Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Ἐπιστολή ἀντίκρουσις τῶν ψευδολογιῶν καί αἰσχρῶν συκοφαντιῶν τῆς ἐφημερίδας "Παρόν" ἐναντίον τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους


Ἐπιστολή ἀντίκρουσις τῶν ψευδολογιῶν  καί αἰσχρῶν συκοφαντιῶν τῆς ἐφημερίδας "Παρόν" ἐναντίον  τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012
Ἀξιότιμε κ. Κουρή,
ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ        
      ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ὅπως σᾶς ἐτονίσαμε τὴν 25.6.2012 εἰς τὸ τηλέφωνον, τὸ ἄρθρον σας εἰς τὸ «Παρὸν τῆς Κυριακῆς» τῆς 24.6.2012 σελ. 16 «Τὸ ἀνεκπλήρωτο», ἀλλὰ … ἐπικερδὲς «Τάμα τοῦ Ἔθνους ! » μὲ τὸν ὑπότιτλον «Τὰ τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» πιέζουν καὶ τὴν Ἱεραρχία, καταγγέλουν μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους», εἶναι ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον, διότι ἐμεῖς σᾶς ἀποστέλλομε ἐδῶ καὶ 6 συναπτὰ ἔτη τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», καθὼς καὶ ὅλα τὰ κείμενά μας, ποὺ ἀναρτῶμε εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ἐκεῖ δημοσιεύομε τὴν ὅλην ἀλήθειαν γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

2. Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν θὰ ἀναμέναμε μία τοιαύτην βάναυση διαστρέβλωσιν τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τοῦ ἐγκρίτου φύλλου σας «Τὸ Παρόν».

3. Παρ’ ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζετε ἀπὸ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», ὅτι ὅλες οἱ Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ σώφρονες ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου-Ἁγιορεῖτες Πατέρες τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις σταχυολογοῦμε τὰ ἑξῆς παραδείγματα, ἀντίγραφα τῶν ὁποίων σᾶς ἀποστέλλομε συνημμένως, γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσωμε πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας:

Α. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγ Ὄρους, ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. συνημμένης 89/1.6.2012 ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, παρακαλεῖ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Β. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων μὲ τὴν ἀπὸ 4.4.2011 συνημμένην ἐγκύκλιον ἐπιστολήν της πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀναπτύσσει ἐκτενέστατα τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Γ. Σήμερον δὲ ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λόγιος Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος) ὑπερτονίζει ὅτι τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Χριστοῦ, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς λίαν περίοπτον θέσιν.

Δ. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου, διὰ τοῦ ἀπὸ 8.12.2011 συνημμένου ἐγγράφου της συγχαίρει καὶ ἐπικροτεῖ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ε. Ἑκατοντάδες ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ γέροντες ὅλων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σκητῶν καὶ κελίων, ἐπωνύμως ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΣΤ. Πέραν τῶν ἑκατοντάδων Ἁγιορειτῶν πατέρων-Γερόντων τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι Ἡγούμενοι καὶ Γέροντες ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν, ὡς π.χ.:
Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη,
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ,
κ.λπ.

4. «Χύνει δηλητήριον» τὸ ἄρθρον σας, ὅτι δῆθεν «Ἁγιορεῖτες μοναχοί» διατείνονται ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους «ἔχει ἤδη ἐκπληρωθῆ καὶ συνεχίζει νὰ συντηρῆται λόγῳ τεραστίων συμφερόντων!».

5. Εἰς τὰ περιοοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὶς συχνὲς ἀνακοινώσεις, ποὺ σᾶς ἀποστέλλομε ἐπωνύμως εἰς τὸ e-mail σας paron@mad.gr καὶ εἰς τὸ φαξ σας 210-6665812, ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει ὅτι :

Α. Ἐμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμε μὲ τὴν τότε προσπάθειαν τῶν ἐτῶν 1968-1973, ὅπου συνεκεντρώθησαν πολὺ μεγάλα ποσὰ μὲ τεράστιαν ἀξίαν καὶ ὅτι εἶναι μέγιστον αἶσχος οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἐπὶ 38 ὁλόκληρα ἔτη νὰ μὴ ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορήσουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, πόσα χρήματα τότε τελικῶς συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρτες «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» κατεχράσθησαν τὸ ἱερὸ χρῆμα, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν καὶ ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων, αὐτοὶ οἱ ἀγύρτες ἀπατεῶνες.

Β. Ἐμεῖς ἀπαλλάσσομε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ μὴ δώσουν οὔτε ἕνα εὐρὼ καὶ ὅτι ὅλα νὰ τὰ διαθέσωμε ἐμεῖς ἐκτελοῦντες τὰ ἔργα ὄχι μὲ «στημένους» διεθνεῖς διαγωνισμούς, οὔτε μὲ ἀπ’εὐθείας ἀναθέσεις, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζωνται πολὺ χοντρὲς «μίζες» καὶ μεγάλα «λαδώματα», ἀλλὰ μὲ αὐτεπιστασίαν τοῦ εἰδικοῦ συμβουλίου, τὰ μέλη τοῦ ὁποίου θὰ ἐκλέγωνται καὶ θὰ κληρώνωνται καὶ δὲν θὰ διορίζωνται. Καὶ αὐτὰ τὰ μέλη, ὅπως καὶ ὅλοι μας, θὰ θυσιαζώμεθα ἀνιδιοτελῶς.

Γ. Ὁ συνειδητοποιήσας τὸ καθῆκον, ὅτι ἐπιβάλλεται ἐπὶ τέλους νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων - Ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐργαζόμενος ἀπὸ 10 ἐτῶν παιδί, φορτωνόμενος 30, 40, 50 κιλὰ καὶ προμηθεύων 350 φαρμακεῖα μέχρι τὴν 8ην βραδινὴν καὶ ἀπὸ τὴν 8ην βραδινὴν μέχρι τὰ μεσάνυκτα φοιτῶν εἰς  τὸ νυκτερινὸν Γυμνάσιον καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα εἰς τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωί, μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, ἀλλὰ καὶ σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ὡς ἐργαζόμενος φοιτητής, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπὶ 50ετίαν ἐργαζόμενος καὶ εἰς τὴν Γερμανίαν σκληρότατα, ἐσχημάτισε μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν καὶ φιλοδοξεῖ ὅλον τὸν μόχθον τοῦ βίου του νὰ τὸν διαθέσῃ διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Δ. Παραλλήλως, ἤδη ἔχομε ἀποστείλει μέχρι τώρα ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄδεια στομάχια. Αὐτὸ τὸ πραγματοποιοῦμε χωρὶς τὴν παραμικρὰν χορηγίαν κράτους, κρατικῶν φορέων καὶ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν ἐκερδίσαμε τὴν ἀγάπην τῶν φιλεύσπλαχνων ἀνθρώπων.

Ε. Ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, κάνομε οἰκονομίαν μέχρι «ἀηδίας» καὶ παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας συνεχίζομε νὰ ἐργαζώμεθα ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος.

ΣΤ. Ἀκόμη καὶ ὁδοκαθαριστὲς καὶ ἐν γένει καθαρίστριες διαθέτουν Ι.Χ.
Ἐγώ, ἐνῷ θὰ ἠμποροῦσα νὰ διαθέτω πολλὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα, δὲν ἔχω ἀποκτήσει οὔτε δίκυκλον εἰς τὴν ζωήν μου καὶ θὰ εἶμαι εὐτυχὴς νὰ μὴ ἀποκτήσω ποτὲ εἰς τὴν ζωήν μου οὔτε δίκυκλον.

Ζ. Ἐφαρμόζων τὸ Παύλειον: «ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6,8) ἢ τὸ τοῦ Σωκράτους «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστι, τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστι» συνεχίζω νὰ ὑποφέρω οἰκειοθελῶς ἀπὸ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες.

    Η. Ἔχομε τονίσει ἐπανειλημμένως, ὅτι τὴν περιουσία τοῦ δωρητοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ἤτοι 17 γήπεδα εἰς τὴν Ἀττικὴν καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔχομε καὶ ἀξιωθῶμε νὰ ἀποκτήσωμε, θὰ τὰ διαθέσωμε μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

    Θ.  Ἐὰν διαπιστώσουν περαιτέρω ἀπόλυτον διαφάνειαν, οἱ Πανέλληνες, ἀλλὰ καὶ Φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐξαπατηθῆ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντες, θὰ σπεύσουν νὰ μᾶς συντρέξουν γενναίως καὶ τοιουτοτρόπως τὸ μεγαλεπήβολον τοῦτο ἔργον-μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, θὰ ὁλοκληρωθῇ ἐγκαίρως…

    Ι. Μέχρι καὶ γιὰ τὴν τελευταίαν δεκάραν θὰ ἐκδίδωμε νόμιμες ἀποδείξεις καὶ ὅλες οἱ δωρεές θὰ καταχωρίζωνται μονίμως εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες ἀνωνυμίαν θὰ λαμβάνουν ἀπόδειξιν, θὰ σεβόμεθα τὴν ἐπιθυμίαν των καὶ δὲν θὰ δημοσιεύωμε τὸ ὄνομά των, ἀλλὰ ἡ ἀπόδειξίς των θὰ καταχωρίζεται ὡς ἀνώνυμος, ὁπότε οἱ πάντες, φίλοι καὶ ἐχθροὶ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ βλέπουν τὸν «καθρέπτη» τῆς ἀπολύτου διαφανείας μας.

   ΙΑ. Τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ὅπου μονίμως ἀρθρογραφεῖ ὁ διεθνοῦς φήμης ἄριστος ἐπιστήμων καὶ ἄνθρωπος, Καθηγητὴς τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλος Τούτουζας καὶ πλῆθος ἄλλων διαπρεπῶν προσωπικοτήτων, τὸ ἐκδίδομε καὶ τὸ διαθέτομε σὲ 45.000 ἀντίτυπα δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Μὲ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καί, τὰ τελευταῖα ἔτη, διὰ τῆς δυναμικῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr ἔχομε προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸ ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Πατριαρχῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου καὶ Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου, καθὼς καὶ χιλιάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

   ΙΒ. Ἐμεῖς δὲν θέλομε νὰ προστεθῇ ἕνας Ναὸς εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ ἕνα λίαν περίοπτον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

   ΙΓ. Τονίζομεν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναλισκόμεθα ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ οὐδαμοῦ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας (διότι, ὅπως ἀνεφέρετο καὶ εἰς τινὰ ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ περίπου 60 ἔτη : «ἡ προσπάθεια ἀναδείξεως φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἤ τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια»).

   6. Βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀποστομώνονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κουτοπόνηροι», ποὺ λενε, ὅπως ἰσχυρίζεσθε εἰς τὸ ἄρθρον σας: «Τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους σέρνεται γιὰ πολλὰ χρόνια, γιατὶ τάζει πολλὰ ἔσοδα σὲ ὅσους τὸ συντηροῦν».

   7. Γράφετε ἐπίσης τὴν 24.6.2012 ὅτι : «ἡ πίεσις, ὅπως ἀναφέραμε γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ‘’Τάματος τοῦ Ἔθνους’’ προέρχεται ἀπὸ συγκεκριμένη ὁμάδα, ποὺ φημίζεται γιὰ τὸν ὑπερσυντηριτισμό της. Ἐπὶ πολλὰ χρόνια, ἴσως καὶ δεκαετίες, συγκεντρώνουν χρήματα γιὰ τὴν ὑλοποίησι τοῦ ὁράματος τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη. Αὐτὰ τὰ χρήματα, ποῦ βρίσκονται ἀλήθεια ; Ποῦ τοκίζονται ; »

   Α) Ὁμιλεῖτε πάντοτε περὶ μοναχῶν καὶ κληρικῶν ἀοριστικολογοῦντες. Μήπως αὐτὰ τὰ ἀνώνυμα «ἀνθρωπάκια» εἶναι σύγχρονοι Ἰοῦδαι καῖ στενοχωροῦνται, διότι δὲν εἶναι αὐτοὶ εἰς τὰ πράγματα, διὰ νὰ παρακρατοῦν τὰ  «βαλλόμενα ἀργύρια», ὅπως καὶ ὁ πρόγονός των Ἰούδας καὶ ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια ἡ «κουτοπονηριά» των φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὁραματίζωνται ἀμύθητα ποσά ; ; ;

   Β) Τὸ Σωματεῖον μας ἱδρύθη μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 3079/2008 ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καὶ ὡρίσθη ὡς δικαίωμα ἐγγραφῆς μόνον 5€ καὶ ἄλλα 5€ ἐτησία συνδρομή, καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Σωματεῖον στὰ 4 χρόνια τῆς ζωῆς του δὲν καλύπτει οὔτε τὰ ἔξοδά του.

    8. Εἰς τὸ Σωματεῖον μας ἀπευθύνθη καὶ δῆθεν Ἁγιορείτης Μοναχός, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς εἶναι εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Γενέσεως Θεοτόκου Κατουσίου Καρδίτσης καὶ κατοικοεδρεύει εἰς τὴν οἰκίαν του καὶ ἐκόπτετο νὰ γίνῃ ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ Σωματείου, ὡς ἐμφαίνεται ἀπὸ τὴν συνημμένην αἴτησιν ἐγγραφῆς του ὡς μέλος εἰς τὸ Σωματεῖον μας καὶ ἀπὸ τὴν συνημμένην ἐπιστολήν του ἀπὸ 1.10.2008.

    Α) Κατὰ τὴν συγκρότησιν εἰς σῶμα τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤθελε νὰ ἀναλάβῃ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σωματείου «διὰ νὰ δύναται νὰ συντονίζῃ καὶ προωθῇ τὶς ἐνέργειες διὰ τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»….

    Β) Χολωθεὶς προφανῶς, διότι δὲν τοῦ ἀνετέθη ἡ Προεδρία, ἀρχισε νὰ διαδίδῃ τὴν 12.6.2009 ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀλλοῦ, ὅτι ἤδη τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, εἶχε πραγματοποιηθῆ, ὅπως δῆθεν τοῦ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Γέρων Πορφύριος.

Γ) Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι αὐτὸς ὁ «μοναχός τοῦ Ἁγίου Ὄρους» εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τεῦχος Μαΐου 2007, 3η σελίδα, ἐπειδὴ ὁ ταπεινὸς Ἅγιος Γέρων Πορφύριος δὲν τὸν ἔχρισε διάδοχόν του, ἔγραφε ὅτι: «ὁ Ἅγιος Γέρων Πορφύριος εἶχε κακὸν τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια».
Πότε λέγει τὴν ἀλήθεια ὁ ἐν λόγῳ «Ἁγιορείτης μοναχός»:

Α.  τὸν Μάϊον 2007, ποὺ ἔγραφε εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος-ἀείμνηστος Πορφύριος εἶχεν ἄσχημον τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια,
Β. τὴν 1.10.2008, ὅταν ἔγραφε νὰ εἶναι ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἀφοσιωθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησίν του,
Γ. τὴν 12.6.2009, ὅταν ὁμιλοῦσε εἰς τὴν Πειραϊκὴν Ἐκκλησίαν, ἢ
Δ. τώρα ποὺ ἐπιμένει νὰ διαδίδῃ προφανῶς ὁ ἴδιος προσωπικῶς ἢ μέσῳ ὀργάνων του ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῆ ;

9. Εἶναι πέρα γιὰ πέρα σατανικὸν ἐφεύρημα ἐπίσης ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι :
«…Οἱ μοναχοὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος τονίζουν ἀκόμη πὼς τὸν Γέροντα Πορφύριο οἱ ἴδιοι συντηρητικοὶ ποὺ πρωτοστατοῦν στὴν ἀνέγερση τοῦ ‘’Τάματος’’ τὸν ἀποκαλοῦσαν ‘’δαιμονισμένο’’ καὶ ‘’θεομπαίχτη’’». «Αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν νὰ γίνει τὸ ,,Τάμα τοῦ Ἔθνους,, παρέσυραν ὅλη τὴν Ἐκκλησία. Ἔχει σκανδαλιστεῖ ὁ κόσμος. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ ἀνάγκη γιὰ τὸν κόσμο;», λέει ὁ μοναχὸς στὸ Ἅγιο Ὄρος ποὺ γνωρίζει ἄριστα τὴν ὑπόθεση. «Αὐτοὶ ποὺ κινοῦν αὐτὲς τὶς ἱστορίες ἔχουν ἄλλα συμφέροντα. Δὲν πιστεύουν οὔτε στοὺς Ἱεράρχες ποὺ παρακαλοῦν τώρα γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ ,,Τάμα,,. Γι᾿ αὐτοὺς ὅλοι εἶναι δαιμονισμένοι. Δὲν παραδέχονται κανέναν Ἱεράρχη, παρὰ μόνο τὸν μακαριστὸ Φλωρίνης Αὐγουστῖνο Καντιώτη…». 

Ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ κακοήθεια, ἡ διαστροφὴ τῶν ἐν λόγῳ δυστυχισμένων πλάσμάτων δῆθεν «μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους» ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριον καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἔγκυρα ἔντυπα, ὅπως τὸ «Παρόν», τὸ «Πρακτορεῖον Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων ἡ Ρομφαία» κ.λπ., νὰ διαδίδουν τέτοια ἀνοσιουργήματα, κακοήθειες καὶ νὰ «δολοφονοῦν» τόσον βαναύσως τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ τὸ ἀναρτοῦν καὶ ἄλλες ἱστοσελίδες μὴ σωστὰ ἐνημερωμένες.

10. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες «ψωμί», θὰ μειωθῇ ἡ ἀνεργία καὶ θὰ δημιουργηθῇ πλοῦτος. Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο χιλιάδες τέτοια ἰδιωτικὰ ἔργα, διὰ νὰ συρεύσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας χρήματα, ὄχι θαλασσοδανείων, ἀλλὰ ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ὄχι γιὰ τὰ θυλάκια διεθνῶν «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, «μιζαδόρων» καὶ «κομπιναδόρων».


Διὰ κατανόησίν σας καὶ ἄμεσον δημοσίευσιν τῆς ἐν λόγῳ δικαίας ἀντικρούσεώς μας βάσει τοῦ Νόμου 1092/1938 Κεφάλαιον ε’, ἄρθρον 39, ΦΕΚ 68Α/22.2.1938 θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

     Εὐελπιστοῦμεν ἐφ’ἑξῆς νὰ διερευνήσετε τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ γίνετε διαπρύσιος κήρυξ τῶν ἄκρως ἀνιδιοτελῶν συνεχῶν προσφορῶν μας καὶ θυσιῶν μας, γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ «τρίζουν» τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων Ἐθνομαρτύρων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὀφείλετε νὰ καταχωρίσετε τὸ παρὸν κείμενον εἰς τὴν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα σας.
Μετὰ τιμῆς
Τὸ Δ.Σ.ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου