Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Διάλογος περί τηλεοράσεως μέ τόν γέροντα Πετρώνιο. (Μέρος Δ΄)


Διάλογος περί τηλεοράσεως
μέ τόν γέροντα Πετρώνιο (†)
Δικαῖον τῆς Ρουμάνικης Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους

Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε 

   - Πάτερ, τί τραβᾶ τούς ἀνθρώπους;  Σήμερα δισεκατομμύρια ἄνθρωποι κυττάζουν τηλεόρασι. Ἀλλά τί τούς τραβᾶ νά στέκωνται μπροστά της ὅλη τήν ἡμέρα καί τή νύκτα; Ἔχουν ἄραγε τήν ἐντύπωσι, ὅτι δέν μποροῦν νά ζήσουν χωρίς αὐτήν;

  -  Οἱ ἄνθρωποι ἀπεμακρύνθηκαν ἀπό τόν Θεό καί δέν τρέφονται μέ τά πνευματικά δῶρα Του. Ὑπετίμησαν τά πνευματικά χαρίσματα, τόν ἀληθινό ἄρτο καί ζοῦν μέ ἄλλα πράγματα. Αὐτό εἶναι ἡ μόνη ἐξήγησις. Ἀλλά σκεφθῆτε κι ἐσεῖς!
Ἄρα γε σώζεται ὁ ἄνθρωπος πού χάνει τόν χρόνο του ἄσκοπα; Μπορεῖς νά σταθῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ λέγοντας: «Κύριε, δέν εἶχα χρόνο νά προσευχηθῶ, δέν εἶχα χρόνο νά κάνω ὅ,τι ἔπρεπε, διότι ἐκύτταζα στήν τηλεόρασι, ἐμάθαινα τίς εἰδήσεις καί τί συμβαίνει στόν κόσμο;...


  -  Ἀλλά, πιστεύω, ὅτι κανείς δέν θά τολμήση νά εἰπῆ αὐτό τόν λόγο.

 -  Ναί, κανείς διότι ὁ κόσμος τόσο ἔχει λοξοδρομήσει καί ἀπομακρυνθῆ ἀπό τόν Θεό, ὥστε τά χριστιανικά καί ἱερά ἔργα νά φαίνωνται ὅτι εἶναι μία τρέλλα. Ὁ κόσμος εἶναι τρελλός καί λέγει ὅτι καί σύ εἶσαι τρελλός, διότι δέν κάνεις ὅ,τι κάνει αὐτός, ὅπως λέγει ὁ Σωτήρ μας. Αὐτά εἶναι παράλογα πράγματα. Ἐάν ἐγώ δέν γίνομα καλλίτερος στήν χριστιανική μου ζωή, τότε τά ἔργα μου εἶναι παράλογα.
    Ἀλλά ἐμεῖς πιστεύουμε ἤ δέν πιστεύουμε πλέον;  Ἐάν πιστεύουμε πράγματι ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, ὅτι πρέπει νά προετοιμαζώμεθα γι᾿ αὐτήν καί ὅτι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἑτοιμάσθηκε
γιά ἐμᾶς, τότε αὐτό εἶναι ἔργο σοβαρό! Μάχη, λοιπόν!
Δέν παίζουμε μέ τά ἔργα αὐτά! Δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός. Εἶναι στενή ἡ ὁδός καί ὀλίγοι μπαίνουν σ᾿ αὐτήν, μᾶς εἶπε ὁ Χριστός μας. Λοιπόν τό διαβολικό πνεῦμα ἔχει δύναμι καί στούς ἔσχατους χρόνους ἀπό τώρα ἐργάζεται μέ πολλή δύναμι, ἔτσι ὅπως μᾶς λέγουν οἱ ἅγιοι.
Καί ποιά εἶναι σήμερα ἡ μεγάλη δύναμίς του; Τό ράδιο, ἡ τηλεόρασις, ὁ τύπος, ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα ἐργάζονται ἀδιάκοπα καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπροετοίμαστος γιά τήν ἄνω πορεία καί δέν ἀντιλαμβάνεται πότε καί ἀπό ποῦ παρασύρεται.
Εἶναι αἰχμάλωτος καί δέν μπορεῖ νά κάνη αὐτό πού θά ἤθελε γιά τήν ψυχή του, ἀλλά κάνει αὐτό πού θέλει ὁ ἐχθρός. Κάνει μόνο αὐτό πού εἶναι εἰς βάρος του. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὅμως ἐπιθυμεῖ τήν εὐτυχία καί τήν σωτηρία.
Εἴτε συνειδητά εἴτε ἀσυνείδητα ὁ ἄνθρωπος φαντάζεται τήν αἰώνια μακαριότητα. Ἀλλά καί ὅσο περισσότερο κάνει αὐτά πού θέλει καί αὐτά πού βλέπει στήν τηλεόρασι τά κάνει γιά τήν αἰώνια ἐργασία καί ὄχι γιά τήν αἰώνια μακαριότητα. Δηλαδή ἐναντίον τῆς φύσεως καί τῆς ὑπάρξεώς του.

  -  Πιστεύετε ὅτι ἡ τηλεόρασις μπορεῖ νά ἐρεθίζη τά πάθη;

- Καί βέβαια τά ἐρεθίζει. Τά ἐξάπτει καί τά διατηρεῖ, διότι ἡ τηλεόρασις εἶναι ἡ καλλίτερη ὁδός γιά τήν ἁμαρτία. Γιατί οἱ πατέρες φεύγουν στά μοναστήρια τους;  Γιά νά μή βλέπουν καί ἀκοῦν. Ἐνῶ ἡ τηλεόρασις εἶναι ἡ εὐκολώτερη ὁδός πού ὑποκινεῖ τά πάθη. Δέν θεραπεύεσαι στόν αἰῶνα ἀπό τά πάθη, ἐάν βλέπης ἔστω καί ἐξωτερικά, ἔστω καί ἄν δέν τά κάνης στήν πρᾶξι.
Ὅμως εἶσαι αἰχμαλωτισμένος ἀπ᾿ αὐτά. Μόνον ἐάν εἶδες γυναῖκα καί σκέφθηκες κάτι γι᾿ αὐτήν, ἐπόρνευσες μέσα στήν καρδιά σου, στόν ἴδιο τόν ἑαυτό σου. Ἐάν βλέπης στήν τηλεόρασι βρώμικα ἔργα, δέν θά καθαρισθῆς ἀπό τά πάθη σου στόν αἰῶνα, έπειδή δέν μπορεῖς καί δέν ἔχεις τόν τρόπο, διότι τίς ἁμαρτωλές παραστάσεις τίς ἔχεις μέσα σου καί τίς ζῆς μέ τήν καρδιά σου.

    Ὁπότε, ἐάν ἔκανες τήν ἁμαρτία μέσα σου, ἔστω καί νά μή τήν εἶδες, παρέμεινε τό εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας, ἡ φαντασία καί οἱ ἐμπαθεῖς μορφές, οἱ ὁποῖες χαράσονται μέσα στόν ἄνθρωπο. Ἄς ποῦμε ὅτι δέν κάνεις πλέον τήν ἁμαρτία, ἀλλά ὁ νοητός ἐχθρός σοῦ τήν φέρνει στόν νοῦ καί μερικές φορές σέ σπρώχνει νά στέκεσαι μπροστά της, ὁπότε καί πάλι ἔκανες τήν ἁμαρτία.
Τώρα ἐάν εἶδες τήν ἁμαρτία καί μετά τήν ἔκανες καί μέ τό ἔργο, αὐτό σημαίνει ὅτι τήν ἔκανες πρῶτα μέσα στόν νοῦ σου. Καί γιά νά μή ἁμαρτήσης πλέον, πρέπει νά καθαρισθῆς ἀπ᾿ αὐτές τίς ἁμαρτωλές παραστάσεις.
    Λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ὅτι ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει μία ροπή νά μολύνεται καί νά λοξοδρομεῖ σύμφωνα μέ τούς τύπους τῆς ἁμαρτίας πού κάποτε τήν διέπραξε. Καί τότε, χωρίς ἐσύ νά θέλης, τό σῶμα σου καί οἱ αἰσθήσεις σου ἐγείρονται ἀσυνείδητα ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ροπῆς, ἡ ὁποία προῆλθε στήν ὕπαρξί σου ἀπ᾿ αὐτές τίς ἁμαρτίες. Πρέπει νά τήν θεραπεύσης.
Εἶναι μία πληγή, πού προέρχεται ἀπό ἐκεῖ καί εἶναι αἰματωμένη. Καί γιά νά ἀπαλλαγῆς ἀπ᾿ αὐτή τήν κατάστασι πρέπει νά τήν θεραπεύσης καί ὤοο!  Πόσο δύσκολη εἶναι ἡ θεραπεία. Ὅταν τό στάδιο τῆς ἁμαρτίας εἶναι προχωρημένο καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει κυριευθῆ ἀπό τήν ἁμαρτία, δέν μπορεῖ πλέον νά θεραπευθῆ!
Βλέπει ὅτι εἶναι πεσμένος μέσα στήν φωτιά καί πορεύεται πρός τήν φωτιά εἴτε τό θέλει εἴτε δέν τό θέλει, διότι εἶναι πλήρως αἰχμαλωτισμένος καί ὁ διάβολος τόν τραβᾶ κοντά του.

  - Ἡ τηλεόρασις μπορεῖ νά προκαλεῖ καί τό πάθος τῆς κενοδοξίας;

 - Ναί, ὅλες τίς ἁμαρτίες, ὅλα τά πάθη μπορεῖ νά ὑποκινεῖ. Διότι τόν ἕνα ἄνθρωπο τόν προκαλεῖ στό ἕνα πάθος, τόν ἄλλον στό ἄλλο πάθος. Σέ μένα ἐξάπτει τήν κενοδοξία, στόν ἄλλον κάτι ἄλλο. Ὁποιοδήποτε πάθος πού μέ βλάπτει εἶναι κακό. Ὅλα δένονται τό ἕνα μέ τό ἄλλο, διότι πηγαίνει τό ἕνα πάθος κοντά στό ἄλλο.

Τέλος Δ΄ Μέρους 

***
Μετάφρασις ἀπό μοναχό Δαμασκηνό Γρηγοριάτη. 
10-9-2009

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Γέροντας Πετρώνιος-Τηλεόραση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου