Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Β'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Β')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο
8, Ποῦ εὑρίσκεται ἡ Θεία ἀποκάλυψις;
῾Η Θεία ἀποκάλυψις περιέχεται στήν ῾Ιεράν Παράδοσι καί στή ῾Αγίαν Γραφή ἤ Βίβλο. Αὐτές εἶναι οἱ δύο πηγές τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ πού ὑπάρχουν στήν ῾Αγία μας 'Εκκλησία.
῾Ιερά Παράδοσις.

9. Τί ἐννοοῦμε μέ τόν ὄρο ῾Ιερά Παράδοσις;
Μέ τόν ὄρον ῾Ιερά Παράδοσις ἐννοοῦμε τίς ἄγραφες ἱερές διδασκαλίες οἱ ὁποῖες διοχετεύθησαν προφορικά ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο καί ἀπό ἔθνος σέ ἔθνος, ἀπό τούς προγόνους στούς ἀπογόνους. 'Αργότερα πολλές ἀπ' αὐτές γράφτηκαν ἀπό ἁγίους πατέρας καί διατηροῦνται ἀναλοίωτες στά βιβλία τῆς 'Εκκλησίας μας.

10. Ποία εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ῾Ιερᾶς παραδόσεως;
῾Η ῾Ιερά παράδοσις ἔχει τόν ἴδιο σκοπό μέ τήν ῾Αγία Γραφή, διότι καί οἱ δύο περιέχουν τήν Θείαν ἀποκάλυψι. ῞Ομως ἡ ῾Ιερά παράδοσις εἶναι εὐρύτερη ἀπό τήν ῾Αγία Γραφή, διότι ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 'Αδάμ μέχρι τοῦ Μωϋσέως - ὁ ὁποῖος ἔγραψε τά πρῶτα βιβλία τῆς Βίβλου - δέν εἶχαν γραφεῖ βιβλία.
῾Ο Σωτήρ ἡμῶν 'Ιησοῦς Χριστός, δέν ἔγραψε τίποτε, παρά μόνον ἐκήρυξεν. 'Αλλά καί ἀπό τήν χορεία τῶν ῾Αγίων 'Αποστόλων ὁλίγοι ἔγραψαν, ἀπ  αὐτά πού ἐκήρυξαν μέ τό στόμα τους. Αὐτοί δέχτηκαν ἀπό τόν διδάσκαλο Χριστό ἄγραφες τίς διδασκαλίες Του καί κατόπιν μερικοί ἀπ  αὐτούς ἔγραψαν μερικά ἀπό ὅσα ἄκουσαν.

11. Τί μᾶς λέγει ἡ ῾Αγία Γραφή διά τήν ῾Ιερά παράδοσι;
Μᾶς λέγει, ὅτι πρέπει νά κρατοῦμε καί πιστεύωμε μέ πολλή εὐλάβεια τήν ῾Ιερά παράδοσι, ὅπως καί τήν ῾Αγία Γραφή. ῾Ο 'Απόστολος Παῦλος γράφει: «ἅ καί ἐμάθετε καί παρελάβετε καί ἠκούσατε καί εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε» (Φιλιπ.4,9). «῎Αρα οὖν ἀδελφοί, στήκετε καί κρετεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν» Β. Θεσ. 2,15)
῾Ο 'Απόστολος καί Εὐαγγελιστής 'Ιωάννης στό τέλος τοῦ Εὐαγγελίου του λέγει ὅτι πολλές ἀπό τίς διδασκαλίες καί τά ἔργα τοῦ Σωτῆρος μας δέν ἐγράφησαν καί διετηρήθησαν μόνο διά τῆς παραδόσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά ὅσα ἐποίησεν ὁ 'Ιησοῦς, ἅτινα ἐάν γράφηνται καθ' ἕν, οὐδέ αὐτόν τόν κόσμον χωρῆσαι τά γραφόμενα βιβλία. 'Αμήν». (·Ιωάν. 21,25).
Οἱ διδακαλίες καί τά ἀποκαλυφθέντα ἔργα τοῦ Σωτῆρος μας 'Ιησοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στήν ῾Αγία Γραφή, ἀργότερα συμπεριελήφθηκαν στά συγγράμματα τῶν ῾Αγίων Πατέρων, στίς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων καί στά βιβλία τῆς 'Εκκλησίας.

   Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

27  Αὐγούστου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου