Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Δ'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


   Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Δ')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

14. Ποῖος διαφυλάττει τήν ῾Αγίαν Γραφή καί ποῖος μπορεῖ νά διδάξῃ τό περιεχόμενό της;
῾Η ῾Αγία Γραφή διαφυλάσσεται στήν 'Εκκλησία καί μόνο ἡ 'Εκκλησία ἔχει τό δικαίωμα νά τήν ἑρμηνεύσῃ. Κάθε Χριστιανός μπορεῖ καί εἶναι ἀναγκαῖο νά τήν διαβάζῃ, ἀλλά καί ὄχι νά τήν ἐπεξηγῇ, διότι ἔχει γραφτῆ: «μή πάντες διδάσκαλοιὅ.. (Α. Κορ. 12,29).
Στήν ῾Αγία Γραφή ὑπάρχουν καί δυσνόητα κομμάτια, ὅπως μᾶς λέγῃ ῾Ο Απόστολος Πέτρος: «ἐν οἷς ἔστι δυσνόητα τινα, ἅ οἱ ἄμαθεῖς καί ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β Πέτρ. 3,16). Γι' αὐτό θά πρέπει νά
ὑπακούωμε στήν ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς πού μᾶς δίνει ἡ 'Εκκλησία μέ τήν καθοδήγησι τῶν λειτουργῶν της. Αὐτός πού δέν ἀκούει τήν 'Εκκλησία πλανᾶται, ὅπως πλανοῦνται τόσοι ἄνθρωποι γύρω μας πού κυκλοφοροῦν μέ τήν Βίβλο στό χέρι. ῎Ετσι μᾶς λέγει καί ὁ Χριστός μας: «Πλανᾶσθαι μή εἰδότες τάς Γραφάς, μηδέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 22,29).

῾Η ῾Αγία μας 'Εκκλησία κρατεῖ ὡς ἀνεκτίμητο θησαυρό τήν ῾Αγία Γραφή. Σ' ὅλες τίς ἀκολουθίες της διαβάζονται ἀποσπάσματα ἀπ' αὐτήν. ῞Οταν μπαίνωμε στήν 'Εκκλησία, κάνουμε τόν Σταυρόν μας, προσκυνοῦμε καί ἁσπαζόμεθε τό Εὐαγγέλιο, ἐπειδή αὐτό συμβολίζει τόν ἴδιο τόν Κύριόν μας 'Ιησοῦ Χριστό.

 Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

31 Αὐγούστου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου