Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έκτη συνομιλία (ερωτ. 146-148)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα
Έκτη συνομιλία (ερωτ. 146-148)

146. - Ποιοι είναι οί τρεις εχθροί προς τους οποίους αγωνιζόμαστε καί πειραζόμαστε μέχρι θάνατο;

 - Είναι ό διάβολος, ό κόσμος, δηλαδή οί απολαύσεις του κόσμου καί ή σάρκα. Αυτοί οί τρεις εχθροί μας πολεμούν με κάθε είδους πειρασμούς καί λίγοι είναι εκείνοι οί χριστιανοί, πού τους νικούν με την Χάρι του Χριστού καί είναι οί νικητές καί οί μακάριοι αυτού του αιώνος.
Αλλά «εάν μη Κύριος φύλαξη οίκον, εις μάτην ηγρύπνησεν ό φυλάσσων» λέγει το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του ψαλμωδού Δαβίδ. Όταν μας βοηθει ό Κύριος, «ουδείς ημών πορθείτε την πόλιν» (Αντίφωνο τρίτου ήχου).

147.    Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πειρασμοί με τους οποίους πολεμούν αυτοί οι τρεις εχθροί τίς ψυχές μας;


   Ό διάβολος, ή πηγή παντός κάκου, μας πειράζει κατευθείαν με λογισμούς απιστίας, βλασφημίας, αμφιβολίας, απελπισίας, υπερηφάνειας καί κενοδοξίας. Ενώ πλαγίως μας πειράζει με τα θέλγητρα του κόσμου, με λογισμούς αλαζονείας, κενοδοξίας, οργής και ακολασίας επίσης με τα πάθη της φιλαργυρίας, πλεονεξίας, ζηλοφθονίας, φιλονικίας, τιμωρίας των άλλων, φλυαρίας καί αλλά.
Με το σώμα ό διάβολος μας πειράζει στα πάθη της γαστριμαργίας, της μέθης, της ασωτίας, της χαυνότητας της θελήσεως μας, της αναισθησίας της καρδίας μας, της φυγοπονίας καί άλλων παρομοίων.

148.  Από πόσα καί ποια μέρη πειράζεται ό χριστιανός;

   Κατά την μαρτυρία του αγίου Μελετίου του Ομολογειτού, ο χριστιανός πειράζεται από τον διάβολο από οκτώ μέρη καί συγκεκριμένα:
1)    Από άνω μας πειράζει όταν με όλες τίς δυνάμεις μας αγωνιζόμαστε χωρίς διάκριση για την απόκτηση των αρετών. Δηλαδή, νηστεία μέχρι εξαντλήσεως, σωματικούς κόπους πάνω από τα κανονικά μέτρα αντοχής, αγρυπνία ολονύκτια καί άλλα πνευματικά έργα τα όποια οδηγούν στην τελειότητα, όταν βέβαια γίνονται με διάκριση.

2)    Από κάτω μας πειράζει ό διάβολος με την άκηδία καί οκνηρία για την εκτέλεση των καλών έργων. Έτσι λοιπόν, αδυνατίζει ή θέλησης μας, το λογιστικό της ψυχής μας, ό έλεγχος της συνειδήσεως, ή γενναιοψυχία καί επιμονή στην πνευματική πάλη.

3)    Από αριστερά μας πειράζει ό διάβολος με τα παντός είδους σωματικά πάθη, όπως την μέθη, την γαστριμαργία, την φιλαργυρία, την οργή, το μίσος, την εκδίκηση καί κάθε σωματική καί ψυχική κακία. Ονομάζονται έτσι, διότι έρχονται κατευθείαν από τον διάβολο καί κάθε αγωνιστής αντιλαμβάνεται εύκολα αυτές τίς παγίδες , του πονηρού.

4)    Από τα δεξιά μας πειράζει με τα ψυχικά πάθη καί την υπερβολική ευαισθησία πού είναι δυσκολονόητα καί δυσδιάκριτα καί δυσθεράπευτα, όπως είναι: ή υπερηφάνεια, ή αλαζονεία, το εγωιστικό θέλημα, ή κενοδοξία, ή μνησικακία, ή έξαψης, ή παρακοή, ό εγωισμός, ή αίρεσης, το σχίσμα, ή βλασφημία, ή υπερβολική εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, ή αμφιβολία, ή απιστία, τα όνειρα, τα οράματα, ή μαγεία κλπ.
Αυτά τα πάθη πού έχουν σαν θεμέλιο την υπερηφάνεια, από την οποία εξέπεσε ό εωσφόρος στον Άδη, δύσκολα γνωρίζονται καί θεραπεύονται.

5)   Από εμπρός μας πειράζει ό διάβολος για τα μελλοντικά πράγματα, δηλαδή μας προξενεί μέριμνα σε υποθέσεις άλλων και σε σωματικούς κόπους για την επαύριον διότι νομίζουμε ότι ό Θεός δεν φροντίζει σε όλη μας την ζωή. Οί πειραζόμενοι μ' αυτούς τους λογισμούς ετοιμάζουν περιουσίες για τα γεράματα των, κοπιάζουν μόνο γι' αυτή την ζωή, φοβούνται ότι δεν θα έχουν να φάγουν καί να πιουν, αποβάλλουν παιδιά, λέγοντας ότι δεν έχουν με τι να τα μεγαλώσουν, φιλονικούν για περιουσιακά ζητήματα, είναι πολύ τσιγκούνηδες καί φιλάργυροι, δεν κάνουν ελεημοσύνη καί είναι εγωιστές.

6)    Από πίσω μας πειράζει ό διάβολος με τίς ενθυμήσεις των αμαρτιών καί παθών, πού μας αιχμαλώτιζαν στην νεότητα μας και μας παρακινεί να τα επαναλάβουμε. Έτσι μας φέρνει στον νου τα πρόσωπα με τα όποια αμαρτήσαμε, τον τόπο όπου αμαρτήσαμε, τις αιτίες των αμαρτιών οί όποιες μας νίκησαν, αυτούς με τους οποίους τσακωθήκαμε, τα λόγια τα όποια ανταλλάξαμε για να αρχίσουμε πάλι να τους μισούμε.
Μας υπενθυμίζει τίς σαρκικές αμαρτίες τίς όποιες κάναμε, τα κορίτσια πού σκανδαλίσαμε, τους μέθυσους καί άλλες περασμένες αμαρτίες καί μας κεντρίζει την θέληση να πέσουμε στα ίδια αμαρτήματα από τα όποια με δυσκολία λυτρωθήκαμε.

7)   Από μέσα μας δηλαδή από την καρδιά, μας πειράζουν οί αόρατοι εχθροί με όλα τα πάθη πού κυριαρχούν στην καρδιά, όπως. Την οργή, την πλάνη, την επιθυμία, την εκδίκηση, την σκληρότητα, τον φθόνο, την υπερηφάνεια καί τα παρόμοια, όπως λέγει ό Κύριος : «Τα δε έκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακείνα κοινοί τον άνθρωπον. Εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται δια¬λογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι..» (Ματθ. 15,18-19).
Γι' αυτό καί ό προφήτης Δαβίδ προσευχόταν λέγοντας: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν έμοί, ο Θεός, καί Πνεύμα εύθές έγκαίνισον εν τοις έγκάτοις μου» (Ψαλ.50,11).

Από έξω μας πειράζουν καί μας νικούν οί δαίμονες με τις πέντε αισθήσεις, οί όποιες είναι τα παράθυρα της ψυχής. Ιδιαίτερα με την όραση, με την ακοή καί με την γεύση. Για τους πειρασμούς πού εισέρχονται στην καρδιά από την επίδραση των αισθήσεων, ακούμε να λέγει ό προφήτης Ησαΐας: «Κύριε, εισήλθε ό θάνατος εν ταις θύραις ημών». Για τους οφθαλμούς λέγει ό Σωτήρ: «"Όστις έπεθύμησε γυναίκα προς το εμοίχευσε αυτήν, ήδη εμοίχευσε αυτήν εν τη καρδία αυτού» (Ματθ. 5,28).
Ιδού λοιπόν, ότι άπ' όλα τα μέρη πετά ό σατανάς σαΐτες εναντίον μας θέλοντας να μας τραυματίσει με αμαρτίες καί να μας οδήγηση στην απώλεια.
Εμείς όμως έχουμε καθήκον να εξομολογούμαστε   όλους τους λογισμούς στον Πνευματικό μας καί να αποφεύγουμε τους πειρασμούς του διαβόλου με την δύναμη της προσευχής, της νηστείας, της ταπεινώσεως, της προφυλάξεως του νου καί της αναγνώσεως ιερών βιβλίων.
Καί εάν παρ' όλα αυτά οί σαΐτες των πειρασμών δεν απομακρύνονται από κοντά μας, τότε αυτό είναι σημείο ότι οί ρίζες των παθών είναι ριζωμένες καλά στον νου καί στην καρδιά μας. Είναι ακόμη απόδειξη ότι δεν κάναμε καθαρή εξομολόγηση των λογισμών μας καί ξεπήδησαν από μέσα μας οί αμαρτίες. Σ' αυτή την περίπτωση έχουμε ανάγκη από θερμή προσευχή, συνοδευομένη με δάκρυα καί νηστεία, έφ' όσον ή αμαρτία συνεχίζει να μας κυρίαρχη.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980

Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου