Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Α΄ Περί Υπακοής, Περί Πίστεως,Τιμής και Αγάπης προς τον Γέροντα Επιστολές 6η-7η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Α΄ Περί Υπακοής, Παρακοής και Εκκοπής Θελήματος
Λόγος τρίτος  Περί Πίστεως, Τιμής και Αγάπης προς τον Γέροντα

6η επιστολή.

Το θέμα σου, παιδί μου, είναι κυρίως θέμα Γέροντος. Σας έχω ειπή πολλάκις πως ο διάβολος φοβάται πολύ τους προεστώτας και η αγάπη και πίστις προς αυτούς είναι υπερασφάλεια δια κάθε υποτασσόμενον δια την αγάπην του Θεού. Εις όποιον όμως σφάλλει εις το θέμα των προεστώτων, αμέσως αίρεται η ασφάλεια και αρχίζει το κατεδάφισμα. Δια τούτο και ο διάβολος γνωρίζων αυτό, αρχίζει αμέσως τον πόλεμον από τους προεστώτας, προσπαθώντας τις αδυναμίες τους να τις εξογκώση εις τοιούτον βαθμόν, ώστε να πείση τον υποτασσόμενον, ότι εξ αυτών δεν θα προκύψη ουδεμία ωφέλεια και ότι δεν στέκονται καλά κ.λ.π. Και όταν τον πείση, τον κερδίζει. Όταν όμως τον εύρη θεμελιωμένον, φεύγει και ανοίγει άλλο μέτωπον. Σπάνια υποτακτικός να μη πολεμηθή με αυτόν τον πόλεμον.


7η επιστολή.

Ο Γέροντας γράφει εις μοναχήν.
Έχε, κόρη μου, αγάπην και σεβασμόν εις την Γερόντισσαν, ποίος δεν έχει αδυναμίας; Όλοι είμεθα υπόδικοι δια τα πάθη μας, αλλά άλλο τούτο και άλλο το χρέος σου προς την πνευματικήν σου μητέρα. Εσύ βλέπε την, ως πρόσωπον χριστού! Και καθώς θα την εμπιστεύεσαι, θα σου λογίζεται τούτο
ενώπιον Θεού. Δεν θέλω να υποκρίνεσαι, υπεραγαπώ την ειλικρίνειαν και την ευθύτητα, έτσι θέλω και τα παιδιά μου. Να εξομολογήσαι αληθώς, να ακούς τας συμβουλάς της, να πιστεύης εις ό,τι σου λέγει
η Γερόντισσα. Αν δεν δέχεσαι με πίστιν τα λεγόμενά της, το αποτέλεσμα θα είναι να κατακρίνης, να ψυχρανθής, να δημιουργήσης απόστασιν. Ταύτα είναι ανοίκεια δια σε ως μοναχήν, υπό την προστασίαν μιας Γεροντίσσης. Δεν πρέπει να κατακρίνωμε και να ψυχραινώμεθα με κανένα άνθρωπον, πολλώ μάλλον με την πνευματικήν μητέρα μας. Αγωνίζου να την αγαπάς και να την βλέπης ως Χριστού πρόσωπον, και τότε, όπως θα πιστεύης, αναλόγως θα θερίσης ωφέλειαν. Πράξε το και θα ίδης την αλήθειαν. Τώρα, την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, θέλω ιδιαιτέρως να βιασθής. Να σιωπήσης έσω και έξω. Συνεχώς και αδιάπτωτα να μνημονεύης τον θάνατον, τεραστία η ωφέλεια εκ ταύτης της μελέτης. Θα λέγης την ηγαπημένην ευχούλα. Θα βιάζεσαι να ενώνεσαι ολοέν και σφικτότερον με την Γερόντισσάν σου και ποτέ μην επιτρέψης τον λογισμόν σου να την κρίνη, διότι το τοιούτον χαρακτηρίζεται πατερικώς έγκαυμα ή δηλητηρίασμα άσχημον. Φυλάξου μη πέσης από την Γερόντισσαν, διότι θα παραλύσης κάθε σου καλόν αγώνα.

Από το βιβλίο ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ του Γέροντος Εφραίμ 
Ψηφιοποίηση κειμένου Κώστας  Αργυρακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου