Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

“Ἄν ἐξευτελίσεις τόν ἑαυτό σου, θά βρεῖς ἀναπαυση”.

 
«ΑΒΒΑΣ ΖΩΣΙΜΑΣ»
Ὁ βίος του
Ἀπό τό βιβλίο «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»
Τόμος  Β΄
Ὁ ἀββάς Δωρόθεος, στίς περίφημες “Διδασκαλίές” του, κάνει συχνές ἀναφορές στόν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, σάν σέ αὐθεντικό διδάσκαλο τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς, ἀπονέμοντάς του μεγάλο σεβασμό καί ἐκτίμηση.
Ὁ ὅσιος Ζωσιμᾶς, πού ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 24 Ἰανουαρίου, ἔζησε ἀπό τά τέλη τοῦ 5ου ὡς  τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰῶνα. (Ἄλλος εἶναι ὁ ὁμώνυμος ἀββᾶς, πού ἀνακάλυψε καί κήδεψε τήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία. Αὐτός ἔζησε τόν 7ο αἰῶνα καί ἑορτάζεται στίς 4 Ἀπριλίου.)
Καταγόταν ἀπό τήν Σίδη, χωριό κοντά στήν Τύρο τῆς Φοινίκης. Ἀρχικά ἀσκήτεψε σ’ ἕνα μοναστῆρι τῆς Τύρου καί ὕστερα ἦρθε στή λαύρα τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτη. Τέλος, ἵδρυσε δικό του μοναστῆρι κοντά στή γενέτειρά του. Μέ τήν ἄσκηση ἔφτασε σέ ὕψη ἀρετῆς, ἀξιώθηκε ν’ ἀποκτήσει τό προορατικό χάρισμα καί ἔκανε πολλά θαύματα, γιά τά ὁποῖα πῆρε τήν προσωνυμία τοῦ θαυματουργοῦ. Προεῖδε μάλιστα καί τήν καταστροφή τῆς Ἀντιόχειας ἀπό σεισμό (528 μ.Χ.).
Ἀπό τόν ἅγιο Θεόδωρο τό Στουδίτη ὁ ἀββᾶς Ζωσιμᾶς θεωρεῖται πρότυπο ταπεινοφροσύνης καί προβάλλεται ὡς ἀξιομίμητο ὑπόδειγμα ἀσκητικῆς συνέπειας ἀνάμεσα στούς μεγάλους πατέρες τῆς ἐρήμου – Ἀντώνιο, Ἰλαρίωνα, Παχώμιο, Εὐθύμιο καί Σάββα.
Ἡ διδασκαλία τοῦ ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, πού περιέρχεται στόν 78ο τόμο τῆς Ἑλληνικῆς Πατρολογίας τοῦ Migne μέ τόν τίτλο “Διαλογισμοί” εἶναι πολύ ὠφέλιμη καί κατανυκτική. Ἐπέδρασε σημαντικά στούς κατοπινούς ἀσκητικούς συγγραφεῖς καί χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς ἀνθολόγους πατερικῶν ἔργων. Ἐκτός ἀπό τόν ἀββᾶ Δωρόθεο, πού, ὅπως φαίνεται, τήν κατέγραψε, οἱ μοναχοί Ἰωάννης Μόσχος (+ 619) καί Παῦλος Εὐγενικός (+1054) ἔχουν συμπεριλάβει μεγάλο μέρος της στά γνωστά ἔργα τους “Λειμωνάριον” καί “Συναγωγή τῶν Πατέρων” ἀντίστοιχα.
Τούς πάντερπνους καί ἀληθινά πνευματοφόρους “Διαλογισμούς” τοῦ ἀββᾶ  Ζωσιμᾶ ἀποδώσαμε ἐλεύθερα στή σημερινή μας γλῶσσα, παραλείποντας ἐλάχιστα τμήματα, λόγῳ τῆς συντομίας πού ἀπαιτεῖ ἡ “Φωνή τῶν Πατέρων” καί τῆς ὁμαλότερης ροῆς στόν νεοελληνικό λόγο. Διαπιστώνοντας μάλιστα ὅτι μποροῦν νά ὑποταχθοῦν σ’ ἕνα γενικό θέμα μέ τόν τίτλο “Ὅταν σέ ἀδικοῦν”, δώσαμε ἀκριβῶς αὐτόν τόν τίτλο στό παρόν τεῦχος πού προσφέρεται “εἰς κοινήν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν”.

Κάποτε τόν ρώτησαν:
Πῶς μπορεῖ κανείς, ὅταν τόν κακολογοῦν καί τόν ἐξευτελίζουν, νά μή θυμώνει;
Καί ἀποκρίθηκε:
Ὅποιος θεωρεῖ τόν ἑαυτό τοῦ τιποτένιο, δέν ταράζεται, καθώς εἶπε καί ὁ ἀββάς Ποιμήν: “Ἄν ἐξευτελίσεις τόν ἑαυτό σου, θά βρεῖς ἀναπαυση”.

ΤΈΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου