦ 'Ορθοδόξου Χριστιανοῦ μέσῳ τῶν ῾Αγίων Μυστηρίων, γιά νά μπορέσῃ νά ἀποκτήσῃ τήν σωτηρία καί τόν ἁγιασμό.
῾Ο 'Απόστολος Παῦλος μᾶς λέγει: «Χάριτι ἐστε σεσωσμένοι» ('Εφεσ.2,5). Προσφέρεται στούς ἀνθρώπους, ἄλλοτε ὡς δύναμις καί ἄλλοτε ὡς σοφία. Τούς ἐνισχύει στόν πνευματικό τους ἀγῶνα καί τούς κάνει δυνατούς στήν ἀντιμετώπισι τῶν πειρασμῶν. 'Ακόμη τούς βοηθᾶ νά καθαρισθοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά ἁγιασθοῦν ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι.
Ποιά εἶναι τά ῾Ιερά Μυστήρια τῆς 'Εκκλησίας μας;
Τά ῾Ιερά Μυστήρια τῆς 'Εκκλησίας μας εἶναι ἑπτά: α) Τό βάπτισμα, β) τό χρῖσμα γ) ἡ ἐξομολόγησις δ) Θεία Εύχαριστία ε) ῾Ιερωσύνη στ) γάμος ζ) Εὐχέλαιο.

Τί εἶναι τό Βάπτισμα;
Τό Βάπτισμα εἶναι τό ῾Ιερό Μυστήριο μέ τό ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ξεπλένεται ἀπό τίς ἁμαρτίες του μέ τήν πλήρη κατάδυσι τοῦ σώματός του μέσα σέ ἁγιασμένο νερό καί τήν ἀπαγγελία τῶν λόγων τοῦ ῾Ιερέως.«Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.'Αμήν».Στό ῞Αγιο βάπτισμα ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει τήν Χάρι τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν του, τόσον τοῦ Προπατορικοῦ, ὅσον καί ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν του πού διέπραξε πρίν ἀπό τό βάπτισμα. Γι' αὐτό καί ὀνομάζεται ἀκόμη δεύτερη γέννησις ἤ ἀναγέννησις.
Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός συνέστησε αὐτό τό Μυστήριο, πρίν ἀναληφθῇ στούς Οὐρανούς, λέγοντας στούς ῾Αγίους 'Αποστόλους Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19 καί Μάρκ. 16,16).

Τό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἴδιο μέ τό δικό μας βάπτισμα;
῎Οχι.῾Ο Κύριος βαπτίσθηκε στόν 'Ιορδάνη, ἀλλά ὄχι γιά νά καθαρισθῇ ἀπό τίς ἁμαρτίες Του, διότι ὡς γνωστόν, ὁ 'Ιησοῦς ἦτο ἀναμάρτητος. Βαπτίσθηκε μέ τό βάπτισμα τοῦ 'Ιωάννου Προδρόμου, τό ὁποῖο ἦτο βάπτισμα μέσα στό νερό, χωρίς καθαρτική δύναμι τῶν ἁμαρτιῶν· δέν ἦτο βάπτισμα «ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καί πυρί» (Ματθ.3,11-15), τό ὁποῖο θεσπίσθηκε ἀπό τόν Κύριό μας γιά τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας, ('Ιωάν. 3,5,Πράξ. 2,38-39, 22,16, Γαλ.3,27, Κολσ.2,12-13 Α. Πέτρ.3,21).
'Επειδή ὁ Κύριος βαπτίσθηκε στήν ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν, αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά βαπτίζωνται στήν ἴδια ἡλικία, δεδομένου ὅτι: α) Αὐτός δέν βαπτίσθηκε γιά τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν Του, ἐφ' ὅσον ἦτο ἀναμάρτητος, ('Ιωάν.8,46). β) Τό βάπτισμα, ἡ κατάδυσις καί ἡ ἀνάδυσίς Του ἀπό τό νερό προεικόνιζαν τόν θάνατο, τήν ταφή καί τήν 'Ανάστασί Του, (Ρωμ. 6,3-11).

27  Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου