Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

Κάρτα Πολίτη. Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης. «Πρόταση γιά ἕνα μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα»

Σᾶς παρουσιάζουμε μιά σημαντική πρόταση, τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Δημ. Τσελεγγίδη, πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον ἀφορᾶ τό νομικό μέρος γιά τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.


    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
              ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ                                        
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
                         ..................
           54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

           Τηλ. Γραφ. 2310 996957
                     Οἰκ. 2310 342938
 
                                      
                                                                                                Θεσσαλονίκη 1-9-2010

Πρός
Τήν Ἱερά Σύνοδο
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
11521 ΑΘΗΝΑ


Θέμα: «Πρόταση γιά ἕνα μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα»

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

Θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ πρός Σᾶς, ὡς τήν Ἀνωτάτη Διοίκηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, γιά ἕνα πολύ σοβαρό θέμα πού μᾶς ἀφορᾶ καίρια ὡς εὐρωπολίτες Χριστιανούς.
Στό παρελθόν, μέ ἀφορμή τήν εἰσαγωγή στή ζωή τῶν πολιτῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων πού λειτουργοῦν μέ βάση τόν γραμμωτό κώδικα (barcode), ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, τό Ἅγιον Ὅρος καί τά Ἅγια Μετέωρα ἐξέδωσαν Ἐγκυκλίους καί κείμενα μέ τά ὁποῖα ἐξέφραζαν τόν ἔντονο προβληματισμό τους καί δικαιολογοῦσαν τίς ἀνησυχίες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Τόσο ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὅσο καί ἀπό τήν Πολιτεία μας ἀνακινεῖται κατά καιρούς τό θέμα πού ἀφορᾶ τή λειτουργική ἀναγκαιότητα, ὅπως ὑποστηρίζεται, νά δοθεῖ σέ κάθε πολίτη ἕνας ἑνιαῖος κωδικός ἀριθμός ἠλεκτρονικῆς μορφῆς, εἴτε σέ ταυτότητες εἴτε σέ κάρτες μέ μικροτσίπ.  Ἄν καί ὑφίσταται ἤδη τό νομοθετικό πλαίσιο γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ὁ ἑνιαῖος κωδικός
ἀριθμός δέν δόθηκε, ἐξαιτίας ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων τῶν πολιτῶν.

Πρόσφατα, ἡ σημερινή πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας μας ἀνακοίνωσε ἐπισήμως ὅτι ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2011 θά καθιερωθεῖ ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη», μία μορφή ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας.  Ἤδη καί ἐγώ προσωπικῶς, ὅπως καί πάρα πολλοί ἄλλοι, γίνομαι ἀποδέκτης ἀνησυχιῶν ἀπό πλῆθος πιστῶν.  Καί φυσικά κατανοῶ ποιά εἶ-ναι ἡ γενεσιουργός αἰτία αὐτῆς τῆς ἀνησυχίας.  Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο, ὀφείλω νά διαβιβάσω καταρχάς σέ Σᾶς τίς ἀνησυχίες αὐτές, ἀλλά καί νά θέσω ὑπόψη Σας τά ἑξῆς:  Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οἱ ὑποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τοῦ πολίτη ἔναντι τῆς Πολιτείας, ὅπως καί οἱ οἰκονομικές συναλλαγές του, ὁρίζονται μέ νόμους, ἡ τήρηση τῶν ὁποίων εἶναι ὑποχρεωτική γι’ αὐτόν.
Ἀλλά καί ἡ συντεταγμένη Πολιτεία μας, ὡς μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (Ε.Ε.) εἶναι ὑποχρεωμένη νά τηρεῖ ἀπαρέγκλιτα τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο καί τίς Κοινοτικές Συνθῆκες, ὅπως εἶναι:
Ἡ Ἱδρυτική τῆς Ρώμης (1997), τοῦ Μάαστριχ (1992), τοῦ Σένγκεν (1997), τοῦ Ἄμστερνταμ (1997), τῆς Λισσαβώνας (2007).  Καί, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχει ἑτοιμαστεῖ ἤδη τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα τό ὁποῖο δέν ψηφίστηκε τελικῶς ἀπό τά κράτη-μέλη τῆς Ε.Ε., γιατί ἀντέδρασαν κάποιοι λαοί τῆς Κοινότητας γιά ὁρισμένες διατάξεις του πού ἀντίκεινται στά δικαιώματα τῶν πολιτῶν.

Τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο, ὡς πρωτογενές Δίκαιο, ὑπέρκειται τοῦ ἐθνικοῦ μας Συνταγματικοῦ δικαίου.  Κατά συνέπεια, ἄν θέλουμε νά κατοχυρώσουμε τήν μή ὑπονόμευση κάποιου δικαιώματός μας, θά πρέπει νά φροντίσουμε αὐτό τό δικαίωμά μας νά κατοχυρωθεῖ στό πρωτογενές Δίκαιο.  Σήμερα βλέπουμε, στό πλαίσιο δῆθεν τῶν δικαιωμάτων τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου, νά ἀμφισβητεῖται νομικῶς ἡ ὕπαρξη εἰκόνων στά σχολεῖα καί στά δημόσια κτίρια, οἱ μαντῆλες τῶν μουσουλμάνων κ.τ.λ.  Καί ὅλα αὐτά γίνονται μέ τήν ἐπίκληση τῶν νέων δεδομένων τῆς πολυ-πολιτισμικῆς κοινωνίας τῆς Ε.Ε., ὅπου ἡ παρουσία ἑνός συμβόλου μίας θρησκείας δέν θά πρέπει νά προσβάλλει μέ τήν παρουσία του τήν θρησκευτική συνείδηση ἐκείνου πού δέν ἀνήκει στήν ἴδια θρησκεία.

Μέσα στό πνεῦμα τῶν νέων εὐρωπαϊκῶν δεδομένων, φρονῶ ὅτι θά πρέπει νά κινηθεῖ ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία μας προκειμένου νά ἀπαιτήσει, ὥστε νά ὁριστεῖ στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα (νά σημειωθεῖ ὅτι στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα φρόντισαν νά μήν ὑπάρχει καμία ἀναφορά στή χριστιανική κληρονομιά, «σεβόμενοι» πάντοτε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς πολυ-πολιτισμικῆς κοινότητας), - καί μάλιστα σέ μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο του – τό ἐξῆς:
«Δέν ἐπιτρέπεται ἡ Ε.Ε. ἤ κράτος-μέλος της νά νομοθετήσει, νά προωθήσει καί νά ἐπιβάλλει σέ ὁποιοδήποτε ἔγγραφο, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα ἡ ἠλεκτρονικό σύστημα συναλλαγῶν, κάποιο ἀριθμό - ὅπως τόν δυσώνυμο 666 - ὄνομα ἤ σύμβολο ἤ χάραγμα, πού προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση τῶν Χριστιανῶν ἤ τῶν ὁπαδῶν ἀλλης θρησκείας».
Ἄν δέν φροντίσουμε ἐγκαίρως καί δέν ἀπαιτήσουμε στό πλαίσιο τῆς εὐνομούμενης καί συντεταγμένης Ε.Ε. νά κατοχυρωθεῖ νομοθετικά τό παραπάνω δικαίωμά μας, τότε θά δώσουμε τήν βεβαία αἴσθηση ὅτι ἀποδεχόμαστε ὅσα νομοθετοῦν γιά μᾶς, ὅτι δηλαδή συνειδητῶς ἐκχωροῦμε τά δικαιώματά μας.  Γι’ αὐτό, στήν περίπτωση πού δέν τηρήσουμε ὅσα θεσπιστοῦν, θά ὑποστοῦμε δικαίως τίς συνέπειες τοῦ νόμου.
Ἀπό τά παραπάνω γίνεται σαφές ὅτι ἡ μόνη σωστή καί νόμιμη λύση τοῦ προβλήματος εἶναι νά ζητήσουμε τήν νομική κατοχύρωση τοῦ δικαιώματός μας καί ὄχι νά ἐκδηλώνουμε κάθε τόσο τήν ἀνησυχία εἴτε τήν ἀντίδρασή μας, ἄλλοτε γιά τήν κάρτα ὑγείας ἄλλοτε γιά τό διαβατήριο, τίς ταυτότητες, τήν κάρτα τοῦ πολίτη κ.τ.λ.
Ἔχουμε τήν πεποίθηση ὅτι ἡ δημοκρατική Εὐρωπαϊκή Κοινότητα δέν θά ἔχει κάποιο πρόβλημα στό αἴτημά μας, ὥστε νά κατοχυρώσει ἕνα τέτοιο δικαίωμα πού ἀφορᾶ ὅλους τούς λαούς.  Ἀπεναντίας θά ἔχει καί τήν στήριξή τους.  Ἐκτός καί ἄν ὄντως εἶναι πρόθεση τῆς Ε.Ε. νά ἐπιβάλλει τόν ὅποιο δυσώνυμο ἀριθμό καί νά προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση τῶν πιστῶν Χριστιανῶν, ὁπότε μέ τήν ἄρνησή της νά κατοχυρώσει τό παραπάνω δικαίωμά μας, θά γίνει γνωστή ἡ πρόθεσή της.

                                  Μέ βαθύτατο σεβασμό
                                   ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας
                                                                       
                                                  Δημήτριος Τσελεγγίδης
                                           Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ


Κοινοποίηση: 1.  Σέ ὅλους τούς Ἰεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
                        2.  Σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
                        3.  Σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὅρους
                        4.  Σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές τῶν Ἁγίων Μετεώρων.


© Αναβάσεις

10 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την ανάρτηση.

  Οχι μόνον οι πολλές χιλιάδες των ανθρώπων που υπέγραψαν τη δήλωση πρόθεσης άρνησης παραλαβής της κάρτας του πολίτη αλλά και η εμπεριστατωμένη επιστολη του κορυφαίου δογματολόγου κ. Δημήτριου Τσελεγγίδη δείχνει το βαθμό που οι πιστοί ανησυχούν για το ηλεκτρονικό φακέλλωμα.

  Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από τα χειροπιαστά αποτέλεσματα της προσπάθειας των πρωταγωνιστών της συλλογής των υπογραφών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δημήτριος Κάτσουρας, Κόρινθος10 Σεπτεμβρίου 2010 στις 11:38 μ.μ.

  Θερμά συγχαρητήρια στόν Καθηγητή κ. Δημ. Τσελεγγίδη. 'Επιτέλους μία καθαρή, ψύχραιμη, αγωνιστική, πρακτική αλλά και ομολογιακή φωνή. Ολοι οφείλουμε να την στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Τό θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και πάλι συγχαρητήρια στον εκλεκτό Καθηγητή πού ανανεώνει τις ελπίδες μας σε πολλά ζητήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι θεωρίες είναι πολύ καλές μόνο όταν εφαρμόζονται στην πράξη. Δεν μας λέει κανείς όμως τι θα κάνουμε αν γίνει υποχρεωτική η κάρτα ή ότι άλλο έχουν στα σχέδιά τους και δεν την δεχτούμε. Να πάρουμε τα βουνά??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πίστη,αγώνας κατά Χριστόν,εγρήγορση και θάρρος,ας είναι τα εφόδια μας.

  Ευχαριστώ τον αξιότιμον κύριο καθηγητή για το θάρρος του να μιλήσει !

  Ο αείμνηστος Αντώνης Σαμαράκης ,σε μια συνέντευξή του σε μένα μου, είπε : Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να σιωπούν,όπως εσιώπησαν τότε...

  Αυτό ας κάνουν και τώρα...αντικειμενικά...χάριν της αλήθεια,έστω,και μόνον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, από του βήματος της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ανεκοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 2011 η Κάρτα Πολίτη θα αντικαταστήσει και την αστυνομική Ταυτότητα! Γι' αυτό χρειάζεται εγρήγορση και αγώνας με σύνεση, αλλά καί θάρρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ANΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ηρεμήστε,δεν είναι η κάρτα αυτή το χάραγμα,είναι όμως πρόδρομος του,και θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.Οι καιροί ου μενετοί,έρχονται μπόρες πολλές και καταιγίδες εξελίξεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα "κάρτας εξυπηρετήσεως" ασφαλείας κομπιούτερ κρύβεταιη παγκόσμια διδακτορία,η σκλαβιά του αντιχρίστου.
  Γέρων Παίσιος Αγιορέίτης - Σημεία των καιρών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. EIMAI 29 XRONON KAI ANYSHXO POLI GIA OLA AYTA POY THA GINOYN.EXO ENA PAIDAKI 7 MHNON.TI PREPEI NA KANOYME?GIATI DEN ENHMERONOYN TON KOSMO GIA OLA AYTA?TO MONO POU THA MAS SOSEI EINAI H PROSEYXI KAI H METANOIA.O KAIROS GAR EGGYS.......!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητοί αδελφοί,

  σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε το ακόλουθο επώνυμο σχόλιο, στο τέλος του κειμένου

  http://anavaseis.blogspot.com/2010/09/blog-post_6110.html  "Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Τσελεγγίδη για την Ομολογία του. Μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλοι.

  Η αντίσταση στο φασισμό της νέας τάξης πραγμάτων αφορά τον κάθε υγειώς σκεπτόμενο άνθρωπο, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες προτιμήσεις του.

  Ταγαράκης Χρήστος"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου