Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Τί; Πῶς; Ποιούς θά ψηφίσουμε; Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος


Τί; Πῶς;  Ποιούς θά ψηφίσουμε;
25-4-2012
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Ἐπί τέλους μέσα στό «δημοκρατικό καθεστώς» πού ζοῦμε ὁρίστηκε ἡμερομηνία ἐκλογῶν, ἡ 6η Μαΐου, ἡμέρα Κυριακή.  
Ἡ περίοδος πού διανύουμε εἶναι Ἀναστάσιμη.  Ἀσφαλῶς τί­ποτα δέν εἶναι τυχαῖο, ὑποστηρίζει ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος.  
Μέσα στήν τεσσαρακονθήμερη ἀναστάσιμη περίοδο ἐμεῖς οἱ ὀρ­θόδοξοι πιστοί διακατεχόμενοι ἀπό τό μοναδικό, παγκόσμιο, δια­χρονικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ θεανθρώπου Κυρίου, θά προσέλθουμε στίς κάλπες γιά νά ψηφίσουμε χωρίς φόβο, πάθος καί ἰδιοτέλεια.  

Αὐτές οἱ ἐκλογές ἀπαιτοῦν ἀπό ὅλους μας ἰδιαιτέρα σύνεση καί διάκριση, ἀφοῦ καλούμαστε νά ἐκλέξουμε ἐκπροσώπους μας μέ ξεχωριστή ἀγάπη στούς Ἕλληνες πολῖτες, ἀδιάφθορους, ἔντιμους, φιλοπάτριδες, μέ ἐγνωσμένη, εἰ δυνα­τόν, ὀρθόδοξη φιλοθεΐα καί θυσιαστική φιλανθρωπία.  
Ἀνθρώπους μέ ἁπλῆ ἀνθρωπιά πρός τούς ξένους καί μέ ἀκέραιο σεβασμό στήν ὑπερτρισχιλιετῆ ἱστορία τῆς χώρας μας, πού καταξιώθηκε ἀπό τούς ἐξαίρετους θεανθρώπινους θησαυρούς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς και Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέχρι τώρα ἔχει συσσωρευθεῖ στή μαρτυρική Ἑλλάδα ἀσύλ­ληπτο βάρος προδοσίας, μισοθεΐας ἀπό τούς φανερούς ἤ κρυπτο­μένους ἀγνωστικιστές, ἀθέους ἤ καί πολεμίους τῆς ἁγίας ἑλληνορθο­δόξου παραδόσεώς μας. 
Ἔχει ἐκτονωθεῖ ἀπό τίς ψυχές μας ἕνα ὀγκωδέστατο πλέγμα ἀπό ὕβρεις, κατάρες, ἀγανάκτηση, ἄσπονδο - κοσμικά δικαιολογημένο ­- μῖσος, ἰδίως ἐκ τῶν κατατρεγμένων συμπολιτῶν μας ἐναντίον τῶν μή σπλαχνικῶν διαχειριστῶν τοῦ Ἔθνους μας, τῶν «ἀρχόντων» ἐχθρῶν μας.
Βάναυσα ὅλοι μας ἀπειλούμαστε ἀπό τόν ἄμβωνα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τήν τηλεόραση μέ τά ἐπιτελεῖα της, γιά ἀκόμα πιό σκληρά μέτρα καί χαράτσια πού δέν ἔχουν προηγούμενο στήν ἱστορία μας καί τήν ἀρχαία καί τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐνῷ ἑτοιμαζόμαστε, ὑπο­τίθεται, γιά ἐκλογές. 
Ἐπιτρέπει βέβαια ὁ Κύριός μας, ὅπως ὁ Ἴδιος προτίμησε νά σταυρωθεῖ ὅλως ἐξευτελιστικά ἀπό τά ἄπονα καί ἀνυπότακτα πλά­σματά Του καί νά μή τά σταυρώσει παραδειγματικά, ἐπιτρέπει νά ὑφιστάμεθα ὡς Ἑλληνική κοινωνία πανδημία ἑκατομμύριων ἀνέργων ἀπολυθέντων καί ἀστέγων, παραδομένων πιά μόνο στό ἔλεος τοῦ Σταυρωθέντος ἀλλά καί Ἀναστάντος Κυρίου μας. 
 Ἐπιτρέπει νά μειώνονται δραματικά θέσεις ἐργασίας καί στόν δημόσιο καί στόν ἰδιωτικό τομέα, νά πα­ροπλίζονται ὅσοι παρέχουν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη στούς πολῖτες.  Ἐπιτρέπει ὁ μόνος Φιλάνθρωπος νά περικόπτονται μισθοί καί συντάξεις καί νά γίνονται αὐτόχειρες ὄχι λίγοι, ἀλλά χιλιάδες ἀδύ­νατοι στήν πίστη καί ἀπελπισμένοι συνάνθρωποί μας.  
Ἦταν πανεύκολο στό Χριστό μας νά ἀποφύγει τό μαρτύριό Του καί πρώιμα καί στό τέλος.  Στόν Πέτρο ὅμως εἶπε «βάλε τήν μάχαι­ραν σου εἰς τήν θήκην».  Μήπως δέν μπορῶ νά πῶ στόν Οὐράνιο Πατέρα Μου νά στείλει λεγεῶνες ἀγγέλων ὑπερασπιστῶν τῆς ζωῆς μου;  
Ἐπίσης ὅταν οἱ σταυρωτές Του περιγελώντας Τον ἔλεγαν: «εἰ Υἱός εἶ τοῦ θεοῦ, κατάβηθι ἀπό τοῦ Σταυροῦ ἵνα πιστεύ­σωμεν», ὅμως ὁ Παντοδύναμος, ὁ «δρακί κρατῶν τά σύμπα­ντα» δέν ξεκρεμάστηκε ἀπό τό σταυρικό ἰκρίωμα ἐνῷ ἄνετα, θεϊκά μποροῦσε νά γλυτώσει.  Δέν θά γλύτωνε ὅμως τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν αἰώνια καταδυναστεία τοῦ θανάτου.  Ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου διά τοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἐπάτησε τόν θάνατον.
Ἔτσι καί σήμερα ὁ Κύριος ἐπιτρέπει τή σταύρωσή μας ἀπό τούς συγχρόνους σταυρωτές, γιά νά σταυρώσουμε ὅλα τά βδελυκτά σαρκικά πάθη καί μίση καί νά βγοῦμε ἀπό τίς ἀπίστευτες καί «ἀμετάκλητες» δοκιμασίες κεκαθαρμένοι, ὅπως τό χρυσάφι μετά τή δοκιμασία πού ὑφίσταται στή δυνατή πυρά τῆς καμίνου. 
Ὀφείλουμε πάντως ὡς δικά Του τέκνα, τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, νά ἀποβάλουμε κάθε ἀντιπάθεια ἐναντίον τῶν σταυρωτῶν μας καί νά μεταστρέψουμε τήν ἀγανάκτηση σέ προ­σευχή.  Τά τελευταῖα ἐπίγεια λόγια τοῦ Κυρίου μας ἦταν: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι».  
Πράγματι δέν ξέρουν τί κάνουν, ἀφοῦ ἡ κομματική πειθαρχία εἶναι ἡ πρώτη καταστατική, ὅπως φαίνεται, ὑποχρέωση γι’ αὐτούς, ὅπως καί ἡ ἄγνοια τοῦ περιεχομέ­νου τῶν συμβάσεων πού ὑπέγραψαν καί … ἴσως κάποια bonus.  Νά παρακαλέσουμε ἐπί πλέον νά τούς χαρίσει ὁ Σταυρωθείς Κύριος μετάνοια καί ἐν μετανοίᾳ ἀπολογία στή Μέλλουσα Κρίση.
Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ὑπέρβαση τοῦ ἀτομισμοῦ μας θά πλημ­μυρίσει τήν ψυχή μας μέ ὠκεανούς θείας ἀγάπης πού θά συμπα­ρασύρει ἑαυτούς καί ἀλλήλους σέ εὐχές καί ὄχι κατάρες καί σέ συναγωνισμό προσευχῶν ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας καί σωτηρίας ὅλων μας, τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Τό θέμα μας ὅμως εἶναι οἱ ἐπικείμενες ἐκλογές.  Τί θά κάνουμε; Ἡ ἀπάντηση εἶναι πάρα πολύ δύσκολη.  Μποροῦμε ὅμως νά σκεφθοῦμε τά ἑξῆς: 
1.       Ὅσοι ὑπέγραψαν, οἱ διακόσιοι περίπου βουλευτές, τίς συμβάσεις πού παραδίδουν «ἀμετάκλητα» στούς δανειστές τῆς χώρας μας ἔδαφος, ὑπέδαφος, ὀρυκτό πλοῦτο, ἐναέ­ριο χῶρο, παραθαλάσσιο, δημόσια καί ἰδιωτική περιουσία, πολιτιστική κληρονομιά κ.τ.λ., κ.τ.λ., μποροῦν νά θεω­ροῦ­νται ὑποψήφιοι ἐκπρόσωποί μας στίς ἐπικείμενες ἐκλογές;  Εἶναι δυνατόν;;;
2.      Ὑπάρχουν κόμματα, τά ὁποῖα ἔχουν κάνει ἀναλυτική κρι­τική τῶν μεθοδεύσεων τοῦ πλαστοῦ χρέους, τῶν ἐπαχθῶν ὑποχρεώσεων τῆς πατρίδος μας πρός τό Δ.Ν.Τ., τήν Εὐρω­παϊκή Ἕνωση, τούς δανειστές.  Ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ μέχρι τώρα διετής οἰκονομική πολιτική δέν βοηθάει τή χώρα μας, ἀλλά ἀκόμα περισσότερο ὑποθηκεύει τό μέλλον γενιῶν καί γενιῶν μετά ἀπό μᾶς, ἀφήνοντας ἐρείπια στούς μεταγενεστέρους μας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς. 
Ἀπό αὐτά τά ἀντιμνημονιακά κόμματα ὠφεληθήκαμε μέ τίς ἐμπερι­στατωμένες ἀναλύσεις πού ἔχουν κάνει γύρω ἀπό τό ἐπονείδιστο χρέος, ἀπό τούς δυσβάστακτους τόκους γιά τήν ἀποπληρωμή τοῦ χρέους καί γύρω ἀπό τή γενικότερη φθίνουσα κατάσταση τῆς χώρας μας, πού εἶναι ἀποτέ­λεσμα τῶν «ἀμετά­κλη­των» δανειακῶν συμβάσεων πού τελικά ὑπέγραψαν οἱ διακόσιοι βου­λευτές. 
Λυπούμαστε ὅμως ὑπερβολικά γιατί, ἐνῷ οἱ γνώσεις τους, ἡ δράση τους, ἡ μαχητικότητά τους ἔδειχναν τήν ἀγάπη τους γιά τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, ὡστόσο δειλά – δειλά ἤ μερικοί πιό φανερά, δηλώνουν ἄθεοι.  Ἐνδεχομένως καί κάποιες ἄλλες σκοπιμό­τητες, συμβατές μέ τήν ἀθεΐα τους, νά ἔρθουν στό φῶς τότε πού θά καθήσουν στούς βουλευτικούς θώκους.  Ἡ περίπτωσή τους μᾶς παραπέμπει στή νοοτροπία καί στή δράση τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ, ὁ ὁποῖος θαμπώθηκε ἀπό τόν εὐρωπαϊκό ἀθεϊστικό οὐμα­νισμό, ἀρνήθηκε τήν ἐκλεκτή ἑλληνορθόδοξη Παρά­δοση καί ἀγωνίστηκε νά ἐγκαθιδρύσει στήν πατρίδα μας τήν ἄψυχη εὐρωπαϊκή κουλτούρα, τῆς ὁποίας τά ἀποτελέ­σματα δυστυχῶς εἰσπράττουμε ὅλοι μας.
3.      Ὅσους ἀπό τούς ἀντιμνημονιακούς δέν ἔχουν ξεκαθαρίσει τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη πῶς μποροῦμε νά τούς ἐμπιστευθοῦμε; Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά εἶναι τό δηλητη­ριῶδες κερασάκι πάνω στήν τούρτα τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, πού ἀπό δεκαετίες ἑτοιμάζει ἡ Νέα Ἐποχή σέ βάρος μας.  Ἄν καί αὐτοί ἀδιαφοροῦν στήν καταδυνά­στευ­ση τῆς ἐλάχιστης ἐλευθερίας μιᾶς ἀναπνοῆς, μιᾶς ἀνάσας πού ἀπέμεινε ἀκόμα στόν Ἕλληνα πολίτη, πῶς μποροῦμε νά τούς δώσουμε τήν ἐξουσιοδότηση νά προετοιμάσουν μιά πραγματική καί ὄχι εἰκονική σεισά­χθεια;
4.      Τίς ἡμέρες αὐτές πού μέ διάφορα παραπλανητικά διλήμ­ματα προσπαθοῦν οἱ ἐπαγγελματίες πολιτικοί νά μᾶς ξεγε­λάσουν, ἄς κλείσουμε τά αὐτιά μας νά μήν ξαναμολυνθοῦν ἀπό τίς πλάνες ὑποσχέσεις τους.  Ἄς κλείσουμε τόν ἄμβωνα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τήν τηλεόραση, γιά νά μή ρυπαίνει μέ  τό συστηματικό ψεῦδος τίς ψυχές μας.  Μυθομανεῖς θά καταντήσουμε, ἄν ἐξακολουθοῦμε νά τεί­νουμε εὐήκοα ὦτα σ’ αὐτούς.
5.      Ἄς ἐπιμεληθοῦμε τήν ἐν Χριστῷ πνευματική μας ζωήΤό κομποσχοίνι, τήν εὐχή, τίς ἱερές Ἀκολουθίες, γιά νά μπο­ρέσουμε νά ἀνακαλύψουμε ἔστω καί ἕνα Χριστιανό Ἕλλη­να πού πονάει γιά τήν κατάσταση τῆς χώρας μαςἌν πραγματικά πονᾶμε γιά τήν πατρίδα μας, εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Χριστός θά δείξει, θά ἀναδείξει ἄνδρα ἐν Χριστῷ πνευματικῶν ἐπιθυμιῶν, ἄνδρα θυσίας καί προσφορᾶς καί θά δώσει ἐλπίδα σωτηρίας. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὄχι μόνο ἕνας, ἀλλά ἀρκετοί νέοι ὑποψήφιοι ἔχουν ὀρθόδοξη παιδεία, ἔμπνευση, πίστη Χριστοῦ καί ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα.
6.      Στήν περίοδο τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τότε πού ὁ Ἰουδαϊκός λαός ἦταν σκλαβωμένος στούς εἰδωλολάτρες καί ἀναγκά­ζονταν ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι νά προσκυνήσουν τόν πανίσχυρο Ναβου­χοδονόσορα, οἱ τρεῖς νέοι Ἀνανίας, Ἀζαρίας καί Μι­σαήλ δέν ἀρνήθηκαν τόν ἀληθινό Θεό καί δέν προσκύνησαν τά εἴδωλα.  Ἐκβιάσθηκαν καί ρίχτηκαν στήν κάμινο τοῦ πυ­ρός.  Βάδιζαν ἀτρόμητοι μέσα στήν πυρακτωμένη κάμινο δοξολογοῦντες τόν ἀληθινό Θεό καί μετανοοῦντες γιά λογαριασμό ὅλης τῆς γενιᾶς τους πού ἀπομακρύνθηκε πνευματικά ἀπό τόν ἀληθινό Θεό.  Καταξιώθηκαν τοῦ πα­σίγνωστου θαύματος τῆς σωτηρίας τους ἀπό τήν κατα­στρε­πτική δύναμη τοῦ πυρός.  Οὔτε τρίχα τῆς κεφαλῆς τους δέν ἐνοχλήθηκε, δέν πειράχθηκε ἀπό τή φωτιά, ἀλλά μέσα στήν πυρένδροσο κάμινο ἀπεκαλύφθη ἡ μελλοντική σά­ρ­κωση καί ἐνανθρώπιση τοῦ ἀσάρκου Λόγου, φαινομένου ὡς λευχείμονος καί ἀστραφτεροῦ ἀγγέλου πού τούς ἐνδυ­νάμωνε, τούς θεοεμψύχωνε καί τούς πλήρωνε μέ τήν ἐμπει­ρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ μαρτυρήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.  Ἔγιναν μάρτυρες τῆς λαμπροφόρου Ἀνα­στάσεως τοῦ Χριστοῦ, πρό Χριστοῦ.  Εἶναι ἀδύνατο σήμερα καί μεῖς, οἱ κληρικοί καί λαϊκοί τῶν ἐσχάτων χρόνων, ζῶντες ἐν μετανοίᾳ τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νά μήν ἀποκτήσουμε ἐμπειρία Ἀναστάσεως  καί σωτηρίας τῆς πατρίδος μας ἀπό τήν ἡτοιμα­σμένη νέα κάμινο πυρός ἀπό τούς ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τούς συνεργούς τους.


Κατεβάστε τὸ ἀρχείο σε pdf άπό εδῶ Τί; Πῶς; Ποιούς θά ψηφίσουμε; Π. Σαράντης Σαράντος

10 σχόλια:

 1. Το μόνο αντιμνημονιακό κόμμα που έχει ξεκαθαρίσει οτι είναι εναντίον της κάρτας είναι η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" του Μιχαλη Ηλιάδη .Κανένα άλλο δεν έχω ακούσει να λέει τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τις απόψεις του π.Βασιλείου Βολουδάκη για την Κάρτα του Πολίτη και τον π.Παΐσιο.
   α) σχετικά με την Κάρτα του Πολίτη:
   "Ἡ Κάρτα (Σημ.: ἂν τελικῶς ἐκδοθῆ, θὰ πρόκειται γιὰ ὀργανωτικὸ θαῦμα σὲ ἕνα Κράτος «μπάχαλο», πού ὁ κάθε ὄροφος μιᾶς Ὑπηρεσίας δὲν ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἄλλους ὀρόφους, ὄχι νὰ συντονισθοῦν καὶ νὰ συνεργασθοῦν ὅλες οἱ Κρατικὲς Ὑπηρεσίες!) θὰ περιλαμβάνη ὅσα στοιχεῖα ὑπάρχουν ἤδη σκόρπια σὲ ὅλες τὶς Κρατικὲς Ὑπηρεσίες, τίποτε περισσότερο."
   Ορθόδοξος Τύπος, τεύχος 1875/15-4-2011, σελ 5

   ΔΗΛ. η Κάρτα του Πολίτη, όχι μόνο δεν είναι πρόβλημα, αλλά αποτελεί διοικητική επιτυχία του Δημοσίου!!!

   β)β) οι απόψεις του για τον π.Παϊσιο:
   Έχει γράψει βιβλίο με τίτλο: Ο Αντίχριστος ο Αριθμός 666 και η ανησυχία των χριστιανών.Εκδόσεις Υπακοή, (http://www.protoporia.gr/o-antichristos-o-arithmos-666-kai-i-anisychia-ton-christianon-p-135353.html)

   Στο βιβλίο αυτό γράφει ο π.Βασίλειος:
   2/ “Έτσι έγραψε (ο π. Παϊσιος) το Σάββατο Α΄νηστειών (7.3.87) τη γνωστή Επιστολή, η οποία θεολογικώς είναι διάτρητη και αστήρικτη και με της οποίας το περιεχόμενο θα ασχοληθούμε………. Συγχρόνως με την Επιστολή του ο π. Παϊσιος (του οποίου τιμώ την αρετή και αγιότητα και ευλαβούμαι και τον τόπον “ου έστησαν οι πόδες αυτού”) άρχισε να δυσφημή τις απόψεις μου για το 666, σ’ όσους τον πλησίαζαν, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να λέγη σε κληρικούς και λαϊκούς πως θα δαιμονισθώ με αυτά που γράφω”. http://egolpio.wordpress.com/2010/07/25/shmeia-kairwn/

   Μετά ο π. Βασίλειος αναιρεί όσα γράφει ο π.Παϊσιος σε αυτή την επιστολή. Έκτοτε πολλοί του έχουν ανταπαντήσει με πιο πρόσφατη περίπτωση τις επιστολές που έγραψε ο π. Ιωάννης Φωτόπουλος στον ορθόδοξο Τύπο. Αξίζει πάντως να δείτε τι του είχαν απαντήσει από τότε που έγραψε το βιβλίο του Αγιορείτες Πατέρες

   Διαγραφή
  2. Τι απόψεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑ εκφράζει ο πρόεδρος της Μιχάλης Ηλιάδης. Ακου την συνέντευξη που έδωσε στο ιστολόγιο αντι νεα τάξη πραγμάτων και θα καταλάβεις

   Είναι το μοναδικό κόμμα που για να γίνεις μέλος αποκηρύσσεις την Μασονία. Οι μασόνοι είναι που βγάζουν τις κάρτες οχι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ δεν έχει μόνο τον π.Βασίλειο Βολουδάκη μαζί της αλλά και τον π.Νεκτάριο Μουλατσιώτη που αγωνίζεται εναντίον των καρτών , τον π.Γεώργιο Μεταλληνό και δεκάδες άλλους ιερείς σε όλη την Ελλάδα.

   Διαγραφή
 2. Σαβαστέ πατέρα Σαράντο σχετικά μέ τίς εκλογες, θέλω να εκφράσω τήν γνώμη μου,οτι
  δέν ειναι ευκολο, οταν οι σημερινοί [ Εθνοπατέρες οί περισσότεροι],οταν γιά προσωπικά τους συμφέροντα, καταφέρονται κατά τής εκκλησίας του Χριστού μας,οταν καταστρέφουν οικονομικά τόσες αν-
  θρώπινες οικογένειες, καί δέν αισθάνονται ιχνος
  ντροπής,οταν στλένουν στήν φυλακή εντιμους φτωχούς
  πολίτες καί σκέπτονται καί τί εγινε ρέ παιδιά, ενα ή μερικά μηρμήγκια λιγότερα, οταν κάνουν κα-
  σχέσεις στίς οίκονομίες τού κοσμάκη , διότι ετσι
  τούς αρέσει,ή διότι παίρνουν έντολές άπό διεφθαρμένους κύκλους τού έξωτερικού,προφανώς ό καθε άπλός πολίτης ευρίσκεται στήν δύσκολη θέση
  τί νά αποφασίσει. Τελειώνοντας θέλω νά συμφωνήσω
  μαζί σας.ότι οί ανθρώποι εχουμε ξεφύγει τόσο πολύ άπό τόν δρόμο τού Θεού,ώστε ένώ ό Θεός μάς
  δεινει σημάδια του γιά νά συνέλθουμε,οί περισσότεροι έχουν κανταντήσει [ πρόβατα τών διαφόρων κομμάτων], καί δέν μπορούν νά τά καταλάβουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα.
  Είναι πολύ καλή η τοποθέτηση του π. Σαράντη. Οφείλω να ομολογήσω ότι εκφράζει την απογοήτευσή του ως προς την βαθύτερη ηθικο-πνευματική ταυτότητα των πρωτεργατών του ετερόκλητου προεκλογικού μετώπου υπό την επωνυμία "ΟΧΙ". Εξ όσων γνωρίζω το μόνο πολιτικό σχήμα που ανάγει τα πολιτικά δεινά της πατρίδας μας και του λαού μας σε πνευματικά αίτια είναι η παράταξη "ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στις τάξεις της ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ. Επίσης όχι μόνο τάσσεται (η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ")κατά του αστυνομοκρατικού μέτρου της κάρτας του πολίτη, αλλά καλεί όλους τους νουνεχείς ανθρώπους να καταψηφίσουν ενεργά αυτούς και τα κόμματά τους που νομοθετούν και αποφασίζουν τέτοιους αντιλαϊκούς νόμους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οσοι πιστεύουν ότι η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" έχει την ελάχιστη πιθανότητα να πιάσει 3% γιά να μπει στη Βουλή... ας την ψηφίσει. Επειδή όμως αυτό είναι απίθανο και οι ψήφοι αυτοί θα πάνε στο πρώτο κόμμα... τότε ας σκεφτούν καλά τι ψηφίζουν στο τέλος (μάλλον ΝΔ και Μνημόνιο!). Άλλωστε η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" είναι πνευμτικό παιδί του π. Βασιλείου Βολουδάκη, σεβαστού και με προσόντα κληρικού, αλλά με μιά, θα τολμούσα να πω κι ας με συγχωρέσει γι' αυτό, πνευματική "αυτάρκεια" γιά το γεγονός ότι υπήρξε μαθητής του μακαριστού π. Επιφανείου Θεοδωρόπουλου. Ενώ ο όσιος Γέροντας Παίσιος αμφισβητείται από τον π.Βασίλειο, ο π. Επιφάνειος είναι "αυθεντία"... Μακάρι ο Δεσπότης Χριστός να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει γιατί χωρίσαμε την Εκκλησία Του, λέγοντας και πράττοντας αυτό που έκαμαν οι Κορίνθιοι την εποχή του Αποστόλου Παύλου: Εγώ είμαι του Κηφά, εγώ του Παύλου, εγώ του Απολλώ. Εμείς, άλλος είναι του Επιφανείου, άλλος του Παισίου, άλλος του Πορφυρίου... Ποιός όμως από εμάς τελικά είναι του Χριστού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χριστός Ανέστη

  Γινόμαστε αποδέκτες σχολίων τα οποία επικεντρώνονται σε καθαρά κομματικές θέσεις ή σε προσωπικές επιθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε συγκεκριμένου πολιτικού φορέα είτε μεμονωμένου προσώπου.
  Δεν πρόκειται να κάνει καλό σε κανένα και ειδικά στα κόμματα που αναφέρονται, γι΄ αυτό σχόλια που αφορούν επιθέσεις, προσβολές, προς ανθρώπους μεμωνομένα ή προς πολιτικά κόμματα δεν θα τα δημοσιεύσουμε. Έτσι βοηθάμε τους πάντες να μην χάσουν την απαιτούμενη ψυχραιμία λίγο πριν τις εκλογές.
  Με εκτίμηση
  Σπύρος από την διαχείριση των Αναβάσεων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χριστός Ανέστη!
  Θα συμφωνήσω με τα θετικά σχόλια για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
  Η πραγματικότητα είναι ότι αποτελεί την ΜΟΝΑΔΙΚΗ πολιτική παράταξη στην Ελλάδα, που έχει πάρει καθαρή θέση κατά της μασωνίας και των παραγώγων της και υπέρ της εκκλησίας και της πατρίδας μας.
  Νομίζω ότι οι συνειδητοί χριστιανοί δεν έχουμε άλλη επιλογή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι Χριστιανοί έχουμε παράταξη που μας εκπροσωπεί!!!Την ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!Η μόνη παράταξη που μιλάει για Χριστό!!!Κάποιοι βέβαια Χριστιανοί,ακόμα και πνευματικοί, ακόμη να την ανακαλύψουν!!!Το ότι δεν στηρίχθηκε από την ίδια την ηγεσία και από πολλούς πνευματικούς της Εκκλησίας μας δείχνει την κατάντια των σημερινών εκπροσώπων της!!Βλέποντας τα χάλια του πολιτικού συστήματος θέλουμε τώρα Χριστιανούς ηγέτες,αν και πολλοί μέσα από την Εκκλησία πολεμάνε την συγκεκριμένη παράταξη και θα ψηφίσουν άλλους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. θέλω νά σχολιάσω τίς επικρίσεις κατά τού μακαριστού Γέροντα Παισίου.Προσωπικά το θεωρώ απα-
  ράδεκτο νά προσβάλλει κάποιος τήν αγία μορφή τού Αείμνηστου Γέροντα,ό οποίος είναι γνωστός
  γιά τό μεγάλο καί άγιο πνευματικό έργο τό όποίο διετέλεσε είς τό Αγιο Ορος,καί όπου αλλού
  τόν αξίωσε ό Θεός νά κυρήξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου