Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

Μετάσταση Ιωάννου του Θεολόγου


Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής 
η απόδοσή τους στην νεοελληνική 
και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.
  
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Κεφ.  19, χωρία 25 έως 27 και Κεφ. 21, χωρία 24 έως 25

ΙΘ΄ \ 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 ᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

ΚΑ΄\  24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ
Οι στρατιώται λοιπόν αυτά έκαναν. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η σύζυγος του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή.
Όταν είδε ο Ιησούς την μητέρα του και τον μαθητή πού αγαπούσε, να στέκεται κοντά της, είπε στη μητέρα του: «Γυναίκα, να ο υιός σου». Έπειτα λέγει στο μαθητή: «Να η μητέρα σου».
Και άπ' εκείνη την ώρα την πήρε ο μαθητής στο σπίτι του. Αυτός είναι ο μαθητής πού μαρτυρεί γι' αυτά και τα έγραψε και ξέρουμε πώς η μαρτυρία του είναι αληθινή.
Υπάρχουν και πολλά άλλα πού έκανε ο Ιησούς, πού αν γραφούν το καθένα, νομίζω πώς ούτε αυτός ο
κόσμος δεν θα χωρούσε τα βιβλία, πού θα γράφονταν. Αμήν.


Από την Α΄ Επιστολή του Ιωάννη

Κεφ. 4, χωρία 12 έως 19

Δ΄\ 12 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 13 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 14 Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 15 ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ. 16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. ῾Ο Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. 17 ᾿Εν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾿ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ῾Ημεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Τον Θεό δεν τον έχει ιδεί κανείς ποτέ. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε μέσα μας τελεία.
Και τούτο ξέρουμε πώς μένουμε σ' αυτόν και αυτός σε μας, γιατί μας έδωσε από το πνεύμα του.
Κι εμείς έχουμε ιδεί και μαρτυρούμε πώς ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Σωτήρα του κόσμου. Όποιος ομολογήσει πώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σ' αυτόν και αυτός στο Θεό.
Εμείς γνωρίσαμε και πιστεύσαμε στην αγάπη, πού έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός μένει σ' αυτόν.
Γι΄ αυτό τον σκοπό έχει γίνει σ' εμάς τελεία η αγάπη: για να έχουμε παρρησία στην ήμερα της κρίσεως, γιατί καθώς είναι εκείνος σ' αυτό τον κόσμο, είμαστε κι εμείς.
Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η ολοκληρωμένη αγάπη διώχνει τον φόβο, γιατί ο φόβος προσφέρει τιμωρία, και εκείνος πού φοβάται δεν είναι ολοκληρωμένος στην αγάπη.
Εμείς αγαπάμε τον Θεό, γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε.

zoiforos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου