Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Οἱ νεοπροτεσταντικές θρησκευτικές ὁμάδες εἶναι μιά πλάνη διαβολική. Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό. Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα


Οἱ νεοπροτεσταντικές θρησκευτικές ὁμάδες εἶναι μιά πλάνη
 Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό

Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα 

   - Γιά τίς χριστιανικές ὁμολογίες ἔχει λυθῆ σαφῶς τό πρόβλημα: Ἄλλο πρᾶγμα ἡ αἵρεσις καί ἄλλο ἡ ἀληθινή ὁδός πρός σωτηρία (Ὀρθοδοξία). Δέν ἠμποροῦμε πλέον νά ὁμιλοῦμε γιά περισσότερες ὁδούς ἤ γιά περισσότερες ἀλήθειες;

  - Ὑπάρχουν δύο μόνο ἀπολύτως καθορισμένα πράγματα, τά ὁποῖα δέν ταιριάζουν πουθενά:  ἡ ἀλήθεια καί ἡ αἵρεσις (πλάνη). 
Ἠμποροῦμε νά ἀναφέρουμε τήν παραβολή τοῦ Πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου. Ὁ πλούσιος παρεκάλεσε τόν Ἀβραάμ ν᾿ ἀφήση τόν Λάζαρο νά πάη νά τόν βοηθήση (Λουκ.16,24. Στίς δύο ὅμως αὐτές καταστάσεις ὑπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ τους, τό ὁποῖον δέν ἠμπορεῖ νά τό περάση κανείς.
Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος εἶναι «συνοθύλευμα»  ἀκατανόητο καί ἀπερίγραπτο, διότι μπορεῖ νά γίνη μεγάλος ἅγιος ἤ καί μεγάλος διάβολος.

Μακριά ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατη ἡ σωτηρία. Καί ὅλοι οἱ ἀβάπτιστοι, ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστι, εἶναι στήν πλάνη τοῦ διαβόλου, ἐφ᾿ ὅσον ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει μπῆ στήν ψυχή τους νά τούς καθαρίση καί διώξη τόν διάβολο ἔξω ἀπ᾿ αὐτήν.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἔχουν τήν δυνατότητα νά σωθοῦν, ἐάν τό θελήσουν. Οἱ Χριστιανοί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, δέν ἔχουν πληρότητα τῆς Χάριτος, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἔχουν πληρότητα τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς  Μίας, Ἁγίας  καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

    -  Καί πότε γίνεται λόγος γιά τήν πίστι, σάν ἀλήθεια, σάν δόγμα;

   - Στήν ζωή μας τά ἔργα μας πρέπει νά εἶναι φανερά καί ν᾿  ἀκολουθοῦν φυσικά τήν πίστι.

   - Γιατί θεωρεῖτε τίς νεοπροτεσταντικές θρησκευτικές ὁμάδες ἀπό τίς ὁποῖες ἄλλωστε καί περάσατε, ὅτι εἶναι πράγματι μία πλάνη;

   -  Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι εἶναι μία πλάνη διαβολική, διότι ἐάν δέν ἦτο πλάνη, ποιός ὁ λόγος νά μέ ὁδηγήση καί πάλι ὁ Χριστός στήν Ὀρθοδοξία;
Καί πῶς ἠμπορεῖ νά σταθῆ μία «ἐκκλησία» χωρίς τήν ἀποστολική διαδοχή καί τήν ὕπαρξι τῶν σωστικῶν Μυστηρίων;.
Πῶς ἠμπορεῖ νά σώση τόν ἄνθρωπο, ἐφ᾿ ὅσον δέν ὑπάρχει ἱερωσύνη, ἡ ὁποία θά μεταφέρη τήν Χάρι ἐκ τῶν Ἀποστόλων στόν σημερινό ἄνθρωπο;
Τά λεγόμενα μυστήρια πού ὑπάρχουν σέ μερικές προτεσταντικές ὁμάδες, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τους, δέν φέρουν τήν θεία Χάρι, δέν σώζουν, ἀλλά εἶναι ἁπλές ἀναμνηστικές τελετές.
Μή ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀρχή τοῦ προτεσταντισμοῦ ἀνάγεται τόν 16ον αἰῶνα. Ὅλες, λοιπόν, οἱ θρησκευτικές προτεσταντικές Κοινότητες δέν ἔχουν ἁποστολικές ρίζες, δέν ἔχουν τήν ἀρχή τους ἀπό τούς Ἀποστόλους, ἀλλά ἀπό τόν Μαρτίνο Λούθηρο, ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία του, τήν πολέμησε καί ὡδήγησε τούς ὁπαδούς του στήν ἀναρχία καί στό χάος.
Στό ἴδιο χάος ἔχει ὁδηγήσει καί ὁ πάπας τήν ἐκκλησία του, ἀπό τήν στιγμή πού χωρίσθηκε ἀπό τόν κορμό τῆς Μίας καί Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας καί ἐθεοποίησε διά δόγματος τόν ἑαυτό του.
Ἔτσι ἡ ἐκκλησία του δέν σώζει, διότι τήν σωτηρία τήν λαμβάνει αὐτός πού ἔχει Θεό καί Σωτῆρα τόν Χριστό καί ὄχι ἕνα ἄνθρωπο. Στόν προτεσταντισμό κάθε προτεστάντης εἶναι πάπας, διότι ἑρμηνεύει καί ἀποφαίνεται σάν τόν ἀλάθητο πάπα τῆς Ρώμης, καταδικάζοντας κάθε ἄλλη διδασκαλία καί Κοινότητα ἐκτός βέβαια ἀπό τήν ἰδική του.

***
Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα
Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία   
καί ἡ  εἴσοδός μου στόν μοναχισμό
Μετάφρασις - ἐπιμέλεια ὑπό ἀδελφῶν 
Ἱερᾶς Μονῆς Ὅσιου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 
2005

Πηγή διαδικτύου - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
__________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π. Νόϊκα -Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου