Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Τό μυστήριο τοῦ Γάμου. Τί εἶναι ὁ Γάμος; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Τό μυστήριο τοῦ Γάμου. Τί εἶναι ὁ Γάμος;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Γάμος εἶναι τό ῾Ιερό Μυστήριο μέ τόν ὁποῖον αὐτοί πού παντρεύονται (ὁ νυμφίος καί ἡ νύμφη), λαμβάνουν τήν χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά νά θεμελιώσουν μία χριστιανική οἰκογένεια.'Ονομάζεται καί στεφάνωμα, διότι στό Μυστήριο τοποθετεῖται ἀπό τόν ῾Ιερέα ἀπό ἕνα στεφάνι στό κεφάλι τους, μέ τήν ἑξῆς ἀπαγγελία τῶν λόγων: «Στεφανώνεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (τάδε) τήν δούλη τοῦ Θεοῦ (τάδε) εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος». Τά λόγια αὐτά κατόπιν συνοδεύονται μέ τά κάτωθι: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, δόξῃ καί τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς».'Από πότε ὑπάρχει ὁ γάμος; 
῾Ο γάμος ὑπάρχει ἀπό τόν Παράδεισο. ῞Οταν ὁ Θεός ἔπλασε τόν 'Αδάμ καί τήν Εὔα, καί τούς ἔθεσε στόν κῆπο τῆς 'Εδέμ, τούς εὐλόγησε καί τούς εἶπε: «Αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς» (γεν.1,28).῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, γιά νά μᾶς φανερώσῃ ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἱερός καί τίμιος, συμμετεῖχε στόν γάμο πού ἔγινε στήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου μετέτρεψε τό νερό σέ κρασί ('Ιωάν.2,1-11).

Σέ τί συνίσταται τό Μυστήριο τοῦ γάμου; 
Τό Μυστήριο τοῦ γάμου συνίσταται στήν διά βίου ἕνωσι καί συγκατοίκησι τοῦ νυμφίου καί τῆς νύμφης, μέσα στό Πνεῦμα τῆς Χάριτος καί τῆς καθαρᾶς χριστιανικῆς ἀγάπης. ῾Ο 'Ιησοῦς Χριστός μᾶς λέγει: «ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί κολληθήσεται τῇ γυνακί αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν .. ὅν οὖν ὁ Θεός συνέζευξε, ἄνθρωπος μή χωριζέτω» (Ματθ.19,5-6).
῾Ο γάμος ἐπίσης δέν μπορεῖ νά διαλυθῇ, διότι εἶναι ἁγία ἕνωσις, σφραγισμένη μέ ἀμοιβαία συγκατάθεσι τῶν συζύγων καί εὐλογημένη ἀπό τήν θέλησι καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ. ῞Οποιος χωρίζει, διαπράττει ἕνα πολύ μεγάλο ἁμάρτημα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Τό Μυστήριο αὐτό εἶναι μέγα, γράφει ὁ 'Απόστολος Παῦλος, ἀλλά μόνον ὅταν εἶναι ἐν τῷ Χριστῷ καί ἐν τῇ 'Εκκλησίᾳ ('Εφεσ. 5,32) καί Α.Κορ.7,39).

Τί πρέπει νά ξέρουν οἱ ὑποψήφιοι γιά τόν γάμο νέοι; 
Οἱ νέοι πρό τοῦ γάμου πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι: α) Δημιουργοῦν μέ τήν θέλησίν τους ἕνα ἅγιο δεσμό γιά ὅλη τους τήν ζωή. β) Πρέπει νά εἶναι καί οἱ δυό τους πολύ καλά στήν ὑγεία τους. 'Εάν ἔχουν προβλήματα ὑγείας θά πρέπει νά τά ἀντιμετωπίζουν μέ τήν βοήθεια τοῦ γιατροῦ πρό τοῦ γάμου τους. γ) Νά ἐξετάζωνται ἀπό τόν ῾Ιερέα, ὅτι γνωρίζουν καλῶς τά καθήκοντά τους, γνωρίζουν τήν διδασκαλία τῆς 'Ορθοδόξου κατηχήσεως, τίς προσευχές καί τίς Θεῖες ἐντολές. Κατόπιν νά ἐξομολογοῦνται, νά μεταλαμβάνουν καί ἔτσι ντυμένοι στό σῶμα μέ λευκά ἐνδύματα καί μέ καθαρή τήν ψυχή καί τήν καρδιά νά προσέρχωνται στό ῞Αγιο Μυστήριο.

Δεκέμβριος 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου