Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Δ'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


   Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Δ')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

14. Ποῖος διαφυλάττει τήν ῾Αγίαν Γραφή καί ποῖος μπορεῖ νά διδάξῃ τό περιεχόμενό της;
῾Η ῾Αγία Γραφή διαφυλάσσεται στήν 'Εκκλησία καί μόνο ἡ 'Εκκλησία ἔχει τό δικαίωμα νά τήν ἑρμηνεύσῃ. Κάθε Χριστιανός μπορεῖ καί εἶναι ἀναγκαῖο νά τήν διαβάζῃ, ἀλλά καί ὄχι νά τήν ἐπεξηγῇ, διότι ἔχει γραφτῆ: «μή πάντες διδάσκαλοιὅ.. (Α. Κορ. 12,29).
Στήν ῾Αγία Γραφή ὑπάρχουν καί δυσνόητα κομμάτια, ὅπως μᾶς λέγῃ ῾Ο Απόστολος Πέτρος: «ἐν οἷς ἔστι δυσνόητα τινα, ἅ οἱ ἄμαθεῖς καί ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β Πέτρ. 3,16). Γι' αὐτό θά πρέπει νά
ὑπακούωμε στήν ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς πού μᾶς δίνει ἡ 'Εκκλησία μέ τήν καθοδήγησι τῶν λειτουργῶν της. Αὐτός πού δέν ἀκούει τήν 'Εκκλησία πλανᾶται, ὅπως πλανοῦνται τόσοι ἄνθρωποι γύρω μας πού κυκλοφοροῦν μέ τήν Βίβλο στό χέρι. ῎Ετσι μᾶς λέγει καί ὁ Χριστός μας: «Πλανᾶσθαι μή εἰδότες τάς Γραφάς, μηδέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 22,29).

῾Η ῾Αγία μας 'Εκκλησία κρατεῖ ὡς ἀνεκτίμητο θησαυρό τήν ῾Αγία Γραφή. Σ' ὅλες τίς ἀκολουθίες της διαβάζονται ἀποσπάσματα ἀπ' αὐτήν. ῞Οταν μπαίνωμε στήν 'Εκκλησία, κάνουμε τόν Σταυρόν μας, προσκυνοῦμε καί ἁσπαζόμεθε τό Εὐαγγέλιο, ἐπειδή αὐτό συμβολίζει τόν ἴδιο τόν Κύριόν μας 'Ιησοῦ Χριστό.

 Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

31 Αὐγούστου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου