Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Α'). Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Θεία ἀποκάλυψις. (Μέρος Α')
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο 

1. Τί εἶναι κατήχησις;
Κατήχησις εἶναι τό βιβλίον στό ὁποῖον περιέχεται ἐν συντομίᾳ ἡ διδασκαλία τῆς 'Ορθοδόξου θρησκείας.

2. Σέ πόσα μέρη διαιρεῖται ἡ κατήχησις ;
῾Η κατήχησις διαρεῖται σέ τρία μέρη: α) Στήν χριστιανική πίστι β) στήν χριστιανική λατρεία καί γ) στήν χριστιανική ζωή. ῾Η πίστις μᾶς καθορίζει τήν διδασκαλία μέ τήν ὁποίαν σώζεται ὁ Χριστιανός. ῾Η λατρεία μᾶς ἀποκαλύπτει τίς δυνάμεις, τά μέσα καί τίς ἀκολουθίες μέ τίς ὁποῖες προσφέρεται στήν ψυχή ἡ καθαρτική, φωτιστική, ἁγιαστική καί σώζουσα χάρις τοῦ Θεοῦ· καί ἡ χριστιανική ζωή μας ἐξοικειώνεται μέ τά ἀγαθά ἔργα μέ τά ὁποῖα τελειοποιεῖται ὁ Χριστιανός. Οἱ καρποί τῆς πίστεως καί τῆς Λατρείας φαίνονται στήν χριστιανική μας ζωή.
Μέ ἄλλα λόγια τά τρία μέρη τῆς κατηχήσεως μᾶς δείχνουν: Τί εἶναι ἡ σωτηρία καί ποιές εἶναι οἱ προϋποθέσεις καί τά μέσα μέ τά ὁποῖα ἁγιάζεται καί σώζεται ἡ ψυχή τοῦ Χριστιανοῦ· όρθή πίστις, Θεία Χάρις καί τά ἀγαθά ἔργα.

Θεμελιώδης διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καί δεσπόζουσα φροντίδα τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ ψυχική του σωτηρία. ῾Ο Κύριος μᾶς εἶπε: «Τί γά ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον, καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ; ἤ τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. 36-37).

3. Τί εἶναι Θρησκεία;
Θρησκεία εἶναι ἡ ἀγάπη καί τιμή τοῦ Θεοῦ - κοινωνία, ἱερός δεσμός καί πλήρης ἀγάπη μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. ῞Οπως ἀνάμεσα στούς γονεῖς καί τά παιδιά ὑπάρχει ἕνας δεσμός ἁγίας ἀγάπης, ἔτσι ὑπάρχει καί μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων διά τῆς Θρησκείας.

4. 'Από ποῦ ἔχουμε τήν χριστιανική θρησκεία;
Τήν χριστιανική Θρησκεία τήν ἔχουμε ἀπό τόν Θεό δι' ἀποκαλύψεως. Τό παιδί δέν θά εἶχεν ἀγάπη πρός τούς γονεῖς, ἐάν πρῶτα δέν αἰσθανόταν τήν ἀγάπη τους πρός αὐτό. ῎Ετσι καί ὁ ἄνθρωπος, δέ θά εἶχε δεσμό ἀγάπης μέ τόν Θεό, δέν θά εἶχε θρησκεία, ἐάν Αὐτός δέν ἀπεκαλύπτετο στά παιδιά Του.

5. Τί εἶναι ἡ Θεία ἀποκάλυψις; 
Θεία ἀποκάλυψις εἶναι ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἱερᾶς διδασκαλίας τήν ὁποία ἔδωσεν ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους. Δι' αὐτῆς ὁ Θεός ἔγινε γνωστὀς στόν κόσμο. Μᾶς ἀποκαλύπτεται νά μάθωμε ποιές εἶναι οἱ ἰδιότητές Του, τό θέλημά Του, οἱ ἐντολές Του, ὁ Νόμος Του καί τό σχέδιό Του.'Εάν ὁ Θεός δέν ἀπεκάλυπτε τόν ῾Εαυτόν Του καί τό θέλημά Του, δέν θά μποροῦσαν ποτέ οἱ ἄνθρωποι νά Τόν γνωρίσουν μόνο μέ τόν νοῦ καί τίς αἰσθήσεις τους.

6. Μέ ποιόν ὁ Θεός ἔκαμε τήν φανέρωσί Του στόν κόσμο;
῾Ο Θεός ἔκαμε τήν φανέρωσί Του στόν κόσμο μέσῳ τῶν Προφητῶν Του· Μωϋσέως, Δαβίδ, ῾Ησαῒου, 'Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Μιχαίου καί ἄλλων, ἀλλά προπαντός διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅπως γράφῃ καί ὁ 'Απόστολος Παῦλος: «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς Πατράσιν ἐν τοῖς Προφήταις, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὅν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι' οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν» (Μάρκ.16.16).

 Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

25  Αὐγούστου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου