Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Ὁ κυβερνήτης τοῦ κόσμου


Ὁ κυβερνήτης τοῦ κόσμου

Ποιὸς κυβερνάει τὸν κόσμο σήμερα; Ὄχι βέβαια οἱ διάφοροι ἀρχηγοὶ τῶν κρατῶν οὔτε κὰν ὁ ἐπονομαζόμενος πλανητάρχης, ὁ ἑκάστοτε ἡγέτης τῆς ἀμερικανικῆς ὑπερδυνάμεως.
Ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶναι παρὰ μαριονέτες, ἄβουλα πιόνια, ποὺ τὰ κινοῦν ἀπὸ τὰ παρασκήνια σκοτεινὲς ὀργανώσεις, τραπεζικοὶ κολοσσοί, μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἀόρατα κέντρα ἀποφάσεων.
Αὐτοὶ πράγματι, οἱ ἀόρατοι, αὐτοὶ εἶναι πραγματικοὶ κυβερνῆτες, οἱ προερχόμενοι καὶ κατευθυνόμενοι ἀπὸ μυστηριώδεις Λέσχες, ὕποπτες Στοὲς καὶ διεθνεῖς δόλιους σχηματισμούς. Αὐτοὶ λαμβάνουν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὶς τύχες τοῦ κόσμου.
Ἀθόρυβα καὶ μεθοδικὰ ὁ κόσμος περιῆλθε κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τούτων τῶν συστημάτων, ποὺ σὰν δηλητηριώδεις ἀράχνες ἔχουν ἁπλώσει τὰ δίχτυα τους πάνω στὴ γῆ, ἐλέγχοντας τὰ πάντα καὶ κινώντας ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὰ νήματα ὅλων τῶν ὑποθέσεων.
Μὲ ποιὸ σκοπὸ ἄραγε; Μὲ ὅσα ὀνόματα καὶ σχήματα κι ἂν ἐμφανίζονται αὐτὰ τὰ ἀφανὴ κέντρα, σκοπὸ ἔχουν μόνο ἕνα καὶ κοινό: νὰ ἐλέγξουν τὸν κόσμο ὄχι ἀφανῶς ἀπὸ τὰ παρασκήνια, ὅπως τώρα, ἀλλὰ ἔχοντας ἐπιβάλει παγκόσμια ἐξουσία.
Ἐπιδιώκουν νὰ κυριαρχήσουν δικτατορικὰ ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς.
 Καὶ βέβαια ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶναι παρὰ ὄργανα τοῦ σατανᾶ, μέσῳ τῶν ὁποίων ἐπιδιώκει νὰ κρατάει κάτω ἀπὸ τὴ δική του κυριαρχία τὸν κόσμο.
Αὐτὸς οὐσιαστικὰ τοὺς συντονίζει, αὐτὸς τοὺς ἐμπνέει, αὐτὸς τοὺς ὁδηγεῖ.
Τὸ εἶπε καὶ ὁ ἴδιος ξεκάθαρα τότε ποὺ ὑπέβαλε τοὺς πειρασμοὺς στὸν Κύριο. Τοῦ ἔδειξε μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ ὅλα τὰ βασίλεια τῆς γῆς καὶ τὴ δόξα τους, καὶ Τοῦ εἶπε: «Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πᾶσα» (Λουκ. δ΄ 5-7).
Προσκύνησέ με καὶ θὰ σοῦ δώσω παγκόσμια ἐξουσία, διότι οἱ λαοὶ καὶ οἱ ἄρχοντές τους τὴν ἔχουν παραδώσει σὲ μένα καὶ τὴν δίνω σὲ ὅποιον θέλω. Ἔτσι ἔλεγε καὶ νομίζει ὁ διάβολος, διότι καὶ αὐτὸς καὶ τὰ ὄργανά του ἀγνοοῦν τὸν ἀσύλληπτο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς κυβερνάει τὸν κόσμο χωρὶς νὰ παραβιάζει τὴν ἐλευθερία τῶν πλασμάτων Του.
 Τὸν κόσμο δὲν τὸν κυβερνάει ὁ διάβολος μὲ τὰ ὄργανά του. Τὸν κόσμο τὸν κυβερνάει ὁ Χριστός. Αὐτὸς κατευθύνει τὴν ἱστορία. Ἀφήνει τὸν διάβολο νὰ ἐνεργεῖ μόνο τόσο, ὅσο νὰ δοκιμάζεται ἡ ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων. Καὶ χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καὶ τὴν καταστροφικὴ μανία τοῦ διαβόλου, γιὰ νὰ πραγματοποιήσει τὸ σχέδιό Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἂν ὁ διάβολος εἶχε πλήρη ἐξουσία στὸν κόσμο, θὰ τὸν εἶχε ἐξαφανίσει ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια.
Ὁ διάβολος ἀκούσιος ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ εἶναι. Ἄθελά του ὑπηρετεῖ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ κατὰ καιροὺς ὄργανά του: οἱ μυστηριώδεις Λέσχες, οἱ σκοτεινὲς Στοὲς καὶ οἱ μαριονέτες τους ποὺ παριστάνουν τοὺς πλανητάρχες, ὅλοι ὑπηρετοῦν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Τὸ βεβαιώνει στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὅταν ἀναφέρεται στοὺς ἄρχοντες ποὺ θὰ παραδώσουν τὴν ἐξουσία τους στὸν Ἀντίχριστο: «Ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. ιζ΄ 17)· ὁ Θεός, λέει, ἔβαλε μέσα στὶς καρδιές τους τὴν ἐπιθυμία νὰ πραγματοποιήσουν ἄθελά τους τὸ σχέδιό Του.
Νὰ συμφωνήσουν δηλαδὴ νὰ παραδώσουν τὴ βασιλεία τους στὸ θηρίο, στὸν Ἀντίχριστο, ἕως ὅτου ἐφαρμοσθοῦν τελείως τὰ λόγια τῶν προφητῶν ποὺ ἀποκαλύπτουν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Δὲν κυβερνάει ἑπομένως ὁ διάβολος τὸν κόσμο. Οὔτε οἱ πλανητάρχες οὔτε οἱ μυστικὲς Λέσχες οὔτε ἄλλοι ἀόρατοι σχηματισμοί.
Ὁ μόνος Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος κόσμου εἶναι ὁ Θεός. Αὐτὸς ποὺ τὸν δημιούργησε ἐκ τοῦ μηδενός, τὸν συγκρατεῖ στὴν ὕπαρξη καὶ τὸν κατευθύνει στὸν τελικὸ προορισμό του. Ὅλη ἡ γῆ εἶναι πλημμυρισμένη ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀγάπη Του, ἡ πρόνοιά Του κρατάει καὶ κυβερνάει τὸν κόσμο. Δὲν λάμπει τόσο ὁ ἥλιος, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅσο εἶναι φανερὴ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Φανερή! Τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἄρρωστα. Νὰ βλέπουμε λοιπόν. Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὴ φαινομενικὴ ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ καὶ ἀπογοητευόμαστε.
Ὁ Κύριος κυβερνάει τὸν κόσμο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ καθενός μας. Νὰ βλέπουμε. Δὲν εἴμαστε ἕρμαια τῆς κακίας τῶν δαιμόνων καὶ τῆς ἀσυδοσίας τῶν ἀρχόντων. Εἴμαστε μέσα στὰ χέρια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Προνομιοῦχοι! Βασιλόπουλα στὸ πατρικὸ παλάτι. Πραγματικὰ εὐλογημένοι!


Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" Τεῦχος 2076 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου