Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Λάθη στη μετάφραση του Βάμβα. Χρήστος Σαλταούρας


Λάθη στη μετάφραση του Βάμβα

Χρήστος Σαλταούρας

Ο Νεόφυτος Βάμβας (1770-1855), Ορθόδοξος Αρχιμανδρίτης και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνησε μαζί με άλλα άτομα μία μετάφραση της Αγίας Γραφής στην γλώσσα της εποχής του. Η μετάφραση αυτή στην ουσία αποτελεί απόδοση στην Ελληνική της Αγγλικής Βίβλου του Βασιλέως Ιακώβου.
Γιαυτό η μετάφραση του Βάμβα περιέχει 66 μόνο βιβλία από τα 76 που περιέχει ο Ορθόδοξος κανόνας της Γραφής. Επίσης το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης με βάση το οποίο έγινε η Αγγλική μετάφραση του Βασιλέως Ιακώβου είναι το Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο. 
Συνεπώς η μετάφραση του Βάμβα δεν μεταφράζει το κείμενο των Εβδομήκοντα για την Παλαιά Διαθήκη αλλά την Αγγλική μετάφραση του Μασοριτικού. Και στην Καινή Διαθήκη  η μετάφραση του Βάμβα δεν μεταφράζει άμεσα το αρχαίο Ελληνικό  κείμενο αλλά την Αγγλική μετάφραση του αρχαίου Ελληνικού  κειμένου.

Η μετάφραση του Βάμβα αποτέλεσε κυρίως κατά το παρελθόν, την βασική Βίβλο των διαφόρων αιρετικών ομάδων που δρούν στη χώρα μας. Και σήμερα βέβαια αιρετικές ομάδες Πεντηκοστιανών και Ευαγγελικών χρησιμοποιούν το κείμενο του Βάμβα.
Στο παρελθόν και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά την χρησιμοποιούσαν, μέχρι που εκδόθηκε στα Ελληνικά το μεταφραστικό έκτρωμα της Μετάφρασης Νέου Κόσμου. Οι βασικοί λόγοι χρησιμοποιήσεως της  μετάφρασης του Βάμβα από τις αιρέσεις είναι δύο: 
α) Η απλούστερη γλώσσα σε σχέση με το αρχαίο κείμενο της Εκκλησιαστικής Βίβλου που έκανε πιο εύκολη την προπαγάνδα. β) Το γεγονός ότι τα 66 βιβλία που περιέχει η μετάφραση αυτή, είναι ακριβώς αυτά που αυθαίρετα και κακόδοξα αποδέχεται η αιρετική Διαμαρτύρηση.
 Η μετάφραση του Βάμβα περιέχει αρκετά λάθη, τα οποία οφείλονται κυρίως σε μεταφραστικά λάθη της Αγγλικής Βίβλου του Βασιλέως Ιακώβου. Επαναλαμβάνω ότι η μετάφραση του Βάμβα είναι μετάφραση Αγγλικής μετάφρασης. Θα εξετάσουμε τώρα ορισμένα μόνο από τα λάθη του κειμένου του Ν. Βάμβα.

Αποκάλυψη 14:1 (Αρχαίο κείμενο) «Και είδον, και ιδού το αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών, και μετ’ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών».
Αποκάλυψη 14:1 (Κείμενο Βάμβα) «Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών».
Πολύ σοβαρό λάθος! Το κείμενο του Βάμβα παραλείπει την μετάφραση του υπογραμμισμένου τμήματος του εδαφίου αλλάζοντας το νόημά του. Ενώ το αρχαίο κείμενο λέγει ότι οι 144000 έχουν στα μέτωπά τους το Όνομα του Αρνίου (Ιησού Χριστού) και του Πατρός Αυτού, το κείμενο του Βάμβα λέγει ότι έχουν μόνο το Όνομα του Πατρός ! Μάλιστα το ίδιο το βιβλίο της Αποκάλυψης προειδοποιεί «και εάν τις αφέλη από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της αγίας, των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω» Αποκάλυψη 22:19.

Αποκάλυψη 11:15 (Αρχαίο κείμενο) «εγένετο η βασιλεία του κόσμου του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων».
Αποκάλυψη 11:15 (Κείμενο Βάμβα) «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». 
 Ο ενικός «εγένετο η βασιλεία» μεταφράζεται με πληθυντικό «Αι βασιλείαι…. έγειναν» !!! Ενώ η Βασιλεία του Κυρίου ( Πατρός) και του Χριστού αυτού (Υιού) είναι ΜΙΑ, γιατί ο Πατήρ και ο Υιός είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ Πρόσωπα, το κείμενο του Βάμβα ομιλεί για ΔΥΟ  Βασιλείες !

Β’ Ιωάννου 7 (Αρχαίο κείμενο)  «ότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί· ούτός εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος».
Β’ Ιωάννου 7 (Κείμενο Βάμβα) «Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οίτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί· ο τοιούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος».
 Ενώ το αρχαίο κείμενο λέγει ότι ο Ιησούς ΕΡΧΕΤΑΙ (στην Β’ Παρουσία του) με σάρκα, δηλαδή ως άνθρωπος, το κείμενο του Βάμβα λέγει ότι ΗΛΘΕΝ (στην Α’ Παρουσία) ως άνθρωπος ! 

Για την πρώτη Παρουσία λόγο κάνει ο Ιωάννης στην Α επιστολή του - «παν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού έστι» Α Ιωάννου 4:2.  Στην Β επιστολή του αναφέρεται στην μελλοντική, Β Παρουσία του Ιησού Χριστού με σάρκα. ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ είναι αυτός που έρχεται όχι αυτός που ΗΛΘΕΝ !!! Πολύ σπουδαίο το εδάφιο Β Ιωάννου 7. 
Αποδεινκύει ότι ο Ιησούς έρχεται στην Β Παρουσία του με σάρκα-ως άνθρωπος. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που διδάσκουν  ότι δήθεν ο Ιησούς είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και το σώμα του Ιησού που καρφώθηκε στον Σταυρό δεν Αναστήθηκε ;;;

Ιούδας 4 (Αρχαίο κείμενο)  «παρεισέδυσαν γαρ τινές άνθρωποι, οι πάλαι προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα, ασεβείς, την του Θεού ημών χάριν μετατιθέντες εις ασέλγειαν και τον μόνον δεσπότην και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν αρνούμενοι».
Ιούδας 4 (Κείμενο Βάμβα) «Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι, οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις ταύτην την καταδίκην, ασεβείς, μεταστρέφοντες την χάριν του Θεού ημών εις ασέλγειαν, και αρνούμενοι τον μόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν».
 Στο κείμενο του Βάμβα προστίθεται αυθαίρετα η λέξη «Θεόν» και έτσι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πλέον ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ !

Εβραίους 11:21 (Αρχαίο κείμενο) «Πίστει Ιακώβ αποθνήσκων έκαστον των υιών Ιωσήφ ευλόγησε, και προσεκύνησεν επί το άκρον της ράβδου αυτού».
Εβραίους 11:21 (Κείμενο Βάμβα)  «Διά πίστεως ο Ιακώβ αποθνήσκων ηυλόγησεν έκαστον των υιών του Ιωσήφ και προσεκύνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού».
 Προστίθεται αυθαιρέτως η λέξη «επιστηριζόμενος» και έτσι αλλάζει το νόημα του εδαφίου. Ενώ το αρχαίο κείμενο λέγει ότι ο Ιακώβ προσκύνησε «επί το άκρον της ράβδου», δηλαδή προσκύνησε το άκρο της ράβδου, (τιμητικά ως σύμβολο βασιλικής δύναμης και προτύπωση του Σταυρού), το κείμενο του Βάμβα λέγει «προσεκύνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού» δηλαδή γενικώς προσκύνησε και στηρίχθηκε πάνω στο άκρο της ράβδου επειδή ήταν γέρος!  Να σημειωθεί ότι στη μετάφραση του αντίστοιχου εδαφίου της Παλαιάς Διαθήκης το κείμενο του Βάμβα ορθώς ΔΕΝ προσθέτει την λέξη ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ! – «Και προσεκύνησεν ο Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού» Γένεση 47:31 (Κείμενο Βάμβα)  .

Β’ Κορινθίους 3:17-18 (Αρχαίο κείμενο)  «ο δε Κύριος το Πνεύμά εστιν· ου δε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία.  ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος».
Β’ Κορινθίους 3:17-18 (Κείμενο Βάμβα) «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία.  Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρω την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου».
  
Σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο, το Άγιο Πνεύμα είναι «το Πνεύμα Κυρίου» και συγχρόνως το ΚΥΡΙΟΝ Πνεύμα και Ο ΚΥΡΙΟΣ – «καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος»/ «ο δε Κύριος το Πνεύμά εστιν» ο ίδιος δηλαδή ο Κύριος . Στο κείμενο του Βάμβα η φράση «Κυρίου Πνεύματος»  του αρχαίου κειμένου που σημαίνει ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ή Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑ , γίνεται «του Πνεύματος του Κυρίου» που δεν σημαίνει το ίδιο. Στο αρχαίο κείμενο είναι σαφής η διάκριση ανάμεσα στις φράσεις «Πνεύμα Κυρίου» και «Κυρίου Πνεύματος» .

Ρωμαίους 10:9 (Αρχαίο κείμενο)  « ότι εάν ομολογήσης εν τω στόματί σου Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγειρεν εκ νεκρών, σωθήση».
Ρωμαίους 10:9 (Κείμενο Βάμβα)  «Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή».
 Προστίθεται αυθαίρετα η λέξη ΤΟΝ αλλάζοντας το νόημα του εδαφίου. Σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο πρέπει να ομολογήσει κανείς «ΚΥΡΙΟΝ Ιησού», δηλαδή να αναγνωρίσει ως ΚΥΡΙΟΝ τον Ιησού. Αντίθετα ο Βάμβας γράφει ότι πρέπει να ομολογήσει κανείς «ΤΟΝ Κύριον Ιησού», απλώς δηλαδή το όνομά του όχι ότι είναι ΚΥΡΙΟΣ ! Η ομολογία σύμφωνα με το εδάφιο Ρωμαίους 10 :9 (Αρχαίο κείμενο) έγκειται στην παραδοχή της ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ του Ιησού όχι απλώς στην ομολογία του Ονόματος  του Κυρίου Ιησού.

Γένεση 37:35 (Μασοριτικό κείμενο)
Γένεση 37:35 (Κείμενο Βάμβα) «Και εσηκώθησαν πάντες οι υιοί αυτού και πάσαι αι θυγατέρες αυτού, διά να παρηγορήσωσιν αυτόν· αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθή, λέγων, Ότι πενθών θέλω καταβή προς τον υιόν μου εις τον τάφον. Και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού».


 Σύμφωνα με το Μασοριτικό κείμενο ο Ιακώβ ήθελε να κατέβει πενθώντας στον ΣΕΟΛ (Άδη) προς τον υιό του, που του είπαν ψευδώς ότι κατασπαράχθηκε από θηρίο άγριο, και όχι στον ΤΑΦΟ του υιού του που είχε υποτίθεται  γίνει η κοιλιά του θηρίου. Το κείμενο του Βάμβα δηλαδή μεταφράζει λάθος την φράση(ΣΕΟΛΑΧ = στον Άδη) ως  ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ. 
Η λέξη ΤΑΦΟΣ στα Εβραϊκά είναι ΚΕΜΠΕΡ και όχι ΣΕΟΛ. Π.χ : «και έρριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισσαιέ· και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα οστά του Ελισσαιέ, ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού» Β Βασιλέων 13:21 (Κείμενο Βάμβα).

Ησαΐας 34:16 (Μασοριτικό κείμενο)
Ησαΐας 34:16 (Κείμενο Βάμβα) «Ζητήσατε εν τω βιβλίω του Κυρίου και αναγνώσατε· ουδέν εκ τούτων θέλει λείψει, ουδέν θέλει είσθαι χωρίς του συντρόφου αυτού· διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε, και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα». 
 Στο παρόν εδάφιο  ενώ το Μασοριτικό κείμενο περιέχει μία φορά το Τετραγράμματο(Γιαχβέ) το κείμενο του Βάμβα αναφέρει την λέξη ΚΥΡΙΟΣ δύο φορές!!! Μάλιστα στην περίπτωση που εξετάζουμε πρόκειται για αντικατάσταση φράσεως του Μασοριτικού κειμένου(=στόμα μου),  με τη φράση  « το στόμα του Κυρίου» ! Να σημειωθεί ότι στο εδάφιο Ησαΐας 34:16 (Μασοριτικό κείμενο) έχουμε Διάκριση Προσώπων στη Θεότητα! Ο Γιαχβέ ομιλεί και λέγει «διότι το στόμα ΜΟΥ προσέταξε» και εν συνεχεία αναφέρεται σε άλλο θείο Πρόσωπο σε τρίτο ενικό «και το πνεύμα ΑΥΤΟΥ συνήγαγε ταύτα». Πρόκειται λοιπόν για μεγάλο μεταφραστικό λάθος  που αλλάζει το νόημα του εδαφίου.

 Η φράση « το στόμα ΤΟΥ» είναιόπως πχ: στο εδάφιο Παροιμίες 20:17 (Κείμενο Βάμβα) «Ο άρτος του ψεύδους είναι γλυκύς εις τον άνθρωπον· μετά ταύτα όμως το στόμα αυτού θέλει γεμισθή χαλίκων». Άξιο αναφοράς επίσης ότι η Αγγλική μετάφραση του Βασιλέως Ιακώβου (KJV) που μεταφράζει ο Βάμβας, αποδίδει σε αντίθεση με τον Bάμβα ορθά το Μασοριτικό κείμενο -  «for ΜΥ mouth it hath commanded» Ησαΐας 34:16  (KJV) !

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑ

Γένεση 11: 11-14 (Κείμενο Βάμβα)  «και έζησεν ο Σημ, αφού εγέννησε τον Αρφαξάδ, πεντακόσια έτη, και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας.  Και ο Αρφαξάδ έζησε τριάκοντα πέντε έτη, και εγέννησε τον Σαλά·  και έζησεν ο Αρφαξάδ, αφού εγέννησε τον Σαλά, τετρακόσια τρία έτη, και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας.  Και ο Σαλά έζησε τριάκοντα έτη, και εγέννησε τον Εβερ».
Λουκάς 3:35-36 (Κείμενο Βάμβα) « του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά,  του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ».
 Στο εδάφιο Γένεση 11: 11-14 από την γενεαλογία λείπει το όνομα του Καϊνάν το οποίο όμως παρατίθεται στην γενεαλογία στο Λουκάς 3:35-36 !
Γένεση 46:27 (Κείμενο Βάμβα)  «πάσαι αι ψυχαί του οίκου του Ιακώβ, αι εισελθούσαι εις Αίγυπτον, ήσαν εβδομήκοντα». 
Πράξεις 7:14 (Κείμενο Βάμβα)  «Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εβδομήκοντα πέντε ψυχάς». 
 Σύμφωνα με το εδάφιο Γένεση 46:27 στην Αίγυπτο εισήλθαν 70 άνθρωποι ενώ σύμφωνα με το Πράξεις 7:14 εισήλθαν75 !
Αυτές οι αντιφάσεις και άλλες σαν και αυτές, οφείλονται σε διαφορές ανάμεσα στο Μασοριτικό κείμενο, που χρησιμοποιούν οι Προτεστάντες στις Μεταφράσεις τους, (όπως η Αγγλική μετάφραση του Βασιλέως Ιακώβου που μεταφράζει ο Βάμβας) και το κείμενο των Εβδομήκοντα που τις περισσσότερες φορές χρησιμοποιούν οι θεόπνευστοι  συγγραφείς της Καινής Διαθήκης.

Διαδικτυακή πηγή  egolpion.com

14 σχόλια:

 1. "έχουσαι το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών".

  "το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού" είναι γεγραμμέΝΟΝ όχι γεγραμμέΝΑ!

  Άρα είναι ένα το όνομα του Πατέρα και του Γιου!

  ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου ᾧ δέδωκας μοι, καὶ ἐφύλαξα,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Hristis
   Ο Θεός είναι ΕΙΣ κατά την ΟΥΣΙΑ, όχι ένα Πρόσωπο όπως κακοδόξως πιστεύετε !
   Γιαυτό υπάρχουν εδάφια σαν και αυτό που έχουμε ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ :


   Ζαχαρίας 2:12-13 " διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ• οπίσω δόξης απέσταλκέ με επί τα έθνη τα σκυλεύσαντα υμάς, διότι ο απτόμενος υμών ως ο απτόμενος της κόρης του οφθαλμού αυτού. διότι ιδού εγώ επιφέρω την χείρά μου επ ‘ αυτούς, και έσονται σκύλα τοις δουλεύουσιν αυτοίς, και γνώσεσθε ότι Κύριος παντοκράτωρ απέσταλκέ με"

   Ζαχαρίας 3:2 " και είπε Κύριος προς τον διάβολον• επιτιμήσαι Κύριος εν σοί, διάβολε, και επιτιμήσαι Κύριος εν σοί ο εκλεξάμενος την Ιερουσαλήμ"

   Αμώς 4:11 " κατέστρεψα υμάς, καθώς κατέστρεψεν ο Θεός Σόδομα και Γόμορρα, και εγένεσθε ως δαλός εξεσπασμένος εκ πυρός• και ουδ ‘ ώς επεστρέψατε προς με, λέγει Κύριος"

   Οβδιού 1 "Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός τη Ιδουμαία• ακοήν ήκουσα παρά Κυρίου"

   Διαγραφή
  2. ΑΔΕΡΦΕ ΧΡΗΣΤΟ ΠΕΣ ΣΤΟΝ Hristis25 Νοεμβρίου 2012 - 7:56 μ.μ. ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΕΜ 10.000 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ. Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ 14! https://www.youtube.com/watch?v=XQcMYf7Lwb4

   Διαγραφή
 2. Αδελφέ Χρήστο, στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει αναρτημένη η μετάφραση του κ.Σωτηρόπουλου η οποία περιέχει και αυτή πολλά λάθη. Όπως είδα γνωρίζετε εβραϊκά. Πώς παραβλέπετε τα λάθη της μετάφρασης των εβδομήκοντα; Συμφωνώ πως ο κ. Βάμβας έκανε κάποια λάθη, και κάποια από αυτά είναι σημαντικά. Αλλά πείτε μου, ποιά μετάφραση υπάρχει σήμερα που να είναι 100% πιστή στο αρχαίο κείμενο; Προσωπικά δεν έχω συναντήσει κάποια. Η μετάφραση του Νέου Κόσμου είναι όντως ένα μεταφραστικό έκτρωμα. Αλλά δεν βλέπω τον λόγο να πολεμούμε τους ανθρώπους που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Στην επιστολή του Ιακώβου και κεφάλαιο 4 διαβάζουμε, "11 Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί· ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής. 12 εἷς ἐστιν νομοθέτης καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ, ὁ κρίνων τὸν πλησίον;" και λίγο πιο πριν λέει, "22 Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. (Ιακώβου 1:22) Παρόλα αυτά, βρίσκω πολύ ωραία την δουλειά σας, όχι της καταδίκης της μετάφρασης, αλλά της αναγνώρησης των λαθών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ Στάθη τώρα είδα το σχόλιό σου. Απαντώ:
   1) Κανένα μεταφραστικό έργο δεν είναι απαλλαγμένο από λάθη. Το έχει πει και ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
   2) Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα έχει λάθη. Ορισμένα χωρία ερμηνεύονται από τους Εβδομήκοντα παρά μεταφράζονται. Έχω γράψει σχετικά.
   3) Αναφερθήκατε σε λάθη της μετάφρασης Σωτηρόπουλου. Παραθέστε παρακαλώ ορισμένα ενδεικτικά για να τα μελετήσουμε.
   4) Η μετάφραση του Βάμβα έχει 10 βιβλία λιγότερα από την επίσημη Αγία Γραφή της Καθολικής (Ορθοδόξου) Εκκλησίας !
   5) Τα λάθη είναι λάθη και πρέπει να ελέγχονται. Δεν πολεμώ ανθρώπους, πλάνες πολεμώ.
   6) Ο Ιησούς Χριστός είπε : "τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε" Ιωάννης 7:24. Άλλο κρίση και άλλο κατάκριση και καταλαλιά..." ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει" Τίτο 1:13, " κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον" Β Τιμοθέου 4:2

   Διαγραφή
 3. πια ειναι η σωστη γραφη που πρεπει να διαβαζουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΣΟΡΙΤΙΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.

   Διαγραφή
 4. Για μένα είναι η μετάφραση του Αρχιμανδρίτου Νεόφ. Βάμβα, που επειδή έγραφε για Πνεύμα Άγιο, χαρίσματα και λειτουργία όπως η πρώτη αποστολική εκκλησία, η Ορθόδοξος τοιαύτη τον αφόρισε..αλλά η Πατρίς ευγνωμονούσα τον τίμησε με ονομασίες οδών στο όνομά του..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρόσφατα ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποκαταστησε τον Νεοφυτο Βάμβα ως πολύ σημαντικό κληρικό και λόγιο. Λάθη πάντα θα γίνονται από ανθρώπους. Μόνο ο Θεός είναι αλάθητος.

   Διαγραφή
  2. Τα λάθη ωθηθηκαν από το "ειδικό ιερατείο"για να συστήσουν και να δογματισουν, ήθη, έθιμα, τελετές και μυστήρια! Αυτούς κύριε τους λαοπλανους υπερασπίζεστε!

   Διαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα παραπάνω λάθη είναι πραγματικά ελάχιστα και κάποια εξ αυτών,όπως το Κυρίου Πνεύματος αντί Πνεύμα Κυρίου η επειδή πρόσθεσε το Θεόν στο τον μόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν για να τονίσει κάτι που φυσικά γνωρίζουν (η θα έπρεπε να γνωρίζουν) και να δέχονται ολοι οι Χριστιανοί ακόμα και απο τα άλλα δόγματα χριστιανικά,οτι δηλ ο Χριστός ήταν και Θεός.
  Βλέπουμε πως κατ ουσίαν,τα λάθη είναι πραγματικά ελάχιστα και κάποια εξ αυτών,δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση,ούτε αλλάζουν το νόημα τουλάχιστον οχι πρός κάτι λανθασμένο.Καλά κάνετε και τα επισημάνατε,ενοείται πως το αυθεντικό κείμενο είναι η καλύτερη πηγή,τα βιβλία της Παλαιάς διαθήκης είναι σωστό να υπήρχαν εφόσον είναι τα επίσημα,όμως υπάρχουν και εδώ αρκετά "θέματα" για συζήτηση για τις πηγές την εγκυρότητα τους και τι είναι κανονικό και μη.
  Σε οτι αφορά την Καινή Διαθήκη που είναι και το κύριο που πρέπει να μας ενδιαφέρει,απο ότι έχω δει και συγκρίνοντας την με το Παλιό κείμενο,είναι ίσως η καλύτερη μετάφραση,μαζί με αυτήν των 4 καθηγητών Πανεπιστιμίου,ιδιαίτερα αν συγκριθεί με άλλες που παραδόξως αναγνωρίζουν ως έγκυρες ενω είναι γεμάτες εκατοντάδες λάθη,παραφράσεις και βέβαια προσωπικές ερμηνείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑ ΚΑΙ ΠΗΣΤΕΥΟΝΤΑΣ, ΠΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΨΕΥΔΗΣ ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΥ ΕΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ
  <<>> ὅσα γὰρ προεγράφη,
  εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν ΡΩΜ 15 4.
  πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.ΤΙΜ 3 16,17. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΗ ΓΡΑΦΗ... Η ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΥΤΟΣ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αρκεί να μάθουμε ποιος ζήτησε τη μετάφραση Βάμβα, και έτσι εξηγούνται όλα. Δεν αναγνωρίζεται από την επίσημη ορθόδοξη εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου