Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Ἡ εὐχαριστιακή σύναξη. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


β) Ἡ εὐχαριστιακή σύναξη (σελ.352-354)

Ἡ σωτήρια ἑνότητα τῶν πιστῶν πραγματοποιεῖται μέ τήν ἔνταξή τους στό ἕνα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί στή βίωση τῆς νέας πραγματικότητας τοῦ «εἷς ἔν Χριστῷ» (Γαλ. γ΄ 26-29).  Τοῦτο γίνεται μέ τή συμμετοχή στή θεία κοινωνία:
«Ἐπειδή ἕνας εἶναι ὁ ἄρτος, καί ἡμεῖς οἱ πολλοί εἴμεθα ἕνα σῶμα, διότι ὅλοι ἀπό τόν ἕνα ἄρτον μετέχομεν» (Α΄ Κορ. ι΄17). Ἡ «μετοχή» αὐτή ἀπό τόν «ἕνα ἄρτο» εἶναι ταυτόχρονα καί μετοχή στή ζωή: «Ἀλήθεια, ἀλήθεια σᾶς λέγω, ἐάν δέν φάγετε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί δέν πίετε τό αἷμα Του, δέν θά ἔχετε ζωή μέσα σας. 
 Ἐκεῖνος πού τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα μου ἔχει ζωήν αἰώνιον καί ἐγώ θά τόν ἀναστήσω τήν ἐσχάτην ἡμέραν» (Ἰω. στ΄53-54).


Μετά τήν πτώση οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν τήν αἴσθηση τῆς ἑνότητας τῆς μιᾶς καί ἑνιαίας ἀνθρωπίνης φύσης καί διεσκορπίσθηκαν. Ὁ Χριστός, μέ τή ἐνσάρκωσή Του προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση καί μέ τήν ἀνάστασή Του τήν ἀνέστησε σέ ἀφθαρσία καί ἀθανασία, ἐπαναφέροντάς την στήν πρώτη ἑνότητα μέ τόν Θεό. 

Οἱ πιστοί πού συνέρχονται καί μετέχουν στή θεία εὐχαριστία, ἀπαρτίζουν καί φανερώνουν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐκπληρώνοντας τό βασικό σκοπό τῆς θυσίας Του, πού εἶναι ἡ συναγωγή «εἰς ἕνα τῶν διασκορπισμένων παιδιῶν τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. ια΄52). Τότε οἱ πιστοί «συνέρχονται ἐν Ἐκκλησίᾳ» (Α΄ Κορ. ια΄18)! 

Αὐτό ἐκφράζει ὡραιότατα ἡ εὐχή τῆς λειτουργίας τῶν πρώτων χριστιανῶν:
«Ὥσπερ ἦν τοῦτο τό κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν ὀρέων καί συναχθέν ἐγένετο ἕν, οὕτω συναχθήτω σου ἡ Ἐκκλησία ἀπό τῶν περάτων τῆς γῆς, εἰς τήν στήν βασιλείαν». Ὅπως δηλαδή αὐτό τό τεμάχιο ἄρτου, πού χρησιμοποιοῦμε στή θεία εὐχαριστία, ἦταν σιτάρι σκορπισμένο πάνω στά ὄρη καί συγκεντρώθηκε καί ἔγινε ἕνα, ἔτσι ἄς συναχθεῖ κατά τήν τέλεση τῆς θείας εὐχαριστίας καί ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία Σου ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς στή βασιλεία Σου! 

Τήν ἴδια ἀλήθεια ἐκφράζει καί ἡ εὐχή τῆς λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου:
«Ὅλους ἡμᾶς, ὅσοι κοινωνοῦμε ἀπό τόν ἕνα ἄρτο καί ἀπό τό ἕνα ποτήριο, νά ἑνώσεις πρός ἀλλήλους εἰς τήν κοινωνία τοῦ ἑνός Πνεύματος... διά νά εὕρωμε ἔλεον καί χάριν μέ ὅλους τούς ἁγίους πού ἀπ’ ἀρχῆς Σέ εὐαρέστησαν».
Ἡ θεία λειτουργία συγκεντρώνει τά διεσκορπισμένα μέλη τοῦ Χριστοῦ καί ἀπαρτίζεται τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἀναφέρεται στή θεία λειτουργία. Ἡ Βασιλεία δέν εἶναι γεγονός πού ἀνήκει ὁλοκληρωτικά στό μέλλον, χωρίς νά μπορεῖ ὁ πιστός νά ἔχει καί τώρα μιά πρόγευση. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἤδη ἀρχίσει· εἶναι ἡ θεία λειτουργία καί ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν σ’αὐτήν (Ματθ. ιβ΄28, Λουκ, θ΄27, ιζ΄ 21. Μαρκ. θ΄1). Εἶναι τό γεγονός τῆς κοινωνίας στή ζωή τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, πού πραγματοποιεῖται μέ τήν κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.  Μέ αὐτή τήν μυστηριακή ἕνωση ὅλοι οἱ πιστοί συγκροτοῦν τό Ἕνα Σῶμα τοῦ Κυρίου.

Αὐτό εἶναι τό «ἔργο» τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται στήν εὐχαριστιακή σύναξη καί γι’ αὐτό ὀνομάζεται λειτουργία, δηλαδή ἔργο τοῦ λαοῦ. Ἐδῶ ἡ εὐχαριστία ταυτίζεται μέ τήν Ἐκκλησία καί γι’ αὐτό λέμε πώς κανένας δέν μπορεῖ νά εἶναι χριστιανός ἔξω ἀπό αὐτή τήν κοινωνία, μέ «ἀπ’ εὐθείας» σύνδεση μέ τόν Χριστό.
Στήν εὐχαριστιακή σύναξη τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχουν ἁπλοί θεατές· πρέπει ὁ καθένας νά φροντίσει, ὥστε νά μπορεῖ νά μετέχει στή θεία κοινωνία (Α΄Κορ. ια΄27-29). Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος λέγει: «Λαμβάνετε κάθε ἡμέρα, ὅ,τι εἶναι χήσιμο διά τήν ἡμέρα αὐτή. Νά ζεῖς μέ τέτοιον τρόπο, ὥστε νά εἶσαι ἄξιος διά τοῦτο».


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
 «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
   Ἔτος 1994
      σελίδες 352 -354
      Ἐκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

Ἐπιμέλεια κειμένου:   http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου