Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Ἡ κίνησις «Ἐγώ Εἰμί» (Ι Am). Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


Ἡ κίνησις «Ἐγώ Εἰμί»  (Ι Am)
Μία παραθρησκευτική κίνησις μέ διεθνῆ παρουσίαν

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἱδρυτές τῆς παραθρησκευτικῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί» ὑπῆρξαν ὁ Guy W. Balland (1878-1939) και ἡ σύζυγός του Ε. Balland (1886- 1971)1. Ἀμφότεροι εἶχαν θητεύσει προηγουμένως στό χῶρο τῆς Θεοσοφίας, ἀπʼ ὅπου καί παρέλαβαν τίς ἀντιλήψεις γιά τούς «Ἀναληφθέντες διδασκάλους», τήν «Μεγάλη Λευκή Ἀδελφότητα» κ.ἄ2.
Ὁ G. W. Balland καί ἡ σύζυγός του σʼ ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης διαφημίζονται ὡς οἱ «ἔμπιστοι ἀγγελιοφόροι» τοῦ ἀναληφθέντος Κυρίου Ἁγ. Γερμανοῦ (Saint Germain).

(Ὁ S. Germain πρόκειται περί Γάλλου ἀποκρυφιστῆ καί τυχοδιώκτη τοῦ 18ου αἰῶνος, πού διέδιδε ὅτι ἦταν ἡλικίας 1000 καί πλέον ἐτῶν, καί ὅτι στό παρελθόν εἶχε μετενσαρκωθεῖ πολλές φορές.

Διέδιδε καί καλλιεργοῦσε γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του ἀπίστευτα φαντασιοκοπήματα. Τούς μύθους σχετικά μέ τό πρόσωπό του θά τούς υἱοθετήσουν πολλές ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις καί θά τούς ἀναπαραγάγουν περαιτέρω).
Κατά τίς ἀπόψεις τῆς ὀργάνωσης ὁ ἀναληφθείς Κύριος Ἅγιος Γερμανός, ὕστερα ἀπό ἑκατονταετίες ἀναζήτησης καί σιωπῆς ἦρθε σέ ἐπαφή τό 1930 μέ τά πρόσωπα τοῦ ζεύγους Guy καί. Ε. Balland καί λόγῳ τῆς ἀφοσίωσής τους, τῆς ὑπακοῆς, καί τοῦ ζήλου τους, τούς ἐμπιστεύτηκε νά διαδώσουν στήν ἀνθρωπότητα τήν «Ἐγώ Εἰμί» διδασκαλία τῶν Ἀναληφθέντων Κυρίων.
Σχετικά μέ τήν κίνηση ἀποκαλυπτικά εἶναι καί τά ὅσα ἐπισημαίνονται ἀπό ἕνα χῶρο μή χριστιανικό:
«Ἄλλοι πάλι, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὁδηγοῦνται ἀπό τόν Ἅγ. Γερμανό, ἀναπτύχθηκαν σέ ὅ,τι ὀνομάζεται δραστηριότητα τοῦ "Ἐγώ Εἶμαι”.
Αὐτά τά κινήματα δέν ἀξιώνουν ὅτι εἶναι θρησκεῖες μέ τήν παραδοσιακή ἔννοια, ἄν καί ἔχουν τούς δικούς τους κώδικες. Εἶναι μᾶλλον ἀποκρυφιστικές κοινότητες, πού ἀπό κοινοῦ πιστεύουν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωή ὁδηγεῖται καί κατευθύνεται ἀπό Κοσμικά Ὄντα ἤ Μυστικές Ἀδελφότητες, πού δέν φαίνονται»3.

Ὁ Guy W. Balland μέ τό ψευδώνυμο Godere Ray King ἔγραψε τά βιβλία Unveiled Mysteries, Magic Presenceka καί The “I AM” Discourses, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν θεμελιώδη κείμενα ἀρχῶν καί πιστεύω τῆς κίνησης.
Οἱ ἀντιλήψεις τῆς κίνησης διαδίδονται μέσῳ τοῦ ἱδρύματος Saint Germain Foundation, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς κανάλι, πού διοχετεύει στούς ἀνθρώπους τή διδασκαλία τῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί»/ Ι ΑΜ.
Σέ ἑλληνικό φυλλάδιο τῆς κίνησης διαβάζουμε σχετικά μέ τούς ἱδρυτές της τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Καί ὁ κύριος καί ἡ κυρία Balland εἶναι τώρα ἀνώτερες κοσμικές ὑπάρξεις μιᾶς καί ἔχουν πετύχει νά ἀναληφθοῦν εἰς τήν Ὀκτάβα τοῦ Φωτός, και τώρα ἐργάζονται σέ κοσμικά ἐπίπεδα μέ τόν Ἀγαπητό Ἰησοῦ, Ἀγαπητό Ἅγιο Γερμανό καί τό Μέγα Πλῆθος τῶν Ἀναληφθέντων Κυρίων γιά τήν ἐλευθερία καί τήν νίκη τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ κόσμου».

Ἡ ὀνομασία τῆς ὀργάνωσης παραπέμπει στό Ἐξόδ. 3, 14. Ἡ ἀναφορά στό Ἐξόδ. 3,14 καί ἡ κατανόηση τοῦ χωρίου εἶναι μόνο τυπική, ἐξωτερική, καθώς ἡ ὅλη κατανόησή του εἶναι ξεκάθαρα ἀποκρυφιστική μέ θεοσοφικές ἀφετηριακές προϋποθέσεις.
Σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις τῆς κίνησης πρίν ἀπό τήν παροῦσα ἐποχή πού ζοῦμε, εἶχαν ὑπάρξει ἄλλες ἕξι μεγάλες ἐποχές, πού ἡ ἀνθρωπότητα γνώριζε τή σημασία τοῦ «Ἐγώ Εἰμί» ὡς δημιουργικοῦ Λόγου.
Προϊόντος τοῦ χρόνου οἱ ἐποχές αὐτές ἐξαφανίστηκαν, γιατί οἱ ἄνθρωποι ἀγνόησαν τόν «Ἐγώ Εἰμί» τρόπο κατανόησης τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ διάφορες θρησκευτικές διδασκαλίες, ἡ ἀπωανατολίτικη θρησκευτικότητα, ἡ θεοσοφία καί οἱ διάφορες πνευματικές ὁμάδες δέν προσφέρουν ἐπαρκῆ δυνατότητα κατανόησης «τοῦ Ἀνώτερου Νόμου τῆς Ζωῆς».
Ἡ Κίνηση «Ἐγώ Εἰμί», κατά τούς ἰσχυρισμούς της πάντα, μόνο αὐτή δίνει τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους «νά ἐλευθερώσουν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τά γήινα δεσμά καί νά τούς βοηθήσει νά πετύχουν τήν Ἀνάληψη εἰς τήν ὀκτάβα τῶν Ἀναληφθέντων Κυρίων τοῦ φωτός»4.

Ἡ σημερινή ἀνθρώπινη κακοδαιμονία ὀφείλεται, κατά τήν ἐν λόγῳ παραθρησκευτική κίνηση, στό ὅτι δέν εἶχε παρουσιαστεῖ ἐμφανῶς στόν κόσμο ἡ διδασκαλία της. Ἡ γῆ ἔχει εἰσέλθει, κατά τήν ὀργάνωση, στήν τελευταία χρυσῆ ἐποχή της, γιʼ αὐτό ἡ διάδοση τῆς διδασκαλίας τῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί »/ Ι ΑΜ σήμερα εἶναι ὑπερεπείγουσα, γιά νά ἔλθει ἡ μόνιμη ἐποχή τῆς αἰώνιας τελειότητας, πού δέ θά εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἡ μόνιμη ἐποχή τοῦ «Ἐγώ Εἰμί».
Ἡ κίνηση δραστηριοποιεῖται καί στήν Ἑλλάδα ἀλλά ἡ παρουσία της εἶναι πρός τό παρόν πολύ μικρή.

Τό δικό μας τελικό σχόλιο. Βρισκόμαστε γιά μία ἀκόμη φορά μπροστά στό γεγονός πού ἔχει ἐπισημάνει ὁ ἀπ. Παῦλος, ὅτι δηλαδή: «πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι» (Β´ Τιμ. 3, 13).

Ὑποσημειώσεις: 

1. Βλ. John Michael Greer, Enzyklopädie der Geheimlehren, 2005, σσ. 99-100. Michael York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ. 96-97.
2. Βλ. Michael York, Historical Dictionary of New Age ,ὅπ.π., σ. 96.
3. Βλ. Κιπράλ Σίνγκ, Τά συστήματα τῆς Γιόγκα. Ἡ Κορόνα τῆς Ζωῆς, 1980, σ. 274.
4. Τό ἀπόσπασμα προέρχεται ἀπό ἑλληνικό φυλλάδιο τῆς κίνη- σης «Ἐγώ Εἰμί».

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. τεύχους 1929  1 Ἰουνίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου