Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας Τί εἶναι Μετάνοια; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας 
Τί εἶναι Μετάνοια;

Μετάνοια ἤ ἐξομολόγησις εἶναι τό ἅγιο Μυστήριο μέ τό ὁποῖο ὁ Χριστιανός ἐξομολογεῖται στόν ῾Ιερέα-Πνευματικό, τά ἁμαρτήματα πού ἔπραξε μετά τό βάπτισμά του καί λαμβάνει τήν συγχώρησι γι' αὐτά ἀπό τόν Θεό. 'Επειδή ἡ Μετάνοια ἔχει ὡς σκοπό τήν διόρθωσι καί συμφιλίωσι τῶν ἀμαρτωλῶν μετά τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀκόμη ἐπιστροφή ἀπό τήν ἁμαρτωλή στήν ἁγία ζωή, πού βιώνεται κατά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Πῶς συστήθηκε τό ῾Ιερό Μυστήριο τῆς Μρτανοίας; 

῾Η Μετάνοια συστήθηκε ὡς Μυστήριο ἀπό τόν Κύριό μας 'Ιησοῦ Χρτιστό, ὅταν ἔδωσε στούς ῾Αγίους 'Αποστόλους Του τήν ἐξουσία νά συγχωροῦν τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. «ἵνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας» (Ματθ. 9,7), καί τήν δύναμι αὐτή ἔδωσε στούς 'Αποστόλους Του, τήν ἡμέρα τῆς 'Αναστάσεώς Του, «εἰρήνη ὑμῖν.
Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ κἀγώ μέμπω ὑμᾶς», καί τούς εἶπε: «ὅσα ἄν δήσητε ἐπί τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ Οὐρανῶ, καί ὅσα ἄν λύσητε ἐπί τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ Οὐρανῷ» (Ματθ.18,18).
Καί πάλιν τούς εἶπε: «Λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατεῖτε κεκράτηνται» ('Ιωάν.20,22-23).

Γιατί εἶναι ὠφέλιμη στήν ψυχή ἡ Μετάνοια;

῾Η Μετάνοια εἶναι ὠφέλιμη διότι: α)῎Εχει διαταχθεῖ ἀπό τόν Δεσπότη μας Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ» (Μαρκ.1,15).
β) Ξεπλένει τίς ψυχές ἀπό τό βάρος καί τήν θλῖψι τῶν ἁμαρτιῶν.῞Οποιος ἁμαρτάνει φέρει στήν ψυχή του τό βάρος καί τήν τυραννία τῶν ἁμαρτιῶν του.
῞Οταν ἐξομολογῆται, τό ψυχικό του βάρος ἐλαφρώνει, ὁ ἔλγχος ἐλαττώνεται καί ἡ ἁμαρτία σβήνει. ῾Ο Βασιλεύς Δαβίδ, ὅσο καιρό ἔκρυβε τίς ἁμαρτίες του, τοῦ ἐτάραζαν τά ὀστά του καί ἐξήραναν τήν δύναμι τοῦ σώματός του· τόσο πολύ τόν τυραννοῦσαν. ῞Οταν ὅμως ἀνεγνώρισε τήν ἁμαρτία του, ζήτησε συγχώρησι ἀπό τό Θεό, ἔλαβε τό χάρισμα τῆς μετανοίας καί ἡ ψυχή του ἐλευθερώθηκε ἀπό τό βάρος καί τήν θλῖψι πού τήν διακατεῖχε.

Τί εἶναι ἀναγκαῖο γι' αὐτόν πού θέλει νά ἐξομολογηθῆ; 

Γι' αύτόν πού θέλει νά ἐξομολογηθῆ ἀπαιτεῖται:
α) Βαθειά συναίσθησις καί μῖσος πρός τίς ἁμαρτίες πού διέπραξε·
β) 'Εξομολόγησι ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν του ἐνώπιον τοῦ ῾Ιερέως-Πνευματικοῦ, ὅπως γράφῃ ὁ ῞Αγιος 'Ιωάννης ὁ Εὐαγγελιστής: «'Εάν ὁμολογῶμεν τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καί δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τάς ἁμαρτίας καί καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀδικίας», (Α. 'Ιωάν.1,9). Οἱ ἀνεξομολόγητες ἁμαρτίες συνοδεύουν πάντοτε τήν ψυχή καί τήν τυραννοῦν φοβερά·
γ) 'Απόφασις διορθώσεώς μας καί διακοπή τῶν ἁμαρτιῶν μας·
δ) 'Εφορμογή τοῦ κανόνος, δηλαδή ὅ,τι ἐπιτίμια παιδαγωγικά καί συμβουλές μᾶς ἔδωσε ὁ Πνευματικός γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τήν διόρθωσίν μας. Αὐτός πού δέν ἐπιτελεῖ αὐτούς τούς ὅρους, δέν λαμβάνει τήν λύσι τῶν ἁμαρτιῶν του ἀπό τόν Θεό.

29  Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου