Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για το διάλογο με τους Προτεστάντες

Eκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ απέστειλλε την κάτωθι επιστολήν προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος:

 Αριθμ. Πρωτ. 1252                                          
Εν Πειραιεί τη 24η Σεπτεμβρίου 2010


Τη  Ιερᾷ Συνόδω
της  Εκκλησίας της  Ελλάδος
 Ιωάννου Γενναδίου 14
Εις ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
Η κοινωνία της πληροφορίας προσδίδει εις τους συγχρόνους καιρούς την δυνατότητα ταχείας ενημερώσεως επί διαφόρων θεμάτων και ούτω πάνυ ευλαβώς προάγομαι όπως υποβάλω τω Ιερώ Σώματι της Δ.Ι.Σ. της παρούσης συνοδικής περιόδου, εις ο χάριτι Θεού μετέχω, την πληροφόρησιν των διεθνών μέσων ενημερώσεως και ιδιαιτέρως των TIMES της Ν. Υόρκης δια την απόφασιν της Λουθηρανικής εν Αμερική κοινωνίας όπως εντάξη ως ανωτάτους Θρησκευτικούς λειτουργούς αυτής και δη εν τω Επισκοπικώ βαθμώ πρόσωπα κατεγνωσμένα δια τον σοδομιτισμόν των, άτινα ανερυθριάστως δημοσία έχουν συνάψει άθεσμον
γαμικήν σχέσιν και  συμβιούν εις την χυδαίαν αυτήν ανατροπήν της ανθρωπίνης οντολογίας και του Παναγίου θελήματος του Τρισαγίου Θεού, ως και των TIMES του Λονδίνου δια την απόφασιν της Αγγλικανικής κοινωνίας υπέρ της χειροτονίας γυναικών ως Επισκόπων αυτής, της οριστικής αποφάσεως αναμενομένης να ληφθή κατά την γενικήν σύνοδον αυτής εν Υόρκη Μ. Βρετανίας, το προσεχές έτος.
Η καθ’ ημάς Αγιωτάτη, Ακαινοτόμητος και Αδιαίρετος Ορθόδοξος Καθολική του Χριστού Εκκλησία, γνωστόν τυγχάνει ότι ευρίσκεται εν θεολογικώ διαλόγω κατόπιν πανορθοδόξων Αποφάσεων μετά των προειρημένων θρησκευτικών κοινωνιών και επομένως αι εν τοις ύπερθεν κινήσεις των, προκαλούν ευλόγως την απορίαν δια την αναγκαιότητα της συνεχίσεως του λεγομένου θεολογικού μετ’ αυτών διαλόγου, εφ’ όσον με τοσούτον εκφαντορικόν τρόπον αι ειρημέναι θρησκευτικαί κοινωνίαι αποσκορακίζουν κάθε έννοιαν Ευαγγελικής και Χριστιανικής αληθείας απομακρυνόμεναι ιλιγγιωδώς εκ της μιας και μοναδικής Αμπέλου του Σώματος του Χριστού.
Όθεν τυγχάνει μείζον θέμα, δια την Αγιωτάτην ημών Εκκλησίαν ως και δια τας λοιπάς Ορθοδόξους Αυτοκεφάλους Εκκλησίας, η συμμετοχή ημών εις μίαν προδήλως, κατόπιν των ανωτέρω, αλυσιτελή διαδικασίαν, με μοναδικόν «όφελος» την επικοινωνιακήν πολιτικήν των ημετέρων αντιπροσώπων και φυσικά την ξενοδοχειακήν των απολαβήν κατά τας διεργασίας του διαλόγου.
Επομένως καθίσταται αναγκαία η πλήρης διασάφησις του όλου αυτού αλγεινού θέματος με την αποστολήν εγγράφων της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας προς τους Ορθοδόξους Προέδρους των διεξαγομένων μετά των ειρημένων θρησκευτικών κοινωνιών θεολογικών διαλόγων, ώστε μερίμνη αυτών να διακριβωθή επισήμως, εάν η μεν παγκόσμιος Λουθηρανική Ομοσπονδία αποδέχεται τας αντιθέους αποφάσεις των εν Αμερική ομοπίστων αυτής, η δε Αγγλικανική κοινωνία πρόκειται να χωρήση εις την χειροτονία γυναικών «’Επισκοπων» από του έτους 2014 και εν περιπτώσει επαληθεύσεως των ήδη παγκοσμίως εξαγγελθέντων αυθωρεί να παύσωμεν τον αλυσιτελή μετ’ αυτών θεολογικόν διάλογον δίδοντες ούτω εναργώς την θεοφιλή μαρτυρίαν της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.
 Επί δε τούτοις, βαθυσεβάστως διατελώ, ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός,

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου