Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό. Πρός τούς ἀναγνῶστες. Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα


Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία   καί ἡ  εἴσοδός μου στόν μοναχισμό
Πρός τούς ἀναγνῶστες
Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα 

Ἡ ἔκδοσις αὐτοῦ τοῦ βιβλίου πιστεύουμε ὅτι εἶναι προφανής. Ὁ συναγωνισμός τῶν γεγονότων στά ὁποῖα θά ἀναφερθοῦμε στήν συνέχεια, ἡ χάρις αὐτῶν τῶν ζωντανῶν λόγων, πού προέρχονται ἀπό ἕναν  ἀσκητή τῆς Δύσεως, περιλαμβάνεται στίς σελίδες τοῦ παρόντος βιβλίου πού δίνει τώρα τούς καρπούς του σ᾿ αὐτούς πού θά σκύψουν μέ καλή διάθεσι καί ἐνδιαφέρον ἐπάνω σ᾿ αὐτές.

Τόν Μάϊο-Ἰούνιο τοῦ 1993 ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαγκαρᾶς καί βοηθός τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Σιμπίου κ. Σεραφείμ (νῦν μητροπολίτης Γερμανίας) ἐπραγματοποίησε ἕνα προσκύνημα στά μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα τῆς Χώρας μας (Ρουμανίας) συνοδευόμενος σ᾿ αὐτή τήν πορεία γιά τήν ἐνίσχυσι τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως ἀπό δύο ὀρθοδόξους ἱερομονάχους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν σ᾿ ἕνα μοναστήρι τῆς Ἀγγλίας.
Εἶναι οἱ π. Ραφαήλ Νόϊκα, γυιός τοῦ ἀειμνήστου ρουμάνου φιλοσόφου Κωνσταντίνου Νόϊκα καί ὁ π. Συμεών Μπρουσκουέϊλερ, ἐλβετικῆς καταγωγῆς. Τό καθορισμένο δρομολόγιο δέν περιεῖχε καί τήν περιοχή τῆς κάτω Μολδαβίας. Ἐδῶ φαίνεται ὅτι τό ξεπέρασε τό πρόβλημα αὐτό ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἰδού ἡ ἐξιστόρησις, πού ἔγινε στήν ἐπισκοπική καθεδρική ἐκκλησία τοῦ Γαλατσίου Ρουμανίας ἀπό τόν θεοφιλέστατο Σεραφείμ.

«Προχθές (17ῃ Μαΐου 1993 τοῦ νέου ἡμ.) μαζί μέ τούς δύο ἀγαπητούς φιλοξενουμένους μας εὑρεθήκαμε στό μοναστήρι Νεάμτς, μέ σκοπό νά κατευθυνθοῦμε τήν δεύτερη ἡμέρα στό Ἰάσιο καί κατόπιν νά συνεχίσουμε τόν δρόμο μας πρός τίς πόλεις Μπρασώβ καί Βουκουρέστι, ὅπου μᾶς περίμεναν νέοι καί ἀπό ἐκεῖ οἱ δύο Πατέρες νά ἐπιστρέψουν στήν Ἀγγλία.
Ἔλαβα ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τόν ἐπίσκοπο τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ Κάτω Δουνάβεως, θεοφιλέστατο κ. Κασσιανό, ὁ ὁποῖος μᾶς παρεκάλεσε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς του, νά ἀλλάξουμε τό πρόγραμμά μας καί νά μεταβοῦμε ὁπωσδήποτε καί στό Γαλάτσι.
Χωρίς δισταγμό, δεχθήκαμε, ἀπαντῶντας καταφατικά στόν Ἐπίσκοπο: «Ναί, θεοφι-λέστατε, θά ἔλθουμε καί στό Γαλάτσι, διότι γνωρίζω ὅτι ἐκεῖ ἔχετε πολύ καλούς πιστούς καί ἰδιαίτερα νέους πού λαχταροῦν ν᾿ ἀκούσουν λόγο Θεοῦ, πού προέρχεται ἀπό τούς φιλοξενουμένους μας.
Ὅπως τότε πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εὑρισκόμενος στήν πόλι Τρωάδα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἶδε σέ ὅραμα τήν νύκτα ἕνα ἄνδρα Μακεδόνα, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔλεγε ν᾿ ἀφήση τόν δρόμο πού εἶχε ἀποφασίσει   καί νά περάση στήν Μακεδονία γιά νά τούς βοηθήση (Πράξ.16,8-10), ἔτσι κι ἐμεῖς ἀλλάξαμε τό πρόγραμμά μας καί ἐφθάσαμε ἐδῶ στό Γαλάτσι, γιά νά σᾶς βοηθήσουμε πνευματικά καί νά βοηθηθοῦμε καί ἐμεῖς ἀπό ἐσᾶς.

Ὁ θεοφιλέστατος Σεραφείμ μᾶς ἔδωσε μέ μεγαλοφροσύνη τήν εὐλογία του νά μαγνητοφωνἠσουμε ὅλες τίς διαλέξεις καί συζητήσεις τῶν δύο πατέρων, Ραφαήλ καί Συμεών, καθ᾿ ὅλο τό διάστημα τῆς παραμονῆς τους στήν Ρουμανία. Ὅταν κατόπιν τίς ἀκούσαμε μᾶς γεννήθηκε ἡ ἰδέα νά τίς ἀξιοποιήσουμε, ἔργο τό ὁποῖο ἐπιφορτισθήκαμε. Καί, πιστεύουμε, ὅτι ἡ προσφορά τους θά εἶναι μεγάλη, χάρις στόν πλοῦτο καί στό βάθος τῶν θεολογικῶν συζητήσεων, πού προσφέρθηκαν σ᾿ ἐμᾶς ἀπό τούς δύο Πατέρες.
Ἡ ἴδια ἐντύπωσις δημιουργήθηκε καί στόν διάλογο τῶν Πατέρων μαζί μέ  τούς  φοιτητές τό βράδυ ἐκεῖνο τῆς 19ης Μαΐου στήν καθεδρική ἐκκλησία καί στήν αἴθουσα τῆς σχολῆς μηχανουργικῆς τῆς πόλεως Γαλάτσι. Ἀναπτύχθηκαν θέματα πού ἔχουν σχέσι μέ τήν πίστι καί τήν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος. Ἀπό τότε μᾶς γεννήθηκε ἡ ἰδέα δημοσιεύσεως ὅλων αὐτῶν τῶν  περιεκτικῶν ἀπαντήσεών τους σέ βιβλίο.
Ἔτσι, λοιπόν, ἄρχισε ἡ λεπτή καί κοπιώδης ἐργασία νά χαράξουμε στό χαρτί, μέ μία καθαρή καί ταξινομημένη  μορφή τό πλῆθος τῶν θεμάτων καί τῶν ἰδεῶν πού ἀριθμοῦσαν πάνω ἀπό 25 κασσέτες. Προσπαθήσαμε στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ νά προβοῦμε στήν τελειοποίησι τοῦ κειμένου.
Τά θέματα τά ἐμπιστευθήκαμε σέ πιστούς συνεργάτες  γιά τήν μηχανογράφησί  τους, τά ὁποῖα καί ἔγιναν γρήγορα ἐντρύφημα τῶν Χριστιανῶν μας διά τῆς δημοσιεύσεώς τους στόν τοπικό τύπο. 

Ἡ ἀπήχησίς τους ἦτο παραπάνω ἀπό τήν προσδοκωμένη. Εὐχαριστοῦμεν τούς πρώτους ἀναγνῶστες μας, οἱ ὁποῖοι μέ τίς εὐμενεῖς κρίσεις τους καί τόν ἐνθουσιασμό τους, μέ τόν ὁποῖον ὑπεδέχθηκαν τά βιωματικά αὐτά κείμενα, μᾶς ἐνθαρρύνουν τώρα καί στήν ἐκτύπωσί τους σέ χιλιάδες  ἀντίτυπα πρός μεγαλύτερη πνευματική ὠφέλεια τοῦ εὐλογημένου ρουμανικοῦ μας λαοῦ.

π. Εὐγένιος Ντραγκόϊ
π. Νεῖλος Τσουγκούϊ

***
Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα
Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία   
καί ἡ  εἴσοδός μου στόν μοναχισμό

Μετάφρασις - ἐπιμέλεια ὑπό ἀδελφῶν 
Ἱερᾶς Μονῆς Ὅσιου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 
2005

Το κείμενο προέρχεται από τα αρχεία του πατρός Δαμασκηνού Γρηγοριάτου, τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση των αρχείων, όπως επίσης ευχαριστούμε και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π. Νόϊκα -Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου