Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Ἡ μοναχική ζωή ὡς ζωή τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


          Ὁ Μοναχισμός
  Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας

Ἡ μοναχική ζωή ὡς ζωή τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πρώτων Χριστιανῶν.
 Ἡ μοναχική ζωή κατ’ ἀρχάς ὀνομαζόταν «Ἀποστολική ζωή»· τοῦτο διότι αὐτή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἐφαρμογή, κατά τόν τελειότερο βαθμό, τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου πού μᾶς κήρυξε ὁ Κύριος καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.
Ἡ μοναχική ζωή , ὁ μοναχισμός, εἶναι, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἡ ἀληθινή φιλοσοφία. «Οἱ μοναχοί μιμοῦνται τόν ἀποστολικόν ζῆλον καί τάς ἀσωμάτους δυνάμεις»39.

Ὁ Κύριος παρέδωσε μία κοινή διδασκαλία γιά ὅλους: μοναχούς, ἀγάμους καί ἐγγάμους. Ἄλλωστε, ὅταν μᾶς ἐκήρυττε, δέν ὑπῆρχε διαμορφωμένη ἡ τάξη τῶν μοναχῶν. Ὅ,τι εἶπε ὁ Κύριος, σέ ὅλους μας τό εἶπε. Ὅ,τι ἔκανε, γιά ὅλους μας τό ἔκανε· γιά νά μᾶς δώσει τό σωστό πρότυπο ζωῆς καί τόν τρόπο τῆς σωτηρίας.
Δηλαδή μᾶς ἀποκάλυψε τόν τρόπο νά πραγματώσουμε τόν προορισμό μας: νά ἐπιτύχουμε, μέ τήν βοήθεια τοῦ «κατ' εἰκόνα» καί μέ τήν Θεία Χάρη τό «καθ' ὁμοίωσιν», μιμούμενοι τήν ζωή Του40.

 
39 Ἁγιου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Κατά Ματθαῖον, Η΄. ΕΠΕ 9, 276-278. PG 57, 88-90.

40 Πρβλ. Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία 21, PG 151, 277 ΑΒ: «Ὅ γὰρ γέγονε, δι' ἡμᾶς γέγονεν ὁ Κύριος... καὶ ἅπερ ἔπαθε τῇ σαρκί, δι' ἡμᾶς ἔπαθε, τὰ ἡμῶν ἐξιώμενος πάθη, καὶ διὰ τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας ἤχθη εἰς θάνατον, καὶ δι' ἡμᾶς ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη, παροικονομῶν ἡμῖν τὴν εἰς ἀπείρους αἰῶνας ἀνάστασιν καὶ ἀνάληψιν» στό Δ. Τσελεγγίδη, Ὁ χαρακτήρας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, http://orthodox-watch.blogspot.gr/2010/09/blog-post_1907.html.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού σύν Θεῶ θά ἐκδοθεῖ σύντομα
   

hristospanagia3.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου