Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

῾Η 'Ανάστασις τοῦ Κυρίου. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 ῾Η 'Ανάστασις τοῦ Κυρίου

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Ποῖα εἶναι τό πέμπτο καί ἕκτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως;
Τά πέμπτο καί ἕκτο ἄρθρο εἶναι: «Καί ἀναστάντα (τόν 'Ιησοῦν) τήν τρίτη ἡμέραν κατά τάς Γραφάς· καί άνελθόντα εἰς τούς Οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ διξιῶν τοῦ Πατρός».Σ' αὐτά τά ἄρθρα περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά τήν 'Ανάστασι καί 'Ανάληψι τού Κυρίου μας στούς Οὐρανούς.
 Μέ τήν 'Ανάστασί του ἐκ τοῦ τάφου καί τήν ἀνύψωσί Του στούς Οὐρανούς, ὁ Κύριος ἐτελείωσε τό σωτηριῶδες ἔργο Του ἐπί τῆς γῆς, ὡς Βασιλεύς Κύριος παντοδύναμος Δεσπότης στόν Οὐανό καί στήν γῆ.

Τί μᾶς λέγει ἡ ῾Αγία Γραφή γιά τήν 'Ανάστασι τοῦ Χριστοῦ;
῾Η Καινή Διαθήκη μᾶς λέγει, ὅτι ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, πρίν ἀπό τό πάθος Του, τό προανήγγειλε πολλές φορές, ὅτι θά σταυρωθῇ, ἀλλά τήν τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθῇ.
Καί ἀπό τόν φόβον οἱ 'Ιουδαῖοι ἔβαλαν στρατιῶτες ὡς φύλακες νά φυλάγουν τόν τάφο Του.
Παρ' ὅλα αὐτά τό θαῦμα ἔγινε. Τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τόν ἐνταφιασμόν Του, ῎Αγελος Θεοῦ, μετακίνησε τόν λίθο τοῦ τάφου, τό μνῆμα εὑρέθη ἄδειο καί ἡ εἴδησις τῆς 'Αναστάσεώς Του διαδόθηκε σάν ἀστραπή, παρ' ὅτι οἱ 'Ιουδαῖοι ἐπλήρωσαν τούς στρατιῶτες νά διαδώσουν, ὅτι ὁ Χριστός μας δέν ἀναστήθηκε, ἀλλά ἐκλάπη ἀπό τούς μαθητάς Του.
Τά πιό σπουδαῖα ἐδάφια τῆς Καινῆς Διαθήκης πού ἀναφέρονται στήν 'Ανάστασι τοῦ Κυρίου μας εἶναι τά ἑξῆς: (Ματθ. 28, Μάρκ.16, 'Ιωάν.20-21, Πράξ. 'Αποστ. σέ πολλά χωρία, Α. Κορ. 15) καί ἄλλα.

Τί εἶπαν οἱ ἄπιστοι γιά τήν 'Ανάστασι τοῦ Χριστοῦ; 
Οἱ ἄπιστοι έπενόησαν γιά τήν 'Ανάστασι τοῦ Χριστοῦ πολλά ψέματα. Μερικοί εἶπαν ὅτι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ δέν ἀναστήθηκε, ἀλλά ἐκλάπη. Αὐτό τό ψέμμα ὅμως δέν μποροῦσα νά πιστευθῇ, διότι ὁ τάφος ἐφυλάσσετο ἀπό ὁμάδα στρατιωτῶν, ὁπότε δέν μποροῦσε οὔτε κατά διάνοια νά γίνῃ ἡ κλοπή τοῦ Σώματός Του.
Καί τί εἶχαν νά κάνουν αὐτοί μέ τό Σῶμα ἑνός νεκροῦ; 'Από τήν ἄλλη μεριά τό νεκροσάβανο καί οἱ ἐπίδεσμοι μέ τά ὁποῖα εἶχαν τυλίξει τό Σῶμα τοῦ 'Ιησοῦ, παρέμεινα δίπλα καί μέσα στόν τάφο, πρᾶγμα πού δείχνει καθαρά, ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνῃ λόγος περί κλοπῆς. 'Εκεῖνος πού θέλει νά κλέψῃ δέν ἔχει τόν χρόνο καί τήν φροντίδα νά περιτυλίξῃ ἕνα σῶμα καί νά διπλώσῃ τά νεκροσάβανα.
Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ ἦσαν καί οἱ 'Απόστολοι Πέτρος καί 'Ιωάννης, οἱ ὁποῖοι μπῆκαν μέσα στό κενό μνημεῖο καί εἶδαν μόνον τά ὀθόνια, ἐνῶ τό σουδάριο μέ τό ὁποῖον περιετύλιγον τήν κεφαλή τοῦ νεκροῦ, ἦταν σέ ἄλλο σημεῖον τοῦ μνημείου ('Ιωάν.20,5-8).
῎Αλλοι λέγουν ὅτι ὁ Χριστός φαινομενικά ἀπέθανε, ἀλλά καί ἡ γνώμη αὐτή εἶναι ἐσφαλμένη, διότι, ὅταν ὁ 'Ιησοῦς ἦταν ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί τρυπήθηκε μέ τήν λόγχη στήν πλευρά, πῶς ἐξῆλθεν αἷμα καί νερό; Αὐτό εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ἀληθινά ἀπέθανε. Κατόπιν Αὐτός περιτυλίχθηκε, κατά τήν συνήθεια ἐκείνου τοῦ καιροῦ, ἀπό σεντόνια καί ἐπιμήκεις λωρίδες καί ἔτσι τοποθετήκε στόν τάφο, ἐνῶ ἐπάνω στόν τάφο ἔβαλαν μία μεγάλη πέτρα.
῎Ετσι ὁ 'Ιησοῦς δέν θά μποροῦσε νά κλαπῆ. Μά ἄν ἐκλάπη, ὅπως λέγουν οἱ ἄπιστοι, γιατί νά βγάλουν τά νεκροσάβανά Του, τά ὁποῖα ἦσαν πολύ δυνατά κολλημένα στό σῶμα Του μέ εἰδικές κολλητικές οὐσίες; ῎Αρα ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Χριστός ἀληθινά ἀπέθανε καί ἐντασφιάσθηκε.
'Εάν ὑποθέσωμεν ὅτι στόν τάφο ἦταν ἀκόμη ζωντανός, ἔπρεπε νά πεθάνῃ πιεζόμενος ἀπό τήν ἔλλειψι ἀέρος, λόγῳ τῆς πλάκας τοῦ τάφου, σφυχτοδεμένος μέ τά νεκροσάβανά Του, τά ὁποῖα εἶχαν κολλήσει ἐπάνω Του μέ 100 λίτρα εἰδικοῦ μύρου, ('Ιωάν.19,39-40).

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
11 Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου