Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Μέ τό σφράγισμα ἀρνεῖται κανείς! Ἀκόμα καί (μέ τήν) ταυτότητα. Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα συνομιλίας Γέροντος Παϊσίου


Μέ τό σφράγισμα ἀρνεῖται κανείς!  Ἀκόμα καί (μέ τήν) ταυτότητα

Ἐπιμέλεια: Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου  Ἐπισμηναγός Ε.Α.
ἐκδόσεις Ἁγιοτόκος Καππαδοκία

Αὐτοί [ἐνν.: οἱ Σιωνισταί] τώρα, πᾶνε νά πάρουνε ὅλη τὴν οἰκονομία στό χέρι τους!  Μέ τό μέν φακέλλωμα –στίς Βρυξέλλες ἔχουν αὐτό τό «θηρίο», πού τόν ὀνομάζουν καί οἱ ἴδιοι «θηρίο», καί ἔχουν (δυνατότητα) γιά νά φακελλώσουν ἕξι δισεκατρομμύρια κόσμο· τέσσερα –πέντε, πόσα εἶναι (τώρα) ὁ κόσμος; Αὐτοί ἔχουν καί περιθώριο-.
 
  Μέ τό μέν φακέλλωμα (λοιπόν), (θά) μᾶς ἔχουν ὅλους φακελλωμένους, -(θά ἔχουν καί) ὅλη τήν οἰκονομία στό χέρι τους-μέ τό (δέ) σφράγισμα πού πᾶνε νά κάνουν σιγά-σιγά λοιπόν (θά) μᾶς παρακολουθοῦν, 30 πόντους ψάρι τό παρακολουθοῦν ἀπό τό δορυφόρο σέ ποιόν ὠκεανό βρίσκεται.  

Μέχρι (καί)  30 πόντους ψάρι! Ὁπότε, τόν κάθε ἄνθρωπο (θά) τόν παρακολουθοῦν ποῦ βρίσκεται, ἀπ’ ὅλα τά στοιχεῖα του, (ἀπό) ὅλη τήν οἰκονομία του. [ἐνν.: ἀπό ὅλες τίς δοσοληψίες του]. Τέτοια δικτατορία πού σκέφτονται νά κάνουν, μόνον ὁ διάβολος μποροῦσε νά τήν εἶχε σκεφθεῖ! Κατάλαβες τί γίνεται;
Τελικά (ὁ Ἀντίχριστος) θά φάει μία σφαλιάρα (ἀπό τόν Χριστό καί) θά πάει στήν ἄκρη! (Μόνον) τριάμισυ χρόνια θά εἶναι τά δύσκολα.  Τά (πρῶτα) τριάμισυ χρόνια (τῆς ἐξουσίας του) θά εἶναι τά εὔκολα. (Τελικά μετά τά ἑπτά χρόνια) θά πάει περίπατο!...
 
ΕΡ.: Μετά τό ’92 (θά ἀρχίσουν) τά (πρῶτα) τριάμισι χρόνια, Πάτερ;
 
Γ.Π.:  Τώρα... Κοίταξε... Πότε θά (γίνει) αὐτό... Τώρα μή βάζης χρονολογίες.  (Αὐτό πού μπορῶ μόνο νά σοῦ πῶ εἶναι ὅτι) τά τριάμισυ (τελευταῖα) χρόνια (τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου) θἆναι τά δύσκολα.
Νά, στὴν Ἀμερική τώρα, τά σκυλιά, πολλά σκυλιά, τἄχουν σφραγισμένα καί τά παρακολουθοῦν. Τώρα, ὅσα εἶναι σφραγισμένα, ἔχουν πομπό (πού ἐκπέμεπει σῆμα) :τόκ, τόκ, τόκ,... (Ἔτσι) ξέρουν τό κάθε σκυλί ποῦ βρίσκεται· ὅποτε θέλουν μποροῦν νά τό σκοτώσουν.  Καί στούς ἀνθρώπους!!!! (τό ἴδιο σύστημα θά ἐφαρμόσουν).  Καί θά ξέρουν ὁ κάθε (σφραγισμένος) ἄνθρωπος ποῦ βρίσκεται, γιατί θἄχει πομπό ἤ στό χέρι ἤ στό μέτωπο (πού θά στέλνει σῆμα): τόκ, τόκ, τόκ.
 Ὁπότε τά στοιχεῖα του (κάθε ἀνθρώπου) στό φάκελλο ἀπό δῶ, πομπό ἀπό κεῖ... [ἐνν:θά γνωρίζουν κάθε ἐνέργεια του, καί ποῦ βρίσκεται ἀνά πᾶσαν στιγμήν].  Τέτοια δικτατορία μονον ὀ διάβολος μποροῦσε νά τήν εἶχε σκεφθεῖ.
Καὶ πᾶνε μ’ ὅλο αὐτό τό σύστημα, τό γραμμωτό (νά σέ ἀναγκάσουν), λοιπόν, νά μήν μπορῆς μετά (ἄν δέν σφραγισθῆς), πού λέει ὁ Εὐαγγελιστής (Ἰωάννης), οὔτε νά πουλᾶς, οὔτε νά ἀγοράζης.
(Στήν ἀρχή) θά καταργήσουν τά χρήματα. Δουλεύεις; Τάκ (θά πατᾶς) ἕνα κουμπί νά πάρης λογαριασμό καί ἀπό κεῖ στό λογαριασμό....[ἐνν: Θά γίνωνται αὐτομάτως οἱ μεταβολές στόν λογαριασμό σου: καταθέσεις μισθῶν καί ἀναλήψεις ἐξόδων, χωρίς νά περνοῦν χρήματα ἀπό τά χέρια σου]. Καί μετά, ἄς ὑποθέσουμε, ἀπό τήν κάρτα [ἐνν: ὅτι θά ἔχει καθιερωθει ἡ κάρτα, πού θά ἔχει ἀντικαταστήσει τά χρήματα] θά λένε: ‟Ἡ κάρτα θά χάνεται, τήν κλέβουν, κάνουν..... Ὁπότε πιό καλύτερα (εἶναι νά βάλωμε τό σφράγισμα μέ τόν κωδικό ἀριθμό) στό κεφάλι ἤ στό χέρι. (ὥστε νά μήν μπορῆ οὔτε νά χαθῆ, οὔτε νά κλαπῆ)....
 
ΕΡ.: Δηλαδή, νά τό ποῦμε ἁπλούστερα, Πάτερ μου, οἱ μηχανές γενικά εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου;
 
Γ.Π.: Ὄχι. Κοίταξε... Ἐδῶ, βλέπεις, αὐτοί χρησιμοποίησαν μηχανες γιά νά πνίξου τόν κόσμο3! Ἐδῶ, βλέπεις, πᾶνε νά σφραγίσουν τόν κόσμο! Νά βάλουν τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου!!!!! Κατάλαβες; Νά τόν ἐπιτάξουν (στόν Ἀντίχριστο) !!! Ὅπως, ὅταν γίνεται πόλεμος, τά μουλάρια, τά ἄλογα τά ἐπιτάζουν μ’ ἕνα καυτό σίδερο!  Κατάλαβες;
 
Ε.Ρ.: Δηλαδή, εὐκολύνεται τό ἔργο τους εἰς τό νά ἐπισημάνουν τά πρόσωπα, τά ὁποῖα αὐτοί θέλουν;
 
Γ.Π.: Ἀρνεῖται (κανείς) τώρα!  Μέ τό σφράγισμα ἀρνεῖται κανείς!  Ἀκόμα καί (μέ τήν) ταυτότητα! Ὅταν, ἄς ὑποθέσουμε... Ἄν δέν μοῦ ζητοῦσαν ὑπογραφή (στήν ταυτότητα), θέλω νά πῶ, καί μοὔδιναν ἕνα χαρτί..., σοὔλεγαν: «Αὐτήν εἶναι ἡ ταυτότητά σου», λοιπόν, τέλος πάντων... δέν θά πείραζε. Ἀλλά, ὅταν, νά ποῦμε, ἔχουν τό σύμβολο τοῦ διαβόλου, εἶναι, λέγεται, ταυτότητά μου, ὑπογράφω;... Κι αὐτό [ἐνν: ἡ ταυτότηττα τοιτουτοτρόπως λαμβανομένη] δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα!  Δηλαδή, ἄρα (δείχνω ὅτι) τό ἀποδέχομαι αὐτό τό πρᾶγμα [ἐνν: τό σύμβολο τοῦ διαβόλου 666].
Τότε, δηλαδή, τί λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης; Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τί λένε; Διάβασες ἐκεῖ πέρα καθόλου;....  Ξεκάθαρα πράγματα!  Εἶναι ἄρνηση, δηλαδή!
 
Ε.Ρ.: Ἔεε... Μήπως ἕνας ἀριθμός εἶναι δυνατόν νά παίξη τόσο ρόλο στήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου;
 
Γ.Π.: (ἔντονα καί μέ πολύ πόνο): Βρέ παιδάκι μου ! ...... Γιά δές! ..... (πού δέν καταλαβαίνει). Ὅταν, ἄς ὑποθέσουμε, αὐτό [ἐνν: 666] εἶναι τό σύμβολο τοῦ διαβόλου, τό λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης (ὅτι εἶναι) τό χάραγμα αὐτό, κι ὅλα αὐτά..., καί ὅταν ἐσύ τό βάζεις ἐκεῖ πέρα, μοῦ λές τώρα ! ! .... (ὅτι δῆθεν δέν παίζει ρόλο στήν σωτηρία σου).
Μέχρι τώρα τό δίναμε σημασία αὐτό τό πρᾶγμα; [ἐνν: ἀσχολούμαστε καθόλου μέ τήν χρήση τοῦ 666 ὡς αὔξοντος ἀριθμοῦ;] Ἀλλά τώρα, ὅταν βλέπωμε (ὅτι) τό πᾶνε ἐκεῖ...., τά φέρνουν τά πράγματα (ὥστε) οὔτε νά μπορεῖς νά πουλᾶς, οὔτε νά ἀγοράζης..., θά καταργήσουν τά χρήματα..., ὅλα αὐτά .....ἑτοιμάζουν... (δέν θά δώσωμε καί τώρα σημασία; !!!!).
 
Νά! πρίν ἀπό 2-3 χρόνια ἔλεγα σέ κάποιον ἀπό τήν Ἀμερική, καθηγητή Πανεπιστημίου, κἄτι τὄλεγα, καί μάλιστα ἔγραψα [ἐνν: εἶχα γράψει] καί κάτι... κανά –δυό σελίδες, καί τοῦ δίνω κάτι [ἐνν: (μᾶλλον) : ὅτι τοῦ ἔδωσε τό γνωστό κείμενό του], καί μοῦ λέει [ἐνν: μοῦ γράφει] –τώρα πρόσφατα, ἔχει ὀκτώ μῆνες- μοῦ γράφει ἕνα γράμμα: «Ἐπέστρεφα ἀπό ἕνα συνέδριο ἀπό τήν Εὐρώπη», λέει, «καί μόλις ἔφθασα στό Τορόντο», λέει, «θυμήθηκα αὐτά πού μοὔλεγες πρίν ἀπό 2-3 χρόνια.», λέει, «Τώρα μᾶς ζητᾶνε ἀντί γιά κάρτα, μᾶς ζητᾶνε ἀποτυπώματα στό χέρι ἤ στό μέτωπο», λέει.
Τό ξέρεις αὐτό τό πρᾶγμα; Ἔμ, ἅμα ἐκεῖ πέρα ἐσύ δέν τά ξέρεις;... [ἐνν: γιατί δὲν πείθεσαι καί ἀντιλέγεις;]

 
Τώρα τά πᾶν’ ἐκεῖ πέρα... [ἐνν: τό σχέδιό τους εἶναι] αὐτό πὄλγεα (προηγουμένως)... θά δεῖτε, θά λέν στήν τηλεόραση: «Τώρα χάθηκε ἡ κάρτα τοῦ ἑνός... τήν ἔκλεψε ὁ ἄλλος.... κ.λ.π.» καί οἱ ἄνθρωποι (γιά) νά τό βροῦν σάν πιό ἀσφάλεια, νά τρέχουν ἐκεῖ πέρα νά τό δεχθοῦν τό σφράγισμα· δηλαδή, σάν ἐξυπηρέτηση !!! Κατάλαβες τί γίνεται;
Τά εἴπε ξεκάθαρα ὁ Εὑαγγελιστή Ἰωάννης!  Ποῦ νά μή τά ἔγραφε κιόλας!!!! [ἐνν: πόσο περισσότερη ἄγνοια καί ἐφησυχασμός θά ὑπῆρχε σέ πολλούς!]
Ὤ, βρέ παιδάκι μου!  Τό σφράγισμα τοῦ διαβόλου! ..... (θά πάρεις;) (Ξέρεις τί σημαίνει;) . Ἀρνεῖσαι, ἄς ὑποθέσουμε, τό ἅγιο σφράγισμα!  Αὐτό τό Βάπτισμα!!!! Ἄς ὑποθέσουμε, βάζεις ἄλλη σφραγίδα, βρέ παιδάκι μου!  Ἀρνεῖσαι τοῦ Χριστοῦ καί παίρνεις τοῦ διαβόλου, βρέ παιδί !!!!!

 
____________________________________________________________________

3. Ὑποσημείωση Ἐπιμελητοῦ ἐκδόσεως:
Πολλά ἄρθρα ἔχουν δεῖ τά τελευταῖα χρόνια τό φῶς τῆς δημοσιότητος, τά ὀποῖα ἔχουν σχέση μέ τή δυνατότητα τῆς παρκολούθησης ἀνθρώπων, μετά ἀπό ἐπιτυχημένες παρόμοιες ἐφαρμογές σέ ζῶα, ἀκόμη καί σέ ψάρια. Μιά ἀπό τίς πλέον πρόσφατες ἐφαρμογές εἶναι τά «τσίπς» rfd ( radio frequency identification) , τά ὁποῖα ἔχουν τό μέγεθος ἑνός κόκκου ριζιοῦ καί ἀποτελοῦν μία ἐξαιρετικά ἀσφαλῆ μέθοδο ταυτοποιήσεως.  Μέ τά chips αὐτά ἐπισημαίνονται ἤδη «ἔξυπνες» πσιτωτικές κάρτες καί ἐμπορεύματα, ἀλλά καί ἐμφυτεύονται κάτω ἀπό τό δέρμα σέ ζῶα. Ἀκόμη, ἔχει γίνει εἰσήγηση νά ἐμφυτεύονται αὐτά τά chips σέ ἀνθρώπους πού χρειάζονται παρακολούθηση (ἀνοϊκοί ἀσθενεῖς κ.λ.π.).
 

Ἡ παρακολούθηση γίνεται δυνατή μέ τήν ἐκπομπή ἀπό τό «chip» σήματος ὁρισμένης ραδιοσυχνότητος, ἡ ὁποία ἀνιχνεύεται ἀπό τό σύστημα GPS (σύστημα παγκοσμίου ἐντοπίσεως). Μέ τή βοήθεια τοῦ GPS στή συνέχεια εἶναι δυνατός ὁ προσδιορισμός τῶν συνεταγμένων τοῦ πομποῦ καί ἑπομένως ὁ ἐντοπισμός αὐτοῦ πού τόν φέρει.
 Παρόμοιο bio- chip,  ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασία τῆς Motorola μέ τή Mondex καί τή  Mastercard, ἤδη χρησιμοποιεῖται ἀπό πολλές ἑταιρεῖες σέ πολλές χῶρες τοῦ κόσμου. Τό πολύ ἐνδιαφέρον μέ τό bio- chip εἶναι ὅτι, μετά ἀπό ἔρευνες, οἱ ἑταιρεῖες κατέληξαν ὅτι τό ἰδανικότερο σημεῖο τοῦ σώματος γιά τήν ὑποδόρια (κάτω ἀπό τό δέρμα) τοποθέτησή του εἶναι εἴτε ἡ ραχιαία ἐπιφάνεια τοῦ δεξιοῦ ἄκρου χεριοῦ εἴτε τό κεφάλι (μέτωπο). 


Ἀπόσπασμα ἀπό το βιβλίο Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994 Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου Ἐπισμηναγός Ε.Α. ἐκδόσεις Ἁγιοτοκος Καππαδοκία.
(σελ. 101-106)

Εὐχαριστοῦμε θερμά τὸν κ. Νικόλαο Ζουρνατζόγλου για τὴν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ βιβλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου