Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Γ'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

     
 Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Γ')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας 

12. Τί εἶναι ῾Αγία Γραφή;
῾Αγία Γραφή ἤ Βίβλος, εἶναι τό Βιβλίο ἐκεῖνο στό ὁποῖο περιέχονται οἱ ῾Ιερές διδασκαλίες τίς ὁποῖες ὁ Θεός ἐφανέρωσε στούς ἀνθρώπους.
Αὐτή χωρίζεται σέ δύο μέρη: α) Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὁποία περιέχει τίς διδασκαλίες τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους, πρίν ἀπό τήν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ στόν κόσμο καί β) Στήν Καινή Διαθήκη, στήν ὁποίαν εὑρίσκουμε τήν ζωή καί τίς διδασκαλίες πού ἔδωσε στόν κόσμο ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
῾Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει περισσότερα βιβλία ἀπό τήν Καινή καί αὐτά συγκεκριμένα εἶναι: Γένεσις, ῎Εξοδος, Λευϊτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Αὐτά γράφτηκαν ἀπό τόν Μωϋσῆ, 'Ιησοῦ τοῦ Ναυῆ, Κριταί, Ρούθ, Βασιλειῶν βιβλία 4, Παραλειπομένων 2, ῎Εσδρας 1, ῎Εσδρας 2, Νεεμίας, Τωβίτ, 'Ιουδίθ, 'Εσθήρ, Μακκαβαίων 3, Ψαλμοί, 'Ιώβ, Παροιμίαι Σολομῶντος, 'Εκκλησιαστής, *Ασμα, Σοφία Σολομῶντος, Σοφία Σειράχ, τά βιβλία τῶν προφητῶν: ῾Ησαῒας, ῾Ιερεμίας, Θρῆνοι ῾Ιερεμίου, 'Ιεζεκιήλ, Δανιήλ καί τῶν 12 μικρῶν Προφητῶν : 'Ωσιέ, 'Αμώς, Μιχαίας, 'Ιωήλ, 'Οβδιοῦ, 'Ιωνᾶς, Ναούμ, 'Αββακούμ, Σοφονίας, 'Αγγαῖος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας, Βαρούχ καί ἡ ἐπιστολή.
Τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι: Τά Τέσσαρα Εὐαγγέλια. Ματθαίου, Μάρκου, Λουκᾶ καί 'Ιωάννου, οἱ Πράξεις τῶν 'Αποστόλων, οἱ 14 ἐπιστολές τοῦ 'Αποστόλου Παύλου: Πρός Ρωμαίους, Δύο, πρός Κορινθίους, Γαλάτας, 'Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολασσαεῖς, Δύο, πρός Θεσσαλονικεῖς, Δύο πρός Τιμόθεον, Φιλήμονα καί πρός 'Εβραίους. οἱ ἑπτά καθολικές 'Επιστολές: Τοῦ 'Αποστόλου 'Ιακώβου, δύο τοῦ Πέτρου, τρεῖς τοῦ 'Ιωάννου καί μία τοῦ 'Ιούδα καί τέλος ἡ 'Αποκάλυψις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 'Ιωάννου.
Κάθε βιβλίο χωρίζεται σέ κεφάλαια καί στίχους. ῞Οταν γιά παράδειγμα γράφωμε Ματθαίου 10,15, σημαίνει ὅτι ζητᾶμε τό κεφάλαιο 10 ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου καί τόν στίχο 15

13. Πῶς γράφτηκε ἡ ῾Αγία Γραφή;
῾Η ῾Αγία Γραφή γράφτηκε μέ τήν ἔμπνευσι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. ῾Ο Θεός ἐφώτισε τόν νοῦν τῶν ἁγίων Προφητῶν καί 'Αποστόλων γιά νά κατανοήσουν καί τούς προέτρεψε νά γράψουν τίς ἀποκαλύψεις Του. Γι' αὐτ·ό γράφει ὁ 'Απόστολος Παῦλος: «Πᾶσα γραφή θεόπνευστος καί ὠφέλιμος πρός διδασκαλίαν, πρός ἔλεγχον, πρός ἐπανόρθωσιν, πρός παιδείαν τήν ἐν δικαιοσύνη, ἵνα ἄρτιος ἧ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτισμένος» Β Τιμ. 3, 16-17.

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

Ἀναβάσεις 
30 Αὐγούστου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου