Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Ὁ Σύριζα μὲ ἐπιχειρήματα τοῦ σημιτικοῦ Πασὸκ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας


Ὁ  Σύριζα μὲ ἐπιχειρήματα τοῦ σημιτικοῦ Πασὸκ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας

Συμφώνως πρός δηλώσεις στελεχῶν τοῦ Σύριζα, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τό κόμμα των ἀνέλθη εἰς τήν ἐξουσίαν, θά καταργήση τάς σχολικάς παρελάσεις, θά καταργήση τήν ἐθνικήν ἐπέτειον τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, θά καταργήση τό σημερινόν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί θά τό ἀντικαταστήση μέ τήν θρησκειολογίαν, ἐνῶ θά τερματίση τήν μισθοδοσίαν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί θά προχωρήση εἰς τόν ἀπογαλακτισμόν τοῦ Κράτους ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Τούς ἰδίους στόχους εἶχον ὁ ἱδρυτής τοῦ Πασόκ Ἀνδρέας Παπανδρέου καί ὁ Κων. Σημίτης, ὁ ὁποῖος τόν διεδέχθη εἰς τήν ἡγεσίαν τοῦ Πασόκ.
Ὁ πρῶτος ἀνέκρουσε πρύμναν, ὅταν ἐπεχείρησε νά ἁρπάξη τήν μοναστηριακήν περιουσίαν.
Ἡ μεγάλη κινητοποίησις τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί ἡ κάθοδος χιλιάδων ρασοφόρων εἰς συλλαλητήριον καί εἰς πορείαν διαμαρτυρίας εἰς τό Σύνταγμα τόν ἐτρόμαξε, διότι διεῖδεν ὅτι θά εἶχεν ἀπώλειαν ψήφων καί τόν ὡδήγησεν εἰς ἀνακωχήν μέ τήν Ἐκκλησίαν.
 ῾Ο διάδοχός του Κων. Σημίτης ἐκτελῶν ἐντολάς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀμερικῆς ἐπεχείρησεν ἀναμέτρησιν μέ τήν Ἐκκλησίαν διαγράφων τήν ἀναγραφήν τοῦ θρησκεύματος ἀπό τάς ἀστυνομικάς ταυτότητας εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Κράτους.
Τά χάλια τοῦ Κράτους τά βιώνομεν καθημερινῶς ἔκτοτε.
Σήμερον τό ἀνερχόμενον κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ Σύριζα, ἐξαγγέλλει ἱστορικήν ἀναμέτρησιν μέ τήν Ἐκκλησίαν.
Ἕως σήμερον δέν ἔχει ἐπιδείξει πρόγραμμα διά τά προβλήματα τῆς Χώρας καί τοῦ λαοῦ. Ἔχει ὅμως πρόγραμμα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.
Ὀφείλουν νά γνωρίζουν εἰς τό Σύριζα ὅτι τήν δύναμιν τήν ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Ὅσοι τά ἔβαλαν μαζί της ἀργά ἤ γρήγορα τήν προσεκύνησαν καί συνέβαλον εἰς τήν συσπείρωσιν τοῦ λαοῦ πέριξ τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν οἱ ἡττημένοι θά εἶναι οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά βλέπουν τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ἐρυθρόν Σταυρόν, ἐνῶ ἡ ἀποστολή της εἶναι πρωτίστως σωτηριολογική.
 Γ.Ζ

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1997, 8 Νοεμβρίου 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου