Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 2ον «Περί Ἐκκλησίας» Α΄Μέρος. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου
Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη 

ΘΕΜΑ 2ον:  «Περί Ἐκκλησίας» Α΄Μέρος σελίδων 17-32


Ὀρθόδοξος: Ἐπιθυμεῖτε Κύριε νά ὁμιλήσωμεν καί περί ἐκκλησίας;

Εὐαγγελικός: Εὐχαρίστως.  Μέ βάσιν ὅμως τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Ὀρθόξος: Βεβαίως.  Καί σᾶς ἐρωτῶ.  Δύνασθε βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά ὁρίσητε τί εἶναι ἐκκλησία;

Εὐαγγελικός: Ἐκκλησία σημαίνει συνάθροισιν, μίαν κοινωνίαν ἀνθρώπων. Ἑπομένως ἐκκλησία χριστιανική σημαίνει συνάθροισις, κοινωνία ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουσι εἰς τόν Χριστόν.

Ὀρθόδοξος: Καί ὅμως!  Τό χαρακτηριστικό τῆς πίστεως εἰς Χριστόν δέν εἶναι τόν μόνον τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν ἔννοιαν τῆς ἐκκλησίας.  Βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι δύο ἄλλα στοιχεῖα τῆς ἐκκλησίας σπουδαῖα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξάγεται τρίτον τι σπουδαιότερον στοιχεῖον.  Ταῦτα δέν ἔχετε σεῖς οἱ Εὐαγγελικοί ἀλλά μόνον ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι. 

Εὐαγγελικός: Ποῖα εἶναι τά στοιχεῖα αὐτά;

Ὀρθόδοξος: Πρῶτον: Ἡ ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλῆ συνάθροισις κοινωνία τις, ὡς νομίζετε σεῖς, «μπουλοῦκι- ἀσκέρι», ἀλλά ὠργανωμένη κοινωνία μέ Ἀποστόλους, Ἐπισκόπους ἤ Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί λαόν.  Καί ἰδοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει πρός τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου: «Προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο
ἐπισκόπους ποιμαίνειν τήν ἐκκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο  διά τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου». Πραξ. 20, 28.
Ἐξ αὐτοῦ φαίνεται, ὅτι ἐν τῇ Ἀποστολική ἐκκλησίᾳ ὑπῆρχον ἐκτός τῶν Ἀποστόλων βάσει τοῦ χωρίου τούτου δύο ἄλλα εἴδη ἀνθρώπων, οἱ Πρεσβύτεροι ἤ Ἐπίσκοποι καί τό ποίμνιον, ἤτοι διοικοῦντες καί διοικούμενοι. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολήν 1,1 ὁμιλεῖ καί περί διακόνων λέγων: «σύν ἐπισκόποις καί διακόνοις». Ὁ αὐτός εἰς τήν Α΄Τιμ. 3,2.8 ὁρίζει τά προσόντα τῶν διακόνων.
Ἑπομένως ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶχε πλήν τῶν Ἀποστόλων, πρεσβυτέρους καί διακόνους.  Εἰς τήν Α΄ Τιμοθ.4,22 καί εἰς τήν πρός Τίτ. 1,6 θέλει ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος ἡ ὀργάνωσις αὕτη τῶν πρεσβυτέρων καί διακόνων νά συνεχισθῆ διά χειροτονίας καί μετά προσοχῆς λέγων εἰς μέ τόν Τιμόθεον Α΄ 4,22 «χεῖρας ταχέως μηδενί ἐπιτίθει», τόν δέ Τίτον διατάσσει «ἵνα καταστήσῃ κατά πόλιν Πρεσβυτέρους» ἀσφαλῶς καί διακόνους.  Οἱ Εὐαγγελικοί δέν ἔχετε ὠργανωμένην τοιαύτην έκκλησίαν μέ Ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους.  Ἑπομένως ἡ ἐκκλησία σας δέν εἶναι ἀποστολική. Ἡμεῖς ὅμως οἱ ὀρθόδοξοι ἔχομεν ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι εἶναι εἰς τήν θέσιν τῶν παλαιῶν Ἁποστόλων, Πρεσβυτέρους οἱ ὁποῖοι εἶναι εἰς τήν θέσιν τῶν παλαιῶν Ἐπισκόπων ἤ πρεσβυτέρων καί διακόνους. Ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική.

Εὐαγγελικός: Βεβαίως, ἔχομεν καί ἡμεῖς τούς Ἀποστόλους μας, ὠργανωμένην κοινωνίαν.

Ὀρθόδοξος: Ἔχετε βαθμους ἐν τῇ ὠργανωμένῃ σας κονωνία;

Εὐαγγελικός: Βαθμούς δέν ἔχομεν.

Ὀρθόδοξος: Πῶς ὑπάρχει ὠργανωμένη κοινωνίαν ἄνευ βαθμῶν;  Οἱ Ἀπόστολοι εἰς τήν ἐποχήν των εἶχον τοιαύτην ὠργάνωσιν, ὥστε ἡ Ἀποστολική Σύνοδος (Πραξ. 15, 22-29) ἐξέδωκε ἀπόφασιν, ἡ ὁποία ἔγινε σεβαστή ἀπό τούς χριστιανούς, ὅπου ἀπευθύνεται. Ἔχετε σεῖς τοιαύτην ὠργάνωσιν: Νομίζω ὄχι, διότι ἡ Ἐκκλησία σας ὀνομάζεται ἐλευθέρα Εὐαγγελική Ἐκκλησία. «Ἐλευθέρα» σημαίνει ἀνεξάρτητος πάσης ἄλλης ἔξωθεν αὐτῆς κυριαρχίας.  Αἱ ἐκκλησίαι ὅμως τῆς «κατά Ἀντιόχειαν καί Συρίαν καί Κιλικίαν» περιοχῆς ὑπήκουσαν εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου (πραξ. 15, 29).

Εὐαγγελικός: Τοιαύτην ἐκκλησίαν οὕτως ὠργανωμένην, ὡς ἀναφέρετε, δέν ἔχομεν.  Θά ἤθελα ὅμως νά ἤκουον καί τά ἄλλα δύο συστατικά τῆς ἐκκλησίας βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατά τήν ἀντίληψίν σας, ἵνα ἔλθω κατόπιν καί σᾶς εἴπω τήν γνώμην μου περί Ἐκκλησίας.

Ὀρθόδοξος: Δεύτερον στοιχεῖον τῆς ἐκκλησίας εἶναι τό ἀκατάλυπτον αὐτῆς.  Ὁ Κύριος λέγει εἰς τόν Ἀπόστολο Πέτρον: «Σύ εἶ Πέτρος΄ ἐπί ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τήν ἐκκλησίαν καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύουσιν αὐτῆς» Ματθ. 16,18.  Εἶναι ἐκτός πάσης ἀμφιβολίας, ὄτι ἡ προηγουμένως ἀναφερθεῖσα ὠργανωμένη κοινωνία χριστιανική ἐξ ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων καί λαοῦ θά εἶναι ἀκατάλυτος, ὥστε καί πύλαι Ἅδου, ἤτοι αἱ πλέον καταχθόνιαι δυνάμεις, δέν θά δυνηθῶσιν νά καταστρέψωσιν τήν ὠργανωμένην ταύτη χριστιανικήν κοινωνίαν.  Καί πράγματι! Ἐάν ἀνοίξητε τήν ἱστορίαν, θά ἴδητε, ὅτι ἡ χριστιανική ὀρθόδοξος ἐκκλησία ὠργανωμένη ὑπό ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων καί διακόνων δέν κατεστράφη ἀλλά διαρκεῖ μέχρι σήμερον παρ’ ὅλους τούς διωγμούς πού ὑπέστη.  Σεῖς ὅμως οἱ Εὐαγγελικοί ὄχι μόνον δέν ἔχετε ἐκκλησίαν ὠργανωμένην, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω, ἀλλά ἀνεφάνητε τόν 16ον αἰῶνα μ.Χ. Ἑπομένως ἐπί 1500 ἔτη δέν ὑπῆρχεν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δι’ ὑμᾶς παρά τήν ρητήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου ὅτι «καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύουσιν αὐτῆς».  Καί ἐάν θελήσητε νά μᾶς δείξητε ὑποτυπώδη τινά ὀργάνωσιν τῆς ἐκκλησίας σας ὁμοίαν πρός τήν Ἀποστολικήν ἐποχήν μέ Ἀποστόλους λ.χ. καί τά τοιαῦτα, τά 1500 ἔτη κατά τά ὁποῖα δέν ὑπήρχετε, εἶχε δι’ ὑμᾶς καταλυθῆ ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ παρά τήν ἀντίθετον βεβαίωσιν τοῦ Κυρίου ὅτι «καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν τῆς ἐκκλησίας».  Δέν εἶναι ἔτσι κύριε Εὐαγγελικέ;  Πού εἶναι τό ἀκατάλυτον τῆς Ἐκκλησίας σας;

συνεχίζεται ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου