Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Ἡ πνευματική κλίμακα τοῦ ἁγίου ἁποστόλου Πέτρου» Β΄Μέρος (τελευταίο)

«Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα  π.Ιωάννου Φωτοπούλου
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του
 «Ἡ πνευματική κλίμακα τοῦ ἁγίου ἁποστόλου Πέτρου» 
 Μέρος Β΄
 Μέρος Α΄


ε) Στήν ὑπομονή προσθέσατε  ε ὐ σ έ β ε ι α.

Ὅποιος ἀπέκτησε ἐγκράτεια, ὅποιος ἔμαθε νά ὑποφέρει μέ γενναιοψυχία τίς συμφορές, ὅποιος ἔμαθε τήν ὑπομονή στούς πειρασμούς, ἀνεβαίνει ἕνα νέο σκαλοπάτι στήν πνευματική κλίμακα.  Ἀναπτύσσει καί καλλλιεργεῖ τήν εὐσέβεια.
Ἡ εὐσέβεια, αὐτή ἡ εὐλαβής διάθεση τοῦ Χριστιανοῦ, δηλαδή ὅλων τῶν σκέψεων, τῶν αἰσθημάτων καί τῶν πράξεών του-ὅλα αὐτά γίνονται ἕνα στήν ψυχή καί τήν καρδιά -ἀποτελοῦν δοξολογία τοῦ παναγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, εἰλικρινῆ ἐπιθυμία του νά εὐαρεστήσει τό Θεό, δυνατή πρόσπαθεια νά ἐφαρμόσει τό ἅγιο Του θέλημα.
Στήν εὐσέβεια συμπεριλαμβάνεται μεγάλος ἀριθμός ἀρετῶν καί ἠθικῶν τελειοτήτων.  Ἐδῶ βρίσκεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ ζῶσα ἐλπίδα σ’ Αὐτόν, ἡ ὁλοκλήρωτική παράδοση σ’ Αὐτόν, ἡ ταπείνωση καί ἡ εἰλικρίνεια τῶν σκέψεων, τῶν αἰσθημάτων, τῶν λόγων καί τῶν πράξεων.  Ἡ καθαρότητα τῶν προθέσεων καί τῶν κινήτρων. «Ἡ δέ εὐσέβεια πρός πάντα ὠφέλιμος ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καί τῆς μελλοῦσης» (Α΄Τιμ. 4,8)
Ἡ εὐσέβεια προσδίδει ἠθική ἀξία στά προηγούμενα κατορθώματα, στήν ὑπομονή καί τήν ἐγκράτεια.  Ὁ χριστιανός κατέχοντας ἀληθινή εὐσέβεια, μέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἐπιμέλεια καθαρίζει τήν καρδιά του ἀπό τά  πάθη καί τίς ἐπιθυμίες, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι βδέλυγμα στόν Κύριο ἀκόμη καί οἱ ἀκάθαρτοι λογισμοί, ὅτι μόνο οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ βλέπουν τό Θεό καί ὅτι διά τῶν πειρασμῶν καί τῶν συμφορῶν ἀκόμη περισσότερο ἐνισχύεται κατά τό πνεῦμα ὁ ἀληθινά πιστός, ὅτι ὁ Κύριος δέν ἐπιτρέπει στο χριστιανό «πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν
ἔκβασιν» ( Α΄Κορ. 10,13), γνωρίζοντας ἀκόμη ὅτι  «οὐκ ἄξια τά  παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ.8,18).
στ) Στήν εὐσέβεια προσθέσατε φ ι λ α δ ε λ φ ί α

Ἡ εὐσέβεια ἐμψυχώνει καί φωτίζει τίς σκέψεις, τά  αἰσθήματα καί τίς ἐνέργειες τοῦ χριστιανοῦ, ἀφυπνίζει μιά ἰδιαίτερη κίνση στήν καρδιά του καί μέσα του ἀπό τήν ἀγάπη πρός τό Θεό ἀναπτύσσεται ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον.  Στήν ἀρχή ὄχι πρός ὅλους, ἀλλά μόνο στούς ὁμοπίστους ἀδελφούς ἀναπτύσσεται ἡ φιλαδεφία.
Ὁ χριστιανός ἀρχίζει νά ἀγαπᾶ ἐν Κυρίῳ ὅλους ὅσους ὁμολογοῦν τήν ἴδια πίστη, ἀρχίζει νά τούς ἀγαπᾶ μέ εἰλικρίνεια.  Γι’ αὐτόν δέν ὑπάρχει οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δέν ὑπάρχει διάκριση λόγῳ τάξεως ἤ καταστάσεως, φύλου ἤ ἡλικίας.  Γι’ αὐτόν ὅλοι οἱ χριστιανοί, παιδιά τοῦ ἕνός Οὐρανίου Πατρός, ὅλοι λυτρωμένοι μέ τό πολύτιμο Αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, βαπιτσμένοι στή μία καί  τήν αὐτή κολυμβήθρα στό  ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅλοι εἶναι ἐξίσου καλεσμένοι στή σωτηρία.  Σέ ὅλους χαρίζει ὁ Θεός ἀπό τή θεία Του δύναμη ὅλα τά  συντελοῦντα «πρός ζωήν καί εὐσέβειαν»(Β΄Πετρ. 1,3).  Ὁ χριστιανός γιά ὅλους ἐπιθυμεῖ τή σωτηρία καί ἐνεργῶς συνεργεῖ γιά τή σωτηρία ὅλων, μέ τίς προσευχές του, μέ λόγο συμπαθείας, παρηγορίας, νουθεσίας καί μέ τό παράδειγμά του.
Ἀπό τήν πλευρά της καί ἡ φιλαδεφία δίνει δύναμη στήν εὐσέβεια καί τῆς προδίδει τελειότητα: «Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπᾷ τόν Θεόν καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν»( Ἰω. Α’4,20)


ζ) Στή φιλαδελφία προσθέσατε  ἀ γ ά π η

Στό τέλος ὁ χριστιανός ἀνεβαίνει στήν ἀνώτερη βαθμίδα τελειότητας, τήν ἀγάπη.
Ἡ ἀγάπη στό  Θεό, ἐμπνέοντας τήν ἀγάπη τοῦ χριστιανοῦ πρός τούς ὁμόπιστους ἀδελφούς, ὅλο καί περισσότερο ἐπεκτείνει αὐτή τήν ἀγάπη.  Ἡ ἀγαπῶσα καρδία τοῦ χριστιανοῦ -ἄς τό ποῦμε ἔτσι- διευρύνεται καί μέ τήν ἀγάπη της ἀγκαλιάζει τώρα ὅλους τούς ἀνθρώπους, μή διακρίνοντας τήν τάξη ἤ τήν κατάστασή τους ἤ τήν πίστη τους.  Ὁ χριστιανός ἀγαπᾶ ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς του.  Μιά τέτοια ἀγάπη εἶναι τό κορύφωμα τῆς τελειότητας, ἡ ἀνώτερη, ἔσχατη βαθμίδα στήν πνευματική κλίμακα.
Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέει: «Ὅποιος ἀγαπᾶ ὅλους ἐξίσου, εὐσπλάγχνως καί ἀδιακρίτως, ἐκεῖνος ἔφθασε στήν τελειότητα».  Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει: «Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις» ἀποκτήσατε «τήν ἀγάπην, ἥτις ἐστί σύνδεσμος τῆς τελειότητος»(Κολ.3,14).


Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου