Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

Άνοιξε τα φτερά σου μαζί με τα σεραφείμ. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου


 Λόγος πατερικός περί της Θείας Λειτουργίας

Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ
πλήρης ό ούρανός καί ή γη της δόξης σου,
ώσαννά έν τοίς ύψίστοις. Εύλογηµένος ό έρχόµενος
έν όνόµατι Κυρίου. Ώσαννά ό εν τοίς ύψίστοις.
"Αραγε άναγνωρίσατε τή φωνή αύτή;
"Αραγε δική µας είναι η τών Σεραφείµ;
Καί δική µας καί των Σεραφείμ, χάρη στό Χριστό, πού έξαφάνισε τό µεσότοιχο του φραγµού καί έφερε ειρήνη στόν ούρανό καί στή γη. Ή φωνή αύτή είναι καί δική µας καί των Σεραφείµ χάρη σέ Έκείνον πού έκανε τά δύο ένα,
Πρίν βέβαια ψαλλόταν µόνο στούς ούρανούς ό ύµνος αύτός. Καί όταν καταδέχθηκε ό Κύριος νά κατεβεί στή γη µετέφερε σέ έµάς καί τή μελωδία αύτή.
Αύτός είναι ό λόγος πού καί ό µεγάλος άρχιερεύς, όταν στέκεται µπροστά σέ αύτή τήν αγία Τράπεζα ηροσφεροντοο τή λογική λατρεία, προσφέροντας τήν άναίµακτη θυσία, δέ µας καλεί άπλώς καί µόνο νά ψάλλουµε τόν ύµνο ούτό, άλλά πρώτα άναφέρει τά Χερουβείµ καί µνηµονεύει τά Σεραφείμ καί έπειτα προτρέπει όλους νά ύψώσουν τήν πλήρη δέους φωνή, αποσπώντας τή σκέψη µας άπό τή γη µέ τή θύµηση των συγχορευτών.
Καί είναι σάν νά φωνάζει ό λειτουργός καί νά λέει στόν καθένα µας: «Μαζί µέ τά Σεραφείμ ψάλλεις. Στάσου µαζί µέ τά Σεραφείρ, όνοιξε µαζί τους τά φτερό σου, πέτα µαζί µέ αύτά γύρω άπό τό θρόνο τό βασιλικό».

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Λόγος πατερικός περί της Θείας Λειτουργίας
Λόγος ΣΓ: «Στά Σεραφείµ» (MIGNE 56, 138)

proskynitis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου