Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Γιά τήν χριστιανική συνέπεια καί ἀσυνέπειά μας. Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος


Γιά τήν χριστιανική συνέπεια καί ἀσυνέπειά μας

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Οἱ ἄνθρωποι, ἀγαπητέ, ἔχουν δύο ὄψεις, μία ἐξωτερική καί μία ἐσωτερική, οἱ ὁποῖες πολλές φορές δέν εἶναι ὅμοιες, δέν συμφωνοῦν.
Τήν ἐξωτερική ὅλοι τήν βλέπομε, τήν ἐσωτερική μόνος ὁ Θεός, ὁ βλέπων πάντα καί τά ἐξωτερικά καί τά ἐσωτερικά... Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξη καί ἀπό τούς προβατόσχημους λύκους, ἀλλά καί ἀπό τήν κατάκριση, καί νά μή μᾶς ἀποδώση κατά τίς ἁμαρτίες μας, άλλά ὡς πολυεύσπλαγχνος νά μᾶς ἐλεήση καί σώση.
    Καλά εἶναι τά λόγια, ἀλλά καλύτερα εἶναι τά καλά ἔργα. Περισσότερο ὠφέλησαν τούς ἀπίστους ἀπό τά λόγια, τά καλά ἔργα τῶν Ἀποστόλων· ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση, ἡ πραότητα, ἡ ἐγκράτεια, ἡ ὑπομονή, ἡ μακροθυμία, ἡ σύνεση, ἡ φρόνηση κ.λ.π. ἀρετές.
Αὐτές τίς ἀρετές βλέποντες οἱ ἄπιστοι εἰδωλολάτρες καί ἀσεβεῖς ἐθαύμαζαν, ἐπίστευαν καί ἐδόξαζαν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Τώρα οἱ διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχουν πολλά λόγια καί λίγα φωτεινά ἔργα.
    Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ἔκαμαν ἔργα φωτεινά καί καλά, τά ὁποῖα βλέποντες οἱ ἀσεβεῖς εἰδωλολάτρες ἐδόξαζαν τόν Θεό καί γίνονταν χριστιανοί... Ἄραγε ἐμεῖς σήμερα εἴμεθα φῶς, λάμπουν καί σέ μᾶς τά καλά ἔργα;...
Μία αἰτία γιά τήν ὁποία πολλά ἔθνη ἄπιστα δέν γίνονται χριστιανοί, λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος εἶναι ἡ κακή ζωή τῶν χριστιανῶν.
    Ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη καί ἡ συμφωνία κάμνει τά μικρά μεγάλα, καθώς ἐπίσης ἡ ἔλλειψη αὐτῶν κάμνει τά μεγάλα μικρά... Καλότυχο καί εὐλογημένο τό σπίτι ἐκεῖνο στό ὁποῖο λάμπει καί ἀκτινοβολεῖ ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμόνοια καί ἡ εἰρήνη... Μακάριο τό ἔθνος στό ὁποῖο βασιλεύει ἡ ἀγάπη. Μακάρια ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία στίς ὁποῖες κατοικεῖ ἡ κατά Θεόν ἀγάπη, εἰρήνη καί συμφωνία ἀνάμεσα στούς προϊσταμένους, τούς ἄρχοντας καί ἀρχομένους. Τί εὐλογία Θεοῦ ἐκεῖ!...
Ἡ κατά Θεόν ἀγάπη εἶναι ἀσταμάτητη πηγή εὐλογίας. Εἶναι στ’ ἀλήθεια μιά πληρέστατη ἀποθήκη μυρίων ἀγαθῶν γιά τήν πρόσκαιρη ζωή καί τήν αἰώνια... Χωρίς τήν ἀγάπη ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι ἀνωφελεῖς.
Ἀπεφάσισες νά γίνης ὑπηρέτης καί στρατιώτης Θεοῦ· ἔχε θάρρος καί ἀνδρίζου. Ὁ Θεός τούς δούλους Του δέν τούς θέλει νωθρούς, ὀκνηρούς καί δειλούς. Ἀπομάκρυνε κάθε φόβο καί τεμπελιά. Ταπεινώσου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιά νά σέ ὑψώση.
Νά προσεύχεσαι πάντοτε καί νά ζητᾶς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιατί χωρίς Αὐτόν δέν μποροῦμε τίποτα νά κάνουμε. Νά παρακαλῆς τόν Θεό νά σέ φωτίση καί ἀποκαλύψη ποιό δρόμο νά βαδίσης. Λέγε μέ πίστη· γνώρισέ μου, Κύριε, δρόμο τόν ὁποῖο θά πορευθῶ (Ψαλμ. 142. 8).
 Οἱ κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι καί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μιά μόνη ἐλπίδα σωτηρίας ὑπάρχει, ὁ Θεός. Γιά νά φυλαχθῆς καθαρός πρέπει νά σκέπτεσαι πάντοτε, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐμπρός σου καί σέ βλέπει. Ὁ προφήτης Δαβίδ ἁμάρτησε, διότι δέν σκέφθηκε, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐμπρός του, ἐνῶ ὁ Ἰωσήφ ἔφυγε τήν ἁμαρτία ἐπειδή εἶχε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐμπρός του.
Ἔτσι καί σύ νά διανοῆσαι, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς σου, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐμπρός σου, γιά νά μήν ἁμαρτάνης. Τήν ἁμαρτία ὁ Θεός τήν παιδεύει καί ἐδῶ στήν πρόσκαιρη ζωή καί στήν αἰώνιο. Ἀγάπα τόν Θεό μέ ὅλη σου τήν ψυχή καί νά φοβᾶσαι τήν ἁμαρτία...


Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου