Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Ποιές εἶναι οἱ ἐντολές τῆς 'Εκκλησίας; Τί ζητᾶ ἡ 'Εκκλησία μας ἀπό τά παιδιά μας; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Ποιές εἶναι οἱ ἐντολές τῆς 'Εκκλησίας; 

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Οἱ ἐντολές τῆς 'Εκκλησίας εἶναι:
α) Νά προσευχώμεθα στόν Θεό καί νά συμμετέχωμε στίς ῾Ιερές ἀκολουθίες κάθε Κυριακή καί ἑορτή.
β) Νά κρατοῦμε τίς νηστεῖς τοῦ ἔτους: Τήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῶν ῾Αγίων 'Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν νηστείαν κάθε Τετέρτης καί Παρασκευῆς ὅλου τοῦ ἔτους, στήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, (14 Σεπτεβρίου), στήν 'Αποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ ῾Αγίου 'Ιωάννου τοῦ Προδρόμου, (29 Αὐγούστου), τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων.
γ) Νά τιμοῦμε καί νά συμμετέχωμε στίς ἐκκλησιαστικές τελετές καί πανηγύρεις.
δ) Νά τιμοῦμε τά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, πού εἶναι οἱ ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας μας.
ε) Νά ἐξομολογούμεθα τίς ἁμαρτίες μας καί νά κοινωνοῦμε τῶν 'Αχράντων Μυστηρίων.

στ) Νά προσευχώμεθα γιά τούς ἡγέτες τῆς 'Εκκλησίας καί τοῦ ῎Εθνους.
ζ) Νά ὑπακούωμε στίς ἐντολές τοῦ τοπικοῦ μας 'Επισκόπου.
η) Νά μή διαβάζωμε αἱρετικά καί ἀνήθικα βιβλία.
θ) Νά μή ἐκποιοῦμε τά ἐκκλησιαστικά πράγματα.
ι) Νά μή κάνωμε γάμους καί διασκεδάσεις τήν περίοδον τῶν νηστειῶν.

Τί ζητᾶ ἡ 'Εκκλησία μας ἀπό τά παιδιά μας;

῾Η ῾Αγία 'Εκκλησία μας ζητᾶ ἀπό τά μέλη-παιδιά της νά κρατοῦν μέ εὐλάβεια τίς ἐντολές της, νά συμμετέχουν στίς ῾Ιερές ἀκολουθίες, νά φυλάγωνται ἀπό τίς πλάνες τῶν αἱρετικῶν καί νά ὁδηγοῦν τούς ἄλλους στήν μόνη ἀληθινή καί σωτηριώδη μας πίστι.
Τροπάρια ταπεινώσεως πού λέγομε κάθε ἡμέρα, ὅταν μπαίνουμε στήν 'Εκκλησία:
'Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γάρ ἀπολογίαςς ἀποροῦντες ταύτην σοι τήν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ οἱ ἁμαρτωλοί προσφέρομεν ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα Πατρί ὅ Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπί σοί γάρ πεποίθαμε, μή ὀργησθῇς ἡμῖν σφόδρα μηδέ μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ἀλλ' ἐπίβλεψον καί νῦν ὡς εὔσπλαχνος καί λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σύ γάρ ὁ Θεός ἡμῶν καί ἡμεῖς λαός σου, πάντες ἔργα χειρός σου καί τό ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα.
Καί νῦν ὅ Τῆς εὐσπλαχνίας τήν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς σέ μή ἀστοχήσωμεν ρυσθείημεν διά σοῦ τῶν περιστάσεων, σύ γάρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.

25  Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου