Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Παναγιώτης Σωτῆρχος


Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ
Παναγιώτης Σωτῆρχος


Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας, δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ τὸν γήϊνο φόβο τῆς τιμωρίας καὶ τῆς καταστροφῆς. 
Εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ σεβασμοῦ καὶ τοῦ συγκλονισμοῦ τῆς ψυχῆς, ὅταν σκέφτεται τὸν Θεόν. Ὁ Ἅγ. Ἀββᾶς Ἰάκωβος ἔλεγε:
«Ὅπως τὸ λυχνάρι κάνει φωτεινὸν τὸν σκοτεινὸ κοιτῶνα, ἔτσι καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔλθη στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν φωτίζει καὶ τὸν διδάσκει ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ».

- ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΡΑΓΜΑ. Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Α´ Λόγον «Περὶ προσευχῆς» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης μερικὲς φράσεις: «Ἐὰν προηγηθῆ ἡ προσευχὴ σὲ κάθε μας ἀσχολία, τότε ἡ ἁμαρτία δὲν θὰ βρῆ πέρασμα, γιὰ νὰ μπῆ στὴν ψυχή μας». 
 Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖον τοῦ «Λόγου» αὐτοῦ γράφει: «Ἄπειρα παραδείγματα μπορεῖ νὰ βρῆ κανεὶς ἀπὸ ὅσα ἔχουν γίνει ὡς τώρα καὶ ἀπὸ τὰ ὁποῖα γίνεται φανερόν, ὅτι κανένα πρᾶγμα ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἀξίζουν σ᾽ αὐτὴν τὴν ζωήν, δὲν εἶναι πιὸ πολύτιμον ἀπὸ τὴν προσευχή». 
 Γι᾽ αὐτὸ ἂς προσευχώμαστε ὅσον περισσότερον μποροῦμε καὶ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερον κέρδος γιὰ τὸν καθένα μας.

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ. Πολλὲς οἱ ἁμαρτίες, ποὺ γίνονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Ἔκδικος ἀναφέρει στὸ «Γνωμικὸν Ἀνθολόγιόν» του μὲ ποιὸν τρόπον ἁμαρτάνουμε, λέγοντας: «Ἐκεῖνος, ποὺ δὲν βλάπτει μὲ τὰ ἔργα τὴν ψυχή του, δὲν σημαίνει ὅτι τὴν φύλαξε ἀμόλυντη καὶ ἀπὸ τὰ λόγια. Οὔτε πάλι ἐκεῖνος, ποὺ τὴν φύλαξε ἀπὸ τὰ λόγια, δὲν τὴν ἐμόλυνε καὶ μὲ ἀκάθαρτους λογισμούς. Γιατὶ ἡ ἁμαρτία γίνεται μὲ τρεῖς τρόπους, δηλ. μὲ ἔργα, μὲ λόγια καὶ μὲ λογισμούς». 
 Ἀνάγκη νὰ προσέχουμε καὶ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς τρόπους καὶ δρόμους, ποὺ περνᾶ ἡ ἁμαρτία.

- ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. Μία πολὺ χρήσιμη διδασκαλία βρῆκα στὰ «Ἑκατὸν ψυχωφελῆ κεφάλαια» τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Ἐδέσσης, ποὺ μᾶς λέγει: 
«Μὴ ξεχνᾶς, φιλόχριστε, καὶ τοῦτο: ὅτι ἕνα πάθος ὅταν βρῆ τόπον μέσα σου καὶ ριζώση μὲ τὴν συνήθεια, φέρνει καὶ ἄλλα πάθη μαζί του στὴν ἴδια μάνδρα. Καὶ ἂν συγκρούωνται μεταξύ τους τὰ πάθη καὶ οἱ δημιουργοί τους δαίμονες, ὅλοι ὅμως συμφωνοῦν στὸ νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὴν ἀπώλειά μας». 
 Αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς κάνη ἀκόμα πιὸ προσεκτικοὺς καὶ νὰ μὴ νομίζουμε ὅτι ὑπάρχουν μικρὰ καὶ μεγάλα πάθη, διότι ὅλα μάχονται γιὰ τὴν ἀπώλειά μας.

 - Η ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ. Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Στηθᾶτος λέγει στὴν «Β´ Ἑκατοντάδα Κεφαλαίων» ὅτι ἡ χαρά, ποὺ δίνει ὁ Θεὸς εἶναι αἰώνια καὶ οἱ ἀληθινοὶ πιστοί, ποὺ καθάρισαν τὸν ἑαυτόν τους, τὴν ζοῦν ἀπό τώρα, τὴν προγεύονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωήν. 
Καὶ λέγει μεταξὺ ἄλλων ὅτι «Ἐκεῖνος, ποὺ ἀξιώθηκε ἀπὸ ἐδῶ νὰ τὸν ἐπισκεφθῆ ὁ Παράκλητος καὶ νὰ ἀπολαύση τοὺς καρπούς Του, μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ πλουτίση μὲ τὰ θεῖα Του χαρίσματα, εἶναι γεμάτος ἀπὸ χαρὰ καὶ κάθε ἀγάπη, ἀφοῦ κάθε φόβος δραπέτευσε ἀπὸ αὐτόν». 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ χαρὰ καὶ αὐτὴν δίδει ὁ Θεὸς σὲ ὅσους πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν τὸν Χριστόν.

Πηγή: Ὁρθόδοξος Τύπος  ἀρ. τεῦχ. 1924 27 Ἀπριλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου