Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Κέντρα – SRI CHINMOY. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος


Κέντρα – SRI CHINMOY


Ὁ Sri Chinmoy (Chinmoy Kumar Ghose) ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πιό γνωστούς γκουρού παγκοσμίως. Γεννήθηκε τό 1931 στή Βεγγάλη τῆς Ἰνδίας καί πέθανε τό 2007. Σέ ἡλικία 12 χρονῶν ἔχασε τούς γονεῖς του καί μεγάλωσε στή συνέχεια μαζί μέ κάποιoυς συγγενεῖς του στό Ἄσραμ τοῦ Sri Aurobindo διδασκόμενος ἰνδουϊστικές διδασκαλίες καί πρακτικές. Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στό Ἄσραμ εἶχε ἀποκτήσει ἔντονες «μεταφυσικές» ἐμπειρίες.
Τό 1964, ὑπακούοντας σέ μιά ἔντονη ἐσωτερική φωνή, κατά τούς ἰσχυρισμούς του, μετακόμισε στή Νέα Ὑόρκη, ὅπου ἵδρυσε ἐκεῖ ἀρχικά καί στή συνέχεια ἀνά τόν κόσμο τά Chinmoy – Center, πού διαδίδουν τή διδασκαλία του καί τίς πρακτικές του.
Ὁ Sri Chinmoy εἶχε τή βεβαιότητα γιά τόν ἑαυτό του ὅτι εἶχε πετύχει τήν πλέον ὑπερβατικοῦ χαρακτήρα συνειδητότητα κατά τίς ἰνδουιστικές ἀντιλήψεις. Ταυτοχρόνως θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ὡς ἀρχέτυπο, διδάσκαλο καί καθοδηγητή —ὅπως εἶχαν ὑπάρξει στό παρελθόν ὁ Κρίσνα, ὁ Βούδας, ὁ Χριστός κ.ἄ— γιά τή φώτιση καί ἕνωση τῶν μαθητῶν μέ τό ὑπερβατικό, τό Θεό, δυνατότητα πού τήν κατανοοῦσε μονιστικά.

Αὐτή ἡ δυνατότητα φωτισμοῦ καί ἕνωσης εἶναι ἐφικτή μόνο μέσῳ αὐτοῦ, καθώς αὐτός ἦταν, κατά τούς ἰσχυρισμούς του πάντα, ἕνα μέ τό θεῖο. Γι᾽ αὐτό, ἀπαιτοῦσε ἀπόλυτη ἀφοσίωση καί τυφλή ἐμπιστοσύνη ἀπό τούς ὀπαδούς του, καθώς κάτι τέτοιο εἶναι θεμελιώδης προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση τῶν στόχων τους.
Στά ἴδια πλαίσια ἐντάσσεται καί ἡ χορήγηση τοῦ ὀνόματός του ὡς μάντρα στήν τεχνική διαλογισμοῦ, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἐπανάληψη αὐτοῦ τοῦ μάντρα γύρω στίς 100 φορές μέ ταυτόχρονη μουσική πλαισίωση, συνήθως, καί ἡ προσήλωση τοῦ νοῦ τοῦ ὀπαδοῦ σέ μιά φωτογραφία τοῦ Sri Chinmoy. Σύνθημά του ὑπῆρξε, μεταξύ τῶν ἄλλων, τό: «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ Θεός τοῦ αὔριο καί ὁ Θεός εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σήμερα».
 Ὁ ἴδιος ὑποστήριζε πολύ χαρακτηριστικά: «Ὅσοι εἶναι ὀπαδοί μου, θά ἔχουν τήν Ὑπερβατική μου εἰκόνα, στήν ὁποία βρίσκομαι σέ ἀπόλυτη ταύτιση μέ τόν ἐσωτερικό μου Ὁδηγό». Οἱ ὀπαδοί του πιστεύουν ὅτι ἔχει ὑπερφυσικές δυνάμεις καί παρουσιάζουν τόν ἰσχυρισμό αὐτόν ὡς ἀπόδειξη τῆς δῆθεν «θειότητάς του».
 Τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ἡ κίνησή του εἶχαν καταφέρει ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1970 νά παραδίδει μαθήματα διαλογισμοῦ σέ κοινό θρησκευτικό χῶρο λατρείας τοῦ ΟΗΕ καί νά αὐτοδιαφημίζεται δημοσιεύοντας φωτογραφίες του μέ τό διακριτικό τοῦ ΟΗΕ. Δέν ἀπουσιάζει ἡ ὑπερβολή στήν προσπάθεια τῶν ὀπαδῶν του νά διαφημίσουν τόν γκουρού τῆς κίνησης ὡς ἀσύγκριτη καί πολυσχιδῆ προσωπικότητα καί στό χῶρο τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ, καί ὅλα αὐτά, μάλιστα, νά εἶναι ἀπόρροια πραγματικοτήτων, πού εἶδε ἤ ἔζησε κατά τή διάρκεια διαλογισμοῦ.
Στίς ἐκδηλώσεις τῆς γκουρουϊστικῆς κίνησης τοῦ Sri Chinmoy, ἀνήκουν οἱ λεγόμενες «Συναυλίες εἰρήνης», τά «Ἑπτά λεπτά διαλογισμοῦ γιά τήν παγκόσμια εἰρήνη», πού πραγματοποιοῦνται κάθε Ὀκτώβριο μέ ἀνοιχτές προσκλήσεις πρός ὅλους, ὅπως, ἐπίσης, καί οἱ αὐτοχαρακτηριζόμενοι «Μαραθώνιοι εἰρήνης».
Κοινός στόχος ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων εἶναι ἡ διαφήμιση τῆς κίνησης καί ἡ προσέλκυση ὀπαδῶν μέσα ἀπό ἐξωτερικῶς οὐδέτερες πρακτικές. Στήν Ἑλλάδα ἡ κίνηση δραστη- ριοποιεῖται ἀπό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 μέ τίς ὀνομασίες «Πνευματικό Κέντρο Aum», « Κέντρο OΜ» καί «Sri Chimmoy Meditation Center».
Τί πίστευε γιά τόν Χριστό Γιά τόν Sri Chinmoy ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἕνας μεγάλος διδάσκαλος, ἕνας «Αvatar» τοῦ παρελθόντος τῆς δυτικῆς θρησκευτικῆς παράδοσης. Ἡ τυπική προσέγγιση τοῦ Χριστοῦ ἐντός τῶν ἰνδουϊστικῶν πλαισίων ἐκφράστηκε καί μέ ἕνα ἄλλο πρωτότυπο τρόπο.
Ἔγραψε ἕνα θεατρικό ἔργο γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Στό ἔργο αὐτό παρουσιάζεται ὁ Χριστός ὡς δεύτερος Κρίσνα. Ἡ θεώρηση αὐτή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν προβάλλει ὁ ἴδιος, εἶναι ἀπαραίτητη σήμερα κατά τόν Sri Chinmoy, γιατί γύρω ἀπό τό πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ «πολύ μεγάλου διδασκάλου», ἔχει συσσωρευθεῖ, κατά τούς ἰσχυρισμούς του, πολύ ἀμάθεια, ἐνῶ παρεξηγήσεις γιά τόν Χριστό συναντᾶ κάποιος καί στίς διάφορες Ἐκκλησίες.
Ἐκφραστής τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ Ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου, ὑποστήριζε ὁ Sri Chinmoy, εἶναι μορφές λατρείας τοῦ ἰδίου Θεοῦ, τόν ὁποῖο ὀνομάζουν διαφορετικά. Γιά νά καταστήσει πειστικούς τούς ἰσχυρισμούς του χρησιμοποιοῦσε τήν εἰκόνα τοῦ δέντρου, λέγοντας ὅτι ἡ πολλαπλότητα τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἑνός Θεοῦ μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τά πολλά κλαδιά ἑνός δέντρου.
Κατά τόν ἴδιο τρόπο ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι κομμάτια τοῦ ἑνός δέντρου – Θεοῦ.


Ὑποσημειώσεις:
1. Βλ. Ηans Gasper, Sri Chinmoy, στό LSSW, στ. 1013.
2.Βλ. Sri Chinmoy, Spiritualität – Einsein in der Vielfalt, 1980, σ. 10.
3. Βλ. Sri Chinmoy, Veden, Upanischaden, Bhagavadgita. Die drei Äste am Lebensbaum Indiens, 1994, σ.115.
4. Βλ. Sri Chinmoy, Veden, Upanischaden, Bhagavadgita, ὅπ. π., σ.49.
5. Βλ. Sri Shinmoy, Ἡ Διδασκαλία τῆς σιωπῆς, (μετ: Ἀ. Πούλιου), 1987, σ. 48
6.Βλ. Nicolete Bohn, Kleines Lexikon der Sekten, Psychogruppe und Strukturvertriebe, 2005, σ. 48.
7. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ὑπερβολῶν βλ. F. W. Haack, Guruismus und Guru-Bewegungen, 1982. σ. 99.
8. Βλ. Πρωτ. Βασ. Γεωργοπούλου, Οἱ Γκουρού καί ὁ Χριστός, 2006, σ. 29.
9. Ὅπ. π., σσ. 29-30.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1965, 1 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου