Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Νικολάου Σωτηρόπουλου


Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη
Έξ άφορμής· τής προφυλακίσεως· τοϋ π. Έφραίμ

τού  Νικολάου Ίω. Σωτηροπούλου (θεολόγου - φιλολόγου)

Ή Δικαιοσύνη τής ‘Ελλάδος δέν έκλεισε στις φυλακές σωματέμπορους καί έμπόρους ναρκωτικών. ‘Επίσης δέν έκλεισε στίς φυλακές κλέπτες πολιτικούς καί άνθρώπους τους, οι όποιοι κατέκλεψαν καί ρήμαξαν τό δημόσιο ταμείο καί οδήγησαν τήν ‘Ελλάδα σέ χρεωκοπία καί τήν καταχρέωσαν σέ ξένους τοκογλύφους καί τήν ύποδούλωσαν καί τήν κατεξευτέλισαν παγκοσμίως, περιήγαγαν δέ μεγάλο μέρος τού ‘Ελληνικού λαού σέ δεινή οίκονομική κρίσι, ώστε άνθρωποι, οι οποίοι δέν έχουν πίστι στό Θεό, ν’ άπελπίζωνται καί ν’ αύτοκτονούν.

Ἡ ‘Ελληνική Δικαιοσύνη έκλεισε στή φυλακή ένα καλόγερο, τόν ήγούμενο της ‘Ιεράς Μονης Βατοπαιδίου, τόν πατέρα ΈΦραίμ, καί έπραξε τούτο τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, μεγίστης έορτής τής ‘Εκκλησίας. ‘
Ἐχει παρατηρηθεί , ότι κατά τίς μέγιστες εορτές τής ‘Εκκλησίας ό Διάβολος δι’ όργάνων του μέ διαφόρους ασεβείς τρόπους έπιτίθεται κατά τής Πίστεως. ‘Η Πίστι πάντοτε πολεμείται άπό χριστομάχους καί έκκλησιομάχους, άλλά κατά τὶς μέγιστες έορτές πολεμείται περισσότερο.

‘Η ύπόθεσι Βατοπαιδίου άπό τά κατευθυνόμενα καί σκανδαλοθηρικά Μ.Μ.Ε. προβλήθηκε κατά κόρον ώς σκάνδαλο, καί πολύς καί έπί πολύ χρόνο μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε θόρυβος, καί ό θόρυβος αυτός τίς οίδεν έπί πόσον άκόμη χρόνο θά συνεχισΘή.
’Αλλ’ ερωτάται: ‘Η υπόθεση Βατοπαιδίου είνε όντως σκάνδαλο, καί ό π. Έφραίμ είνε όντως αίτιος σκανδάλου λόγο τών άνταλλαγών άκινήτων μεταξύ τής ‘Ιεράς Μονής καί τού Κράτους;
Πολλοί θεωρούν τό σκάνδαλο κατασκευασμένο γιά λόγους σκοπιμότητος. ‘Εγιναν έξεταστικές έπιτροπές, τό θέμα ερευνήθηκε καί δέν αποδείχθηκε, ότι μέ τίς άνταλλαγές άκινήτων ό π. Έφραίμ ζημίωσε τό Κράτος.
Μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι τών Ἁθηνών δηλώνει, ότι ό π. Έφραίμ δέν ζημίωσε τό Κράτος καί τό σκάνδαλο είνε κατασκευασμένο. Ναί, δέν ζημίωσε τό Κράτος ό π. Έφραίμ, άλλά καθηκόντως ενδιαφέρθηκε γιά τό συμφέρον, τά δικαιώματα καί την περιουσια του μοναστηρίου.

Ο ήγούμενος τής Ίερας Μονής Βατοπαιδίου Έφραίμ δέν είνε τυχαίο πρόσωπο. Είνε προσωπικότης. “Εχει πνευματικότητα, τής όποιας στερούνται οι κατήγοροί του. Κατά τήν όμολογία προσώπων, τά όποία τόν γνώρισαν καί εξομολογήθηκαν σ’ αύτόν, είνε χαρισματικός. Πολύ ἰκανός, πολύ δεξιός κήρυξ τού λόγου, καί πολύ έλκυστικός μέ ελκτική δύναμη τή χάρι καί τήν άγάπη τού Χριστού.
Βρήκε τό Βατοπέδι σέ κακή κατάστασι καί πνευματικώς καί ύλικώς.
Καί τό ανακαίνισε καί ύλικώς καί πνευματικώς. 120 είνε σήμερα οι μοναχοί τού Βατοπαιδίου. Σέ μία έποχή τόσο ύλιστική καί σαρκολατρική, πώς έλκύσθηκαν τόσα πρόσωπα στό μοναστήρι καί άφοσιώθηκαν ψυχή καί σώματι στό Χριστό καί άσκούνται μέ άσκηση, γιά τήν όποία ό λαός μας λέγει « βαρεία ή καλογερική»;
Ο Χριστός τούς είλκυσε, καί ό καλός δούλος του Έφραίμ. Καί έγινε τό Βατοπαίδι ένα μοναστήρι μέ παγκόσμια ακτινοβολία. Τό θαυμάζουν καί τό έπισκέπτονται όχι μόνο μικροί καί ταπεινοί τής γής, άλλά καί μεγάλοι καί τρανοί άπό τό ‘Εσωτερικό καί άπό τό ‘Εξωτερικό.

Τό Βατοπαίδι έχει μεγάλη περιουσία. ‘Αλλ’ έχει καί μεγάλα έξοδα καί μεγάλη φιλανθρωπία. Κατηγορείται τό μοναστήρι γιά τήν περιουσία του. ‘Αλλ’ ή περιουσία είνε τού μοναστηριού, δέν είνε κανενός μοναχού. Τό μοναστήρι είνε πλούσιο, άλλ’ οι μοναχοί είνε ακτήμονες.
Ο Πατριάρχης ‘Αλεξανδρείας άγιος ‘Ιωάννης ό ‘Ελεήμων ήταν ακτήμων καί ζούσε ζωή άσκητική. Ή ‘Εκκλησία όμως τής ‘Αλεξανδρείας είχε στόλο, τά πλοία έκαναν διαμετακομιστικό έμπόριο, καί τά κέρδη χρησιμοποιούνταν γιά φιλανθρωπία. ‘Αλλ’ ένας κακοπροαίρετος καί φιλοκατήγορος άνθρωπος θά μπορούσε νά κατηγορήση τόν Πατριάρχη ώς έφοπλιστή!

Δικαιούται καί ή ‘Εκκλησία νά έχη περιουσία, άρκεί νά τήν άξιοποιή καί νά τήν χρησιμοποιή γιά τίς πραγματικές άνάγκες της καί γιά φιλανθρωπία. “Οταν κανείς βρίσκεται σέ μεγάλη οικονομική άνάγκη, δέν πηγαίνει σέ βουλευτή ή ύπουργό γιά νά ζητήση βοήθεια, σέ παπα ή δεσπότη πηγαίνει...

Θά ειπούν μερικοί: Δέν ύπάρχουν στό Βατοπαίδι καί πράγματα, γιά τά όποία μπορούμε νά άσκήσωμε κριτική; Βεβαίως καί στό Βατοπαίδι ύπάρχουν πράγματα, γιά τά όποία δύναται νά άσκηθή κριτική. Ὅλοι οὶ ἄνθρωποι και ὄλα τα ἀνθρώπινα ἔχουν τίς ἀτέλειες τους καί ύπόκεινται σέ κριτική, μόνον ό Χριστός είνε τέλειος.
Ἁλλ’ αύτή ή ώρα δέν είνε καιρός γιά κριτική, είνε καιρός γιά υπεράσπιση τής περίλαμπρης Ίερας Μονής Βατοπαιδίου καί τού άξίου ήγουμένου της.

Κατασκευασμένο τό σκάνδαλο Βατοπαιδίου.
‘Αλλ’ άς ύποθέσωμε, ότι είνε πραγματικό. Τότε όμως γιατί φυλακίζεται ό π. Έφραίμ καί δέν πήγαν στή φυλακή καί οί έμπλεκόμενοι στό σκάνδαλο πολιτικοί, άλλά καί μή πολιτικοί; 
Λέγουν οί κατήγοροι τού π. Έφραίμ, ότι όλοι εἴμεθα ἴσοι άπέναντι τού νόμου, δέν πρέπει νά γίνονται διακρίσεις καί έξαιρέσεις, καί συνεπώς όρθώς ό ήγούμενος φυλακίσθηκε. ‘Ἁλλ’ έπί τή βάσει τού αύτού έπιχειρήματος έρωτάται:
‘Αφού όλοι εἴμεθα ίσοι άπέναντι τού νόμου, γιατί οί άλλοι έμπλεκόμενοι στήν ύπόθεσι Βατοπαιδίου, πολιτικοί καί μή, δέν φυλακίσθηκαν; “Οπως φαίνεται, όλοι εἴμεθα ἵσοι, άλλά μερικοί είνε... πιό ἵσοι!
Οί άνθρωποι τής ‘Εκκλησίας θεωρούν, ότι ό βάναυσος διωγμός τού π. Έφραίμ όφείλεται σέ πολιτική σκοπιμότητα καί άντιχριστιανικό καί άντιεκκλησιαστικό πνεύμα. Καί γι’ αύτό πιστός λαός καί έπιφανή πρόσωπα τού Έσωτερικού, άλλά καί τού ‘Εξωτερικού, ἰδίως τής Ρωσίας, διαμαρτύρονται έντόνως γιά τό διωγμό. ‘Αλλ’ άπό τό διωγμό ό ήγούμενος τού Βατοπαιδίου άποδεικνύεται πιστός δούλος τού Χριστού, διότι «πάντες οι θέλοντες εύσεβώς ζήν έν Χριστώ ‘Ιησού διωχθήσονται» (Β’ Τιμ. γ’ 12).
Ο διωγμός γιά τόν π. Έφραίμ είνε τιμή καί δόξα. Γιά τούς εύσεβείς, οι όποιοι ύφίστανται διωγμούς, ό Χριστός είπε: «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι» (Ματθ. ε’ 10). Δέν μακάρισε ό Κύριος τούς μή δεδιωγμένους, άλλά τούς δεδιωγμένους.
Ώς πρός δέ τούς άσεβείς καί τούς διώκτες τών ευσεβών τί προβλέπει ό θεόπνευστος λόγος τής Γραφής; Αίωνία δυστυχία καί καταισχύνη. Ο άνθρωπος δέν αύτοδημιουργήθηκε καί δέν έμφανίσθηκε αύτομάτως. ‘Εκείνος, ό όποιος δημιούργησε τόν άνθρωπο μέ νού καί συνείδηση, οπωσδήποτε θά τόν κρίνη καί θά τόν κατακρίνη, θά τόν δικάση καί θά τόν καταδικάση, άν χρησιμοποίησε τό νού του γιά πονηρίες καί δολιότητες καί καταπάτησε τή συνείδηση του.

Τό σχετικώς μικρό τούτο άρθρο, τό όποιο γράφτηκε γιά πολύ μεγάλο θέμα, κατακλείω μέ ἔνα λόγο, τόν ὁποίον ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αύγουστίνος εἴχε πεί γιά τήν άνθρωπίνη Δικαιοσύνη:
«Αφ’οτου ή άνθρωπίνη Δικαιοσύνη καταδίκασε τόν Θεάνθρωπο, στό πρόσωπό της έγκολάφθηκε άνεξίτηλο στίγμα, αίώνιο στίγμα»...

elladapoyantisteketai.blogspot.com

1 σχόλιο:

  1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ κ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ.ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΓΡΑΙΜ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου