Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Ὄχι εἰς τήν κατάργησιν τοῦ ράσου, ναί εἰς τήν θυσιαστικήν καί ἀσκητικήν ζωήν. Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος


Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος ὑπογραμμίζει
 Ὄχι εἰς τήν κατάργησιν τοῦ ράσου, ναί εἰς τήν θυσιαστικήν καί ἀσκητικήν ζωήν

Τό μεγαλύτερον πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευσις
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου εἰς πρόσφατον συνέντευξίν του ἐτάχθη κατά τῆς καταργήσεως τοῦ ράσου.
Ὅσοι ἐπιδιώκουν τήν κατάργησιν εἶναι ἀντίθετοι μέ τήν θυσιαστικήν καί ἀσκητικήν ζωήν τῆς Ἱερωσύνης προσθέτει καί ὑπογραμμίζει ὅτι «Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση καί ἡ ἀνικανότητα τῶν ἀνθρώπων νά αἰσθανθοῦν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά θυσιάζωνται γιά ὅλους».
Τήν συνέντευξιν παρεχώρησεν εἰς τήν «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» καί παραθέτομεν τά κυριώτερα σημεῖα τῆς συνεντεύξεως. Αὐτά ἔχουν ὡς ἀκολούθως:
«1. Ἐρώτηση: Πρέπει, κατὰ τὴν γνώμη σας, νὰ ἁπλοποιηθῆ τὸ ράσο ἢ καὶ νὰ καταργηθῆ ἀκόμη γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν κυρίως οἱ ἔγγαμοι Κληρικοὶ στὴν ζωή τους ἐκτὸς Ἐκκλησίας (μᾶλλον ἐκτὸς Ναοῦ);
Τὸ ράσο εἶναι τὸ ἔνδυμα τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, ποὺ διαμορφώθηκε ἀπὸ τὴν Παράδοση, καὶ εἶναι διακριτικὸ γνώρισμά του. Ἔχει μιὰ ἱστορία, συνδεμένη μὲ θυσίες, ἀγῶνες, δάκρυα καὶ αἵματα. Ὅπως ξέρετε, πολλὰ λειτουργήματα στὴν κοινωνία ἔχουν κάποια διακριτικὴ ἐνδυμασία, ὅπως οἱ ἰατροί, οἱ νοσοκόμοι, οἱ φαρμακοποιοὶ κλπ. Στοὺς Κληρικοὺς τὸ ράσο θυμίζει ὅτι εἶναι πνευματικοὶ ἰατροὶ καὶ ὄχι ἁπλῶς κοινωνικοὶ λειτουργοί.

Ἡ ζωὴ τοῦ Κληρικοῦ εἶναι θυσιαστική, εἶναι μιὰ διαρκὴς προσφορὰ καὶ ἀπαιτεῖ τὸ νὰ βγαίνη κανεὶς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ προσφέρεται στὸν ἄλλον. Αὐτὸ συνδέεται μὲ τὸν ἀγώνα, τὴν θυσία, τὴν ὑπομονὴ στὶς συκοφαντίες καὶ στὴν κριτικὴ τῶν ἀνθρώπων. Τελικὰ πιστεύω ὅτι δὲν εἶναι τὸ ράσο ἐκεῖνο ποὺ δυσκολεύει τοὺς Κληρικοὺς στὸ ἔργο τους, ἀλλὰ ἡ ὑψηλὴ ἀποστολὴ τῆς Ἱερωσύνης. Τὸ νὰ φορᾶ κανεὶς τὸ ράσο εἶναι ἡ μικρότερη θυσία ποὺ μπορεῖ νὰ κάνη.
Ὑπάρχουν νέοι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ ράσο τοὺς ἐμποδίζει νὰ γίνουν Κληρικοί. Δὲν νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά τους. Στὴν πράξη ἔχουν ἀντίρρηση στὴν θυσιαστικὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωὴ τῆς Ἱερωσύνης, σὲ αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἱερωσύνη.
Στὶς ἄλλες Χριστιανικὲς Ὁμολογίες ἔχει ἀποβληθῆ τὸ ράσο ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα δὲν ὑπάρχουν κλήσεις, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν ποιμαντικὴ διακονία τῶν ἀνθρώπων.
Βέβαια σὲ μερικὰ σημεῖα καὶ στὴν Χώρα μας μερικοὶ Κληρικοὶ ἔχουν ἁπλοποιήσει τὴν ἐνδυμασία τους, ὅταν ἐξέρχωνται ἀπὸ τὸν ἱ. Ναό, καὶ ἴσως κάτι πρέπει νὰ γίνη πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλὰ νομίζω ὅτι δὲν πρέπει οἱ Κληρικοὶ νὰ ἀποβάλουν τὸ ράσο, γιατί δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ βασικὸ πρόβλημά τους σήμερα.
Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ ἀνικανότητα τῶν ἀνθρώπων νὰ αἰσθανθοῦν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ θυσιάζωνται γιὰ τοὺς ἄλλους.
2. Ἐρώτηση: Εἶναι ἕτοιμη ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνία, νὰ δεχθῆ μιὰ τέτοια ἀλλαγή;
 Ἡ Ἐκκλησία κινεῖται μὲ ἀργοὺς ρυθμοὺς σὲ ἀλλαγές, ὅπως γίνεται καὶ σὲ κάθε πολιτισμό, γιὰ νὰ μὴ ἀποβάλλεται συγχρόνως καὶ τὸ βαθύτερο τῆς Παραδόσεώς της. Κάθε ἀλλαγὴ πρέπει νὰ γίνεται μὲ προσοχή, γιὰ νὰ διασφαλίζεται ἡ οὐσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ μεταβάλλεται εὔκολα σὲ κάθε ἐπικαιρότητα, γιατί ἐνεδρεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἀλλοτρίωσης. Ἔχει παρατηρηθῆ ὅτι οἱ Προτεστάντες θέλησαν νὰ ἀποβάλουν μερικὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα τῆς παραδόσεώς τους καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ ἀπέβαλαν καὶ τὴν ἴδια τὴν Παράδοση, ὅπως ἡ μητέρα ποὺ μετὰ τὸ πλύσιμο τοῦ βρέφους πετάει τὸ ἀκάθαρτο νερό, ἀλλὰ εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ πετάξη καὶ τὸ ἴδιο τὸ βρέφος.
 Ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις ποὺ ἔχω κάνει στὴν Ἀμερικὴ ἔχω δῆ ὅτι νέοι Κληρικοί, ποὺ τελειώνουν Θεολογικὲς Σχολὲς καὶ μαθαίνουν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀγαποῦν τὸ ράσο καὶ κυκλοφοροῦν ἐκτὸς τοῦ ἱ. Ναοῦ ἐνδεδυμένοι μὲ αὐτό, γιατί θέλουν νὰ ζήσουν τόσο τὴν Παράδοση, ὅσο καὶ αὐτὸ ποὺ τὴν ἐκπροσωπεῖ καὶ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸν Προτεσταντισμὸ καὶ τὸν Καθολικισμό.
Νομίζω δὲ ὅτι καὶ ἡ κοινωνία δὲν εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχθῆ τὴν ἀποβολὴ τοῦ ράσου ἀπὸ τοὺς Κληρικούς. Ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ θέλουν τὸν Ἱερέα χωρὶς ράσο, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι θέλουν τοὺς Κληρικοὺς νὰ σέβωνται τὴν Παράδοση, νὰ ἐκφράζουν αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωποῦν καὶ νὰ εἶναι εἰλικρινεῖς στὴν ἀποστολή τους».


Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1989 13 Σεπτεμβρίου 2013

2 σχόλια:

 1. «Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση καί ἡ ἀνικανότητα τῶν ἀνθρώπων νά αἰσθανθοῦν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά θυσιάζωνται γιά ὅλους», λέει.
  Στα λόγια όλοι καλοί είναι ..
  Τα κατάφερε πάντως ο Άγιος Ναυπάκτου. Το διέλυσε το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου.

  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:
  «Ουδέν δέδοικα ως επισκόπους πλην ενίων»
  «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑ ,ΟΣΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ...»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΧΗΤΗ,ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΠΗΓΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΞΕΣΠΑΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ.ΕΙΝΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΕΣ ΠΩΣ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ.ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ,ΠΡΑΓΜΑΤΙ,ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ!!ΝΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ!!

   Διαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου